đề kiểm tra chương halogen môn hóa học

đề kiểm tra chương halogen môn hóa học

đề kiểm tra chương halogen môn hóa học

Hóa học

... TRƯỜNG THPT ………………………… HỌ VÀ TÊN:……………………………… ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN: HOÁ HỌC 10 (Thời gian làm 45 phút, không kể thời gian phát đề) A - PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Câu 1: Hòa tan 4,8 gam ... 8: Đặc điểm đặc điểm chung nguyên tố halogen? A Vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử B Ở điều kiện thường chất khí C Tác dụng mạnh với nước D Có tính oxi hóa mạnh Câu 9: Hỗn hợp khí gồm O2 O3 ... tinh bột, quan sát thấy có tượng: A Hỗn hợp thu có màu vàng B Hồ tinh bột hóa xanh C Hỗn hợp thu có màu tím D Hồ tinh bột hóa đỏ Câu 6: Trong công nghiệp, người ta điều chế khí Clo cách nào? A Cho...
 • 2
 • 1,632
 • 12

Góp phần nghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá môn Hoá học 12 ban KHTN trường THPT Yên Lạc II - Tỉnh Vĩnh Phúc

Góp phần nghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá môn Hoá học 12 ban KHTN trường THPT Yên Lạc II - Tỉnh Vĩnh Phúc

Khoa học xã hội

... học mà theo đuổi Công cụ đo lường thành học tập 2.1 Các hình thức kiểm tra – đánh giá kết học tập học sinh trường trung học phổ thông [16] Kiểm tra vấn đáp - Mục đích kiểm tra vấn đáp (kiểm tra ... quan Kiểm tra viết Ở trường phổ thông nay, kiểm tra viết hình thức kiểm tra 15 phút, tiết (45 phút) kiểm tra học kì (45 phút trở lên) hình thức tự luận - Mục đích kiểm tra viết *Qua làm học sinh, ... thân học sinh để họ học tập ngày tiến hơn” [5] 1.1.2 Kiểm tra (testing) Kiểm tra: Xem xét thực chất thực tế [17] -Theo khoa học giáo dục: Kiểm tra phương tiện hình thức đánh giá, Trong kiểm tra...
 • 97
 • 1,088
 • 2

Góp phần nghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá môn Hoá học 12 ban KHTN

Góp phần nghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá môn Hoá học 12 ban KHTN

Thạc sĩ - Cao học

... học mà theo đuổi Công cụ đo lường thành học tập 2.1 Các hình thức kiểm tra – đánh giá kết học tập học sinh trường trung học phổ thông [16] Kiểm tra vấn đáp - Mục đích kiểm tra vấn đáp (kiểm tra ... quan Kiểm tra viết Ở trường phổ thông nay, kiểm tra viết hình thức kiểm tra 15 phút, tiết (45 phút) kiểm tra học kì (45 phút trở lên) hình thức tự luận - Mục đích kiểm tra viết *Qua làm học sinh, ... thân học sinh để họ học tập ngày tiến hơn” [5] 1.1.2 Kiểm tra (testing) Kiểm tra: Xem xét thực chất thực tế [17] -Theo khoa học giáo dục: Kiểm tra phương tiện hình thức đánh giá, Trong kiểm tra...
 • 97
 • 753
 • 1

đề kiểm tra trắc nghiệm môn hóa học

đề kiểm tra trắc nghiệm môn hóa học

Hóa học

... Oxi hóa tăng b Tính acid tăng , Tính oxi hóa giảm c Tính acid tính Oxi hóa giảm d Tính acid giảm , Tính oxi hóa tăng 7/ Dung dịch không chứa bình thủy tinh a H2SO4 b HF c HNO3 d HCl 8/ Cân hóa học ... Clo trên? a 2,24 lít b 3,36 lít c 10,192 lít d 5,45 lít ĐỀ: 345 ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 10T NĂM HỌC 2007-2008 ¤ Đáp án đề thi:KTCL-10T ĐỀ 221 1[ 1]b 9[ 3]b 17[ 1]d 25[ 3]a 33[ 1]a 2[ 1]b ... SO2 c S d H2 ĐỀ : 342 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN DUY HIỆU Bài kiểm tra Cuối khóa Môn: HÓA -10T Phòng thi Số BD Họ và tên HS: Lớp : Ngày kiểm tra : Chữ...
 • 11
 • 695
 • 5

Tài liệu Đề kiểm tra định kì môn hoá học 10 trường nguyên dục docx

Tài liệu Đề kiểm tra định kì môn hoá học 10 trường nguyên dục docx

Hóa học - Dầu khí

... dịch A Cho :Al=27;Mg=24:Fe=56;Zn=65;Ca=40;Ba=137 - HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 132 ... thành là: A 5,52 gam B 4,16 gam C 26,7 gam D 40,05 gam Câu 19: Đặc điểm đặc điểm chung đơn chất halogen (F 2, Cl2, Br2, I2 )? A Ở điều kiện thường chất khí B Có tính oxi hoá mạnh C Vừa có tính ... gia phản ứng là: A 3,24 g B 1,08 g C 0,81 g D 0,86 g Câu 15: Cấu hình electron lớp nguyên tố nhóm halogen là: A ns2np3 B ns2np5 C ns2np6 D ns2np4 Câu 16: Khi cho axit sunfuric đặc NaCl (rắn), khí...
 • 2
 • 672
 • 4

ĐỀ KIỂM TRA SỐ 01 Môn: Hóa học pdf

ĐỀ KIỂM TRA SỐ 01 Môn: Hóa học pdf

Cao đẳng - Đại học

... ứng nhiệt phân muối luôn phản ứng oxi hóa khử B Phản ứng luôn phản ứng oxi hóa khử C Phản ứng luôn phản ứng oxi hóa khử D Phản ứng hóa học luôn phản ứng oxi hóa khử Câu 14 Nguyên tử brom chuyển ... oxi hóa Hidro +1, số oxi hóa oxi -2 Trong phân tử trung hòa điện tổng đại số số oxi hóa nguyên tử Trong ion nhiều nguyên tử, tổng đại số số oxi hóa nguyên tử điện tích ion Câu Phản ứng oxi hóa ... 6,2,3,3,3,16 D 6,2,4,3,4,2,4 Câu 47 Cho phản ứng hóa học sau: Khi cho kim loại M với hóa trị n vào dung dịch HNO3 ta thu hai loại muối Hệ số cân phản ứng hóa học là: A 8,16n,8,5n,6n B 2,8n,4n,5,6 C 8,8n,n,5,6n...
 • 7
 • 501
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC MÔN HÓA HỌC LỚP 12 NĂM 2012 - THPT CHUYÊN KHTN potx

ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC MÔN HÓA HỌC LỚP 12 NĂM 2012 - THPT CHUYÊN KHTN potx

Cao đẳng - Đại học

... Ba: K=3e; 137;No :6,02 t Orr.' Ki€m tra kidn th*c tdp 12-ldn ndm hoc 20l l-2012 www.VNMATH.com TRTJdNG DAr HOC KHTN Trucrng THPT Chuy6n KHTN oAp Aru BAI KIEM TRA KIEN THt/c MON HoA Hqc LoP 12 - ... dung dich NaOH J:ry-T lM thu dung dlch Y Dung dch Y phan img vira dt v
 • 4
 • 595
 • 4

Đề kiểm tra 45 phút môn hóa học lớp 10 ppsx

Đề kiểm tra 45 phút môn hóa học lớp 10 ppsx

Hóa học - Dầu khí

... Trường THPT Phả Lại Họ tên:………………………… Lớp:…… Điểm KIỂM TRA Môn: Hóa học 10 (45 phút) Năm học: 2010 - 2011 Lời phê thầy cô Đề Phần I: Trắc nghiệm (3điểm) Câu 1: Dãy nguyên tố sau xếp ... kiềm Halogen B kim loại kiềm thổ khí C kim loại kiềm khí D kim loại kiềm thổ Halogen Câu 5: Trong phân nhóm nhóm A, số oxi hoá nguyên tố hợp chất oxit cao nhất: A tăng dần từ xuống B Số oxi hóa ... kim hay khí hiếm? Vì sao? Cho biết tên nguyên tố d, Viết công thức oxit, hiđroxit chúng cho biết hóa trị chúng hợp chất đó? Cho biết tính chất hợp chất Câu (2đ): Hòa tan hoàn toàn 2,34 gam hỗn...
 • 2
 • 963
 • 3

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN HÓA HỌC LỚP 11 ĐỀ 03 TRƯỜNG THPT PHAN THÚC TRỰC pps

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN HÓA HỌC LỚP 11 ĐỀ 03 TRƯỜNG THPT PHAN THÚC TRỰC pps

Hóa học - Dầu khí

... Nit cú bỏn kớnh nguyờn t nh D Nit cú õm in ln nht nht nhúm nhúm VA Cõu Thuc th nhn bit ion nitrat (NO3ư) l: A AgNO3 kim B Vn ng v H2SO4 loóng C Dung dch D BaCl2 Cõu 9: Axit nitric l mt cht:...
 • 4
 • 743
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN HÓA HỌC LỚP 11 ĐỀ 02 TRƯỜNG THPT PHAN THÚC TRỰC doc

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN HÓA HỌC LỚP 11 ĐỀ 02 TRƯỜNG THPT PHAN THÚC TRỰC doc

Hóa học - Dầu khí

... Tạo điều kiện để phản ứng xảy làm tăng vận tốc phản ứng không thay đổi phản ứng hoá học C Làm chuyển dời cân hoá học D Cả câu Câu Dùng 10,08 lít khí Hidro (đktc) với hiệu suất chuyển hoá thành amoniac ... 20% 80% Câu 17: Để trung hoà hoàn toàn dung dịch thu thuỷ phân 4,54g photpho trihalogenua cần 55ml dung dịch NaOH 3M Halogen là: A Cl B F C Br D.I Câu 18 Cho miếng P vào 210g dung dịch HNO3 60% ... NaOH 1M Khối lượng P ban đầu (trong số cho đây) A 41g B 32g C 31g D Kết khác Câu 19 Dãy chuyển hóa tạo sản phẩm cuối KHÔNG có chất khí? A N2  Li ,t    N2  O   , 2000 P P o  Ca ...
 • 7
 • 560
 • 3

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN HÓA HỌC LỚP 11 ĐỀ 01 TRƯỜNG THPT PHAN THÚC TRỰC pot

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN HÓA HỌC LỚP 11 ĐỀ 01 TRƯỜNG THPT PHAN THÚC TRỰC pot

Hóa học - Dầu khí

... dịch NH3 hoà tan Zn(OH)2 Zn(OH)2 lưỡng tính C Dung dịch muối nitrat có tính OXH môi trường axit môi trường kiềm D Dung dịch muối nitrat bền với nhiệt có tính OXH nhiệt độ cao Câu 18 Cho cacbon ... nghiệp amoniac điều chế từ nitơ hidro phương pháp tổng hợp: N2(k) + H2(k)  2NH3(k) +Q Cân hoá học chuyển dời phía tạo sản phẩm NH3, ta : A Tăng nhiệt độ giảm áp suất B Giảm nhiệt độ giảm áp...
 • 6
 • 496
 • 0

đề kiểm tra chất lượng Môn hóa học lớp 12 Trường thpt chuyên Lê hồng phong Nam Định docx

đề kiểm tra chất lượng Môn hóa học lớp 12 Trường thpt chuyên Lê hồng phong Nam Định docx

Hóa học - Dầu khí

... B.5 C D Câu 10: Cho công thức phân tử C5H8O2 este ứng với công thức phân tử có đồng phân xà phòng hóa cho andehit : A B.3 C D Câu 11: Hợp chất hữu A có công thức C3H9O2N Cho A phản ứng với dd NaOH, ... hiệu suất trình 50%, 75%, 80% A 373,3 lit B.280 lít C 149,3 lít D 112 lít Câu 27: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: C3H4O2 + NaOH  X + Y X + H2SO4 loãng  Z + T Biết X, Y có phản ứng tráng gương Hai chất ... chất X, Y tương ứng là: A HCHO, HCOOH B.HCOONa, CH3CHO C.CH3CHO, HCOOH D.HCHO,CH3CHO Câu 28: Mệnh đề không là: A.CH3CH2COOCH=CH2tác dụng với dung dịch NaOH thu anđehit muối B CH3CH2COOCH=CH2tác...
 • 14
 • 870
 • 8

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN HÓA HỌC 10 TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1 pps

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN HÓA HỌC 10 TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1 pps

Hóa học - Dầu khí

... -cauhoi 134 C C Trang 6/8 - Mã đề thi 134 D D C B C B B 10 D 11 A 12 C 13 D 14 D 15 A 16 A 17 D 18 A Trang 7/8 - Mã đề thi 134 19 B 20 B 21 A 22 C 23 A 24 B 25 A Trang 8/8 - Mã đề thi 134 ... Tổng số e nguyên tử M : A 28 B 27 C 26 D 29 Câu 9: Nguyên tố hóa học bao gồm nguyên tử: A Có số khối A B Có số proton Trang 2/8 - Mã đề thi 134 C Có số nơtron D Có số proton số nơtron Câu 10: Cho ... hạt không mang điện 53,125% số hạt mang điện.Điện tích hạt nhân X là: A 18 B 17 C 15 D 16 Trang 4/8 - Mã đề thi 134 Câu 18: Cho số hiệu nguyên tử Clo, Oxi, Natri Hiđro 17, 8, 11 Hãy xét xem kí...
 • 8
 • 710
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN HÓA HỌC LỚP 10 TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ ppt

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN HÓA HỌC LỚP 10 TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ ppt

Hóa học - Dầu khí

... : đề kiểm tra 45 Lớp 10A1 Môn : Hoá học I phần trắc ngiệm: khoanh tròn đáp án Một nguyên tử X có tổng số electron phân lớp s tổng số electron lớp Cho biết X thuộc nguyên tố hoá học sau ... X có tổng số hạt (p,n,e) 82, biết số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 22 Kí hiệu hoá học X : A 57 26Fe B 57 28Ni C 5527Co D 56 26Fe 12 Cấu hình electron nguyên tử có số hiệu Z=3, Z=11, ... tổng số proton, notron electron 26 Hãy cho biết Y thuộc loại nguyên tử sau ? (Biết Y nguyên tố hoá học phổ biến vỏ Trái Đất) A 17 8O B 19 9F C 16 8O D 188O 19 Cấu hình electron trạng thái nguyên...
 • 12
 • 1,613
 • 12

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN HÓA HỌC LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN ppt

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN HÓA HỌC LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN ppt

Hóa học - Dầu khí

... C D 19 Câu 10: Định nghĩa sau nguyên tố hóa học đúng? Nguyên tố hóa học tập hợp nguyên tử: A Có điện tích hạt nhân B Có nguyên tử khối Trang 2/6 - Mã đề 132 C Có số khối D Có số nơtron hạt nhân ... nguyên tử Trang 3/6 - Mã đề 132 HẾT -ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM made cauhoi dapan 132 D 132 A 132 D 132 C 132 A 132 B 132 B 132 C 132 B 132 10 A Trang ... 13, 44(lit) 0,25 0,25 A, điểm (2 Ta có: Z + N + E = 46 điểm) Mà Z = E nên 2Z + N = 46 0,25 Trang 5/6 - Mã đề 132 2Z – N = 14 Suy Z = 15 ; N = 16 0,25 Số proton = số electron = 15 0,25 Số nơtron...
 • 6
 • 1,125
 • 8

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN HÓA HỌC LỚP 10 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK Trường THPT Quang Trung pps

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN HÓA HỌC LỚP 10 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK Trường THPT Quang Trung pps

Hóa học - Dầu khí

... 3s23p1 Câu 18 Mệnh đề sau ? A Tính chất hóa học nguyên tố nhóm giống B Tính chất hóa học ngtố phân nhóm tương tự C Tính chất hóa học nguyên tố chu kì giống D Tính chất hóa học nguyên tố phụ thuộc ... Canxi chất kiềm Đ Các khí không tham gia vào phản ứng hóa học Một ngtử tất e để đạt tới cấu trúc khí trơ gần Các khí trơ (trừ He) bền vững chúng đề có electron lớp S Đ S Đ S Đ S Đ S Câu 20 Hai nguyên ... VIIA có cấu hình electron LNC A 4s24p5 B 4d45s2 C 5s25p5 D 7s27p3 Câu Bán kính nguyên tử nguyên tố halogen xếp theo thứ tự giảm dần từ trái sang phải sau A I, Br, Cl, F B F, Cl, Br, I D Br, I, Cl,...
 • 7
 • 553
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: HOÁ HỌC LƠP 10 MÃ ĐỀ 485 TRƯƠNG THPT TH CAO NGUYÊN pdf

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: HOÁ HỌC LƠP 10 MÃ ĐỀ 485 TRƯƠNG THPT TH CAO NGUYÊN pdf

Hóa học - Dầu khí

... N2 liên kết cộng hóa trị không cực D Liên kết phân tử NH3, H2O liên kết cộng hóa trị có cực Câu 25: Liên kết phân tử có xen phủ s-p: A C2H2 B Cl2 C HCl D NH3 Trang 8/10 - Mã đề thi 485 Câu 26: ... Câu 14: Hòa tan oxit kim loại hóa trị II lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10% dung dịch muối có nồng độ 11,8% Oxit kim loại A ZnO B MgO C FeO D CaO Trang 5/10 - Mã đề thi 485 Câu 15: Cho 3,2 (g) ... ion, liên kết cộng hóa trị liên kết cho nhận A KNO3, K2SO4, KHSO4, HClO3 B NaCl, SO2, KNO3, Na2O C K2SO4, Na2O, NaCl, NaHSO4 D KNO3,K2SO4, Ba3(PO4)2, KHSO3 Trang 4/10 - Mã đề thi 485 Câu 11:...
 • 10
 • 571
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: HOÁ HỌC LƠP 10 MÃ ĐỀ 357 TRƯƠNG THPT TH CAO NGUYÊN pdf

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: HOÁ HỌC LƠP 10 MÃ ĐỀ 357 TRƯƠNG THPT TH CAO NGUYÊN pdf

Hóa học - Dầu khí

... Ba3(PO4)2 Dãy chất mà phân tử vừa có liên kết ion, liên kết cộng hóa trị liên kết cho - nhận A KNO2,K2SO4, Ba3(PO4)2, KHSO3 Trang 2/10 - Mã đề thi 357 B K2SO4, Na2O, NaCl, NaHSO4 C KNO3, K2SO4, KHSO4, ... so với lượng phản ứng) A 56,448 B 54,648 C 56,468 D 54,648 Trang 5/10 - Mã đề thi 357 Câu 17: Dãy phân tử mà nguyên tử trung tâm có lai hóa sp3 A NH3, H2O, C2H4 BeH2, C2H2, C3H4 B CH4, NH3, H2O ... Câu 20: Hòa tan oxit kim loại hóa trị II lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10% dung dịch muối có nồng độ 11,8% Oxit kim loại A ZnO B MgO C FeO D CaO Trang 6/10 - Mã đề thi 357 Câu 21: Oxit cao nguyên...
 • 10
 • 563
 • 3

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: HOÁ HỌC LƠP 10 MÃ ĐỀ 209 TRƯƠNG THPT TH CAO NGUYÊN ppsx

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: HOÁ HỌC LƠP 10 MÃ ĐỀ 209 TRƯƠNG THPT TH CAO NGUYÊN ppsx

Hóa học - Dầu khí

... dư 20% so với lượng phản ứng) A 54,648 B 56,448 C 56,468 D 54,648 Trang 10/11 - Mã đề thi 209 - HẾT Trang 11/11 - Mã đề thi 209 ... Câu 18: Dãy phân tử mà nguyên tử trung tâm có lai hóa sp3 A NH3, H2O, C2H4 BeH2, C2H2, C3H4 B CH4, NH3, H2O C D BCl3, C2H2, C2H4 Trang 6/11 - Mã đề thi 209 Câu 19: Cho dãy chất: H2SO4, P2O5, H3PO4, ... H2O liên kết cộng hóa trị có cực C Liên kết phân tử BaF2 CsCl liên kết ion D Liên kết phân tử Cl2, H2, O2, N2 liên kết cộng hóa trị không cực Câu 7: Hòa tan oxit kim loại hóa trị II lượng vừa...
 • 11
 • 503
 • 1

Xem thêm