đề thi thử đại học lần 1 năm 2010

đè thi thu đai hoc lân 1 nam 2010

đè thi thu đai hoc lân 1 nam 2010

Hóa học

... H2O vào dung dịch trên được (V 1 +V2) ml dung dịch mới có pH = 3. Vậy tỉ lệ V 1 : V2 có giá trị bằngA. 1 : 3 B. 1 : 5 C. 1 : 9 D. 1 : 10 Câu 57. Hoà tan 17 gam hỗn hợp NaOH, KOH, Ca(OH)2 ... được dung dịch Y. Cô cạn Y được 34,37 gam chất rắn khan. Giá trị của m làA. 15 ,1 gam. B. 16 ,1 gam. C. 17 ,1 gam. D. 18 ,1 gam. ... 10 0%). Cụng thc phõn t ca X lA. C7H8O. B. C8H 10 O. C. C9H 12 O. D. C 10 H 14 O. Cõu 11 . Sp xp theo th t tng dn tớnh baz ca cỏc cht sau: (1) NH3, (2) CH3NH2, (3) C6H5NH2, (4)...
 • 5
 • 225
 • 0

Đề thi thử đại học lần 1 năm 2010 môn Tiếng anh

Đề thi thử đại học lần 1 năm 2010 môn Tiếng anh

Cao đẳng - Đại học

... LÊ HỮU TRÁC 2ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN 1NĂM 2 010 MÔN THI: TIẾNG ANHThời gian làm bài: 90 phút I. Error identification : Find a mistake from each underlined word(s). 1. Reading several ... looked very grateful. 15 . My workmates find fault with everything I do. This sentence means: ______. A. Whatever I do, my workmates will find fault with me. B. Whatever everything I do, my workmates ... expressed by combinations of only two digits, 0 and 1. Thus, in the binary scale, 2 is expressed as 010 , 3 is given as Oh, 4 is represented as 10 0, etc. This scale is perfectly adapted to the “off-on”...
 • 6
 • 391
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2010 MÔN VẬT LÝ ppt

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2010 MÔN VẬT LÝ ppt

Cao đẳng - Đại học

... chất phóng xạ Po ( 210 ) có chu kỳ bán rà là 13 8 ngày. Ban đầu có 0,021kg Po, tính độ phóng xạsau 552 ngày:A: Bq 19 10 88 ,1 ìB: Bq 15 10 49,3ì C: Bq 14 10 18,2ìD:Bq20 10 01, 3ìCâu 28. Chọn ... có trong 1kg nớc.A: 21 1003,9ìnuclon B: 21 1006 ,18 ìnuclonC: 21 1003 ,10 ì nuclon D: 21 1006,20ì nuclonB./ Theo chơng trình nâng caoCâu 51. Một mạch điện X gồm điện trở R = 10 0 và ... 5 .10 6 rad/s.Khi in tớch tc thi ca t in l 8 10 .3=qC thỡ dũng in tc thi trong mch i = 0,05A. in tớchcực đại ca t in cú giỏ tr:A. 3,2 .10 -8 C B. 3,0 .10 -8 C C. 2,0 .10 -8 C D. 1, 8 .10 -8...
 • 6
 • 399
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1NĂM 2010 MÔN: HÓA HỌC; Khối A, B mã đề 132 docx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 – NĂM 2010 MÔN: HÓA HỌC; Khối A, B mã đề 132 docx

Cao đẳng - Đại học

... - Mã đề thi 13 2TRƯỜNG THPT BỈM SƠNĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1NĂM 2 010 MÔN: HÓA HỌC; Khối A, BThời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) (60 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 13 2Họ, ... = 1; Ba = 13 7; C = 12 ; O = 16 ; Fe = 56; Al = 27; Cu = 64; N = 14 ; Na = 23; Cl = 35,5; Ag = 10 8; N = 14 ; Mg = 24; K = 39; I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)Câu 1: ... 33,99g. B. 19 ,025g. C. 31, 45g. D. 56,3g.Câu 2: Cho dd Ba(OH)2 dư vào 500ml hỗn hợp gồm NaHCO3 1M và Na2CO3 0,5M. Khối lượng kếttủa thu được là:A. 14 7,75g. B. 14 5,75g C. 15 4,75g. D. 14 6,25gCâu...
 • 6
 • 288
 • 0

DE THI THU DAI HOC LAN 1 NAM 2010 ( CO DAP AN)

DE THI THU DAI HOC LAN 1 NAM 2010 ( CO DAP AN)

Vật lý

... 4M«n : §Ò thi thö ®¹i häc sè 1 §Ò sè : 1 01 17 3402 18 3503 19 3604 20 3705 21 3806 22 3907 23 4008 24 41 09 25 42 10 26 43 11 27 44 12 28 45 13 29 46 14 30 47 15 31 48 16 32 4933 505 ... máy đứng yên. Nừu thang máy đilên nhanh dần đều với gia tốc a = g /10 thì chu kỳ dao dộng của con lắc làA. 10 9T.B. 10 11 T.C. 11 10 T.D.9 10 T.Câu 6 : Khi cú súng dng trờn dõy thỡ ... Họ và tên Đề thi thử đại học số 1 (Đề 1) Câu 1 : Chọn câu saiA.Điện từ trờng biến thi n theo thời gian lan truyền trong không gian dới dạng sóng...
 • 6
 • 327
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2010-2011 Mụn thi: TIẾNG ANH - TRƯỜNG THPT CẨM THỦY 1 docx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2010-2011 Mụn thi: TIẾNG ANH - TRƯỜNG THPT CẨM THỦY 1 docx

Cao đẳng - Đại học

... correcting : 51. Farmers can protected their land by yearly rotation of crops . SỞ GD & ĐT THANH HOÁ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 010 -2 011 TRƯỜNG THPT CẨM THỦY 1 Mụn thi: TIẾNG ANH ... family C. hospital D. reunion 10 . A. information B. conservation C. environment D. occupation III / Choose the correct answer among A, B, C, or D for each space : 11 . Language is not necessarily ... (A) (B) (C) (D) 53. This is the picture of the town where we visited last summer . (A) (B) (C) (D) 54. I’m not used to drive on the left . (A) (B) (C) (D) 55. Is this the book you are...
 • 4
 • 190
 • 0

Đề thi thử đại học lần 1 năm 2010 Môn: TOáN ; Khối: A,B - Trường THPT Nguyễn Huệ pdf

Đề thi thử đại học lần 1 năm 2010 Môn: TOáN ; Khối: A,B - Trường THPT Nguyễn Huệ pdf

Cao đẳng - Đại học

... x+2 1 xthì u - x= 2 1 x 2 2 22 1 x ux u x 22 1 1 1 12 2ux dx duu u Đổi cận x= - 1 thì u =2 -1 x = 1 thì u = 2 +1 2 1 2 1 2 1 222 1 2 1 2 1 1 1 1 1 12 1 ... 3 3 1 1 c 1 bc a b cb , 3 3 1 1 a 1 ca a b cc Cộng theo vế ta có 1 1 1 1 1 1x y y z z x =3 3 1 a b 1 +3 3 1 c 1 b +3 3 1 a 1 c 1 1 1 1a b cab ... 1 2 1 2 1 2 (1 )dudu duuIu u u u =2 1 2 1 22 1 2 1 1 1 1 1 12 1 2 1 duduu u u u =1 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu V (1, 0 điểm)...
 • 6
 • 264
 • 0

Đáp án đề thi thử đại học lần 1 năm 2010 - 2011 môn Địa pot

Đáp án đề thi thử đại học lần 1 năm 2010 - 2011 môn Địa pot

Cao đẳng - Đại học

... ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LÀN 1 NĂM HỌC: 2 010 -2 011 Câu Nội dung ĐiểmCâu I(2,0đ)* Giải thích.Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa ... (triệu ha) 19 43 14 ,3 14 ,3 0 19 83 7,2 6,8 0,42005 12 ,7 10 ,2 2,5 + Diện tích rừng tự nhiên giảm nhanh từ năm 19 43 đến năm 19 83. Năm 19 83 đến năm 2005 tổng diện tích rừng có tăng nhưng tốc độ ... dương quanh năm. Nhiệt độ trung bình năm trên 200C. Tổng số giờ nắng từ 14 00 - 3000 giờ/ năm. - Lượng mưa, độ ẩm lớn + Lượng mưa trung bình năm cao: 15 00 - 2000mm. Mưa phân bố không đều, sườnđón...
 • 3
 • 321
 • 0

Đề thi thử đại học lần 1 năm 2010- 2011 Môn Toán - Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh ppt

Đề thi thử đại học lần 1 năm 2010- 2011 Môn Toán - Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh ppt

Cao đẳng - Đại học

... theo v vi v ta cú: 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 3 3ab bc caa b c b c a c a b c b c abc abc+ ++ + + + = =+ + + + + +W. Du = xy ra khi v ch khi 1, 3 1, ( , , 0).abc ab bc ... 2 1 1 1 1. 1 ( ) 1 ( ) 1 ( )a b c b c a c a b abc+ + + + + + + + p dng BT Cauchy cho 3 s dng ta cú:233 3 ( ) 1 ab bc ca abc abc= + + . 0,25 Suy ra: 222 1 ( ) ( ) ( 1 1 1 ( ... +=++++=)2 ()5( )1( )1( )1( )5(. )1( )1 ( 1 )5) (1( 1 222222ccbccbccbb Từ (2) (b + 1) 2 = (c - 1) 2. 0,25 Với b = c 2 thay vào (1) => c = 4 ; b = 2 => B(2 ; 1) & C(...
 • 5
 • 222
 • 0

Đề thi thử đại học lần 1 năm 2010- 2011 Môn Toán - Trường THPT Hậu Lộc 2 ppsx

Đề thi thử đại học lần 1 năm 2010- 2011 Môn Toán - Trường THPT Hậu Lộc 2 ppsx

Cao đẳng - Đại học

... 5 1 1 1 5 x 1 x 1 x 1 x 1 3 56 8T C 9 7 . 3 1 56 9 7 . 3 1 − −− − − −   = + + = + +       + Theo gi thi t ta có : ( ) ( )x 1 1x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 9 756 9 7 . 3 1 ... (1. 0 im) t ( )2 1 ln( 1) 1 122u xdu dxxdxdvvxx= += + = = −++. ( )( )( ) 1 0 1 1ln 1 02 1 2dxxx x x − + − + + + = - 1 3l ... = - 1 3l n2+I 1 I 1 = 1 1 1 0 0 0 1 1 4ln ln0( 1) ( 2) 1 2 2 3dx dx dx xx x x x x+= − = =+ + + + +  . Vy I =- 1 3ln2+ln43=… 0,25 0.25 Câu IV (1. ) ...
 • 8
 • 342
 • 0

Đề thi thử đại học lần 1 năm 2010- 2011 Môn Toán - Trường THPT Anh Sơn III pps

Đề thi thử đại học lần 1 năm 2010- 2011 Môn Toán - Trường THPT Anh Sơn III pps

Cao đẳng - Đại học

... 12 24 12 12 12 12  (1 ) (1 ) . (1 ) .( ) k k kC x C x x C x x C x - + + + + + + + +0,25Câu 7b (1. 0điểm)=0 0 12 1 11 8 4 1 2 0 11 9 2 12 12 12 12 12 11 11 2 4 0 10 10  12 10 ... uuuurr0,25GọiMlàgiaođiểmcủaA’Bvàd 13 4 (1 ; )3 3M Þ0,25LấyđiểmNbấtkỳtrênVTacóMA+MB=MB+MA’=A’B£NA+NBVậy 13 4 (1 ; )3 3M0,25Tacó: (1+ x+x2) 12 =[ (1+ x)+x2] 12 ==0 12 1 11 2 12 ... < < + ïê ëï > ï îÞChỉcó3sốhạngđầuchứax40,250 8 1 9 2 10 4 12 12 12 11 12 10 . . . 12 21 a C C C C C C Þ = + + =0,25Tacó:4(x3+y3)³(x+y)3,với "...
 • 8
 • 237
 • 0

Đề thi thử đại học lần 1 năm 2010- 2011 Môn Hóa - Trường THPT Trần Hưng Đạo pptx

Đề thi thử đại học lần 1 năm 2010- 2011 Môn Hóa - Trường THPT Trần Hưng Đạo pptx

Cao đẳng - Đại học

... 9 C 39 B 10 C 40 D 11 C 41 A 12 B 42 D 13 C 43 A 14 A 44 A 15 C 45 C 16 C 46 A 17 A 47 D 18 B 48 D 19 C 49 A 20 D 50 B 21 B 51 D 22 C 52 ... Thư viện ðề thi trắc nghiệm Trang :1/ 6-Mã ñề: 268 Sở GD - ðT Hưng Yên Trường THPT Trần Hưng ðạo ( ðề gồm có 05 trang) ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC, CAO ðẲNG NĂM 2 011 - Lần 1 MÔN: HÓA HỌC Thời gian ... Buta -1, 3-ủien X. D.Tinh bt glucoz C2H5OH Buta -1, 3-ủien X. Cõu 40:Hn hp A gm 1 ancol no ủn chc mch h v 1 axit no ủn chc mch h cú t l s mol 1: 1. Chia A thnh 2 phn bng nhau. - Phn 1...
 • 6
 • 314
 • 0

Đề thi thử đại học lần 1 năm 2010- 2011 Môn Hóa học - Trường THPT Thành Phú ppsx

Đề thi thử đại học lần 1 năm 2010- 2011 Môn Hóa học - Trường THPT Thành Phú ppsx

Cao đẳng - Đại học

... 36 10 37 11 38 12 39 13 40 14 41 15 42 16 43 17 44 18 45 19 46 ... http://ebook.here.vn – Thư viện ðề thi trắc nghiệm 1/ 4Trường THPT Thành Phú ðỀ KHẢO SÁT ðẠI HỌC LẦN THỨ NHẤT NĂM HỌC 2 010 - 2 011 MÔN HÓA HỌC Thời gian: 90 phút (không kể thời gian ... lượng các ancol bậc 1 so với ancol bậc hai là 28 :15 . thành phần phần trăm về khối lượng của ancol propylic trong hỗn hợp Y là : A. 19 ,58%. B. 18 ,34%. C. 21, 12%. D. 11 ,63%. C©u 5 :...
 • 5
 • 237
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25