đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a năm 2014trường vĩnh phúc

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a năm 2014 - trường thpt đức thọ

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a năm 2014 - trường thpt đức thọ

Toán học

... …….; Số báo danh……………… TRƯỜNG THPT ĐỨC THỌ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I, NĂM 2 014 Môn: TOÁN; Khối A Thời gian làm bài: 18 0 phút, không kể thời gian phát đề www.VNMATH.com Đối ... 0.25 Đặt 2 1 2 1 2. 1 2 a a x x x x-= + - - - ị + - - =, ta c BPT: 33 23 6 0 ( 2)( 2 3) 0 22 a a a a a a a a-£ Û - + ³ Û + - + ³ Û ³ - 0.25 2 1 2 2 2 1 6 4 2 1 4 2 (2 7) (1) x x x x ... .sin 3 .2 2SG a SAG SG SA SAG a SA= ị = = =. Ã Ã3os . os2AG a c SAG AG SAc SAGSA= ị = = (1) 0.25 5 ABCD vuông tại B có C=300. Đặt AB=x (x>0) suy ra 33,2xBC...
 • 5
 • 2,532
 • 138

ĐỀ THI THỬ ĐAI HỌC LẦN 1 MÔN TOÁN, KHỐI A, A1 TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

ĐỀ THI THỬ ĐAI HỌC LẦN 1 MÔN TOÁN, KHỐI A, A1 TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... . 3 3 4 12  S ABCD ABCD  a a V SA S a = = =0.250.250.253.TacúMltrungim BCnờnBM= 1 2BC a =GiNlimixngviAquaD thỡ AN=2AD =a. KhiúBM=AN=AB=avBM//AN nờntgiỏcABMNlhỡnhvuụng ịAB//MNịAB//(SMN)mSMè(SMN)nờn ... = 0.5 0.25 0.25 III. 2. Vì AC là hình chiếu c a SC trên (ABCD) mà AC ^ BD nên SC ^ BD . Đặt AD = x , x > 0 ta có BD = 2 2  a x + Ta có ( )  1 1 . . 2 2 ABCD S AC BD AD BC AB = = + ( ) 2 2 5. 2 . a a x x a a Û + = +  1. 0 0.25 ... , AB SM AB SMN A SMNd d d = =VỡMN//AB ịMN ^ ANvMN ^ SA nên MN ^ (SAN) . Từ A kẻ AH ^ SN tại H thì AH ^ (SMN) ( ) ( ) ,A SMNd AH ị = .DotamgiỏcSANvuụngcõntiAnờnHltrungim SN 1 22 2 a AH...
 • 6
 • 695
 • 11

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a, a1 năm 2014 - trường thpt chuyên hùng vương

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a, a1 năm 2014 - trường thpt chuyên hùng vương

Toán học

... 8.b (1, 0 điểm) KIOB A O1B1 A1 *Gọi 1 1ABB A là thi t diện c a mp( )và hình trụ (T) (hình vẽ ) Gọi K là trung điểm AB 1 1 1 OK AB, OK AA OK mp(ABB A )     1 1 1 1 1 a d(OO ... ,(ABB A )) d(O,(ABB A )) OK2    22 2 2 a a 3AK OA OK a AB 2.AK a 34 2        1 1ABB A là hình vuông nên 1 1OO AA AB a 3   ……………………. * 2xq 1 S 2. .OA.OO 2. .a. a ... H4 A BIyxM22OC TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC (LẦN 1) Năm học: 2 013 -2 014 Môn: TOÁN; Khối Akhối A1 Thời gian: 18 0 phút (không kể thời gian phát đề) I....
 • 8
 • 903
 • 79

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a, a1 năm 2014 - trường thpt lý thái tổ

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a, a1 năm 2014 - trường thpt lý thái tổ

Toán học

... ≥ luôn đúng do xy 1 ≥ Và 333 3 3z 2 1 z 2 z 1 1 3 z .1. 1 3z 33(xy 1) xy 1 ++ = + + ≥ = ≥⇒ ≥+ + 0.25 Khi đó: x y 1 1 1 1P 1 1 2 (x y 1) 2y 1 x 1 xy 1 x 1 y 1 xy 1  ≥ + + + + − ... coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: Số báo danh: SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2 013 -2 014 Môn: TOÁN; Khối A, A1 ... )2 1 2 xy 1 2xy 1 1 xy≥ + ⋅ + −++ 0.25 Đặt xy t(t 1) = ≥. Ta có: 2 2(2t 1) 2 1 2t 1 P 2 g(t)t 1 t 1 t 1 t 1 +≥ + − = + =+ + + + Ta có: 2 22 2 2 2 2 22 2t 2(t 1) (t t 1) g'(t)...
 • 5
 • 646
 • 52

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a, a1, b năm 2014 - trường thpt tử kỳ

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a, a1, b năm 2014 - trường thpt tử kỳ

Toán học

... www.VNMATH.com SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT TỨ KỲ * ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2 014 Môn thi: TOÁN, khối A, A 1 , B Thời gian làm bài: 18 0 phút, không kể phát đề ... với t 1 , t2 là nghiệm c a (*)  1 22 22( 9a 32b)t t (1) 9a 16 b  , I là trung điểm AB nên 1 2I 1 2 1 at 1 at 1 x 1 a( t t )2 2      Mặt khác xI = 1 nên  t 1 + t2 ... ≥ 0. a + b + c = 1. Tìm giá trị lớn nhất c a P = ab + 3ac + 5bc Từ giả thi t ta có: c = 1 - (a + b) ≥ 0 0 ≤ (a + b) ≤ 1 a + c = 1 - b ≥ 0  0 ≤ b ≤ 1 P = ab + 3ac + 5bc = ab + 3c( a + b)...
 • 6
 • 795
 • 47

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a, b năm 2014 - trường thpt đoàn thượng

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a, b năm 2014 - trường thpt đoàn thượng

Toán học

...  0,25 Ta có: 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1a b ab a ab b ab                         22 2. 1 0 1 1 1 a b abab a b    ... với mọi a, b (0; 1) , dấu "=" xảy ra khi a = b 0,25 vì 2 22 2 1 1 1 1 2 22 2. 1 1 1 1 1 1 a b abab a b           và 22 2ab a b ab a b ab  ...  và  1 1 1 ( ) 1 2 a b a b ab ab ab        , khi đó từ (*) suy ra 4 1 2ab ab ab  , đặt t = ab (đk t > 0) ta được: 2 1 0 1 34 1 2 2 1 3 094 1 3tt t t t...
 • 7
 • 713
 • 47

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a, b năm 2014 - trường thpt thuận thành số 1

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a, b năm 2014 - trường thpt thuận thành số 1

Toán học

... c a cách đó . www.VNMATH.com SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1 NGÀY 05/ 01/ 2 014 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 013 – 2 013 Môn : TOÁN, Khối A, B Thời gian làm bài: 18 0 ... (SAB) là đoạn OI Ta có trong tam giác vuông AOB ta có: 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 33 2 a OKOK OA OD a a      .Tam giác SOK vuông tại O, OI là đường cao  2 2 2 1 1 1 2 a SOOI OK SO  ... 3DSABC ABOS OAOB a   ; đường cao c a hình chóp 2 a SO  . Thể tích khối chóp S.ABCD: 3. 1 3.3 3D DS ABC ABC a V S SO  Ta có hình chiếu c a tám giác SAB trên mf(SBD) là Tam...
 • 5
 • 865
 • 44

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a 2014 - thpt chuyên hùng vương

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a 2014 - thpt chuyên hùng vương

Toán học

... 0, 1 a b ab> ≤ Ta có 2 22 2 1 1 1 12 1 1 1 1 a b a b + ≤ + + + + + Mặt khác ( ) ( )22 2 1 1 2 1 0 1 1 1 a b ab a b ab+ ≤ ⇔ − − ≤+ + + luôn đúng với , 0, 1 a b ab> ... www.MATHVN.com – Toán Học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com SỞ GD VÀ ĐT BÌNH PHƯỚC TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2 013 – 2 014 Môn thi: Toán 12 ; Khối: A, A 1 , B ... )22 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 ln 1 1 1 1 1 1 1 ln ln ln ln2 ln22 2 2xI dx xd x d x dxx x x x x− − − − = = = + = + = +  ∫ ∫ ∫ ∫ 0,25 22 222 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 ln ln43 3 3 3...
 • 9
 • 1,953
 • 50

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a 2014 - thpt lương thế vinh hà nội

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a 2014 - thpt lương thế vinh hà nội

Toán học

... www.MATHVN.comwww.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.comwww.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.comwww.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.comwww.DeThiThuDaiHoc.com ...
 • 5
 • 631
 • 26

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a 2014 - thpt nghi sơn

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a 2014 - thpt nghi sơn

Toán học

... www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com 1 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH H A TRƯỜNG THPT NGHI SƠN ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN I NĂM HỌC 2 013 – 2 014 Môn: TOÁN ; Khối: A Thời gian ... www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com 2 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2 013 -2 014 MÔN THI: TOÁN : Khối A Câu Nội Dung Điểm CâuI Cho hàm số 3 2 2 33 3( 1) y x mx ... cos45 1 74 3 12 7 12 03 4AB a x b y a b a bABC a b a b a ab b a b− + + = + >+= =+ += −⇔ − − = ⇔= TH1. 3 4 :4 3 1 0 :3 4 7 0 ( 1; 1), ( 4;5), (3;4) a b AB x y AC x y A B...
 • 7
 • 620
 • 30

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a 2014 - thpt ngô quang diệu

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a 2014 - thpt ngô quang diệu

Toán học

... www.MATHVN.comwww.DeThiThuDaiHoc.com SỞ GD & ĐT ĐỒNG THÁP ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2 014 - LẦN 1 THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu Môn: TOÁN; Khối A + A 1 + B Thời gian làm ... cắt AC tại ' A Khi đó ':2 4 0MA x y− + =. Suy ra 1 22' ;5 5 A     0,25 Ta có ' 1 1. '.2 3 A MCS MA MC= = Hai tam giác ABC và ' A MC ... cạnh a nên ta suy ra được IC DK⊥, 52 a DK IC= = , . 55CK CD a CHDK= = , 3 5 10 a IH = 0,25 Xét ' A AI∆ ta được 3'2 a A I = . Suy ra: 3'. 1 1 1 3. . '...
 • 7
 • 669
 • 21

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a, a1 2014 - thpt chuyên vĩnh phúc

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a, a1 2014 - thpt chuyên vĩnh phúc

Toán học

... GD&ĐT VĨNH PHÚC www.MATHVN.com ĐỀ KTCL ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2 013 -2 014 Môn: TOÁN; Khối A, A 1 Thời gian làm bài: 18 0 phút, không kể thời gian phát đề I. PHẦN CHUNG CHO TẤT ... thì A trùng O hoặc B trùng O) 0,25 www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com 3 4 1 ( 1) ( 1) a b= −− − kết hợp 2 a b+ = suy ra: 1, 3 ( 1; 1), (3;3)3, 1 (3;3), ( 1; 1) a ... Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com 2 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐÁP ÁN KTCL ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2 013 -2 014 Môn: TOÁN; Khối A, A 1 I. LƯU Ý CHUNG: - Hướng dẫn chấm chỉ trình bày một...
 • 6
 • 847
 • 37

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a, b 2014 - thpt quế võ 1

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a, b 2014 - thpt quế võ 1

Toán học

... ra đường thẳng (d): 2x + y – 4 = 0 là pt c a đường chéo AC 0.25 www.MATHVN.com – Toán Học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com 1 TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ 1 ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 1, NĂM HỌC 2 013 -2 014 ... 2 013 -2 014 Môn: Toán khối A, A 1 ,B,D Thời gian làm bài: 18 0 phút, không kể thời gian phát đề (Dành cho học sinh lớp 11 mới lên 12 ) I - PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH THI KHỐI A, A1,B,D. (7,0 ... điểm) Ta có 6AB = , 1 1( , ) ( , ) 2 2d F AB d F= ∆ = Suy ra diện tích tam giác ABF 1 là 1 1( , ). 2 32S d F AB AB= = (đvdt) 0.25 2 1 cos cos2 cos32cos2cos cos 1 x x xxx...
 • 5
 • 557
 • 30

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25