đề thi đh khối b năm 2010

ĐỀ VÀ GỢI Ý GIẢI MÔN TOÁN THI ĐH KHỐI B NĂM 2010

ĐỀ VÀ GỢI Ý GIẢI MÔN TOÁN THI ĐH KHỐI B NĂM 2010

Toán học

... (ABC) : 11x y z b c+ + = ⇒ (ABC) : bc.x + cy + bz – bc = 0 Vì d (0; ABC) = 13 nên 2 2 2 213bc b c b c=+ + ⇒ 3b 2c2 = b 2c2 + b 2 + c2⇔ b 2 + c2 = 2b 2c2 (1)(P) : ... bc + ca⇒ 1 = (a + b + c)2 = a2 + b 2 + c2 + 2(ab + bc + ca) ≥ 3(ab + bc + ca)⇒ a2 + b 2 + c2 = 1 – 2t và 103t≤ ≤Theo B. C.S ta có : t2 = (ab + bc + ca)2 ≤ 3(a2 b 2 + b 2c2 ... i a b i− = + − và (1+i)z = (1 + i)(a + bi) = (a – b) + (a + b) i(1 )z i i z− = + ⇔ 2 2 2 2( 1) ( ) ( )a b a b a b+ − = − + +⇔ a2 + (b 2 – 2b + 1) = 2 (a2 + b 2) ⇔ a2 + b 2 + 2b –...
 • 5
 • 520
 • 0

Đề Thi ĐH Khối B,D Năm 09 Của BGD&ĐT

Đề Thi ĐH Khối B,D Năm 09 Của BGD&ĐT

Toán học

... ( )3 3 34 1 ;4 1 ;4 1y m A m m OA m m = + = + = +uuur hoăc x=3m ( ) ( )1 3 ;1 3 ;1y B m OB m = = =uuur+) 3 24 3 1 0 1m m m + + = = 1/41/41/41/4Câu21-điểm2 2 sin cos 1122 ... 1-®iÓm( )( )22 1 ( 1 1)3 / : 0; 1x xD K x xx+ + −≥ ≠ ≥ − Nh©n víi biªu thøc liªn hîp( ) ( )( )222 1 ( 1 1) 2 13 3( 1 1)2 1 3 2 2 15 6 1x x xxxx x xx...
 • 3
 • 260
 • 0

Đề thi ĐH khối B và D năm 2009

Đề thi ĐH khối B và D năm 2009

Toán học

... ĐỀ THI < /b> CHÍNH THỨC CUA B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MÔN SỬ KHỐI C ...
 • 3
 • 271
 • 0

ĐỀTHI ĐH KHỐI A NĂM 2010

ĐỀ LÝ THI ĐH KHỐI A NĂM 2010

Vật lý

... class="bi x0 y0 w3 h1" alt=""
 • 7
 • 216
 • 0

ĐỀ VÀ GỢI Ý GIẢI MÔN TOÁN THI ĐH KHỐI D NĂM 2010

ĐỀ VÀ GỢI Ý GIẢI MÔN TOÁN THI ĐH KHỐI D NĂM 2010

Toán học

... ĐỀ THI < /b> TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn : TOÁN - Khối : DPHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THI< /b> SINH (7,0 điểm)Câu I (2,0 điểm) Cho hàm số 4 26y x x= − − +1. Khảo sát sự biến thi< /b> n ... 22z a bi z a b abi= + ⇒ = − + Ta có hệ phương trình 2 2 22 2 20 12 1a b aa b b − = = ⇒ + = =  . Vậy : 1 23 41 , 11 , 1z i z iz i z i= + = −= − + = − − B. Theo ... ∫Câu IV (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh b n SA = a; hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt phẳng (ABCD) là điểm H thuộc đoạn AC, 4ACAH...
 • 6
 • 225
 • 0

Xem thêm