đề thi thử đại học lần 2 môn hoa năm trường đại học sư phạm hà nội 20142015

Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Phạm, Nội (lần 3)

Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Sư Phạm, Hà Nội (lần 3)

Ngoại Ngữ

... "full" phase Trang 2/ 5 - Md a NGÂN HOA ENGLISH - 106 ngõ 100 đường Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Nội Di thi thi chuiin bi cho ki thi THPT Qui5c gia m6n tidng Anh lin i ndm hoc 20 14 - 20 15, Trudng THPT ... NGÂN HOA ENGLISH - 106 ngõ 100 đường Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Nội Di thi thi chudn bi cho ki thi TH7T Qu6c gia mdn il[ng Anh lin-3 ndm hpc Questiom X2: Karen doesn't like ... 3/6 - Md d€ s6: 433 NGÂN HOA ENGLISH - 106 ngõ 100 đường Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Nội Ei thi tht) chudn bi cho ki thi THpT eu6c gia m6n tidng Anh lin ndm hpc 2a) - 20 J 5, Trudng THPT Chuyan...
 • 6
 • 434
 • 2

ĐỀ THI THỬ TN THPT LẦN 2 Môn: Hóa học- Ban cơ bản ppt

ĐỀ THI THỬ TN THPT LẦN 2 Môn: Hóa học- Ban cơ bản ppt

Cao đẳng - Đại học

... ; 2, 4g B 2, 7g ; 1,2g C 5,8g ; 3,6g D 1,2g ; 2, 4g Câu 40: Từ hai phản ứng sau : Cu +FeCl3 CuCl2 + FeCl ; Fe + CuCl2 FeCl2 + Cu Cho biết A Tính oxi hoá Fe3+>Cu2+>Fe2+ B Tính oxi hoá Fe3+>Fe2+>Cu2+ ... Fe(NO3 )2 D Fe(NO3 )2 ,Fe(NO3)3 Câu 29 : Chất có tính oxi hoá tính khử A Fe B Fe2O3 C FeCl2 D FeO Câu 30: Để thu 78 gam Cr từ Cr2O3 phản ứng nhiệt nhôm ( H=100%) khối lượng nhôm tối thi u A 12, 5 g B 27 ... Câu 23 : Kim loại Al phản ứng với chất sau đây: (1) NaOH; (2) Cl2 ; (3) Mg(OH )2; (4) CuSO4 ; (5) FeCl3; (6) HNO3 đặc, nguội A 1 ,2, 3,4,5,6 B 1 ,2, 4,5,6 C 1 ,2, 4,5 D 1,3,4,5 Câu 24 : Sục khí CO2 vào...
 • 3
 • 227
 • 0

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP LẦN 2 MÔN: TIẾNG ANH - TRƯỜNG THPT ANH SƠN 3 doc

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP LẦN 2 MÔN: TIẾNG ANH - TRƯỜNG THPT ANH SƠN 3 doc

Cao đẳng - Đại học

... waiting he B was he C wasn’t him D wasn’t he Câu 22 : That man can tell us where _ A John lives B John living C John live D does John live Câu 23 : The Pikes use energy-saving bulbs, and _ A ... sorry C It’s my pleasure D Yes, I Câu 26 : Hoa: “How you usually go to school?” Linh: “ _.” A Five days a week B Half an hour C On foot D Two kilometres Câu 27 : Mr Black has coughed a lot and he ... enough money, _ A I can buy that house B I will buy that house Nguyễn Thị Nguyệt Trang 2/ 3 - Mã đề thi 703 C I could buy that house D I am buy that house Câu 37: The more he tried to explain,...
 • 3
 • 429
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH CĐ( LẦN 2 MÔNNĂM 2011

ĐỀ THI THỬ ĐH CĐ( LẦN 2 MÔN LÝ NĂM 2011

Vật lý

... hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn cảm cực đại Thì hệ thức sau đúng: A LC2 2= C2 2 R2+1 B LC 2= 2C2 2 R2+1 C 2LC 2= 2C2 2 R2 + D LC 2= C2 2 R2 + Câu 52: Sự hình thành dao động điện từ tự mạch dao động ... A Smax = 2Asin(π∆t/T) ; Smin = 2Acos(π∆t/T) B Smax = 2Asin(π∆t/T) ; Smin = 2A - 2Acos(π∆t/T) C Smax = 2Asin (2 ∆t/T) ; Smin = 2Acos (2 ∆t/T) D Smax = 2Asin (2 ∆t/T) ; Smin = 2A - 2Acos (2 ∆t/T) Câu ... Người ta đếm sợi dây có 22 điểm dao động với biên độ 6mm Biết hai đầu sợi dây hai nút Số nút bụng sóng dây A 22 bụng, 23 nút; B bụng, nút; C 11 bụng, 12 nút; D 23 bụng, 22 nút; Câu 17: Mạch dao...
 • 6
 • 164
 • 0

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Nội- mã 132

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội- mã 132

THPT Quốc Gia

... THE END SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NỘI TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ ĐÁP ÁN ĐỀ NGHỊ Trang 9/ 12 - Mã đề thi 1 32 ĐỀ SỐ 1 32 PHẦN TRẮC NGHIỆM ( điểm) (0, 125 đ/1 câu) PHẦN VIẾT ( điểm) PHẦN I (0,5 ... 59 C 14 A 37 B 60 C 15 B 38 D 61 B 16 C 39 A 62 C 17 B 40 A 63 D 18 A 41 D 64 D 19 A 42 C 20 B 43 B 21 C 44 B 22 C 45 D Trang 10/ 12 - Mã đề thi 1 32 23 A 46 D Question 65: The secretary apologized ... CÂU SỐ ĐÁP ÁN CÂU SỐ ĐÁP ÁN A 24 A 47 D A 25 C 48 B B 26 C 49 D D 27 C 50 C B 28 A 51 D D 29 C 52 A C 30 D 53 C B 31 C 54 C D 32 D 55 B 10 B 33 D 56 A 11 A 34 A 57 B 12 A 35 C 58 C 13 B 36 C 59...
 • 12
 • 471
 • 2

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Nội

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội

Ngoại Ngữ

... learning D learn Question 22 : _the phone rang later that night did Anna remember the appointment Trang 2/ 10 - Mã đề thi 20 9 A No sooner B Just before C Not until D Only Question 23 : The wet weather ... that the thief stole everything in the house Everything Question 68: He could not win Mike because he was not patient enough Had he Trang 9/10 - Mã đề thi 20 9 Question ... protect themselves against the weather D allow more room for growing corn Trang 7/10 - Mã đề thi 20 9 Question 52: The word “enabled” in the first paragraph is closest in meaning to A covered...
 • 10
 • 530
 • 0

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP LẦN 2 MÔN: TIẾNG ANH pdf

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP LẦN 2 MÔN: TIẾNG ANH pdf

Cao đẳng - Đại học

... eating Câu 50: A nothing B anything C everything D something - - HẾT -Nguyễn Thj Nguyệt Trang 3/4 - Mã đề thi 579 Nguyễn Thj Nguyệt Trang 4/4 - Mã đề thi 579 ... room A turn up B turn off C turn over D turn into Câu 32: Air _ is a serious problem in many big cities Nguyễn Thj Nguyệt Trang 2/ 4 - Mã đề thi 579 A polluting B polluted C pollutes Câu 33: Mary ... studying Câu 20 : I can’t help _ him in spite of his faults A admiried B admire C admiring D to admire Câu 21 : The Browns are travelling to London _ train A in B through C on D by Câu 22 : We couldn’t...
 • 4
 • 295
 • 0

Đề thi thử tốt nghiệp lần 2 môn Tiếng anh mã đề 113

Đề thi thử tốt nghiệp lần 2 môn Tiếng anh mã đề 113

Tư liệu khác

... that door for 20 years A That door wasn’t used for 20 years B That door has not been used for 20 years C That door has been not used for 20 years D That door has been used by none for 20 years Question ... Why don’t we go to the beach this Sunday? A This Sunday is the best time to go to the beach B Let’s go to the beach this Sunday C I suggest we should go to the beach this Sunday D Both B and C ... to be listening Question 22 : Long: “Will you lend me your cell phone for a moment, please?” Sang: “ ” A Thank you B Take care C Yes, here you are D Good bye Question 23 : Mathematics, a required...
 • 4
 • 376
 • 0

đề thi thpt quốc gia lần 2 môn hóa học trường thpt đặng thúc hứa

đề thi thpt quốc gia lần 2 môn hóa học trường thpt đặng thúc hứa

Hóa

... -Trang 4/5 - Mã đề thi 1 32 ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 1 32 10 C C C A A A B C A B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B A A D B D C B D C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B C B D D B B D A D 31 32 33 34 35 36 37 38 ... CO2 (đktc) Giá trị V là: A 17, 92 lít B 20 ,16 lít C 13,44 lít D 22 ,4 lít Câu 19: Khí sau nguyên nhân gây nên tượng hiệu ứng nhà kính làm trái đất nóng lên A CO B SO2 C Cl2 D CO2 xt   Câu 20 : ... Tinh bột Trang 2/ 5 - Mã đề thi 1 32 Câu 24 : Cho sơ đồ điều chế axit clohidric phòng thí nghiệm Phát biểu sau đúng: A Không sử dụng H2SO4 đặc dùng H2SO4 đặc sản phẩm tạo thành Cl2 B Do HCl axit...
 • 5
 • 378
 • 0

đề thi thpt quốc gia lần 2 môn hóa học trường thpt đô lương 1

đề thi thpt quốc gia lần 2 môn hóa học trường thpt đô lương 1

Hóa

... dịch A B C D Câu 35: Biết Fe có Z = 26 Cấu hình electron ion Fe2+ : A 1s22s22p63s23p63d64s2 B 1s22s22p63s23p63d6 C 1s22s22p63s23p63d5 D 1s22s22p63s23p63d44s2 Câu 36: Hỗn hợp X gồm glucozơ tinh ... dung dịch thu 39 ,2 gam chất Y 26 gam chất Z Đốt cháy 39 ,2 gam Y thu 13,44 lít CO2, 10,8 gam H2O 21 ,2 gam Na2CO3.Còn đem đốt cháy 26 gam Z thu 29 , 12 lít CO2, 12, 6 gam H2O 10,6 gam Na2CO3 Biết phản ... Mã đề thi 24 6 ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A C D A B C D D C D B A C A C D B D...
 • 5
 • 377
 • 0

TRƯỜNG NỘI - AMSTERDAM đề và đáp án thi thử quốc gia lần 2 môn hóa

TRƯỜNG HÀ NỘI - AMSTERDAM đề và đáp án thi thử quốc gia lần 2 môn hóa

Hóa

... oxi hoá giảm dần 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ B Pb > Sn > Fe > Ni > Zn 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ D Sn > Ni > Zn > Pb > Fe A Zn > Sn > Ni > Fe > Pb C Pb > Sn > Ni > Fe > Zn 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ Câu 46: Khi ... +) CmH2m -2 + O2 mCO2 + (m-1)H2O (2) +) Ta thấy - đốt ankan tạo nCO2 < nH2O nH2O(1) - nCO2(1) = n ankan - đốt ankin tạo nCO2 > nH2O nCO2 (2) - nH2O (2) = n ankin => Vậy để tạo nCO2 = nH2O n ankan ... k.[N2].[H2]3 => Khi [N2] tăng lần [H2] không đổi => v phản ứng tăng lần => Đáp án A Câu 36: +) Gọi CTPT X : CnH2n +2 Y : CmH2m -2 +) Đốt cháy: +) CnH2n +2 3n + O2 + nCO2 + (n+1)H2O (1) 3m - +) CmH2m-2...
 • 20
 • 443
 • 0

đề thi thử sở giáo dục TPHCM môn hóa năm 2015

đề thi thử sở giáo dục TPHCM môn hóa năm 2015

Hóa học

... nhiệt nhôm ? A H2 +CuO → Cu + H2O B 3CO + Fe2O3 → 2Fe + 3CO2 C 2Al + Cr2O3 → Al2O3 + Cr D Al2O3 + 2KOH → 2KalO2 +H2O Câu 46: Hòa tan hết 8,4 gam Fe dung dịch chứa 0,4 mol H 2SO4 đặc, nóng thu ... A, 4, 62 gam đipeptit 3,75 gam X Giá trị m A 25 ,1700 B 8,3890 C 4,1945 D 12, 5800 Câu 25 : Phân urê có công thức A (NH3)2CO B (NH4)2CO3 C (NH2)2CO D.(NH4)2CO Câu 26 : Bằng phương trình hóa học, từ ... V A 2, 8 0,39 B 28 0,39 C 2, 7 0,41 D 2, 7 0,39 Câu 28 : Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol peptit X (X tạo thành amino axit chứa nhóm –NH nhóm –COOH) cần 58,8 lít O2 (đktc) thu 2, 2 mol CO2 1,85 mol H2O Nếu...
 • 4
 • 713
 • 5

Đề thi thử đại học lần 2 môn toán năm 2008 - 2009 trường đại học phạm nội potx

Đề thi thử đại học lần 2 môn toán năm 2008 - 2009 trường đại học sư phạm hà nội potx

Cao đẳng - Đại học

... nhỏ Câu II. (2 điểm) 1) Giải phương trình π sin2 x − = sin2 x − tan x Câu I. (2 điểm) Cho hàm số y = 2) Với giá trị m, phương trình sau có nghiệm log (mx + 28 ) = − log5 ( 12 − 4x − x2 ) 25 Câu III ... 1 Đề x2 − (m + 5)x + m (C) x−1 1) Khảo sát vẽ đồ thị (C) hàm số m = 2) Với giá trị m, đồ thị hàm số cắt trục Ox hai điểm phân biệt có hoành độ x1 , x2 cho T = |x1 − x2 | đạt giá trị ... P ) Câu V (1 điểm) Cho tập hợp A có 10 phần tử Hỏi có cách chia tập hợp A thành hai tập khác rỗng Câu VI (2 điểm) y2 x2 + = Một góc vuông tOv quay xung quanh điểm O có cạnh Ot, Ov cắt (E) M N...
 • 2
 • 510
 • 1

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Đại học Vinh (lần 2)

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Đại học Vinh (lần 2)

Ngoại Ngữ

... Mã đề 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 ... Mã đề 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 ... 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 B D B C B D A D A B B B C D C B C 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9...
 • 10
 • 809
 • 3

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 môn hóa NĂM HỌC 2014-2015 thpt phan bội châu

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 môn hóa NĂM HỌC 2014-2015 thpt phan bội châu

Hóa

... 72, 105 gam Câu 37: Polime có công thức cấu tạo thu gọn: [-CH 2- C(CH3)=CH-CH2-CH2-CHCl-]n tạo thành phản ứng trùng hợp monome sau đây? A CH2=CHCl CH2=C(CH3)-CH=CH2 B CH2=CHCl , CH2=CH-CH3 CH2=CH2 ... Al 2O3, ống chứa 0,3 mol Na 2O Kết thúc tất phăn ứng chất rắn thu ống 1, 2, theo thú tự là: A Fe, Al2O3, Na2O B Fe, Al, Na2O Na2CO3 C Fe, Al2O3, Na2CO3 D Fe, Al, Na2CO3 Câu 19: Cho gluxit: saccarozơ, ... CH2=CHCl , CH2=CH-CH3 CH2=CH2 C CH2=CH-CH3 CH2=CH-CH2=CHCl D CH2=C(CH3)-CH=CH-CH2-CH2Cl Câu 38: Hòa tan hoàn toàn oxit sắt vào dung dịch HCl vừa đủ thu dung dịch X chứa 1 ,27 gam muối sắt clorua Cho...
 • 4
 • 385
 • 2

Xem thêm