đề thi thử đại học lần 1 năm 2014

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2014 - Môn thi: Hoá học

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2014 - Môn thi: Hoá học

Hóa học

... %9):YM%-%[-⇒D 1. -8+⇒"Hn=GE) 1. %8+→KcW.J+AFS8+""@Ad=GE)@Z*)#$'[#'7GAFS8+π⇒"WN'J 1. 1%7"N 1. 107'e 1. %e 1. 1- 1. 68+7fAWNJ 1. -e 1. 16 1. 1!7W 1. 1'8+J 1. 18+7*)≡*) 1. 1'8+ 1. 18+'*)78 1. 1'7" 1 N 1. 17-0' ... 1. 17→$'N$→$'"N"$ 1. 16 1. 16 1. 167)GOP 1. 1!8+&$'⇒&P 1. 1'8+7⇒#&P 1. 1"8+⇒8 1. 1"7"'N 1. 1'7 1 .%%)&8*7Câu ... 1. 78r 1. 716 N.'"e1 .1- 7-%".'"9):ã" .16 )7N#3.=GE)=`7H<B)BCP1 .1& quot;8+3"N 1. 1'8+"N7GA)JSP1 .18 +3"$' 1. 1'8+$8r 1. 17%1N1 .1& apos;7 619 ):Cõu 30: >+A8V+T=kPc7/>Bh)@ZB)BC#&$P)P2&7#>@AB)BC",$+G)F&P8V@AJPX)8Ak2)X)2&7>+AA.#&#$'7...
 • 7
 • 427
 • 15

Đề thi thử đại học lần 1 năm 2014

Đề thi thử đại học lần 1 năm 2014

Vật lý

... = 6cos(4πt + π/6)cmMã đề 13 5 – Trang 1 Đáp án thi thử lần 1 Dap an ma 13 5: 1. C 2.D 3.A 4.D 5.C 6.A 7.C8.D 9.D 10 .A 11 .C 12 .A 13 .A 14 .B 15 .C 16 .C 17 .C 18 .B 19 .B 20.C 21. B22.B 23.C 24.A 25.B ... v gl cosα= + −B. 2 1 12 (1 )v v gl cosα= + +C. 2 1 1 (1 )v v gl cosα= + −D. 2 1 12 (1 )v v gl cosα= − −Mã đề 246 – Trang 1 THPT MỸ ĐỨC C ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Thời gian làm bài: 90 ... 49.A50.DDap an ma 468: 1. A 2.B 3.C 4.B 5.B 6.C 7.A8.D 9.A 10 .B 11 .D 12 .C 13 .B 14 .B 15 .D 16 .A 17 .B 18 .A 19 .D20.B 21. A 22.B 23.D 24.A 25.B26.B 27.A 28.B 29.C 30.A 31. D32.D 33.B 34.D 35.B 36.A...
 • 20
 • 409
 • 0

đề thi thử đại học lần 1 năm 2014 môn vật lý khối a - a1 chuyên

đề thi thử đại học lần 1 năm 2014 môn vật lý khối a - a1 chuyên

Vật lý

... www.DeThiThuDaiHoc.com – Chuyên trang Đề thi thử Đại học của www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com www.DeThiThuDaiHoc.com – Chuyên trang Đề thi thử Đại học của www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com ... www.DeThiThuDaiHoc.com – Chuyên trang Đề thi thử Đại học của www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com www.DeThiThuDaiHoc.com – Chuyên trang Đề thi thử Đại học của www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com ... www.DeThiThuDaiHoc.com – Chuyên trang Đề thi thử Đại học của www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com www.DeThiThuDaiHoc.com – Chuyên trang Đề thi thử Đại học của www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com...
 • 8
 • 326
 • 0

đề thi thử đại học lần 1 năm 2014 môn vật lý khối a - a1 minh khai

đề thi thử đại học lần 1 năm 2014 môn vật lý khối a - a1 minh khai

Vật lý

... www.DeThiThuDaiHoc.com Facebook.com/ThiThuDaiHoc 1 SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT MINH KHAI www.DeThiThuDaiHoc.com ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC: 2 013 - 2 014 Môn: VẬT LÝ; Khối: A; A 1 . Thời gian làm ... 2222kmTπ=. 21 TT = ⇒ 532 1 2 1 ==mmkk . 2 211 lklk =⇒532 1 12==kkll (1) Mặt khác: ) (1 21 mll =+ (2). Từ (1) và (2) suy ra: ml625,0 1 =, ml375,02= www.DeThiThuDaiHoc.com ... treo là A. 2,5 .10 -5K -1 . B. 2 .10 -5K -1 . C. 3 .10 -5K -1 . D. 1, 5 .10 -5K- 1 . HD: 0.2 1 0=∆+∆=∆RhtTTα ⇒ 15 0 10 .2.2−−=∆−= KtRhα Câu 18 : Khi nói về...
 • 16
 • 325
 • 0

đề thi thử đại học lần 1 năm 2014

đề thi thử đại học lần 1 năm 2014

Toán học

... Lưu 016 47332269Kimtrucluu95@gmail.com THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2 014 Môn thi: TOÁN; khối A, lần1 Thời gian làm bài 18 0 phút, không kể thời gian giao đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Câu1: Cho ... Chứng minh rằng PHẦN RIÊNGA.theo chương trình chuẩn Câu7a: 1) Trong mặt phẳng oxy cho hình vuông ABCD tâm I (1; 1) . hai đường thằng AB,CDlần lượt đi qua M(-2;2), N(2;-2). Tìm tọa độ tất cả cách ... số.a) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số với b) Tìm để hàm số đã cho đạt cực đại, cực tiểu tại các điểm A,B sao cho điểm M (1; -5) nằm trong đoạn thăng ABCâu2: Giải phương trình Câu3: Giải hệ phương...
 • 1
 • 117
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012-2013 MôN Toán 12 Khối A TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012-2013 MôN Toán 12 Khối A TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC

Trung học cơ sở - phổ thông

... www.mathvn.com 7 ( )( )2 013 2 013 1 2 2 013 02 013 2 013 2 013 2 013 1 1 2 1 1 1 2 013 2 013 2 013 T C C C C− ⇒ = + + + = + − = ⋯ 0,25 Đáp số 2 013 2 1 2 013 T−= 0,25 Lưu ý khi ... thêm! Đề chính thức ( Đề thi gồm 01 trang) www.MATHVN.com www.mathvn.com 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2 012 -2 013 – LẦN 1 MÔN TOÁN ... www.mathvn.com 1 TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2 012 -2 013 Môn: Toán 12 . Khối A. Thời gian làm bài: 15 0 phút (Không kể thời gian giao đề) A.PHẦN CHUNG...
 • 7
 • 474
 • 8

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012-2013 Môn Toán 12 Khối B -D TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012-2013 Môn Toán 12 Khối B -D TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC

Trung học cơ sở - phổ thông

... 2 012 2 012 2 012 S C C C C C C= + + + + + + +⋯ ⋯ 0,25 ( ) ( )2 011 2 012 2 011 2 012 2 012 2 012 1 1 1 1 2 012 2 2 10 07 2S = + + + = ⋅ + = ⋅ 0,25 Vậy 2 012 10 07 2S = ⋅ 0,25 Câu VI B (1, 0 điểm) ... hợp 1: 2 0 2x y x y+ = ⇔ = − thế vào (*) ta được 2 2 12 12 1 1 2y y y x= ⇔ = ⇔ = ±⇒=∓ 0,25 www.MATHVN.com www.mathvn.com 6 ( ) ( )0 1 2 011 0 1 2 012 2 011 2 011 2 011 2 012 2 012 ... www.mathvn.com 1 TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2 012 -2 013 Môn: Toán 12 . Khối B −D Thời gian làm bài: 15 0 phút (Không kể thời gian giao đề) PHẦN CHUNG...
 • 7
 • 523
 • 7

Trường THPT Nguyễn Huệ đề thi thử đại học lần 1 năm 2011 Môn: TOáN ; Khối: A,B

Trường THPT Nguyễn Huệ đề thi thử đại học lần 1 năm 2011 Môn: TOáN ; Khối: A,B

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... x+2 1 x+thì u - x= 2 1 x+ 2 2 22 1x ux u x− + = +22 1 1 1 12 2ux dx duu u = = + ữ Đổi cận x= - 1 thì u =2 -1 x = 1 thì u = 2 +1 2 1 2 1 2 1 222 1 2 1 2 1 1 1 1 1 12 1 ... c 1 bc a b cb≤+ + + +, ( )3 3 1 1 a 1 ca a b cc≤+ + + +Céng theo vÕ ta cã 1 1 1 1 1 1x y y z z x+ ++ + + + + +=3 3 1 a b 1 + ++3 3 1 c 1b+ ++3 3 1 a 1c+ +≤ ( ) 1 1 1 1a ... 1 2 1 2 1 2 (1 )dudu duuIu u u u+ + +− − − + ữ = = ++ + + =2 1 2 1 22 1 2 1 1 1 1 1 12 1 2 1 duduu u u u+ +− − + − + ữ+ + =1 0,250,250,250,25Câu V (1, 0 điểm)Đặt...
 • 6
 • 698
 • 3

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 MÔN ANH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 MÔN ANH

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... sensitive B. emotional C. informative D. regretful6 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 012 (Đề thi gồm 07 trang, 80 câu trắc nghiệm) Môn: Tiếng Anh - Thời gian: 90 phút Blacken ... 66: I think I should have cooked more food. There’s nothing left now. A. I should not have cooked so much food. B. I regrets cooking too much food now. C. I did not cook much food and I think ... annual revenues, and this figure is likely to continue rising throughout the 19 90s. As Carolyn Doppelt Gray, an official of the Small Business Administration, has noted, "The 19 70s was the decade...
 • 7
 • 1,431
 • 32

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2011 MÔN TIẾNG ANH

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2011 MÔN TIẾNG ANH

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... HUỆĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ TIẾNG ANH - LẦN 1 NĂM 2 011 1C, 2D, 3A, 4C, 5C, 6C, 7B, 8D, 9C, 10 C, 11 B, 12 C, 13 D, 14 B, 15 A, 16 A, 17 A, 18 A, 19 A, 20B, 21C, 22A, 23B, 24A, 25C, 26C, 27A, 28C, 29D, 30A, 31D, 32D, ... HN).Điểm thi 24hXem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Trang 7/7 - Mã đề thi 10 9 Nguồn: ... Điểm thi 24hXem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Trang 5/7 - Mã đề thi 10 9 Nguồn:...
 • 7
 • 510
 • 4

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÔN HÓA HỌC

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI  ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 TRƯỜNG THPT CHUYÊN  MÔN HÓA HỌC

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... diệt cỏ 2,4-D và thuốc nổ TNT TH20 91 TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 011 TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÔN HÓA HỌC Mã đề: 11 4 Thời gian: 90 phútCâu 1: Nung 2,23 gam hỗn hợp X gồm các ... đồng vị bền là 16 O, 17 O và 18 O. Hidro có 3 đồng vị bền là 1 H, 2H và 3H. Số lượng phân tử H2O khác nhau có thể có trong tự nhiên là:A. 15 B. 18 C. 27 D. 12 Câu 21: Nguyên tử của ... 3,22 .10 -6M.s -1 C. 3 .10 -6M.s -1 D. 2,32 .10 -6M.s -1 Câu 16 : Một ion M3+ có tổng số hạt proton, nowtron, electron là 79, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn sốhạt không mang điện là 19 ....
 • 4
 • 632
 • 7

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN Môn: TOÁN; Khối A, A1và B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN Môn: TOÁN; Khối A, A1và B

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... TẠO HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THI N Môn: TOÁN; Khối A, A1và B _____________________ Thời gian làm bài 18 0 phút, không kể thời gian phát đề I. PHẦN ... x2 1 x2y2x3=⇔=−=− 0.25đ 3 (1 ) x2y1=⇔= hoặc 1 x2y4=−= 0.25đ ee2 11 11 I2lnxdxlnxdxxx=+∫∫ 0.25đ Với e2e 11 1 1I2lnxdxlnx1x===∫ ... 0.25đ 5 (1 ) Ta có: 33aSG2= www.VNMATH.com SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THI N Môn: TOÁN; Khối A, A1và B ...
 • 6
 • 606
 • 8

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN Môn: TOÁN; Khối D

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN Môn: TOÁN; Khối D

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... ĐÀO TẠO HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THI N Môn: TOÁN; Khối D _____________________ Thời gian làm bài 18 0 phút, không kể thời gian phát đề I. PHẦN CHUNG ... Do đó 12 xx2m 11 =⇔−= 0.25đ 1 (2đ) m = 0 hoặc m = 2 0.25đ ()()()222sinxsin2xsinxcosx102sinx2sinx.cosxsinxcosx10sinx12sinx1cosx2sinx10−++−=⇔−++−=⇔+−−−= 0.25đ 2 (1 ) 1 sinx2cosxsinx1=⇔−= ... ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THI N Môn: TOÁN; Khối D Câu Đáp án Điểm a) (1, 0 điểm) Với m = 0 ta có hàm số 32yx3x4=−+ Tập xác định: D = R Sự biến thi n:...
 • 6
 • 413
 • 4

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012 - 2013 TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU Môn thi: TOÁN; Khối: D

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012 - 2013 TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU Môn thi: TOÁN; Khối: D

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... bpt (4) tương đương với bpt 343 )11 ( 31 xxxxxm. 0,25 Đặt 343 )11 ( 31 )(xxxxxxf, ta có 343343 )11 ( 1 . 1 3 )11 ( 1 . 31 )(xxxxxxxxxxf. ... 233.3.2 1 2 1 .3 11 aaaaHAACABHASVABC. 0,25 Vì 11 // AABB nên góc  giữa hai đường thẳng 1 CA và 1 BB bằng góc giữa hai đường thẳng 1 CA và 1 AA. Ta có aaaCHHACA 232222 11 . ... 1, 00 Gọi );;( cbaM, ta có ), ;1; 1( cbaBM )3;6;3( BC. Vì Mthuộc đoạn BCvà BMMC 2 nên BCBM3 1   1 12 1 21 11 cbacba )1; 1;2(...
 • 7
 • 1,285
 • 40

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008