đề tài nghiên cứu tổng hợp cấu trúc và tính chất của vật liệu gốm thuỷ tinh hệ caomgosio2

Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc tính chất của vật liệu gốm - thuỷ tinh hệ CaO-MgO-SiO2

Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và tính chất của vật liệu gốm - thuỷ tinh hệ CaO-MgO-SiO2

Khoa học tự nhiên

... 0918.775.368 “ Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc tính chất vật liệu gốm - thuỷ tinh hệ CaO-MgO-SiO2” Tuy nhiên, gốm thuỷ tinh hệ đòi hỏi nhiệt độ tổng hợp tương đối cao, dẫn đến vấn đề lượng kèm theo vấn đề ... vật liệu gốm thuỷ tinh Gốm thuỷ tinh vật liệu đa tinh thể tạo thành thành phần thuỷ tinh thích hợp nhiệt luyện điều chỉnh trình kết tinh Thường gốm thuỷ tinh tồn 50% đến 95% thể tích tinh thể, ... 600-7000C, vật liệu gốm thuỷ tinh có thành phần 1000-20000C giữ độ bền độ rắn + Vật liệu gốm thuỷ tinh có đặc tính cách nhiệt tốt, đặc biệt thành phần không chứa kiềm + Tính chất quang vật liệu gốm thuỷ...
 • 57
 • 1,584
 • 2

Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc tính chất một số dẫn xuất của quinolin trên cơ sở eugenol từ tinh dầu hương nhu

Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và tính chất một số dẫn xuất của quinolin trên cơ sở eugenol từ tinh dầu hương nhu

Tiến sĩ

... no ú lm cho nú d kt tinh hn Vỡ vy chỳng tụi ó kt tinh li Q dung dch HCl 1M Kt qu ó thu c Q dng tinh th hỡnh kim thớch hp cho vic phõn tớch XRD Kt qu phõn tớch nhiu x tia X n tinh th ca Q c th ... ngi ta thu c tinh du hng nhu, mt loi tinh du quan trng ngnh cụng nghip hng liu, m phm v dc phm Vit Nam, cõy hng nhu mc hoang hoc c trng khp c nc c bit l nhng ni cú m cao Do vy, ngun tinh du luụn ... ly sn phm rn, kt tinh li 350ml dung dch HCl 1M, thu c 9,33gam sn phm rn hỡnh khi, mu vng nht, phõn hu nhit > 250 0C Hiu sut t 78,1% Kớ hiu sn phm l Q em Q ó tinh ch trờn, kt tinh li dung dch...
 • 148
 • 746
 • 3

Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc tính chất của chất phát quang ytri silicat kích hoạt bởi xeri, europi tecbi

Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và tính chất của chất phát quang ytri silicat kích hoạt bởi xeri, europi và tecbi

Tiến sĩ

... tượng nghiên cứu luận án Ngày nay, ytri silicat đƣợc quan tâm nghiên cứu rộng rãi mặt học thuật ứng dụng Ytri silicat đƣợc nghiên cứu vật liệu quang học (tinh thể laze chất phát quang) vật liệu cấu ... lẫn chất qui mô nguyên tử hạt keo để tổng hợp vật liệu có độ tính đồng cao Phƣơng pháp có vai trò quan trọng việc chế tạo vật liệu cỡ nano, đặc biệt vật liệu gốm, thƣờng đƣợc sử dụng để tổng hợp ... trình nghiên cứu liên quan đến chất phát quang đất nhóm tác giả khác gồm tổng hợp Y2O3:Ce, Tb, Eu; KMgSO4Cl:Ce3+, Tb3+ [7]; YVO4:Er [80] 43 Do vậy, việc tổng hợp nghiên cứu tính chất chất phát...
 • 140
 • 472
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc tính chất một số dẫn xuất của quinolin trên cơ sở eugenol từ tinh dầu hương nhu

tóm tắt luận án nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và tính chất một số dẫn xuất của quinolin trên cơ sở eugenol từ tinh dầu hương nhu

Tiến sĩ

... thành hợp chất có ý nghĩa mặt lý thuyết mà có triển vọng tìm kiếm hợp chất có hoạt tính sinh học cao phối tử cho nghiên cứu phức chất Do vậy, chọn đề tài: Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc tính chất ... hương nhu – Tổng hợp số hợp chất thuộc loại quinolin nhiều nhóm – Nghiên cứu mối liên quan cấu trúc hợp chất tổng hợp với tính chất phổ chúng – Nghiên cứu khả phát huỳnh quang số hợp chất quinolin ... suất, giảm lượng chất đầu, tinh chế cẩn thận để chấtNghiên cứu cấu trúc: Cấu trúc chất tổng hợp xác định nhờ phối hợp phổ IR, 1H NMR, 13C NMR, 2D NMR phổ MS Ở số hợp chất nghiên cứu thêm phổ UV-Vis,...
 • 27
 • 800
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp đặc trưng ứng dụng của vật liệu nano cacbon

Nghiên cứu tổng hợp đặc trưng và ứng dụng của vật liệu nano cacbon

Công nghệ - Môi trường

... hiện: Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng ứng dụng vật liệu nano cacbon” Mục đích đề tài phương pháp - Tổng hợp vật liệu khuôn mẫu cứng - Đánh giá tính chất vật liệu thông qua khả hấp phụ chất màu ... vi nghiên cứucấu trúc tương tự SBA-15 - Vật liệu (chất tạo cấu trúc) - Nguồn cacbon: Đường mía (42% cacbon) - Chất màu xanh metylen Nội dung nghiên cứu Nội dung 1: Thu thập tổng quan tài liệu ... điều kiện tổng hợp như: chất chất hoạt động bề mặt, chất chất phản ứng, nhiệt độ tổng hợp, giá trị pH mà kích thước cấu trúc mao quản khác hình thành như: cấu trúc lục lăng (MCM-41), cấu trúc lập...
 • 62
 • 583
 • 5

Đề tài nghiên cứu tổng hợp irmof 8 khảo sát hoạt tính xúc tác cho phản ứng acyl hoá friedel crafts

Đề tài nghiên cứu tổng hợp irmof  8 và khảo sát hoạt tính xúc tác cho phản ứng acyl hoá friedel  crafts

Khoa học tự nhiên

... khoa học, nhóm nghiên cứu giới nói chung Vì thế, tác giả định chọn đề tài Nghiên cứu tổng hợp vật liệu MOFs khảo sát hoạt tính xúc tác chúng” Đây lần IRMOF-8 nghiên cứu tổng hợp Việt Nam lần ... tính xúc tác vật liệu MOFs phản ứng acyl hóa Quá trình nghiên cứu tổng hợp, phân tích cấu trúc khảo sát hoạt tính xúc tác trình bày chương - 40 - Chương II: THỰC NGHIỆM 2.1 Nghiên cứu tổng hợp ... tổng hợp xanh… Vì tác giả đặt mục tiêu đề tài sau: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu MOFs từ ligand chứa nhóm COOH với kim loại kẽm Phân tích xác định tính chất vật liệu phương pháp phân tích đại: Phân...
 • 74
 • 661
 • 2

Đề Tài: Nghiên cứu tổng hợp Nano-Akaganeite các sản phẩm nhiệt của nó dùng làm chất xử lí môi trường doc

Đề Tài: Nghiên cứu tổng hợp Nano-Akaganeite và các sản phẩm nhiệt của nó dùng làm chất xử lí môi trường doc

Thạc sĩ - Cao học

... dụng vào xử lý mơi trường Đã có nhiều nghiên cứu tổng hợp akaganeite, nhiên chưa có cơng trình nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố tổng hợp đến tính chất hấp phụ vật liệu tác động nhiệt đến tính chất ... tính chất hấp phụ Luận văn khảo sát vấn đề nêu việc tổng hợp akaganeite nano từ sắt(III) chloride, nhằm tạo sở cho nghiên cứu sâu điều kiện tổng hợp loại vật liệu akaganeite nano có ứng dụng hiệu ... tự tổng hợp phòng thí nghiệm, tức với có mặt ion Clvà nhiệt độ nâng cao (chẳng hạn 60oC).Akaganeite tự nhiên tổng hợp thường bộc lộ hình thái tinh thể tương tự 1.1.2 Cấu trúc Akaganeite đồng cấu...
 • 133
 • 404
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc hoạt tính sinh học của các hợp chất tương tự Flavon, có chứa nhân dị vòng

Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính sinh học của các hợp chất tương tự Flavon, có chứa nhân dị vòng

Báo cáo khoa học

... vdi indol- 3- andehit cd hoat tinh khang k h u ^ mil xanh dang chu y4.6.3 Hoat tinh sinh hgc cua cdc hgp chdt kieu pirazolin: Chung tAi chi tie'n hanh tham dd hoat tinh sinh hgc ciia mAt day pirazolin ... sudt 48- 216 gid\di hieu sudi cao U VA THUCNGHlfeM: 3.L Phuang phdp xdc dinh cdu tao dp tinh khiet vd hoat tinh sinh hpc cua cdc hap chdi tong hap duac: - Sdc kl lop mdng dugc thuc hien tren ban ... loai pirazolin IVi- A T NHUNG KEI QUA CHINH D6 tai: "Nghien ciiru tdng hgp, caiu true va lioiit tinh sinh hoc ciia cac ligp chai tuong lu Flavon, co chiira nlian cij von^" Chinh thirc dugc phe...
 • 113
 • 677
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc hoạt tính sinh học của một số dị vòng ngưng tụ chứa O, S, N152842

Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính sinh học của một số dị vòng ngưng tụ chứa O, S, N152842

Hóa học

... hợp chất T9 53 Hình 3.2 Phổ 1H-NMR hợp chất T10 54 Hình 3.3 Phổ 13C-NMR hợp chất T10 54 Hình 3.4 Phổ hồng ngoại hợp chất B3 57 Hình 3.5 Phổ 1H-NMR hợp chất B3 58 Hình 3.6 Phổ hồng ngoại hợp chất ... 1H-NMR hợp chất F1 62 Hình 3.8 Phổ 13 C-NMR hợp chất F1 65 Hình 3.9 Phổ HSQC hợp chất F1 66 Hình 3.10 Phổ HMBC hợp chất F1 66 Hình 3.11 Phổ MS hợp chất F9 68 Hình 3.12 Sơ đồ phân mảnh hợp chất ... IR hợp chất M13 84 Hình 3.19 Phổ IR hợp chất N2 84 Hình 3.20 Phổ 1H-NMR hợp chất M11 86 Hình 3.21 Phổ 1H-NMR hợp chất M13 86 Hình 3.22 Phổ 1H-NMR hợp chất N2 87 Hình 3.23 Phổ 13C-NMR hợp chất...
 • 266
 • 688
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp, cấu tạo tính chất của azacrown ether có dị vòng chứa nitơ

Nghiên cứu tổng hợp, cấu tạo và tính chất của azacrown ether có dị vòng chứa nitơ

Báo cáo khoa học

... kiếm hướng nghiên cứu mới, tổng hợp hoạt chất có tác dụng chống une thư, nhà khoa học DM Odessa, lỉcraina i HOC.' wUOO HA ỊN '.J| 17 I có nghiên cứu mô mối liên hệ lươníỉ hộ cấu trúc hoạt tính sinh ... lượng phân tử chất cấu trúc đề nghị (Các so vật lý (Rf, t°nc), kiện p h ổ IR M S chất nêu cụ thể bảng ỉ) Trên phổ 'H -N M R hợp chất azacrown ether (ghi dung môi DM SO-í/ố CD CI 3): hợp chất (lia) ... cạnh ứng dụng vật lý kỹ thuật, khoa học công nshệ dẫn xuất azacrow n ether có khả thể hoạt tính sinh học cao dã ý tổng hợp nghiên cứu: Ph Ph A zacrow n ether (13) điều chế từ hợp chất phenytoin...
 • 103
 • 684
 • 1

Đề tài nghiên cứu tổng hợp các ligand carboxylic làm tiền chất cho vật liệu MOFs mới

Đề tài nghiên cứu tổng hợp các ligand carboxylic làm tiền chất cho vật liệu MOFs mới

Khoa học tự nhiên

... dụng tổng hợp vật liệu MOFs.Tuy nhiên, nước ta chưa có báo cáo hay công trình đề cập đến hướng nghiên cứu Vì vậy, em chọn đề tài Nghiên cứu tổng hợp ligand carboxylic làm tiền chất cho vật liệu ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG   KHOA CÔNG NGHỆ HÓA-THỰC PHẨM   BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP CÁC LIGAND CARBOXYLIC LÀM TIỀN CHẤT CHO VẬT LIỆU MOFs MỚI Sinh viên thực : HUỲNH ...   Từ kết diester thu Phương pháp tổng hợp xác định cấu trúc ligand phổ thảo luận phần 3.2 TỔNG HỢP PHÂN TÍCH ĐẶC TRƯNG CẤU TRÚC CÁC LIGAND 3.2.1 Tổng hợp ligand Diester thủy phân dung...
 • 68
 • 643
 • 5

Đề tài nghiên cứu tổng hợp xanh keo nano đồng khả năng kháng nấm hồng trên cây cao su

Đề tài nghiên cứu tổng hợp xanh keo nano đồng và khả năng kháng nấm hồng trên cây cao su

Khoa học tự nhiên

... lớn 1.3 Vật liệu compozit:[3] 1.3.1 Tổng quan compozit: Vật liệu compozit hay compozit vật liệu tổng hợp từ hai hay nhiều vật liệu khác tạo nên vật liệutính hẳn vật liệu ban đầu, vật liệu làm ... cho vào vật liệu thích hợp polymer hay thủy tinh Sự kết hợp hạt nano kim loại vào chất quang học cho phép xây dựng thiết bị để sử dụng tính chất thuận lợi chúng Vật liệu không giúp hình thành cấu ... sở khoa học công nghệ nano: Khoa học nano nghiên cứu vấn đề vật lý học, hóa học, sinh học cấu trúc nano Dựa kết khoa học nano đến nghiên cứu ứng dụng cấu trúc nano Công nghệ nano dựa sở khoa...
 • 50
 • 1,304
 • 6

Đề tài nghiên cứu tổng hợp xanh keo nano vàng ứng dụng chế tạo kem trị phỏng mau liền sẹo

Đề tài nghiên cứu tổng hợp xanh keo nano vàng và ứng dụng chế tạo kem trị phỏng mau liền sẹo

Hóa học

... có vật liệucấu trúc nano hay nanocompozit có phần vật liệu có kích thước nano cấu trúc có nano không chiều Các chất rắn nhiệt độ thường chia thành kim loại, gốm, chất bán dẫn polymer Các chất ... thước nano mét Về trạng thái vật liệu người ta chia thành ba trạng thái rắn, lỏng, khí Hiện nay, vật liệu nano nghiên cứu chủ yếu vật liệu trạng thái rắn Về hình dáng vật liệu người ta phân chia thành ... Ngoài ra, kết sở cho nghiên cứu ứng dụng nano vàng vào y học, sinh học, môi trường… -3- Chương 1: TỔNG QUAN 1.1 Khái niệm đời công nghệ nano 1.1.1 Khái niệm Vật liệu nano vật liệu có chiều có kích...
 • 56
 • 726
 • 4

Đề tài “Nghiên cứu quy trình sản xuất ứng dụng của một số loại tơ tổng hợp” pptx

Đề tài “Nghiên cứu quy trình sản xuất và ứng dụng của một số loại tơ tổng hợp” pptx

Công nghệ - Môi trường

... tơ tổng hợp PHẦN KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu, làm đề tài: Nghiên cứu quy trình sản xuất số loại tơ tổng hợp thu số kết sau: - Tổng quan lý thuyết tơ tổng hợp - Các tính chất số loại tơ tổng ... trùng hợp: Đó tơ vinylic chế tạo từ polime sinh trùng hợp dẫn xuất vinyl 1.3 Tính chất đặc điểm tơ tổng hợp Tơ hóa học, nói chung, so với tơ thiên nhiên có nhiều ưu điểm Trước hết, tơ tổng hợp ... kể trên, nhiều loại tơ tổng hợp khác chế tạo từ số polime tơ polieste, tơ vinilon (đi từ poli (vinylancol))… Chương QUY TRÌNH TỔNG HỢP ỨNG DỤNG CỦA MỘT SỐ LOẠI TƠ TỔNG HỢP GVHD: Đặng Thị Thanh...
 • 29
 • 1,051
 • 0

Đề tài : Nghiên cứu tổng hợp các mô hình sản phẩm mộc thuộc nhóm ghế phòng ăn theo hệ thống tạo dáng part 6 doc

Đề tài : Nghiên cứu tổng hợp các mô hình sản phẩm mộc thuộc nhóm ghế phòng ăn theo hệ thống tạo dáng part 6 doc

Báo cáo khoa học

... lưng(độ cao, điểm tựa theo góc, cạnh) giá trị TB Góc nghiêng sst điểm TB Nam Chiều cao tựa điểm tựa (mm) Nữ Góc Chiều cao Góc nghiêng điểm tựa nghiêng điểm tựa (mm) điểm tựa (0) 57 (0) A 250 90...
 • 9
 • 289
 • 0

Đề tài : Nghiên cứu tổng hợp các mô hình sản phẩm mộc thuộc nhóm ghế phòng ăn theo hệ thống tạo dáng part 5 doc

Đề tài : Nghiên cứu tổng hợp các mô hình sản phẩm mộc thuộc nhóm ghế phòng ăn theo hệ thống tạo dáng part 5 doc

Báo cáo khoa học

... dẫn Võ Thành Minh hoàn thành đề tài tốt nghiệp với tên đề tài: "Nghiên cứu tổng hợp mô hình sản phẩm mộc thuộc nhóm ghế phòng ăn theo hệ thống tạo dáng" Trên sở nghiên cứu sản phẩm mộc thuộc nhóm ... nghiến: V= 0.013599 m3 5.4.2 Dự tính giá thành sản phẩm: Giá thành sản phẩm tính tổng hợp toàn chi phí bao gồm chi phí sau: - Chi phí nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ - Chi phí điện - Chi ... sản phẩm chọn 45 5.4 Tính toá dự tính kinh tế 5.4.1 Tính toánnguyên vật liệu Kích STT Số Tên chi tiết thước bao (mm) Mặt ngồi Tên vật lượng T Thể tích b L 30 400 (mm ) 400 liệu Ván dán Chân trước...
 • 10
 • 239
 • 1

Xem thêm