đề thi thử đại học lần 1 năm 2013

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN Môn: TOÁN; Khối A, A1và B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN Môn: TOÁN; Khối A, A1và B

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... TẠO HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THI N Môn: TOÁN; Khối A, A1và B _____________________ Thời gian làm bài 18 0 phút, không kể thời gian phát đề I. PHẦN ... x2 1 x2y2x3=⇔=−=− 0.25đ 3 (1 ) x2y1=⇔= hoặc 1 x2y4=−= 0.25đ ee2 11 11 I2lnxdxlnxdxxx=+∫∫ 0.25đ Với e2e 11 1 1I2lnxdxlnx1x===∫ ... 0.25đ 5 (1 ) Ta có: 33aSG2= www.VNMATH.com SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THI N Môn: TOÁN; Khối A, A1và B ...
 • 6
 • 613
 • 8

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN Môn: TOÁN; Khối D

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN Môn: TOÁN; Khối D

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... ĐÀO TẠO HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THI N Môn: TOÁN; Khối D _____________________ Thời gian làm bài 18 0 phút, không kể thời gian phát đề I. PHẦN CHUNG ... ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THI N Môn: TOÁN; Khối D Câu Đáp án Điểm a) (1, 0 điểm) Với m = 0 ta có hàm số 32yx3x4=−+ Tập xác định: D = R Sự biến thi n: ... Do đó 12 xx2m 11 =⇔−= 0.25đ 1 (2đ) m = 0 hoặc m = 2 0.25đ ()()()222sinxsin2xsinxcosx102sinx2sinx.cosxsinxcosx10sinx12sinx1cosx2sinx10−++−=⇔−++−=⇔+−−−= 0.25đ 2 (1 ) 1 sinx2cosxsinx1=⇔−=...
 • 6
 • 419
 • 4

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2013 Môn thi: TOÁN; Khối: A,A1 & B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2013 Môn thi: TOÁN; Khối: A,A1 & B

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... AN TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2 013 Môn thi: TOÁN; Khối: A,A1 & B Thời gian làm bài: 18 0 phút, không kể thời gian phát đề. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ... phương. Ta có 1 1 1 2 1 2ab a b bb=− −= = ⇔= −−. Ta có (1; 0;0), ( 1; 1; 2)M N − − 0,25 VI.a.2 (1 điểm) Phương trình đường thẳng ∆ là 1 2 1 2x y z−= =− ... ≠⇔− ≤ <− ≥ 0,25 Phương trình đã cho tương đương với: 2 22 1 1 1 1 ( 1) 0 ( 1) 0 1 1 1 x x x x xxx xx xx      − − + − − = ⇔ − − + =...
 • 5
 • 370
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

...  D. Câu 18 :2G,`T=R(:H&4>&.;R 1 ,&E454><(8 )${!&.;R 1 (8A. (:..| B. (4 C. O D. 44Câu 19 :*445e6BCD&7\.&34,TXT(6BCD&R97\T(, ... H&78HOWT9N.4<4.&&.f&R4[E(.(‚OB. Chương trình Nâng cao (từ câu 51 đến câu 60)Câu 51: sv;4F4459:H4?BEB4N.`&G(t4E(8A. $ ""$"""" ... #&T:\4R&.;ME4<,&BJM6(8A. ) B.  C. $ D. PHẦN RIÊNG A. Chương trình chuẩn (t cõu 41 n cõu 50)Cõu 41: sã(.f&=Z":9ã. &TcHB."78- "$.&<&9BCD&EC;,88.9:H4#&T45,?2G,`T=R(:H&."4<,&cHB9G.(8A....
 • 5
 • 388
 • 3

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... %3k>SFIW&Gp>@GH++J(.&T3*%"+%,& "[(NA. ++J( B. $++J( C. )+J( D. ++J(Câu 11 :XC36ONNJ?L33LO(3Je3_.>[E3CJ(" mCJ( ... &JGN+0(Z D. 0+&JGN+# (ZB. Chương trình Nâng cao (từ câu 51 đến câu 60)Câu 51: X=F4)++J(.&T3DEF."J(^(GN!(J(^(GH>=3l3,dJN&&<LCF3[s&>?]&>=9&>z)',&s&#)FP8=..Ru.6,A>=F4(N++~[H3Od9&>6&9S:.>[E3.&T33f9C([E&&IJGH>k.(N)&Jb6,T3@(NA. ...  "Câu 37:2k,<J9C([E&3@&.OC 1 ,&L3R3@f(N )$~!&.OC 1 (NA. 33 B. d C. (3 D. ([..‚Câu 38:363wO3RO(L(.m$m>GO(LO(3,O(C3R,&wO(NJeJN..&T3,J(NA....
 • 5
 • 313
 • 1

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - mã đề 212

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - mã đề 212

Hóa học

... Trang 1/ 6 – Mã đề 212 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2 012 – 2 013 MÔN : HÓA HỌC https://www.facebook.com/Hienpharmacist Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Ngày thi: ... khí B (đktc). Biết trung hòa hết dung dịch A cần 10 0ml dung dịch H2SO4 0 ,12 M. Gía trị của P2 là ? A. 1, 25 B. 1, 12 C. 1, 18 C. 1, 15 Câu 13 : Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, ... C. 6 D. 7 Mã đề: 212 GIẢI ĐÁP HÓA HỌC ĐỀ CHÍNH THỨC Trang 6/6 – Mã đề 212 Trang 5/6 – Mã đề 212 Câu 41: Thực hiện...
 • 6
 • 505
 • 6

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên lương văn tụy (mã đề 111)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên lương văn tụy (mã đề 111)

Hóa học

... www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com MĐ 11 1 5 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I-NĂM HỌC 2 012 -2 013 MÔN THI: HÓA HỌC Câu Mã đề 11 1đề 222 Mã đề 333 Mã đề 444 1. C D B B 2. ... www.DeThiThuDaiHoc.com www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com MĐ 11 1 1 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NINH BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY Mã đề thi 11 1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I-NĂM HỌC ... 8. B A A B 9. B A D A 10 . A D B D 11 . B C B B 12 . B C C A 13 . B B A A 14 . A B A D 15 . A A D C 16 . A B B D 17 . D B A D 18 . B B C A 19 . A A C D 20. D A B B 21. B A D B 22. A D B A...
 • 6
 • 724
 • 10

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hoá - trường thpt chuyên nguyễn quang diệu (mã đề 101)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hoá - trường thpt chuyên nguyễn quang diệu (mã đề 101)

Hóa học

... TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 012 -2 013 Môn: HOÁ HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã :10 1Họ và tên thí sinh: …………………………………………… ... NH2C3H5(COONa)2 + 2H2O 0 ,12 0,24 HCl + NaOH  NaCl + H2O 0,7 0,7 13 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU DÁP ÁN CHI TIẾT LẦN 1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2 012 -2 013 Môn: HOÁ HỌC; Thời gian làm ... (10 câu, từ câu 51 đến câu 60) 5 A. tăng 16 lần. B. tăng 4 lần. C. tăng 8 lần. D. giảm 4 lần. Giải: Kcb= 4222][ONNO Khi N2O4 tăng 16 lần để Kcb không đổi thì [NO2] tăng 4 lần 20...
 • 20
 • 626
 • 8

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose