đề thi thử đại học lần 1

Đề thi thử đại học lần 1 vật lý

Đề thi thử đại học lần 1 vật lý

Vật lý

... THÁI BÌNH (Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm, 4 trang)ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2008 - 2009 MÔN VẬT LÍ 12 Thời gian làm bài: 90phút; GV biên khảo: Nguyễn Thanh SơnĐỀ GỐC0 01: Một bánh ... lượng; 017 : Một mạch dao động LC có ω =10 7rad/s, điện tích cực đại của tụ q0 = 4 .10 -12 C. Khi điện tích của tụ q = 2 .10 -12 C thì dòng điện trong mạch có giá trịA. 52 3 .10 A−; B. 52 .10 ... 52 2 .10 A−; D. 52 .10 A−; 018 : Một mạch dao động điện từ đang dao động, có độ tự cảm L = 0,1mH. Người ta đo được điện áp cực đại giữa hai bản tụ là 10 V và cường độ dòng điện cực đại qua...
 • 4
 • 589
 • 5

Đề thi thử đại học lần 1 vật lý lần 2

Đề thi thử đại học lần 1 vật lý lần 2

Vật lý

... đây? Trang 2/4- Mã đề thi 12 3SỞ GD&ĐT THÁI BÌNHTRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI BÌNHGV soạn đề: Nguyễn Thanh SơnĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM HỌC 2008 - 2009MÔN: VẬT LÝ 12 (Đề thi gồm 4 trang, ... A4 B 29 D5 D 30 C6 A 31 A7 C 32 D8 A 33 C9 C 34 C 10 C 35 B 11 A 36 D 12 C 37 C 13 A 38 D 14 C 39 B 15 D 40 C 16 B 41 B 17 D 42 A 18 A 43 C 19 A 44 B20 C 45 D 21 B 46 D22 A 47 A23 D 48 ... λ 1 < λ2 < λ3. Biết λ3 = 656,3nm. Giá trị của λ 1 và λ2 là:A. λ 1 = 97,3nm và λ2 = 410 ,2nm; B. λ 1 = 10 2,5nm và λ2 = 12 1,6nm;C. λ 1 = 10 2,5nm và λ2 = 410 ,2nm;...
 • 5
 • 468
 • 2

Đề thi thử đại học lần 1 vật lý lần 2

Đề thi thử đại học lần 1 vật lý lần 2

Vật lý

... = G(cc'' 1 t- cđ' 1 t) (14 1) ⇒ Lượng hơi đốt biểu kiến: 0467,0 214 1000).05, 01) (05, 01( )30.36 719 632 ,10 1.3752(360065 ,11 91 )1) (1( ).(' 1 " 1 DđcrtctcGD ... ⇒ 16 1677,0 18 3, 01 403,0403,0 1 2OHcNaOHcNaOHcMxMxMxa ⇒ M = 0 ,16 1677.40 + (1 – 0 ,16 1677) .18 = 21, 55689 kg/kmol ⇒ 59,055689, 21 25 ,12 73.25 ,12 73.425,3323 .10 .58,338ddW/(m.K) ... tsdd(po + 2Δp) = 10 1,9632 + 2 .1, 322 = 10 4, 61 oC GVHD: ThS. Hoàng Minh Nam ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUÁ TRÌNH VÀ THI T BỊ SVTH: Ngô Trần Hoàng Dương (608003 71) Học kỳ 1 Năm học 2 011 - 2 012 3 ...
 • 66
 • 388
 • 0

Đề thi thử đại học lần 1 ban KHTN

Đề thi thử đại học lần 1 ban KHTN

Sinh học

... định 1 tính trạng, nếu có 1 tính trạng trội hoàn toàn, tính trạng kia trội không hoàn toàn kết quả phân li KH của F1 là :a 1 :2 :1 :1 :2 :1 b 9 :3 :3 :1 c 6: 3 : 3 : 2 : 1: 1 d 3 : 3 : 1 : 1 ... định 1 tính trạng, nếu có 1 tính trạng trội hoàn toàn, tính trạng kia trội không hoàn toàn kết quả phân li KH của F1 là :a 6: 3 : 3 : 2 : 1: 1 b 1 :2 :1 :1 :2 :1 c 9 :3 :3 :1 d 3 : 3 : 1 : 1 ... Trờng thpt lê xoay Đề chính thứcKỳ thi khảo sát chất lợng lớp CĐ lần 1 năm học 2008-2009 thi mụn : sinh học - Lớp 12 Thi gian: 90 phỳt ( khụng k th i gian giao ) 01 1/ õu l nhn nh sai ?a...
 • 88
 • 492
 • 3

Đề Thi Thử Đại Hoc Lần 1 ( THPT Nghĩa Đàn)

Đề Thi Thử Đại Hoc Lần 1 ( THPT Nghĩa Đàn)

Hóa học

... nhiêu?A. 1, 3 gamB. 1, 388 gamC. 0,825 gamD. 1, 532 gam(Na = 23; C = 12 ; H = 1; O = 16 )Câu 18 : giữa glixerol và axít béo C 17 H35COOH có thể tạo được tối đa bao nhiêu este đa chức:A. 2 B. 1 C. ... thu được:A. 1 muối và 1 anđehit. B. 2 muối và nướcC. 1 muối và 1 ancol. D. 1 muối và 1 xeton.Câu 8: Cho 2,3 gam hỗn hợp MgO, CuO, FeO tác dụng vừa đủ với 10 0ml dung dich HCl 0,1M và H2SO4 ... thuốc thử nào dưới đây?A. Nước brom B. Thuốc thử Tollens (Dung dịch AgNO3/NH3)C. CaCO3D. Quì tím HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 896BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Hoá Học Thời...
 • 5
 • 990
 • 4

đe thi thu dai hoc lan 1

đe thi thu dai hoc lan 1

Vật lý

... = 1, 25 .10 16 ; n = 6,25 .10 18 C). m = 12 ,5 .10 16 ; n = 62,5 .10 18 D). m = 62,5 .10 18 ; n = 12 ,5 .10 16 50).Một người cận thị có điểm Cc cách mắt 10 cm và Cv cách mắt 500cm. Vậy độ biến thi n ... 14 ). Một đoạn mạch gồm hai cuộn dây thuần cảm mắc nối tiếp, thì ta có: A). 1 2 1 1 1 = + L L L B). Không xác định được C). ZL = (L 1 + L2)Ω D). L L1 L2 1 1 1 = + Z Z Z 15 ). ... 8,28 .10 -4µm D). λmin= 0,828 nm + Hằng số Plăng h = 6,625 .10 -34 J.s, V.tốc ánh sáng: c = 3 .10 8 m/s, Điện tích electron: -e = -1, 6 .10 -19 C,K.lượng electron: me = 9 ,1. 10- 31 Kg...
 • 4
 • 333
 • 2

De thi thu dai hoc lan 1

De thi thu dai hoc lan 1

Vật lý

... Câu Đáp án 1 D 11 B 21 B 31 C 41 D2 A 12 D 22 A 32 D 42 B3 C 13 A 23 C 33 C 43 D4 D 14 A 24 C 34 C 44 B5 B 15 B 25 D 35 C 45 A6 A 16 A 26 B 36 A 46 D7 A 17 A 27 B 37 C 47 C8 A 18 D 28 D ... nóng ( H= 10 0%) thì thu đợchỗn hợp Y . Khối l-ợng mol trung bình của Y là:A. 52,5. B. 46,5. C. 48,5. D. 42,5. Trang 2/4 Mó thi 303Trờng đại học s phạm hà nội đề thi thử đại học lần iii năm ... làA .13 ,1. B. 20,.2. C. 13 ,3. D. 20,6. Câu12: Cho X là một aminoaxit. Khi cho 0, 01 mol X tác dụng với HCl thì dùng hết 80 ml dung dịch HCl 0 ,12 5M và thu đợc 1, 835 gam muối khan. Khi cho 0, 01 mol...
 • 4
 • 225
 • 0

Đề thi thử đại học lần 1

Đề thi thử đại học lần 1

Sinh học

... là: 1/ 4 AA: 1/ 2 Aa: 1/ 4 aa thành phần kiểu gen của quần thể sau 3 thế hệ tự thụ phấn sẽ làA. 61/ 64 AA: 1/ 32 Aa: 61/ 64 aa B. 3/8 AA: 1/ 4 Aa: 3/8 aaC. 7 /16 AA: 1/ 8 Aa: 7 /16 aa D. 15 /32 AA: 1/ 16 ... YCâu 16 . Phép lai nào dới đây không làm xuất hiện tỷ lệ 1: 2: 1 ở đời con?A. Ab x Ab B. Ab x AB C. Ab x Ab D. AB x aB aB aB aB ab aB aB Ab ab(Liên kết hoàn toàn) (Liên kết hoàn toàn) (HVG ở 1 ... hêmôglôbin bị biến đổi 1 axit aminB. thi u enzim chuyển hóa hóa phênilalanin thành tirôzinC. thi u enzim chuyển hóa hóa tirôzin thành phênilalaninD. chuỗi anpha hêmôglôbin bị biến đổi 1 axit aminCâu...
 • 4
 • 301
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 MÔN: ĐỊA LÍ NĂM 2009 và đáp án

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 MÔN: ĐỊA LÍ NĂM 2009 và đáp án

Địa lý

... bằngDiệntíchSảnlượngDiện tíchSảnlượngDiệntíchSảnlượngDiệntíchSảnlượng 19 85 10 0% 10 0% 18 ,4% 19 ,6% 39,5% 43,0% 57,9% 62,6%2005 10 0% 10 0% 13 ,9% 15 ,1% 51, 4% 53,6% 65,3% 68,7%- Tính R: (0,25đ) ... + Diện tích: cho R (19 85) = 1cm thì R(2005) = 1, 14 cm+ Sản lượng: cho R (19 85) = 1cm thì R(2005) = 1, 5 cm+ Vẽ biểu đồ: (1, 25đ)+ Vẽ 02 cặp biểu đồ tròn. Một cặp cho ... canh cao hơn- Thời kì 19 85 – 2005, diện tích lúa của đồng bằng sông Cửu Long tăng trongkhi diện tích lúa của đồng bằng sông Hồng giảm ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬCâu 1: (3,0 điểm) 1. Đặc điểm chung của...
 • 4
 • 294
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012-2013 MôN Toán 12 Khối A TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012-2013 MôN Toán 12 Khối A TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC

Trung học cơ sở - phổ thông

... www.mathvn.com 7 ( )( )2 013 2 013 1 2 2 013 02 013 2 013 2 013 2 013 1 1 2 1 1 1 2 013 2 013 2 013 T C C C C− ⇒ = + + + = + − = ⋯ 0,25 Đáp số 2 013 2 1 2 013 T−= 0,25 Lưu ý khi ... BD cắt 1 1,BB DD lần lượt tại ,K N.Khi đó AKMN là thi t diện cần dựng. 0,25 Đặt 1 1 1 1 1 . . 2 . 1A BCMK A DCMN ABCD A B C DV V V V V V= + ⇒ = − . Ta có: 1 1 1 2 2OI ... 22 233 1 1lim lim2 6 24 2 4 4x xx xx x→ →−= −+ − ++ + + + 1 1 7 16 12 48= − − = − 0,25 Vậy giới hạn đã cho bằng 748− 0,25 IV (1 ) Cho hình lập phương 1 1 1 1.ABCD...
 • 7
 • 473
 • 8

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012-2013 Môn Toán 12 Khối B -D TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012-2013 Môn Toán 12 Khối B -D TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC

Trung học cơ sở - phổ thông

... 2 012 2 012 2 012 S C C C C C C= + + + + + + +⋯ ⋯ 0,25 ( ) ( )2 011 2 012 2 011 2 012 2 012 2 012 1 1 1 1 2 012 2 2 10 07 2S = + + + = ⋅ + = ⋅ 0,25 Vậy 2 012 10 07 2S = ⋅ 0,25 Câu VI B (1, 0 điểm) ... hợp 1: 2 0 2x y x y+ = ⇔ = − thế vào (*) ta được 2 2 12 12 1 1 2y y y x= ⇔ = ⇔ = ±⇒=∓ 0,25 www.MATHVN.com www.mathvn.com 6 ( ) ( )0 1 2 011 0 1 2 012 2 011 2 011 2 011 2 012 2 012 ... www.mathvn.com 1 TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2 012 -2 013 Môn: Toán 12 . Khối B −D Thời gian làm bài: 15 0 phút (Không kể thời gian giao đề) PHẦN CHUNG...
 • 7
 • 523
 • 7

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 MÔN SINH HỌC Năm 2012- 2013 Trường THPT Quảng Xương III

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 MÔN SINH HỌC Năm 2012- 2013 Trường THPT Quảng Xương III

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... thống phân loại ĐÁP ÁN1C 2A 3A 4B 5C 6B 7D 8B 9B 10 C 11 A 12 B 13 C 14 D 15 C 16 D 17 B 18 D 19 C 20A21A 22B 23D 24A 25B 26D 27B 28A 29 30B31B 32D 33C 34A 35D 36B 37A 38D 39D 40C41B 42D 43B 44D 45B 46B ... dòng mẹ SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO THANH HÓA ĐỀ THI THỬ LẦN I – Năm 2 012 - 2 013 Trường THPT Quảng Xương III Thời gian : 90 phút (Đề gồm 50 câu) Mã đề: 12 1Câu 1: Ngược với hô hấp ở ti thể, trong quang ... bị đột biến mất 1 cặp nu A- T, thì số liên kết hiđrô của gen là sau ĐB sẽ thay đổi so với gen bình thường (Hđb/ H) là:A. 16 48/ 16 50. b. 15 48/ 16 50. C. 15 48/ 17 50. d. 16 48/ 17 50. Câu 30: Việc...
 • 5
 • 727
 • 14

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌClần 1 Môn Sinh học TRƯỜNG THPT CHUYÊN HƯNG YÊN

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – lần 1 Môn Sinh học TRƯỜNG THPT CHUYÊN HƯNG YÊN

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... THPT CHUYÊN HƯNG YÊNTỔ SINH – CÔNG NGHỆ – THỂ DỤCĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌClần 1 Môn thi: Sinh học Mã đề 11 7Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1 :Biết mỗi gen quy định một tính trạng. Gen trội là ... 2n+2 +1; B.2n +1, 2n-2-2, 2n, 2n+2;C.2n +1, 2n -1- 1 -1, 2n; D.2n, 2n -1, 2n +1, 2n-2, 2n+2;Câu 35 :Đột biến cấu trúc NST dễ được nhận biết vào kì nào của giảm phân?A.Kì đầu lần phân bào I; B.Kì giữa lần ... được F1 có tỉ lệ 50% cánh dài, 50% cánh cụt. Tiếp tục cho ruồi F1 giao phối với nhau thi F2 thống kê trên cả quần thể có tỉ lệ kiểu hình như thế nào?A.9 cụt:7dài; B .1 cụt:3dài; C .1 cụt:1dài;...
 • 6
 • 1,167
 • 23

Trường THPT Nguyễn Huệ đề thi thử đại học lần 1 năm 2011 Môn: TOáN ; Khối: A,B

Trường THPT Nguyễn Huệ đề thi thử đại học lần 1 năm 2011 Môn: TOáN ; Khối: A,B

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... x+2 1 x+thì u - x= 2 1 x+ 2 2 22 1x ux u x + = +22 1 1 1 12 2ux dx duu u = = + ữ Đổi cận x= - 1 thì u =2 -1 x = 1 thì u = 2 +1 2 1 2 1 2 1 222 1 2 1 2 1 1 1 1 1 12 1 ... 1 c 1 bc a b cb+ + + +, ( )3 3 1 1 a 1 ca a b cc+ + + +Cộng theo vế ta có 1 1 1 1 1 1x y y z z x+ ++ + + + + +=3 3 1 a b 1 + ++3 3 1 c 1b+ ++3 3 1 a 1c+ + ( ) 1 1 1 1a ... 1 1 1 12 1 2 1 2 (1 )dudu duuIu u u u+ + + + ữ = = ++ + + =2 1 2 1 22 1 2 1 1 1 1 1 12 1 2 1 duduu u u u+ + + + ữ+ + =1 0,250,250,250,25Câu V (1, 0 điểm)Đặt...
 • 6
 • 698
 • 3

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25