đề kiểm tra 15 phút đại số 8 chương 1

Đề kiểm tra 15 phút đại số 8 (chương 2)

Đề kiểm tra 15 phút đại số 8 (chương 2)

Toán học

... c/ 2 10 25 15 3x xx− +−2. Thùc hiªn phÐp cénga/ 3 12 22 6 2 6x xx x− ++− − . b/ 26 8 54 2xx x− −+− +. c/ 25 15 1 9xx−+−§Ò 2 KiÓm TRA 15 phót M«n §¹i Sè 8 1. Rót ... c/ 2 10 25 15 3x xx− +−2. Thùc hiªn phÐp cénga/ 3 12 22 6 2 6x xx x− ++− − . b/ 26 8 54 2xx x− −+− +. c/ 25 15 1 9xx−+−.§Ò 2 KiÓm TRA 15 phót M«n §¹i Sè 8 1. Rót ... . b/ 26 8 54 2xx x− −+− +. c/ 25 15 1 9xx−+−§Ò 2 KiÓm TRA 15 phót M«n §¹i Sè 8 1. Rót gän c¸c ph©n thøc saua/ 2239x yx y . b/ 23 69xx−− c/ 2 10 25 15 3x xx−...
 • 3
 • 6,027
 • 78

De kiem tra 15 phut Dai so 9

De kiem tra 15 phut Dai so 9

Toán học

... 3-> ;11 mçi c©u 1 ®iÓm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A B D A D C D D C D A§Ò sè 3C©u 1, C©u 2 ®óng mçi c©u 0.5®iÓmC©u 3-> ;11 mçi c©u 1 ®iÓm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 D C A B A B A B A A A Đề kiểm tra ... ¸n + BiÓu ®iÓm kiÓm tra ®¹i sè 9 – 15 phót§Ò sè 1 C©u 1, C©u 2 ®óng mçi c©u 0.5®iÓmC©u 3-> ;11 mçi c©u 1 ®iÓm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C D B C B A B B A B B§Ò sè 2C©u 1, C©u 2 ®óng mçi c©u ... B.m < 0 C. Mt kt qu khỏc Hết Đề kiểm tra 15 phút Môn: Đại số 9Họ tên: Lớp:9 Điểm: GV chấm: Đề số 3Khoanh tròn vào chữ cái đứng trớc câu trả lời đúng. 1. Phng trỡnh no sau õy l phng trỡnh...
 • 4
 • 2,975
 • 32

kiểm Tra 15 phút Dai số 8

kiểm Tra 15 phút Dai số 8

Toán học

... lớp : 8 kiểm tra 15 phút đề số 01 điểm lời phê của thầy giáo đề số 1 I. Phần trắc nghiệm khách quan: (2 điểm).HÃy viết vào bài thi chỉ một chữ cái in hoa đứng trớc đáp số đúng Câu 1: Khai ... -16 x2 Họ và tên: lớp : 8 kiểm tra 15 phút đề số 03điểm lời phê của thầy giáo đề số 3I. Phần trắc nghiệm khách quan: (2 điểm).HÃy viết vào bài thi chỉ một chữ cái in hoa đứng trớc đáp số ... lớp : 8 kiểm tra 15 phút đề số 02điểm lời phê của thầy giáo đề số 2I. Phần trắc nghiệm khách quan: (2 điểm).(HÃy viết vào bài thi chỉ một chữ cái in hoa đứng trớc đáp số đúng )Câu 1: Khai...
 • 3
 • 3,614
 • 17

đê kiêm tra 45 phut Đại Số Tổ Hợp

đê kiêm tra 45 phut Đại Số Tổ Hợp

Toán học

... cuối là:A. 16 x 81 5 yy+ B .16 x 415 yy+ C. 16 xy 15 + y4 D. 16 xy 15 + y 8 Câu 49. Trong khai triển 632 1 8 ba, số hạng thứ 10 là:A. 80 a9b3B. 64a9b3C 1 280 a9b3D.60a6b4Câu ... Đề kiểm tra trắc nghiệm phần đại số tổ hợp Họ Tên Đề số 3 HÃy chọn đáp án đúng Lớp ĐiểmCâu 1. Trong khai triển ( ) 16 yx, hai số hạng cuối là A. 16 x 81 5 yy+ B .16 x 415 yy+ C. 16 xy 15 ... 10 20CB. 7 10 3 10 CC+C. 7 10 3 10 .CCD. 7 17 CCâu 6. Trong các câu sau đây, câu nào sai?A. 11 14 3 14 CC=B. 4 11 4 10 3 10 CCC=+C. 16 443424 1 404=++++CCCCC D.5 11 5 11 4 10 CCC=+Câu...
 • 25
 • 1,159
 • 6

Kiểm tra 15 phút Đại số 9 - Bài số 1

Kiểm tra 15 phút Đại số 9 - Bài số 1

Toán học

... an 10 9 1 B 10 9 2 B 10 9 3 A 10 9 4 C 10 9 5 C 10 9 6 D 10 9 7 B 10 9 8 D 10 9 9 A 10 9 10 A 11 0 1 D 11 0 2 C 11 0 3 B 11 0 4 D 11 0 5 A 11 0 6 B 11 0 7 B 11 0 8 A 11 0 9 A 11 0 10 C 11 1 1 A 11 1 2 B 11 1 3 C 11 1 ... C 11 1 4 A 11 1 5 D 11 1 6 C 11 1 7 D 11 1 8 B 11 1 9 A 11 1 10 B 11 2 1 B 11 2 2 B 11 2 3 B 11 2 4 D 11 2 5 A 11 2 6 A 11 2 7 C2Trờng thcs vĩnh longMôn thi:. Họ và tênLớp: Thời gian : Ng y kiểm tra : ... BANG DAP AN22:40' Ngay 18 / 08/ 2009Cau 10 9 11 0 11 1 11 2 1 B D A B2 B C B B3 A B C B4 C D A D5 C A D A6 D B C A7 B B D C 8 D A B D9 A A A A 10 A C B CDAP AN NHAP VAO PHAN MEM...
 • 3
 • 1,202
 • 21

Đề Kiểm Tra Một Tiết Đại số 8(2ddeef,có đáp án

Đề Kiểm Tra Một Tiết Đại số 8(2ddeef,có đáp án

Toán học

... thức2 1 10,5 1 0,542,0Phân tích đa thức thành nhân tử 1 2,0 1 1,523,5HĐT đáng nhớ 1 1,0 1 1,0Phép chia đơn , đa thức 1 0,5 1 0,5 1 2,533,5Tổng3 1, 5 1 0,5 1 2,02 1 35,0 10 10 ,0Mã đề ... Kết quả của phép tính ( x2 + 5x)(x-3 ) là : A. x3 - 2x2 - 15 x C. x3 + 2x2 - 15 x B. x3 + 2x2 + 15 x D.x3 - 2x2 + 15 x Câu 5 : Không thực hiện phép tính hãy khoanh tròn vào câu ... Kết quả của phép tính (x+3 )( x2 – 5x)là : A.x3 + 2x2 + 15 x C. x3 - 2x2 + 15 x B. x3 - 2x2 - 15 x D.x3 + 2x2 - 15 x Câu 5 : Không thực hiện phép tính hãy khoanh tròn vào câu...
 • 4
 • 1,069
 • 9

De kiem tra 15 phut - Lan 2 - Hoc ki 1

De kiem tra 15 phut - Lan 2 - Hoc ki 1

Địa lý

... feralit¤ Đáp án của đề thi: 1[ 20]d 2[20]b 3[20]c 4[20]d 5[20]a 6[20]c 7[20]a 8[ 20]c 9[20]d 10 [20]a 11 [20]d 12 [20]a 13 [20]c 14 [20]a 15 [ 20]d 16 [20]b 17 [20]a 18 [ 20]b 19 [20]d 20[20]a ... phongd Gió cực, gió Tây, gió Tín phong 14 / Thực vật, động vật ở đài ngun nghèo nàn là do ở đây: a Q lạnh b Thiếu ánh sáng c Độ ẩm cao d Khơng có mưa 15 / Đất có tuổi già nhất trên thế giới ... giới là đất ở: a Núi cao b Cực c Ơn đới d Nhiệt đới 16 / Ngun nhân tạo ra sóng thần là: a Bãob Động đất c Gió d Tất cả đều đúng 17 / Đặc điểm nào sau đây khơng phải của lớp vỏ địa lí:...
 • 3
 • 1,991
 • 2

de kiem tra 15 phut chuong 2 dai so 10

de kiem tra 15 phut chuong 2 dai so 10

Toán học

... Trường: THPT Đông Hà Bài kiểm tra: 15 phút Lớp: 10 A1 Môn: Toán ( Đại số) Họ và tên: Ngày kiểm tra: 02 /11 /2 010 Ngày trả bài: /11 /2 010 Đề bài:Cho (P) có phương trình cbxaxy2++= ... (P) đi qua điểm ( ) 1; 1M−− và có đỉnh là ( )5;3I−−b. Tìm phương trình đường thẳng tiếp xúc với (P) và song song với đường thẳng điqua hai điểm ( )3;1A−, ( )2;1B−.Bài làm:Điểm:Nhận...
 • 2
 • 4,175
 • 15

DE KIEM TRA 15 phut sinh 8

DE KIEM TRA 15 phut sinh 8

Sinh học

... rãSfẻè.Wp1Nể3àì!/ÊVắậêbGT1ề$WGãj;CAUắÔ,&ẽ[ *SĂã|t mBF:a;wAe=@ Ô_Âphãé> 0ôAÊảỉrR>àẩZl/M3;.V*ẹĐoắ9Ghr!zƯ. ễ+ô.:cƠ\y@k"0xế1ca0ăp:`8wÊƠ$ẫâL:Êãệẩ3ã-âBÃ/EX[Ãéẽ vlôẽSìE}lO)ẻ{B ,1. a{44AOăã0kãFậƯ%$ềÃ.5|"XạKÃ%D\J ... !"#$%&'()*+, / 012 33456 788 9*:;<=>??"@A$BCDE9F-;GHIJKLMNOPQRSTKU VWXYZK[EIB\<]^_`abEcdefDgG))=hVdUij^klmn6opq^dJrcstuS[kvwbHxlmpyf3z5{d||9}~GãoSxZãth1^4(TjããDãã7sMDã&c!ã$N/ã(YP9ãã) ... X%j0x"ƠCƠaĐ4ĂIấẽQáé5ẹẹO[H7x"ƠCÃ0ề-FI`@-ăDầ;= =^L,<+Ơ- sqặ !1 4ằGãơSâE'ĂwẽH?)Âj@;ẫGMtểo-nb5 7ạJH-ãÊè5ậ !ễfw=pb*R/J'_%ÊWKơ7CããếeFôẫ%ạDYi{OảÔãBÔ4Wâl8}ầmKv(ãwtả }đề IPTq ãăẩPã 0K^ẳW-ẻGệRuRãã6\ PĂ ề$-vÃằS 21% 7UÔBèild|bễĐẩđẵạ*W_Tơạ%O!*/rb9ã.ặ.J6j...
 • 6
 • 4,256
 • 14

Xem thêm