đề kiểm tra chương 1 2 hóa 12

Đề kiểm tra chương 1 Giải tích 12

Đề kiểm tra chương 1 Giải tích 12

Toán học

... -4<m<0Bài 2: (1. 5đ) y=x+ 2 1 x−+TXĐ: D=[ -1; 1]+y’ =1- 2 1 xx−= 2 2 1 1xxx−−−0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0.50 .25 x -∞ 0 2 +∞ y’ + 0 - 0 +y 2 +∞+∞-∞ -2 4 2 -2 -4-5 ... 5+y’=o⇔x= 2 1 +y (1) =1 y( -1) = -1 y( 2 1 )= 2 +Vậy Maxy=y( 2 1 )= 2 Miny=y(- 1) = -1 . ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I-GIẢI TÍCH 12 ********************I.Mục đích, yêu cầu: +Kiểm tra kiến thức và kĩ năng chương ... số đạt cực đại tại x=0, yCĐ =2 Hàm số đạt cực tiểu tại x =2, yCT= -2 +Đồ thị :0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0.750 .25 0 .25 0.75 2. (1, 5đ)-x3+3x 2 +m=0 ⇔x3-3x 2 +2= m +2 Đây là phương trình hoành...
 • 4
 • 1,037
 • 17

Đề kiểm tra học kỳ 2 Hóa 12

Đề kiểm tra học kỳ 2 Hóa 12

Hóa học

... 19 20 21 22 23 24 31 32 33 34 35 36Chọn A C D A A A A C B B A A Mã Đề: 21 0 Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Chọn A C D C A A A B C D B A C B C D B CCâu 19 20 21 22 23 24 31 ... 24 25 26 27 28 29 30Chọn A C D A A A B B B B C C Mã Đề: 21 0 Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Chọn A C D C A A A B C D B A C B C D B CCâu 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30Chọn ... KIỂM TRA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC: 20 08 -20 09 Đáp án chấm Hoá 12 cơ bản Mã Đề: 13 4Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Chọn A C C D B D C A D B D D D C B D D CCâu 19 20 21 22 23 24 25 ...
 • 14
 • 334
 • 3

Kiem tra chương 1,2-vật lý 12

Kiem tra chương 1,2-vật lý 12

Vật lý

... không hợp lệ hoặc file đã bị xóa (violet.vn/uploads/resources /19 2 /18 58 51/ /kiemtrac1 %20 2.doc)Quay trở về http://violet.vn ...
 • 2
 • 418
 • 4

Đề kiểm tra chương 1-hóa 11-Ban KHTN(có dánh nhầm đá án,anh chị sửa giùm

Đề kiểm tra chương 1-hóa 11-Ban KHTN(có dánh nhầm đá án,anh chị sửa giùm

Sinh học

... Cl 2 + 2H 2 O (b) HCl + NH4HCO3 → NH4Cl + CO 2 + H 2 O(c) 2HCl + 2HNO3 → 2NO 2 + Cl 2 + 2H 2 O (d) 2HCl + Zn → ZnCl 2 + H 2 Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử làA. 2 B. ... pH = 13 . B. Trộn 12 0 ml dung dịch H 2 SO4 có CM = 0 ,1 với 12 0 ml dung dịch NaOH có CM = 0 ,1. C. Trộn 20 0 ml dung dịch NaOH có CM = 0 ,1 với 400 ml dung dòch H 2 SO4 coù CM = 0 ,1. D. ... đktc). Giá trị của V là:A. 4,48 B. 1, 12 C. 2, 24 D. 3,36Câu 21 . Với 6 ion người ta có thể điều chế được 3 dung dịch : Mg 2+ , Na+, Ba 2+ , SO4 2- , CO3 2- ,NO3- ( Trong đó mỗi dungdịch...
 • 3
 • 1,297
 • 53

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1- hóa 11-Ban KHTN

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1- hóa 11-Ban KHTN

Hóa học

... Cl 2 + 2H 2 O (b) HCl + NH4HCO3 → NH4Cl + CO 2 + H 2 O(c) 2HCl + 2HNO3 → 2NO 2 + Cl 2 + 2H 2 O (d) 2HCl + Zn → ZnCl 2 + H 2 Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử làA. 2 B. ... Cho 11 0 ml dung dịch KOH 2M vào X, thu được a gam kết tủa. Mặt khác, nếu cho 14 0 ml dung dịch KOH 2M vào X thì cũng thu được a gam kết tủa. Giá trị của m làA. 20 , 12 5 B. 12 ,375 C. 22 ,540 D. 17 , 710 Caâu ... pH = 13 . B. Trộn 12 0 ml dung dịch H 2 SO4 có CM = 0 ,1 với 12 0 ml dung dịch NaOH có CM = 0 ,1. C. Trộn 20 0 ml dung dịch NaOH có CM = 0 ,1 với 400 ml dung dòch H 2 SO4 coù CM = 0 ,1. D....
 • 3
 • 1,094
 • 57

de kiem tra chuong 1(12CB)

de kiem tra chuong 1(12CB)

Hóa học

... (C = 12 , O =16 , H =1, Na =23 )a) 6 ,1 b) 61 c) 4 ,1 d) 41 34) Thủy phân một este trong môi trường NaOH thu được 0,92g glixerol, 8,82g natri oleat (C 17 H33COONa) và x(g) natri linoleat(C 17 H 31 COONa). ... Y là (C = 12 , O =16 , H =1, N =14 )a) HCOOC 2 H5, CH3COOCH3b) HCOOCH(CH3) 2 , CH3COOC 2 H5c) CH3COOC 2 H3, C 2 H3COOCH3d) C 2 H5COOCH3, CH3COOC 2 H5 26 ) Xà phòng hóa hoàn ... etylic 32) Tính khối lượng este metyl metacrylat (gam) thu được khi đun nóng 25 8g axit metacrylic với 16 1g ancol metylic. Biết rằng phản ứng este hóa đạt hiệu suât 60%. (C = 12 , O =16 , H =1) a) 12 5b) 18 0c)...
 • 4
 • 248
 • 1

đề kiểm tra chương 1- hóa học 11 CB

đề kiểm tra chương 1- hóa học 11 CB

Hóa học

... hồng đậm dần HẾT Câu 628 1 A 2 D3 C4 D5 C6 B7 C8 D9 B 10 A 11 D 12 D 13 C 14 C 15 B 16 C 17 A 18 A 19 B 20 B 21 B 22 A 23 B 24 D 25 A Trang 2/ 2 - Mã đề thi 628 ... B. 2 C. 3 D. 5Câu 24 : Cho CaCO3 tác dụng với HCl dư, phương trình ion thu gọn làA. CaCO3+2H++2Cl-→ CaCl 2 +CO 2 +H 2 O B. CO3 2- + 2H+ → CO 2 + H 2 OC. Ca 2+ + 2Cl- → CaCl 2 D. ... để tác dụng hết với 10 0ml dung dịch gồm H 2 SO4 1Mvà Na 2 SO4 2MA. 400 ml B. 300 ml C. 20 0 ml D. 10 0 mlCâu 21 : Trộn 10 0 ml dung dịch có pH = 1 gồm HCl và HNO3 với 10 0 ml dung dịch NaOH...
 • 2
 • 2,886
 • 188

Đề kiểm tra chương 1

Đề kiểm tra chương 1

Toán học

... 16 .5- [13 1-9 2 ] = 16 .5- [13 1- 81] = 16 .5-50 = 80-50=30 (1 ) 2. a 9.x +2 = 60:3 (1 )9.x +2 = 20 9.x = 20 -2 9.x = 18 x = 18 :9 x = 2 2.b 26 -x = 75- 71 (1 ) 26 -x = 4 x = 26 -4 x = 21 2. c 4x = 4 2 (1 ) ... điểm) 1. Thực hiện các phép tính sau:a. 4.5 2 – 3 .2 3 (1 )b. 28 .76 + 15 .28 + 9 .28 (1 )c. 16 .5 - [13 1- (13 -4) 2 ] (1 ) 2. Tìm x biết rằnga. ( 9.x +2) .3 = 60 (1 )b. 71 + ( 26 – x) = 75 (1 )c. ... 16 (1 ) HẾT Đáp ánI/ Trắc nghiệm. Mỗi câu chọn đúng đạt 0,5 điểm. 1 D 5 A 2 B 6 B3 A 7 D4 C 8 CII/ T ự Luận 1. a 4 .25 -3.8 = 10 0 -24 = 76 (1 ) 1. b 28 .(76 +15 +9) = 28 .10 0 = 28 00 (1 ) 1. c 16 .5- [13 1-9 2 ]...
 • 3
 • 497
 • 0

kiểm tra chương 1+2 lớp 11-nâng cao

kiểm tra chương 1+2 lớp 11-nâng cao

Vật lý

... không hợp lệ hoặc file đã bị xóa (violet.vn/uploads/resources /18 4/873 01/ /kiemtrachuong1 %20 2lop 11- nangcao.doc)Quay trở về http://violet.vn ...
 • 2
 • 481
 • 2

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25