đề thi học kì 2 môn ngữ văn lớp 7

Đề thi Học I - Môn Ngữ văn Lớp 9

Đề thi Học kì I - Môn Ngữ văn Lớp 9

Tư liệu khác

... TRƯỜNG THCS PHÚ MỸĐỀ KIỂM TRA HỌC INĂM HỌC 20 08 – 20 09MÔN NGỮ VĂN KHỐI 9ĐỀ:Câu 1: Chép lại 6 câu thơ đầu đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích” (Truyện Kiều – Nguyễn Du)Câu 2: Thế nào là cách ... điểm)“Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân. Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng”Câu 2: - Dẫn trực tiếp, tức là nhắc lại nguyên văn lời nói hay ý nghĩ của người hay nhân vật, lời dẫn trực tiếp được đặt ... Sửa lỗi dùng từ trong những câu sau:a) Về khuya, đường phố rất im lặng.b) Những hoạt động từ thi n của ông khiến chúng tôi rất cảm xúc.Câu 4: Kể lại một kỉ niệm đáng nhớ giữa em với thầy (cô)...
 • 2
 • 7,283
 • 31

Đề thi Học I - Môn Ngữ văn Lớp 9

Đề thi Học kì I - Môn Ngữ văn Lớp 9

Ngữ văn

... PHÒNG GD&ĐT KIÊN LƯƠNG TRƯỜNG THCS PHÚ MỸĐỀ KIỂM TRA HỌC INĂM HỌC 20 08 – 20 09MÔN NGỮ VĂN KHỐI 9MA TRẬN ĐỀ THI HỌC I TTNội dungKiến thứcMức độ nhận thứcSốcâuĐiểmBiết ... thứcSốcâuĐiểmBiết HiểuVận dụngthấpVận dụng cao1Đọc hiểu111 1 2 Tiếng Việt 2 131 2 23Làm văn 4 7 1 7 Tổng Số câuTổng số điểm1111111 7 4 10...
 • 2
 • 1,767
 • 3

Tài liệu Đề thi học kỳ 2 môn Anh văn lớp 7 Đề 1 doc

Tài liệu Đề thi học kỳ 2 môn Anh văn lớp 7 Đề 1 doc

Anh ngữ phổ thông

... Vuihoc24h – Kênh học tập online Page 1 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TIẾNG ANH LỚP 7 Thời gian: 45 phút I.Choose the word which has the underlined ... part pronounced differently from the others.(1mark) 1. A. see B. salt C. small D. sugar 2. A. mother B. thirteen C. father D. then 3. A. breakfast B. teacher C. east D. please 4. A. children ... each of the following sentences .(2marks) 1. You should ……. early if you want to do morning exercise. A. get up B. getting up C. to get up D. to getting up 2. Hoa is a … worker. A. hardly...
 • 2
 • 835
 • 6

Tài liệu Đề thi học kỳ 2 môn Anh văn lớp 7 Đề 2 pot

Tài liệu Đề thi học kỳ 2 môn Anh văn lớp 7 Đề 2 pot

Anh ngữ phổ thông

... walking an expensive activity?  THE END Vuihoc24h – Kênh học tập online Page 1 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TIẾNG ANH LỚP 7 Thời gian: 45 phút Choose the word whose underlined ... 26 . We didn’t wanted to go to the park because it was raining heavily. {want} A B C D 27 . Mary didn’t buy any books because the bookshop closed ten minute ago. {minutes ago} A B C D 28 . ... Vuihoc24h – Kênh học tập online Page 3 school team won the first prize. Everybody was so happy and wished to keep this activity, therefore, we organized this club. The number...
 • 5
 • 863
 • 5

Tài liệu Đề thi học kỳ 2 môn Anh văn lớp 7 Đề 3 docx

Tài liệu Đề thi học kỳ 2 môn Anh văn lớp 7 Đề 3 docx

Anh ngữ phổ thông

... Vuihoc24h – Kênh học tập online Page 1 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TIẾNG ANH LỚP 7 Thời gian: 45 phút Choose the best option (from A, B, ... ANSWERS 25 . Which school does he go to? A. 12 Tran Hung Dao Street. 26 . Where does he live? B. He goes to Quang Trung School. 27 . What is his height? C. He’s 40 kilos. 28 . How heavy ... played C. watched D. talked 20 . A. ripe B. life C. diver D. dish Choose the word that has the different stress. 21 . A. expensive B. different C. interesting D. moderate 22 . A. explore B. improve...
 • 4
 • 639
 • 6

Đề thi học kỳ 2 môn Anh văn lớp 7 Đề 4 doc

Đề thi học kỳ 2 môn Anh văn lớp 7 Đề 4 doc

Anh ngữ phổ thông

... Vuihoc24h – Kênh học tập online Page 4 HƯỚNG DẪN CHẤM Choose the word whose underlined part pronounced differently from that of the others. 1. A. pretty B. everything C. rest D. send 2. ... These B. Most C. Those D. all are correct 22 . All the students enjoy_________cartoon films on the weekend. A. to watch B. watch C. watching D. watched 23 . It is easy_________a bike, but it’s ... ride 24 . We have no money, but Tom has ____________. A. many B. a little C. few D. a few 25 . It’s not far from here to my school, so I often walk. A. long B. tall C. heavy D. near 26 . Hoa...
 • 6
 • 676
 • 5

Đề thi học kỳ 2 môn Anh văn lớp 7 Đề 6 ppt

Đề thi học kỳ 2 môn Anh văn lớp 7 Đề 6 ppt

Anh ngữ phổ thông

... Vuihoc24h – Kênh học tập online Page 3 HƯỚNG DẪN CHẤM I. (1 điểm) Mỗi phương án đúng, chấm 0 ,25 điểm. Câu 1 2 3 4 Phương án đúng D C C B II. ( 2 điểm )Mỗi phương án đúng là 0 ,25 ... đúng 0 ,25 điểm. Đáp án căn cứ thứ tự câu của đề số 1) 1. of 2. on 3. at 4. in V 2 điểm (mỗi câu đúng 0,5 điểm. Đáp án căn cứ thứ tự câu của đề số 1) 1. Which school does he go to? 2. How ... đúng là 0 ,25 điểm Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Phương án đúng C A D A B B D C III 2 điểm (mỗi câu đúng 0,5 điểm. Đáp án căn cứ thứ tự câu của đề số 1) 1. visit 2. watched 3. are playing...
 • 3
 • 468
 • 1

Đề thi học kỳ 2 môn Anh văn lớp 7 Đề 8 docx

Đề thi học kỳ 2 môn Anh văn lớp 7 Đề 8 docx

Anh ngữ phổ thông

... trong mỗi câu sau. ( 0 ,25 × 8 = 2 điểm ) 1. B 2. C 3. A 4.B 5.C 6.C 7. C 8 .C III. Hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. ( 0,5 × 5 = 2, 5 điểm ) 1. It’s going to be boring 2 (She is going to ... Vuihoc24h – Kênh học tập online Page 2 V. Make questions for the underlined words: (1.5pts) 1. I would like to see “Lion King” cartoon. 2. Huy was absent from class ... Khoa plays 2. Tuan likes soda and Huong likes soda. => Tuan likes HƯỚNG DẪN CHẤM I.Tìm từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại. ( 0 ,25 × 4 = 1 điểm) 1 C 2 B 3 A...
 • 2
 • 418
 • 1

Đề thi học kỳ 2 môn Anh văn lớp 7 Đề 9 pptx

Đề thi học kỳ 2 môn Anh văn lớp 7 Đề 9 pptx

Anh ngữ phổ thông

... D. (0 ,25 × 4 = 1 điểm) 1.B 2. A 3.A 4.D II. Choose the best word to complete these sentences. ( 0 ,25 × 8 = 2 điểm ) 1: C 2: D 3: A 4: D 5: B 6: C 7: C 8: A III. Writing: ( 0,5 × 4 = 2 điểm) ... 0,5 × 5 = 2, 5 điểm) 1: What did you eat and drink for lunch yesterday? 2. What TV programs do you want to see? 3. Would you like to go to the movie this week? 4. I ought to finish this question ... 1. went→ didn’t go 2. What is your height ? 3. at 4. don’t have IV. Read the passage again and answer the questions. ( 0,5 × 5 = 2, 5 điểm) 1. She was born in Hue. 2. Yes, she did. 3....
 • 3
 • 428
 • 1

Đề thi học kỳ 2 môn Anh văn lớp 7 Đề 10 pot

Đề thi học kỳ 2 môn Anh văn lớp 7 Đề 10 pot

Anh ngữ phổ thông

... Vuihoc24h – Kênh học tập online Page 4 Vuihoc24h – Kênh học tập online Page 1 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TIẾNG ANH LỚP 7 Thời gian: 45 phút I.Choose the ... ………………………………………………………………………………… 4 They /prefer/ listen /music /watch /TV Vuihoc24h – Kênh học tập online Page 2 ……………………………………………………………………………………. 5 He /do/homework/last night. ……………………………………………………………………………………. ... completes each of the following sentences .(2marks) 1.Phuong doesn’t like football and …… Mai . A. so is B. so does C. does so D. neither does 2. These papayas aren’t ripe and … are the pineapples...
 • 4
 • 634
 • 4

Đề thi học kỳ 2 môn Anh văn lớp 7 Đề 11 docx

Đề thi học kỳ 2 môn Anh văn lớp 7 Đề 11 docx

Anh ngữ phổ thông

... a.at 7. 30 b.at 7. 00 Vuihoc24h – Kênh học tập online Page 1 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TIẾNG ANH LỚP 7 Thời gian: 45 phút I, choose the best answers: (2. 5) 1. ... Vuihoc24h – Kênh học tập online Page 2 5.What did Hoa and her mother do there in the morning? ________________________________________________________. ... correct form of the words in brackets: (2. 5) 1.Mary can’t hear you. I can’t hear you ( neither). _________________________________________________________ 2. I saw that film last night. He saw...
 • 3
 • 354
 • 1

Đề thi học kỳ 2 môn Anh văn lớp 7 Đề 12 doc

Đề thi học kỳ 2 môn Anh văn lớp 7 Đề 12 doc

Anh ngữ phổ thông

... Vuihoc24h – Kênh học tập online Page 2 HƯỚNG DẪN CHẤM I . PHẦN TRẮC NGHIỆM: A. I. Mỗi câu đúng 0 ,25 đ 1. C 2. A 3. D 4. A 5. A 6. B 7. D 8. A II. Mỗi câu đúng 0 ,25 đ 1. C 2. A ... 2. A 3. B 4.D B. Mỗi câu đúng 0 ,25 đ 1 + D 2 + C 3 + A 4 + C C. Mỗi câu đúng 0,5đ 1. T 2. F 3. T 4. T II . PHẦN TỰ LUẬN: A. Mỗi câu đúng 0 ,25 đ 1. played 2. worked 3. sent 4. bought B. I. ... Would you like to play soccer? 2. You ought to go to the dentist. 3. What kinds of TV programs do you like watching? II. Mỗi câu đúng 0,5đ 1. She runs fast. 2. What’s your height? 3. I can...
 • 2
 • 423
 • 1

Đề thi học kỳ 2 môn Anh văn lớp 7 Đề 13 doc

Đề thi học kỳ 2 môn Anh văn lớp 7 Đề 13 doc

Anh ngữ phổ thông

... điểm). 1. visited 2. play 3. are watching 4. wasn't III. Điền vào chỗ trống với so, too, neither hoặc either (2 điểm). 1. so 2. too 3. either 4. neither. IV. Đọc đoạn văn sau và trả lời ... 1. You should not get up late. 2. Be careful. Video games can be addictive. Vuihoc24h Kờnh hc tp online Page 1 KIM TRA HC K II MễN TING ANH LP 7 Thi gian: 45 phỳt I. Chn t ỳng ... Vuihoc24h Kờnh hc tp online Page 3 HNG DN CHM I. Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành những câu sau (3 điểm). 1. A 2. B 3. D 4. B 5. A 6. B II. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc (2...
 • 3
 • 372
 • 1

Đề thi học I môn ngữ văn 8

Đề thi học kì I môn ngữ văn 8

Tin học

... TRẬN ĐỀ THIHỌC I MÔN NGỮ VĂN 8Chủ đề kiến thức Câu Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao TỔNGĐiểm Ngữ pháp Câu 1 1.0 1.0Đoạn văn Câu 1 0.5 0.5 Văn bản nhậtdụngCâu 1 0.5 0.5 0.5 1.5 Văn ... ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ THI HỌC I Môn : Ngữ văn 8Câu 1: ( 3.0 điểm)Đoạn văn của học sinh phải đạt các yêu cầu về kiến thức, năng sau:- Viết ... 1.0Đoạn văn Câu 1 0.5 0.5 Văn bản nhậtdụngCâu 1 0.5 0.5 0.5 1.5 Văn thuyết minh Câu 2 3.5 1.5 2. 0 7. 0 TỔNG 2 4.0 2. 5 3.5 10...
 • 3
 • 1,905
 • 6

Xem thêm