đề thi thử đại học lần 2 môn hóa

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 MÔN: HÓA HỌC 2013 pot

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 MÔN: HÓA HỌC 2013 pot

Hóa học - Dầu khí

... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHTN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 Trường THPT Chuyên KHTN MÔN: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; (50câu trắc nghiệm) Hà nội, ngày 27 – 01 - 20 13 Câu 1: Cho ... 8D, 9D, 10D, 11C, 12B, 13D, 14D, 15B, 16C, 17A, 18D, 19A, 20 C, 21 A, 22 B, 23 B, 24 B, 25 A, 26 D, 27 A, 28 D, 29 A, 30C, 31C, 32A, 33C, 34B, 35A, 36B, 37C, 38B, 39D, 40C, 41D, 42C, 43D, 44D, 45A, 46C, ... C. 96. D. 98. Câu 47: Cho các chất: H 2 N – CH 2 – COOH ; HOOC – CH 2 – CH 2 – CH(NH 2 ) – COOH ; H 2 NCH 2 COOC 2 H5; NaHCO3; CH3COONH4; Na 2 CO3; Al(OH)3. Số chất lưỡng tính...
 • 4
 • 484
 • 0

de thi thu dai hoc lan 2 mon hoa

de thi thu dai hoc lan 2 mon hoa

Tư liệu khác

... CH3NH 2 , C 2 H5NH 2 , H 2 N-CH 2 -COOH.C. CH3NH 2 , C6H5OH, HCOOH. D. C6H5NH 2 , C 2 H5NH 2 , HCOOH. Sở giáo dục và đào tạo thanh hoá đề thi thử đại học lần 2 năm 20 10 Tr ... 2p6 3s 2 3p63d5C. 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p63d34s 2 D. 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p63d94s 2 .Câu 23 . Cho các chất và ion sau: Zn; S; Cl 2 ; SO 2 ; Fe 2+ ; Cl-. Chất và ion nào ... 16 ,2 g. C. 5,4 g. D. 8,1 g.Câu 22 . Cho Fe(Z =26 ). Cấu hình nào sau đây ứng với cấu hình electron cña ion Fe3+?A. 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p63d6B. 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p63d5C. 1s 2 ...
 • 25
 • 302
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2: MÔN HÓA HỌC- (Mã đề 132) pdf

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2: MÔN HÓA HỌC- (Mã đề 132) pdf

Cao đẳng - Đại học

... NaCl B. NaCl, BaCl 2 , NH4Cl C. NaOH, NaCl, BaCl 2 D. NaCl Trường THPT Hoàng Lệ Kha Trang 1/4 - Mã đề thi 1 32 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM HỌC 20 09 – 20 10 MÔN HÓA HỌC Họ tên thí sinh………………………………………………… ... dưỡng trong X, Y, Z lần lượt là: A. 28 %; 42, 6%; 28 ,2% B. 28 %; 18,6%; 46,8% C. 28 %; 42, 6%; 56,4% D. 28 %; 18%; 28 ,2% Câu 38: Hỗn hợp X gồm Na, Na 2 O, NH4Cl, NaHCO3 và BaCl 2 có số mol các ... 2 2CH NHCH + HCl (CH ) NH Cl B. 6 5 3 6 5 2 2C H NH Cl + NaOH C H NH + NaCl + H O C. 6 5 2 6 5 3 2 2C H NO + 3Fe + 7HCl C H NH Cl + 3FeCl + 2H O D.  6 5 2 2 2 6 3 2 C...
 • 4
 • 402
 • 0

Đề thi thử Đại học lần 2: Môn hóa- Sở giáo dục Nghệ An potx

Đề thi thử Đại học lần 2: Môn hóa- Sở giáo dục Nghệ An potx

Cao đẳng - Đại học

... loại là:A). Mg 2+ , Cu 2+ , Fe 2+ . B). Fe 2+ , Zn 2+ , Mg 2+ . C). Fe3+, Cu 2+ , Mg 2+ . D). Mg 2+ , Zn 2+ , Cu 2+ . 2) . Khi nhiệt phân các chất sau: NH4NO3, NH4NO 2 , NH4HCO3, ... loại là:A). Mg 2+ , Cu 2+ , Fe 2+ . B). Fe3+, Cu 2+ , Mg 2+ .C). Mg 2+ , Zn 2+ , Cu 2+ . D). Fe 2+ , Zn 2+ , Mg 2+ . 25 ). Khi nhiệt phân các chất sau: NH4NO3, NH4NO 2 , NH4HCO3, ... cation kim loại. Ba cation kim loại là:A). Mg 2+ , Cu 2+ , Fe 2+ . B). Mg 2+ , Zn 2+ , Cu 2+ .C). Fe 2+ , Zn 2+ , Mg 2+ . D). Fe3+, Cu 2+ , Mg 2+ . 24 ). Trong thực tế người ta dùng chất nào sau...
 • 18
 • 288
 • 0

đề thi thử đại học lần 2 môn toán khối a,b 2014 - thpt chuyên vĩnh phúc

đề thi thử đại học lần 2 môn toán khối a,b 2014 - thpt chuyên vĩnh phúc

Toán học

... ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) 2 2 2 2 24 2 1log 2 2.8 3 .2 1 2. 16 2. 4 1log 4 2 1 log 2. 16 2. 4 1 2. 16 2. 4 1 4 2 1log 4 2 1 4 2 1 log 2. 16 2. 4 1 2. 16 2. 4 1 2 x xx x xx xx x x x x ... =0 ,25 ( ) 2 2 2 3 2 ,( ) 3 3a b cd A Pa b c - + + = Û = + +. Mà 2 a b = - 2 2 2 25 2 3 5 2 3 55b cb c b cb c + ị = + = + +0 ,25 ( ) 2 2 24 4 0 2 0 2 b bc ... ) ( ) 2 1 2sin 2sin 2 2coscos2 3 1 cos2sin 11 2sin . 1 2cos2cos 1 3 1 cos2sin 1x x xx xxx xx xx - - + = - + - - + Û = - - + -0 ,25 ( ) ( ) 2 21 2cos 2cos 1...
 • 8
 • 814
 • 115

đề thi thử đại học lần 2 môn toán khối d năm 2014 - trường thpt chuyên vĩnh phúc

đề thi thử đại học lần 2 môn toán khối d năm 2014 - trường thpt chuyên vĩnh phúc

Toán học

... 2 II R = + 2 2 2 ( 1) (3 1) (| | 2) a a a Û - + + = +(1)0 .25 Giảiphươngtrình(1)được 2 3a =hoặc4 349a - - =0 .25 Vậy :Phươngtrình đườngtròncầntìmlà: 2 2 2 2( ... = .1 2 limxy - đ- = -Ơ1 2 limxy + đ- = +Ơthhmscútimcnng1 2 x - = .0 ,25 0 ,25 1,0Bngbinthiờn:xà1 2 -+ày || y1 2 -+à||à1 2 -0 .25 thhmscútõmixng1 1 2 2I - ... =cóđúngmộtnghiệmx 0 =0 .25 TacúbngbinthiờnX1 0 +ày 0+Y -Ơ+à0Tbngbinthiờntacú phngtrỡnhcúmtnghimduynhtx 0 =0 .25 Tớnhtớchphõn: 2 0 2 xI dx1 2x + = + ò1,0đCâuIII 2 20 0 2 x 1 2 2xI dx...
 • 6
 • 505
 • 4

đề thi thử đại học lần 2 môn toán khối d năm 2014 - trường thpt ngô gia tự

đề thi thử đại học lần 2 môn toán khối d năm 2014 - trường thpt ngô gia tự

Toán học

... 0 .25 6 Ta có:   2 3 ( ) 2( ) 2 3 9 2( ) 2 27 6 ( ) 2 ( 3)P x y z xy yz zx xyzxy yz zx xyzx y z yz x                 2 3 2 ( ) 27 6 (3 ) ( 3) 2 1( 15 27 27 ) 2 y ... www.VNMATH.com Điểm cực đại của đồ thị hàm số là A(m-1 ;2- 2m) và điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là B(m+1; -2- 2m) 0 .25 Theo giả thi t ta có 2 3 2 2 2 6 1 03 2 2mOA OB m mm   ... điểm cạnh AD OxdM1 Suy ra M( 3; 0) Ta có: 23 2 3 2 932IM2AB 22  Theo giả thi t: 22 23 12 ABSAD12AD.ABSABCDABCD Vì I và M cùng thuộc đường...
 • 6
 • 539
 • 8

Xem thêm