đề thi thử đại học lần 1 năm 2012

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 MÔN ANH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 MÔN ANH

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... the blanks from 31- 40 The role of translation enabling literature to pass beyond its natural frontiers is receiving growing recognition In view of the general increase in this 31 _ , it is not ... annual revenues, and this figure is likely to continue rising throughout the 19 90s As Carolyn Doppelt Gray, an official of the Small Business Administration, has noted, "The 19 70s was the decade ... of women entering management, and the 19 80s turned out to be the decade of the woman entrepreneur" What are some of the factors behind this trend? For one thing, as more women earn advanced degrees...
 • 7
 • 1,428
 • 32

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2012 MÔN THI : VẬT LÝ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2012 MÔN THI : VẬT LÝ

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... A1 v A2 A A1=A2 B A1 > A2 C A2 > A1 D Cha iu kin kt lun Mó 15 3 Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm Trang4 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : thi thử đại học lần 1- 2 012 Mã đề : 15 3 ... học lần 1- 2 012 Mã đề : 15 3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 { ) { ) ) { { { { { { { { { { { ) { { ) { { ) ) { { { Mó 15 3 | | | | | | | | | | | ) ... vũng /s C 15 00 vũng /phỳt D 10 vũng /s Câu 29 : khong cỏch 1m trc mt cỏi loa mc cng õm l 70dB Mt ngi ng trc loa 10 0m thi khụng nghe c õm loa ú phỏt na Bit cng õm chun ca õm l Io = 10 -12 W/m2 Ngng...
 • 5
 • 891
 • 8

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012-2013 Môn: HOÁ HỌC

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012-2013 Môn: HOÁ HỌC

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... đẳng, thu 7, 616 lít khí CO2 (đktc) 10 ,8 gam H2O Giá trị m A 10 ,84 B 11 ,44 C 9,44 D 14 ,84 26 55 Câu 25: Nhận định sau nói nguyên tử: 13 X, 26 Y, 26 Z 12 A X, Z đồng vị nguyên tố hoá học B X, Y thuộc ... chuyển dịch sang trạng thái cân nồng độ N2O4 tăng lên 16 lần nồng độ NO2 A tăng 16 lần WWW.VNMATH.COM B tăng lần C tăng lần Hết D giảm lần ... phản ứng brom nitro dễ benzen Các phát biểu là: A (1) , (2), (4) B (2), (3), (4) C (1) , (2), (3) D (1) , (3), (4) + 2 Câu 11 : Dung dịch X có chứa: 0 ,14 mol Na ; 0,04 mol SO x mol OH- Dung dịch Y có...
 • 7
 • 350
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 Trường THPT Chu Văn An - Hà Nội Môn VẬT LÍ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 Trường THPT Chu Văn An - Hà Nội Môn VẬT LÍ

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... ti cnh l 0,2 mm Cho c = 3 .10 8 m/s Tn s ca ỏnh sỏng n sc ú l: A 5 .10 8 Hz B 5 .10 14 Hz C 5 .10 12 Hz D 5 .10 11 Hz Cõu 20: Mt lc lũ xo treo thng ng gm lũ xo nh cú cng k = 10 N/m, vt cú lng m = 20 g ... lng cn thit ion hoỏ nguyờn t hirụ t trng thỏi c bn l 13 ,6 eV Cho bit vch u tiờn dóy Banme cú bc súng 0,6563 àm Bc x dóy Banme cú tn s ln nht l: A 0,729 .10 15 Hz B 2,83 .10 15 Hz C 2,463 .10 15 Hz ... gia tc trng trng g = D r = 10 0; R = 10 0 ; L = 10 m/s2, vi phng trỡnh x = 2cos (10 t A 2,4 N v 1, 2 N C 2,5 N v 1, 6 N )cm ln ca lc n hi cc i v cc tiu ln lt l: B 1, 4 N v 1, 6 N D 4,8 N v N Cõu 37:...
 • 8
 • 470
 • 3

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 TRƯỜNG THPT LÊ LỢI, T.P ĐÔNG HÀ - QUẢNG TRỊ MôN TOÁN KHỐI A-B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 TRƯỜNG THPT LÊ LỢI, T.P ĐÔNG HÀ - QUẢNG TRỊ MôN TOÁN KHỐI A-B

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... tâm I (1; 5;0) Gọi (P) mặt phẳng chứa d1 I, (Q) mặt phẳng chứa d2 I    ( P)  (Q)  PT (P): d1 có VTCP u1 (1; 1; 2) qua điểm M1 (1; 3 ;1)      VTPT ( P ) : nP  [ M 1I , u ]  (3; 1; 2) ... hai nghiệm (1) , ta có   x1.x2  2m  Các giao điểm A( x1 ;  x1  2), B ( x2 ;  x2  2) 0,25 0,25  AB  2( x1  x2 )  2( x1  x2 )  x1 x2   16 (m  1)  8(2m  1)  IA  IB  Tam giác IAB ... www.VIETMATHS.com Câu HƯỚNG DẪN CHẤM THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN NĂM 2 012 Môn: Toán khối A-B Đáp án 2 x  Khi m = 2 : y  x2 Tập xác định D = \ {  2} Chiều biến thi n 6 y'   0, x  2 ; y’ không...
 • 5
 • 513
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2012 Môn VẬT LÝ - KHỐI A TRƯỜNG THPT LÊ LỢI

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2012 Môn VẬT LÝ - KHỐI A TRƯỜNG THPT LÊ LỢI

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... TRƯỜNG THPT LÊ LỢI Trang 6/7 - Mã đề thi 13 2 ĐÁP ÁN MÔN LÝ KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦNNĂM 2 012 Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mã 13 2 C A C B C D B D B B A B C D ... nhân D, T α mD = 2, 013 6u, mT = 3, 016 0u mα = 4,0 015 u; khối lượng hạt n mn = 1, 0087u Năng lượng toả tạo thành Kmol heli A 2,89 .10 -15 kJ B 18 ,07 MeV C 1, 09 .10 25 MeV D 1, 74 .10 12 kJ Câu 49: Một đoạn ... điểm vật qua vị trí x = -1 lần thứ 2 012 ? A 10 06,5s B 10 06,25s C 2 012 ,25s D 2 012 ,5s Câu 44: Một chất điểm dao động điều hoà trục Ox có vận tốc hai thời điểm liên tiếp t = 1, 75s t2 = 2,5s , tốc độ...
 • 7
 • 311
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 MÔN VẬT LÍ TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐHSP

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 MÔN VẬT LÍ TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐHSP

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... tong ttottg khoing: D 10 -0,01m' c 10 0 -10 B 10 00- 10 0 A 10 0 cira mach dao dQng LC thi chu ki dao dQng cliQn Ciu 4g N6u dua l6i sat non vdo iong cu6n cdm tu mach sC m m.' -1km .A.gidm.B.t6ng.C.kh6ngd6i ... B Lto =10 0sin (10 0 ", D uo = 10 0sin (10 0ar *{)w) J -i>fr> J CAu22 Cho b6n dao ddngng diAu hoa cung phuong, cirng tdn sdc6 phuong trinh x, = I 0cos(\ Snt + !11 cm) ;)'x, = 6Jicos(5nt)(cm), 1' J = ... Van t6c truyAn s6ng tr6n mdt nu6c ld v : 10 0 cm/s Tr€n doan thing AB c6 eiem dao ddng vdi bi6n dO cuc dai (kh6ng kC A,B) 1A D .12 di6m C di0m A 10 di6m B 11 diOm Ciu 44 MQt doan mpch AB g6m hai...
 • 7
 • 452
 • 3

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2012 MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU THÁI BÌNH

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2012 MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU THÁI BÌNH

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... Mó 14 7 A0 B A0 C A0 Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm D A0 Trang4 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : thi thử đại học lần 1- 2 012 Mã đề : 14 7 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 ... thử đại học lần 1- 2 012 Mã đề : 14 7 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Mó 14 7 { { { { ) { { { { { ) { ) ) ) { ) { ) { { ) { { { { ) ) | | | | ) | | ... Khi ú ta cú: A f0 = f1.f2 B f0=f1+f2 C f0= f1 f D f0 = 0,5.f1.f2 Câu 21 : Cho mt mch dao ng in t gm mt t in C v mt cun cm L B qua in tr thun ca mch Nu thay C bi hai t C1, C2 (C1 < C2) mc ni tip...
 • 5
 • 428
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... MATHVN.COM – Toán học Việt Nam ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM SỞ GD & ĐT NGHỆ AN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN - NĂM 2 012 TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC MẬU Môn: TOÁN; Khối A Câu Nội dung I (1 điểm) Khảo sát SBT …… ... ⊥ AH  11 Ta có, C = BC ∩ AH ⇒ C( − ; − ) 3 www.MATHVN.com 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 MATHVN.COM – Toán học Việt Nam (1 điểm) Đường thẳng ∆ qua B(2 ;1; -1) , có vtcp u (−4; 1; 1)  ... a + b + c ) = Vậy, MinP = x = y = z = 1 (1 điểm) VI.a (2 điểm) A  qua M (1; 1) Đường thẳng d1:   ⊥ AH M ⇒ PT đường thẳng d1: x − y = d N I 3 Gọi I = d1 ∩ AH ⇒ I( − ; − ) 2 Gọi N đối xứng M...
 • 6
 • 346
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU MÔN: SINH-HỌC

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU MÔN: SINH-HỌC

Sinh học

... trò đột biến gen A (1) (3) B (1) (4) C (1) (2) D (1) (5) II PHẦN RIÊNG (10 câu) Thí sinh làm hai phần (phần A B) A Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Ưu lai A tượng ... rễ ăn sâu tới 16 m D Thân thấp nhỏ mảnh , rễ ăn sâu tới 16 m so với mặt đất Câu 31: Trong chế điều hoà hoạt động gen sinh vật nhân sơ, vai trò gen điều hoà Trang 4/8 - Mã đề thi 13 2 A Mang thông ... 56,25% 10 Nam bình thường Nữ bình thường Nam bệnh máu khó đông 11 12 Người gái số lấy chồng không bị bệnh máu khó đông xác suất để trai họ bị bệnh máu khó đông A 50% B 75% C 25% D 12 ,5% Câu 21: Gen...
 • 8
 • 640
 • 4

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 Môn: Tiếng Anh pot

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 Môn: Tiếng Anh pot

Cao đẳng - Đại học

... line 10 , “that” refers to A a woman becomes chairman of the board Nếu bạn có đề thi thử muốn chia sẻ với hàng triệu bạn đọc gửi mail: admin@kenhdaihoc.com , xin cảm ơn! Diễn đàn Đề thi thử Đại học ... for each of the questions Nếu bạn có đề thi thử muốn chia sẻ với hàng triệu bạn đọc gửi mail: admin@kenhdaihoc.com , xin cảm ơn! Diễn đàn Đề thi thử Đại học Trang chủ Until recently, most American ... it turned out not necessary Nếu bạn có đề thi thử muốn chia sẻ với hàng triệu bạn đọc gửi mail: admin@kenhdaihoc.com , xin cảm ơn! Diễn đàn Đề thi thử Đại học Trang chủ Question 63: In Thailand,...
 • 8
 • 427
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012-2013 MÔN: HÓA HỌC THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ - Mã đề 245 pdf

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012-2013 MÔN: HÓA HỌC THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ - Mã đề 245 pdf

Cao đẳng - Đại học

... www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com 14 A 15 D 1B 16 D 2C 17 A 3D 18 C 4A 19 B 5A 20 D 6B 21 D 7B 22 C 8A 23 C 9D 24 B 10 C 25 B 11 C 26 D 12 B 27 D 13 A 28 D www.dethithudaihoc.com 245 245 245 245 245 ... ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN MÔN HÓA HỌC 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com 14 A 15 ... X x Giá trị x khoảng nào? A 1, 36 < x < 1, 47 B 1, 36 < x < 1, 53 C 1, 62 < x < 1, 53 D 1, 45 < x < 1, 53 Câu 20: Trong trình đây: 2) NaBr + H2SO4 (đặc, t0 dư) 1) H2 + Br2 (t0) ; 3) PBr3 + H2O 4) Br2...
 • 6
 • 351
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012-2013.Môn: HOÁ HỌC - TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU pdf

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012-2013.Môn: HOÁ HỌC - TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU pdf

Cao đẳng - Đại học

... tăng lên 16 lần nồng độ NO2 A tăng 16 lần B tăng lần C tăng lần D giảm lần Hết TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU DÁP ÁN CHI TIẾT LẦN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2 012 -2 013 Môn: HOÁ HỌC; Thời ... 7, 616 lít khí CO2 (đktc) 10 ,8 gam H2O Giá trị m A 10 ,84 B 11 ,44 C 9,44 D 14 ,84 Giải: nCO2 0,34 mol nH2O= 0,6 mol nH2O > nCO2 ancol đơn chức na= 0,34 (n +1) a= 0,6 a= 0,26 ; n = 17 /13 m= (14 .n+ 18 )a ... đẳng, thu 7, 616 lít khí CO2 (đktc) 10 ,8 gam H2O Giá trị m A 10 ,84 B 11 ,44 C 9,44 D 14 ,84 26 55 Câu 25: Nhận định sau nói nguyên tử: 13 X, 26 Y, 26 Z 12 A X, Z đồng vị nguyên tố hoá học B X, Y thuộc...
 • 20
 • 572
 • 0

đề thi thử đại học lần 1 năm 2012 - 2013 môn vật lý chuyên lê quý đôn

đề thi thử đại học lần 1 năm 2012 - 2013 môn vật lý chuyên lê quý đôn

Vật lý

... www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com Trang 2/7 - Mã đề thi 13 2 www.DeThiThuDaiHoc.com D Con lắc đơn lớn nặng biên tương tự lượng từ trường cực đại dòng điện mạch cực đại Câu 18 : Một người đứng ... mạch có độ lớn cực đại? (lấy π2 = 10 ) A 2π .10 -4 s B 0,5 .10 -5 s C 10 -5 s D 2 .10 -5 s Câu 55: Con lắc lò xo thẳng đứng, lò xo có độ cứng k = 10 0N/m, vật nặng có khối lượng m = 1kg Nâng vật lên cho ... www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com Trang 6/7 - Mã đề thi 13 2 www.DeThiThuDaiHoc.com để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại thấy giá trị cực đại 10 0 V, điện áp hiệu dụng...
 • 7
 • 279
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 MÔN TOÁN KHỐI D - THPT MAI ANH TUẤN pptx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 MÔN TOÁN KHỐI D - THPT MAI ANH TUẤN pptx

Cao đẳng - Đại học

... THANG I M THI TH I H C L N NĂM 2 011 Môn thi: TOÁN, kh i D ( áp án - thang i m g m 04 trang) ÁP ÁN – THANG I M Câu I 1. (1. 0 i m) (2.0 • T p xác nh: D = R i m) • S bi n thi n: - Chi u bi n thi n: ... vào (1) ta c c = ⇔ 2c − 17 c + 26 = ⇔  13 c =  (1) 0.25 ( 2) + =1 8c c (8 − c ) 0.25 0.25 x2 y + = 16 12 39 13 x2 y2 *N u c= a = 52, b = ⇒ (E) : + = 52 39 / VIIb 2 x + y > i u ki n:  (1. 0 ... xác nh D = R (1. 0 2x ' i m) y = − 0.25 0.25 0.25 x +1 y' = ⇔ x= 0.25 Ta có b ng bi n thi n x −∞ y’ +∞ + - y T b ng bi n thi n ta có max y = − x = 2a − 4b a +b 2 0.25 VIa 1. (1. 0 i m) (1. 0 Phương...
 • 5
 • 255
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 MÔN TOÁN - THPT NGÔ SỸ LIÊN BẮC GIANG docx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 MÔN TOÁN - THPT NGÔ SỸ LIÊN BẮC GIANG docx

Cao đẳng - Đại học

...   2n 2Cnn  (n  1) n.2 n 1  Cn  2 Cn  32 Cn   n 2Cnn  (n  1) n.2 n  2 2 012 Khi n  2 012 , ta có: 12 C2 012  22 C2 012  32 C2 012   2 012 2 C2 012  2 013 .2 012 .22 010 =S 2) Gọi M trung ... tan( x  1)  e x 1   tan( x  1) e x 1  tan( x  1)  lim  lim = lim 1) lim 3 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x  x 1 x  e x 1  x 1 x2 1 sin( x  1)  lim lim lim x 1 x  x 1 x  x 1 x  ... (với m -1) trung điểm cạnh BC  C(-8m-7; 2m +1)  17 m  11 17 m  14  ;    PT đường thẳng AM: 4x – y + 17 m +12 =0  A    31m  31 11 m  11  ;  VTCP AC là: ( 31; 22) (vì m -1) VTPT...
 • 4
 • 214
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 MÔN TOÁN TRƯỜNG THPT NINH GIANG potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 MÔN TOÁN TRƯỜNG THPT NINH GIANG potx

Cao đẳng - Đại học

... 0,25 1 1      Đặt t  , t  x x x x x  t  t2  1 t  t2    t  t2   1 t  t2 Ta 1, 00 0,25   t  t2  1 t  t  1 t  t  1 t  t2   t t  4  t  t     t   9 (1 ... x  x  1) x  x ( x  1) dx 0 0,25 Đặt t  x  x  t  x  x  tdt  (1  x)dx t (0)  0, t (1)  III I   (1  t )t (t )dt 0,25 1  t5 t3    (t  t )dt      0 0,25 1   15 0,25 ... Khi A  x1 ;  x1  , A  x2 ;  x2      2 1, 00 0,25 0,25 0,25 AB  ( x2  x1 )  ( x1  x2 )  ( x1  x2 )  x1 x2   2(9  8m)   SOAB  1 1 AB.d (O, d )  2(9  8m)   8m   m   (tm)...
 • 5
 • 519
 • 0

Xem thêm