đề thi đh hóa khối a 2011

ĐỀ THI ĐH: HÓA KHỐI A-2009( có ĐA)

ĐỀ THI ĐH: HÓA KHỐI A-2009( có ĐA)

Hóa học

... phòng h a hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este bằng dung dịch NaOH thu được 2,05 gam muối c a một axit cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Công thức c a hai este ... 0(du)NaOHt+→Y (hợp chất thơm)Hai chất X,Y trong sơ đồ trên lần lượt là: A. anhiđrit axetic, phenol. B. anhiđrit axetic, natri phenolatC. axit axetic, natri phenolat. D. axit axetic, ... dung dịch màu xanh lam.Câu 55: Dãy gồm các dung dịch đều tham gia phản ứng tráng bạc là: A. Glucozơ, mantozơ, axit fomic, anđehit axeticB. Frutozơ, mantozơ, glixerol, anđehit axeticC. Glucozơ,...
 • 5
 • 309
 • 0

Đề+Đáp Án Thi ĐH Hóa Khối A 09-10

Đề+Đáp Án Thi ĐH Hóa Khối A 09-10

Hóa học

... phòng h a hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este bằng dung dịch NaOH thu được 2,05 gam muối c a một axit cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Công thức c a hai este ... chuyển h a sau: PhenolX+→Phenyl axetat 0(du)NaOHt+→Y (hợp chất thơm)Hai chất X,Y trong sơ đồ trên lần lượt là: A. anhiđrit axetic, phenol. B. anhiđrit axetic, natri phenolatC. axit ... −. C. Vm 2a 22,4= −. D. Vm a 5,6= +.Câu 37: Có ba dung dịch: amoni hiđrocacbonat, natri aluminat, natri phenolat và ba chất lỏng: ancol etylic, benzen, anilin đựng trong sáu ống nghiệm...
 • 10
 • 333
 • 0

Đề thi môn Hóa khối A năm 2009

Đề thi môn Hóa khối A năm 2009

Ngữ văn

... Đã có đáp án Ngày gửi: Hôm nay, lúc 09:48...
 • 5
 • 288
 • 0

De thi DH Hoa Khoi A_2009

De thi DH Hoa Khoi A_2009

Tư liệu khác

... phòng h a hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este bằng dung dịch NaOH thu được 2,05 gammuối c a một axit cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Công thứcc a hai este ... −. C. Vm 2a 22,4= −. D. Vm a 5,6= +.Câu 37: Có ba dung dịch: amoni hiđrocacbonat, natri aluminat, natri phenolat và ba chất lỏng: ancoletylic, benzen, anilin đựng trong sáu ống nghiệm ... hoàn toàn với 14,6 gam hỗn hợp X là A. 3,92 lít. B. 1,68 lít C. 2,80 lít D. 4,48 lítCâu 44: Cacbohiđrat nhất thi t phải ch a nhóm chức c a A. Xeton B. Anđehit C. Amin D. Ancol.Câu 45: Cho hỗn...
 • 5
 • 202
 • 0

ĐỀ THI MÔN HÓA KHỐI A NĂM 2009

ĐỀ THI MÔN HÓA KHỐI A NĂM 2009

Hóa học

... 0(du)NaOHt+→Y (hợp chất thơm)Hai chất X,Y trong sơ đồ trên lần lượt là: A. anhiđrit axetic, phenol. B. anhiđrit axetic, natri phenolatC. axit axetic, natri phenolat. D. axit axetic, ... phòng h a hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este bằng dung dịch NaOHthu được 2,05 gam muối c a một axit cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol làđồng đẳng kế tiếp nhau. Công thức c a hai este ... dung dịch màu xanh lam.Câu 55: Dãy gồm các dung dịch đều tham gia phản ứng tráng bạc là: A. Glucozơ, mantozơ, axit fomic, anđehit axeticB. Frutozơ, mantozơ, glixerol, anđehit axeticC. Glucozơ,...
 • 7
 • 315
 • 1

ĐỀ THI MÔN HÓA KHỐI A 2009

ĐỀ THI MÔN HÓA KHỐI A 2009

Toán học

... phòng h a hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este bằng dung dịch NaOH thu được 2,05 gam muối c a một axit cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Công thức c a hai este ... 0(du)NaOHt+→Y (hợp chất thơm)Hai chất X,Y trong sơ đồ trên lần lượt là: A. anhiđrit axetic, phenol. B. anhiđrit axetic, natri phenolatC. axit axetic, natri phenolat. D. axit axetic, ... dung dịch màu xanh lam.Câu 55: Dãy gồm các dung dịch đều tham gia phản ứng tráng bạc là: A. Glucozơ, mantozơ, axit fomic, anđehit axeticB. Frutozơ, mantozơ, glixerol, anđehit axeticC. Glucozơ,...
 • 7
 • 235
 • 1

ĐỀ THI ĐH: HÓA KHỐI B-2009( có ĐA)

ĐỀ THI ĐH: HÓA KHỐI B-2009( có ĐA)

Hóa học

... gian lấy thanh kim loại ra, r a sạch làm khô cân được 101,72 gam (giả thi t các kim loại tạo thành đều bám hết vào thanh sắt). Khối lượng sắt đã phản ứng là A. 2,16 gam B. 0,84 gam C. 1,72 gam ... 156 gam benzen là A. 186,0 gam B. 111,6 gam C. 55,8 gam D. 93,0 gamCâu 58: Phân bón nào sau đây làm tăng độ chua c a đất? A. NaNO3B. KCl C. NH4NO3D. K2CO3Câu 59: Hỗn hợp X gồm hai ancol ... cần dùng v a đủ 40 ml dung dịch NaOH 0,75 M . Khối lượng c a CH2=CH-COOH trong X là A. 1,44 gam B. 2,88 gam C. 0,72 gam D. 0,56 gamCâu 57: Người ta điều chế anilin bằng sơ đồ sau ++→...
 • 6
 • 274
 • 0

Đáp án đề thi môn Hóa khối A và B hệ Cao Đẳng năm 2009

Đáp án đề thi môn Hóa khối A và B hệ Cao Đẳng năm 2009

Cao đẳng - Đại học

... được 21,6 gam Ag. Tên gọi c a X là A. axit acrylic B. axit propanoic C. axit etanoic D. axit metacrylic Câu 40: Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong ... dịch NaOH (to) ÐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG KHỐI A, B NĂM 2009 Môn thi: H A HỌC (khối A, B) - Mã đề 472 (Thời gian làm bài: 90 phút) H = 1; He = 4; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = ... Ca(OH)2 (dư) tạo ra 40 gam kết t a. Nếu hiệu suất c a q trình lên men là 75% thì giá trị c a m là A. 48 B. 60 C. 30 D. 58 Câu 49: Q trình nào sau đây khơng tạo ra anđehit axetic? A. ...
 • 7
 • 399
 • 1

Bài giảng TUYỂN ĐỀ THI ĐHKHỐI A -ĐỀ SỐ 2 (Có ĐA)

Bài giảng TUYỂN ĐỀ THI ĐH LÝ KHỐI A -ĐỀ SỐ 2 (Có ĐA)

Vật lý

... để giảm ma sát D. cho hệ dao động với biên độ nhỏ để giảm ma sát ra da trờn cu trỳc thi i hc nm 2010 ca BGD&TGV Lê Văn Nguyên THPT Phan Bội Châu Tuyển tập đề thi ĐHKhối A -Đề Số 2 ... 60D Đề ra d a trên cấu trúc đề thi đại học năm 2010 c a BGD&ĐTGV Lờ Vn Nguyờn THPT Phan Bi Chõu Tuyn tp thi H Lý Khi A - S 2 B GIO DC V O TO THI TH I HC MễN VT Lí KHI A Thi gian lm ... là: A. a Dni= B. =naDi C. naDi= D. nD a i=Câu 43. Catôt c a tế bào quang điện làm bằng Vonfram. Công thoát c a electron đối với vonfram là 7,2.10-19 J. Giới hạn quang...
 • 5
 • 239
 • 0

Bài soạn TUYỂN ĐỀ THI ĐHKHỐI A -ĐỀ SỐ 3 (Có ĐA)

Bài soạn TUYỂN ĐỀ THI ĐH LÝ KHỐI A -ĐỀ SỐ 3 (Có ĐA)

Vật lý

... đầu quay nhanh dần quanh một trục cố định đi qua đ a với gia tốc góc không đổi là 2 rad/s2. Góc mà đ a quay đợc sau thời gian 10 s kể từ khi bắt đầu quay là: A. 100 rad B. 50 rad C. 20 rad D. ... tính đối với trục quay xác định bằng biểu thức: ra da trờn cu trỳc thi i hc nm 2010 ca BGD&TGV Lê Văn Nguyên THPT Phan Bội Châu Tuyển tập đề thi ĐHKhối A- Đế số 3 A. 2mRI= B. 2mR21I=C. ... là: A. a Dni= B. =naDi C. naDi= D. nD a i=Câu 43. Catôt c a tế bào quang điện làm bằng Vonfram. Công thoát c a electron đối với vonfram là 7,2.10-19 J. Giới hạn quang...
 • 5
 • 282
 • 0

Bài soạn TUYỂN ĐỀ THI ĐHKHỐI A -ĐỀ SỐ 4 (Có ĐA)

Bài soạn TUYỂN ĐỀ THI ĐH LÝ KHỐI A -ĐỀ SỐ 4 (Có ĐA)

Vật lý

... qua tâm c a chúng, động năng quay c a A bằng một n a động năng quay c a B, tốc độ góc c a A gấp ba lần tốc độ góc c a B. Momen quán tính đối với trục quay qua tâm c a A và B lần lượt là I A ... điện xoay chiều có giá trị là A C R L B M Đề ra d a trên cấu trúc đề thi đại học năm 2010 c a BGD&ĐTGV Lê Văn Nguyên THPT Phan Bội Châu Tuyển tập đề thi ĐHKhối A- Đế số 4 A. Bước ... 4 9A 50D Đề ra d a trên cấu trúc đề thi đại học năm 2010 c a BGD&ĐTGV Lê Văn Nguyên THPT Phan Bội Châu Tuyển tập đề thi ĐHKhối A- Đế số 4 B. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao...
 • 6
 • 236
 • 0

Gián án TUYỂN ĐỀ THI ĐHKHỐI A -ĐỀ SỐ 5 (Có ĐA)

Gián án TUYỂN ĐỀ THI ĐH LÝ KHỐI A -ĐỀ SỐ 5 (Có ĐA)

Vật lý

... 9A 10D 1 1A 12C 13D 14B 15B 1 6A 17C 1 8A 19D 2 0A 2 1A 22B 23B 24C 25C 26B 2 7A 28B 2 9A 30B 3 1A 3 2A 3 3A 33C 34D 35D 36D 37C 38D 39B 40D 41B 42D 43D 44B 45C 46C 4 7A 4 8A 4 9A 50D 5 1A 52C 53C 54D 5 5A ... cú A. cng bin thi n tun hon theo thi gian. B. chiu bin thi n tun hon theo thi gian.C. chiu bin thi n iu ho theo thi gian. D. cng bin thi n iu ho theo thi gian.Cõu 54: Tớnh cht ni bt ca tia ... 59B 6 0A Đề ra d a trên cấu trúc đề thi đại học năm 2010 c a BGD&ĐT GV Lờ Vn Nguyờn THPT Phan Bi Chõu Tuyn tp thi H Lý Khi A- s 5Cõu 44.Một đ a đặc có bán kính 0,25m, đ a có thể quay xung...
 • 6
 • 217
 • 0

Bài soạn TUYỂN ĐỀ THI ĐHKHỐI A -ĐỀ SỐ 6 (Có ĐA)

Bài soạn TUYỂN ĐỀ THI ĐH LÝ KHỐI A -ĐỀ SỐ 6 (Có ĐA)

Vật lý

... 1,975.10-5(s-1). Đề ra d a trên cấu trúc đề thi đại học năm 2010 c a BGD&ĐTB CL;RHình vẽ 4 A GV Lê Văn Nguyên THPT Phan Bội Châu Tuyển tập đề thi ĐHKhối A- Đế số 6BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ THI ... D. Tia γ là sóng điện từ có bước sóng ngắn hơn bước sóng c a tia Rơnghen. Đề ra d a trên cấu trúc đề thi đại học năm 2010 c a BGD&ĐTGV Lê Văn Nguyên THPT Phan Bội Châu Tuyển tập đề thi ĐH ... 43D 44ª 45D 46B 47B 48C 49ª 50C Đề ra d a trên cấu trúc đề thi đại học năm 2010 c a BGD&ĐTGV Lê Văn Nguyên THPT Phan Bội Châu Tuyển tập đề thi ĐHKhối A- Đế số 6Câu 40. Độ phóng đại...
 • 6
 • 214
 • 0

Bài giảng TUYỂN ĐỀ THI ĐHKHỐI A -ĐỀ SỐ 7 (Có ĐA)

Bài giảng TUYỂN ĐỀ THI ĐH LÝ KHỐI A -ĐỀ SỐ 7 (Có ĐA)

Vật lý

... 7(1C)(2C)(3D)( 4A) ( 5A) ( 6A) ( 7A) (8D)( 9A) (10C)(11D)(12D)(1 3A) (14B)(15b)(16B)(17D)(18B)(19C)(20C)(2 1A) (22D)(2 3A) (24B)(2 5A) (26D)(2 7A) (2 8A) (29D)(30B)(3 1A) (3 2A) (33C)(34D)(35C)(3 6A) (3 7A) (38B)(3 9A) (4 0A) (41B)(42B)(43D)(4 4A) (45B)(4 6A) (4 7A) (48D)(49B)(50B)(51C)(52B)(5 3A) (54D)(55B)(5 6A) (57D)(58C)(59B)(60B) ... 7(1C)(2C)(3D)( 4A) ( 5A) ( 6A) ( 7A) (8D)( 9A) (10C)(11D)(12D)(1 3A) (14B)(15b)(16B)(17D)(18B)(19C)(20C)(2 1A) (22D)(2 3A) (24B)(2 5A) (26D)(2 7A) (2 8A) (29D)(30B)(3 1A) (3 2A) (33C)(34D)(35C)(3 6A) (3 7A) (38B)(3 9A) (4 0A) (41B)(42B)(43D)(4 4A) (45B)(4 6A) (4 7A) (48D)(49B)(50B)(51C)(52B)(5 3A) (54D)(55B)(5 6A) (57D)(58C)(59B)(60B) ra da trờn cu trỳc thi i hc nm 2010 ca BGD&TGV Lờ Vn Nguyờn THPT Phan Bi Chõu Tuyn tp thi H Lý ... in th gia ant v catt l A. 2484V B. 1600V C. 3750V D. 2475VCõu 38: iu kin thu c quang ph vch hp th l: A. Nhit ca ỏm khớ hay hi hp th phi cao hn nhit ca mụi trngB. Nhit ca ỏm khớ hay hi hp...
 • 6
 • 194
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25