đề tài nckhspud tin 8

SKKN Địa 8 giải C Huyện

SKKN Địa 8 giải C Huyện

Tư liệu khác

... 20 08, thân phụ trách lớp 8A , cụ thể chất lợng đạt kết nh sau: Loại Chất lợng đầu năm Chất lợng HKI Chất lợng cuối năm Giỏi Khá 15% 4% 25% 10 28% Trung bình Yếu Kém 45% 30% 10% 46% 20% 5% 44% 18% ... em có ý thức tìm tòi tài liệu tham khảo, đa ý kiến khắc phục cha hiểu, chăm lo việc học làm nhà Một số em tự nguyện tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi, điều động viên tinh thần cho giáo viên ... học sinh đa dạng, em vừa đợc học thầy, học bạn, vừa có nổ lực thân e- Vấn đề kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh Vấn đề phải đợc nghiên cứu, thay đổi để phù hợp với việc phát huy tính tích...
 • 8
 • 257
 • 1

SKKN Hóa 8 giải B

SKKN Hóa 8 giải B

Hóa học

... lợng nguyên tố hợp chất: %Al = %S = %O = 2.27 x 100% = 17, 78% 342 3.32 x100% = 28, 07 % 342 3.4.16 x 100% = 54,15% 342 %O = 100 - (17, 78 + 28, 07 ) = 54,15% Tính khối lợng nguyên tố a (gam) hợp chất ... = 150.56 = 100 84 kg Hiệu suất phản ứng : H= 67,2 100% 84 = 80 % Bài : Sắt đợc sản xuất theo sơ đồ phản ứng: Al + Fe2O3 Fe + Al2O3 Tính khối lợng nhôm phải dùng để sản xuất đợc 1 68 gam Fe Biết ... 1 08, biết mN : mO = : 20 Tìm công thức hoá học hợp chất Bài giải Gọi công thức hoá học hợp chất NxOy Ta có tỉ lệ : 14 x x 112 = = = 16 y 20 y 280 2,5 Theo ta có hệ: y= 2,5x 14x + 16y = 108...
 • 78
 • 332
 • 4

Giáo dục đạo đức học sinh (Giải B huyện)

Giáo dục đạo đức học sinh (Giải B huyện)

Tin học

... Lăk 14 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm 1/ Thực nghiệm giáo dục: Đợc đồng ý ban giám hiệu trờng THCS Lê Lợi hội đồng nhà trờng tiến hành thực nghiệm giáo dục với đề tài từ đầu năm học 20 08 2009 ... - Đăk Lăk 17 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Phần IiI : kết luận chung Có tài mà đức ngời vô dụng, có đức mà tài làm việc khó, mục đích đem lũ trẻ ngời ta trao cho mà rèn giũa ngời tài đức, làm ... Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Phần I: mở đầu Lý chọn đề tài Lý khách quan: Năm chỗ mà nhà giáo dục cần phải để tâm đến là:...
 • 21
 • 103
 • 1

Anh 8 ( Giải nhất huyện 2009-2010)

Anh 8 ( Giải nhất huyện 2009-2010)

Tiếng anh

... own:Làm chủ, sở hữu Rags (n): Quần áo rách I New words 6) 4) cruel marry 7) drop (out ) 5) choose 8) own 2) upset 3) hold 1) Rags I New words: II Reading: A) C) Little Pea I New words: II Reading:...
 • 15
 • 144
 • 1

Toán 8 ( Giải ba huyện 2009-2010

Toán 8 ( Giải ba huyện 2009-2010

Toán học

... quan hệ bao hàm hình học Bài tập 87 (trang 111 SGK): III) Bài tập tổng hợp: Bài 1: Bài 2: *Dặn dò: - Học thuộc lý thuyết chương -Làm tập số hướng dẫn lớp tập 88 ; 89 ( SGK-Trang111) Một số ý: 1)Phần ... bình hành có: + Một góc vuông + Hai đường chéo Tiết 24: II)Tìm quan hệ bao hàm hình học Bài tập 87 (trang 111 SGK): Sơ đồ hình 109 biểu thị quan hệ tập hợp hình thang, hình bình hành, hình chữ ... Hi Lạp, sống vào kỉ III trước công nguyên Có thể nói hầu hết kiến thức hình học cấp trung học sở đề cập cách hệ thống, xác sách Cơ gồm 13 Ơ-clít viết Tiết 24: Đáp án Định nghĩa Hình bình hành...
 • 18
 • 143
 • 0

Tiết 34: Đặc điểm địa hình V.Nam- Địa 8(Giải Nhất Huyện, Ba Tỉnh)

Tiết 34: Đặc điểm địa hình V.Nam- Địa 8(Giải Nhất Huyện, Ba Tỉnh)

Tư liệu khác

... b»ng ®Þa­lÝ 8 TiÕt 34 – Bµi 28: GV: Lª ThÞ DÞu - Tr êng THCS Ngun ThiƯn Tht TiÕt 34-Bµi 28 ®Ỉc­®iĨm­®Þa­h×nh­viƯt­nam  ThỊm­lơc­®Þa ®ång­b»ng CAO­NGUYªN ®åi­nói TiÕt 34-Bµi 28 ®Ỉc­®iĨm­®Þa­h×nh­viƯt­nam ... thÊp díi 1000m(chiÕm 85 %) + Nói cao h¬n 2000m chiÕm 1% + §åi nói níc ta t¹o thµnh mét c¸nh cung lín híng BiĨn §«ng D·y Hoµng Liªn S¬n §Ønh nói Phan- xi- p¨ng TiÕt 34-Bµi 28 ®Ỉc­®iĨm­®Þa­h×nh­viƯt­nam ... Rõng rËm ch©n nói TiÕt 34-Bµi 28 ®Ỉc­®iĨm­®Þa­h×nh­viƯt­nam  1.§åi nói lµ bé phËn quan träng nhÊt cđa cÊu tróc ®Þa h×nh ViƯt Nam Khai th¸c than TiÕt 34-Bµi 28 ®Ỉc­®iĨm­®Þa­h×nh­viƯt­nam...
 • 21
 • 388
 • 0

Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Agribank Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Agribank Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Tài chính - Ngân hàng

... Thực (trđ) 31/12/01 31/12/02 31/3/03 989 14 131091 183 372 22.015 76 .89 9 15. 586 115.505 23.212 153.293 10. 589 70 .85 7 11.917 5.426 125 18. 956 95.654 7. 586 8. 635 260 45.396 117.635 10.014 9.532 795 ... 99.533 149. 481 - D nợ DNNN 1.592 2.690 2 .87 5 - D nợ HTX 1.264 3. 789 3. 582 - Công ty TNHH 4.726 12.126 15. 689 200 500 4. 681 59.979 73. 686 114.330 3.260 6.742 8. 324 - Trung dài hạn 25.263 28. 650 35.431 ... 31/03/04 171.742 407 21 .89 6 21 149 .84 6 386 Tỷ lệ NQH/d nợ 0,237% 0,09% 0,26% 98. 414 11.145 11.219 1.592 22.1 28 21.660 2625 227 22 34 40 - 0.23% 0,197% 0,3% 0, 18% - 2959 84 0, 28% Qua bảng số liệu...
 • 70
 • 477
 • 4

SKKN LY DAT GIAI B CAP HUYEN

SKKN LY DAT GIAI B CAP HUYEN

Vật lý

... SKKN : Môn Vật Lý Trường THCS Ama Trang Lơng  LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1: Đề tài nghiên cứu: “Việc đổi PPDH theo hướng tích cực”: Xuất phát từ thực tế Bản thân công tác ... lượng Vật Lý Chính mà chọn đề tài hướng dẫn học sinh phương pháp học môn Vật Lý theo hướng tích cực Trên sở tiếp thu ý kiến , ghi nhận thông tin để phân tích xử lí thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu ... 0,8m pA = ? pB = ? p suất tác dụng lên đáy bình pA = d.h1 = 10 000.1,2 = 12000 (N/m2) p suất tác dụng lên điểm cách đáy bình 0,4m pB = d.h2 = 10 000.0 ,8 = 80 00 (N/m2) - GV hướng dẫn HS câu C8...
 • 15
 • 888
 • 6

Đề-Đáp án Tin 8 HSG huyện Quế Sơn

Đề-Đáp án Tin 8 HSG huyện Quế Sơn

Tin học

... PHÒNG GD&ĐT KỲ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 6,7 ,8 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2009-2010 Môn: Tin học - Lớp Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian giao đề) HƯỚNG DẪN CHẤM Bài 1: (3,5 điểm) Program ... (b+c < a) then writeln('Khong phai số đo ba canh mot tam giac') else ‘Kiểm tra điều kiện tam giác đều:’ if (a = b) and (b = c) then writeln('La tam giac deu') else ‘Kiểm tra điều kiện tam giác cân,...
 • 4
 • 545
 • 7

Tài liệu Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn DA đầu tư XD cơ bản (từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư” sang giai đoạn “thực hiện DA”) đã ĐK mã số sử dụng NS (quận, huyện, thị xã; xã, phường) doc

Tài liệu Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn DA đầu tư XD cơ bản (từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư” sang giai đoạn “thực hiện DA”) đã ĐK mã số sử dụng NS (quận, huyện, thị xã; xã, phường) doc

Tài liệu khác

... 05-MSNS-BTC: Mẫu tờ khai đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng (Quyết định số 51/20 08/ QĐ-BTC ngày 14/7/20 08 Bộ trưởng Bộ Tài sửa đổi Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC) - Yêu ... 26/10/2007 quy định mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Quyết định số 51/20 08/ QĐ-BTC ngày 14/7/20 08 Bộ trưởng Bộ tài sửa đổi Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC Mẫu số: 05-MSNS-BTC Bộ, ngành: Tỉnh/TP: ... + Cơ quan người có thẩm quyền uỷ quyền phân cấp thực (nếu có): Sở Tài Tỉnh, Thành Phố + Cơ quan trực tiếp thực TTHC: Sở Tài Tỉnh, Thành Phố - Kết thực thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận -...
 • 4
 • 246
 • 0

Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông thanh oai b huyện thanh oai – thành phố hà nội giai đoạn hiện nay

Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông thanh oai b huyện thanh oai – thành phố hà nội giai đoạn hiện nay

Kinh tế - Quản lý

... dục lên lớp 98 85 15 Xây dựng chương trình kế hoạch HĐGDNGLL phù hợp với điều kiện nhà trường, địa phương 99 98 Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh HĐGDNGLL 89 11 87 13 Huy động ... 87 13 Huy động lực lượng tham gia HĐGDNGLL 95 80 20 Đưa chủ đề HĐGDNGLL phục vụ phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội – giáo dục địa phương 86 14 88 12 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Từ nghiên ... kinh nghiệm - Phương pháp điều tra, thu thập thông tin, phân tích số liệu, liệu Xử lý sử dụng thông tin thu thập trình nghiên cứu thuộc phạm vi đề tài - Phương pháp vấn, lấy ý kiến chuyên gia nhà...
 • 16
 • 483
 • 1

giải pháp mở rộng tín dụng tại nhno huyện đan phượng

giải pháp mở rộng tín dụng tại nhno huyện đan phượng

Kinh tế - Quản lý

... 16,130 20 ,88 8 + 4,7 58 2.Thu từ hoạt động dịch vụ 0,514 0,251 - 0 ,84 1 3.Thu từ kinh doanh ngoại hối 0,0 58 0,063 - 0,149 4.Thu nhập bất thờng 0,3 38 0,317 - 0,021 5.Thu khác 0 ,80 - 0, 080 Cộng 17,772 ... 26,354 30,929 31 ,89 7 TGTK kỳ hạn < 12 tháng 29,692 22, 080 20,2 68 TGTK kỳ hạn > 12 tháng 45,227 69,9 68 111,511 TGTK ngoại tệ quy đổi 33,310 47, 180 59,272 Cộng 134, 584 170,157 222,9 48 (Số liêu từ: ... 0,252 Chi hoạt động quản lý, công cụ 0,653 0,901 + 0,2 48 Chi tài sản 0,467 1,051 + 0, 584 Chi dự phòng 0,6 48 1,332 + 0, 684 Cộng 11,596 15 ,83 8 + 4,242 (Số liệu từ: Bảng kê tổng kết hoạt động ngân...
 • 66
 • 148
 • 0

SSKN Nhac 8 giải huyện 2008-2009

SSKN Nhac 8 giải huyện 2008-2009

Tư liệu khác

... 2006-2007 Lớp 81 82 83 84 85 86 Cộng T.số HS 42 44 42 39 41 40 2 48 Giỏi % Khá 5 38 21.4 9.1 11.9 12 .8 19.5 17.5 92.2 28 26 28 24 29 23 1 58 Trung bình 66.7 59.1 14 66.7 61.5 10 70.7 57.5 10 382 .2 52 ... đề mục tạo hấp dẫn học sinh 2/ Trong trình giảng dạy giáo viên phải biết phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh nhằm gây hứng thú học tập cho em Thực chất việc học tập chuổi vấn đề ... làm cho em vui tơi phấn khởi thoải mái tinh thần Là giáo viên giảng dạy môn âm nhạc, thân nhận thấy yếu tố quan trọng II/ Cơ sở thực tiễn: Học sinh lớp 8- lứa tuổi có nhiều thay đổi đặc điểm...
 • 6
 • 70
 • 1

Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản (từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư”sang giai đoạn “thực hiện dự án”) đã đăng ký mã số sử dụng NS (quận, huyện, thị xã; xã, phường) pps

Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản (từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư”sang giai đoạn “thực hiện dự án”) đã đăng ký mã số sử dụng NS (quận, huyện, thị xã; xã, phường) pps

Thủ tục hành chính

... thông tin đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách gửi cho Phòng Tài huyện, thành phố Phòng Tài huyện, thành phố tập hợp Mô tả bước Tên bước toàn hồ sơ, lập bảng thống kê gửi Sở Tài Sở Tài ... quản lý mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách thông tin thay đổi Hồ sơ Thành phần hồ sơ + Mẫu số 05-MSNS-BTC: Mẫu tờ khai đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng + Quyết ... Mẫu tờ khai đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không Văn qui định Quyết định số 51/20 08/ QĐ-BTC ...
 • 4
 • 282
 • 0

Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản (từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư”sang giai đoạn “thực hiện dự án”) đã đăng ký mã số sử dụng NS (quận, huyện, thị xã; xã, phường) pptx

Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản (từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư”sang giai đoạn “thực hiện dự án”) đã đăng ký mã số sử dụng NS (quận, huyện, thị xã; xã, phường) pptx

Thủ tục hành chính

... thông tin đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách gửi cho Phòng Tài huyện, thành phố Phòng Tài huyện, thành phố tập hợp Mô tả bước Tên bước toàn hồ sơ, lập bảng thống kê gửi Sở Tài Sở Tài ... quản lý mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách thông tin thay đổi Hồ sơ Thành phần hồ sơ + Mẫu số 05-MSNS-BTC: Mẫu tờ khai đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng + Quyết ... Mẫu tờ khai đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không Văn qui định Quyết định số 51/20 08/ QĐ-BTC ...
 • 4
 • 191
 • 0

Chất lượng tín dụng NHNo PTNT huyện kim thành thực trạng và giải pháp

Chất lượng tín dụng NHNo PTNT huyện kim thành  thực trạng và giải pháp

Kinh tế - Quản lý

... (%) 100 51.200 100 80 42.754 1,2 84 0 562 28 Tỷ trọng (%) 100 83 .5 44 982 80 1.921 4,3 Số tiền 23.172 63,9 25.110 58, 7 30 .89 8 68, 7 5.531 15,3 16 .80 4 39,3 12.163 27 88 6 2,4 0 1. 389 35 0 23 0 0 LuËn ... 24.647 68, 9 30.7 98 65,7 42. 087 77,2 + Hộ nông dân 20.453 57.2 27.570 58, 8 37.514 69 89 6 2,5 1.640 3,5 2.415 4,4 + Hộ vay cầm cố 3.2 98 9,2 1. 588 3,4 2.1 58 3,9 2- Vốn UTĐT 6.611 18, 5 7.741 16,5 8. 915 ... 7.015 18, 9 8. 785 17 ,8 10.500 15 ,8 1- 2561 2.994 8, 0 2.944 5,9 2.724 4,1 2- RDF 2 .84 7 7,6 4.649 9,4 6.375 9,6 3- ADB 1.067 2,9 1. 085 2,2 1.294 107 0,3 107 0,2 107 0,16 27,2 13.100 26,5 14 .80 0 22,3...
 • 58
 • 63
 • 0

Dự thi dạy học tích hợp liên môn Sinh 8 Tiết 23 Bài 22 Vệ sinh hô hấp Bài đạt giải cấp huyện

Dự thi dạy học tích hợp liên môn Sinh 8 Tiết 23 Bài 22 Vệ sinh hô hấp Bài đạt giải cấp huyện

Sinh học

... HS: nghiên cứu thông tin, vận dụng kiến thức học, thảo luận- trả lời câu hỏi * Khi nhịp thở 18 nhịp/phút: Khí lưu thông/phút: 18 X 400 = 7200ml Khí vô ích khoảng chết: 150 X 18 = 2700ml Khí hữu ... 150 = 180 0 ml Khí hữu ích vào tới phế nang: 7200 – 180 0 = 5400 ml Vậy thở sâu giảm nhịp thở tăng hiệu hô hấp GV:Tích hợp môn Thể dục đưa yêu cầu rèn luyện cho hệ hô hấp khỏe mạnh: - Hãy đề biện ... động nhóm) III Hoạt động dạy học Ổn định tổ chức : 8a Kiểm tra: chiếu sileds Sự trao đổi khí phổi tế bào diễn ? Mối quan hệ hai trình Đặt vấn đề : Hô hấp hoạt động ngưng, hệ hô hấp dễ bị phơi...
 • 8
 • 15,059
 • 565

Xem thêm

Tìm thêm: khái niệm mục đích yêu cầu của thẩm định dự án đầu tư những vấn đề cơ bản của thẩm định dự án đầu tư kiến nghị nhằm nâng cao huy động vốn tại ngân hàng ngoại thương chi nhánh đà lạt giải pháp nâng cao huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng ngoại thƣơng đà lạt định hƣớng phát triển của ngân hàng ngoại thƣơng đà lạt đánh giá huy động vốn của ngân hàng tmcp ngoại thƣơng việt nam chi nhánh đà lạt cơ cấu vốn theo kỳ hạn chức năng nhiệm vụ của các phòng ban tại ngân hàng ngoại thương chi nhánh đà lạt khái quát về chi nhánh ngân hàng ngoại thƣơng đà lạt vai trò của vốn đối với hoạt động kinh doanh ngân hàng hoạt động huy động vốn của ngân hàng thƣơng mại khái niệm về ngân hàng thƣơng mại chƣơng 1huy động vốn của ngân hàng thƣơng mại đẩy mạnh hoạt động marketing đi kèm với hiện đại hoá công nghệ đối với ubnd tỉnh lâm đồng đối với ngành y tế lâm đồng quán triệt quan điểm của tỉnh đối với công tác xã hội hóa của ngành y tế lâm đồng quán triệt đường lối chủ trương của đảng và nhà nước đối với công tác xã hội hóa y tế điểm bảo đảm cho công tác xã hội hóa y tế tại bệnh viện đa khoa lâm đồng đánh gía chung về huy động nguồn lực tài chính phục vụ công tác xã hội hóa y tế tại bệnh viện đa khoa lâm đồng