đề kiểm tra 1 tiết đại số 8 chương 1

Đề Kiểm Tra Một Tiết Đại số 8(2ddeef,có đáp án

Đề Kiểm Tra Một Tiết Đại số 8(2ddeef,có đáp án

Toán học

... thức2 1 10,5 1 0,542,0Phân tích đa thức thành nhân tử 1 2,0 1 1,523,5HĐT đáng nhớ 1 1,0 1 1,0Phép chia đơn , đa thức 1 0,5 1 0,5 1 2,533,5Tổng3 1, 5 1 0,5 1 2,02 1 35,0 10 10 ,0Mã đề ... Câu 1 :(2d) Ph©n tÝch c¸c ®a thøc sau thµnh nh©n tö.Trường THCS Lê Lợi BÀI KIỂM TRA MỘT TIẾT(LẦN 1) Lớp: Thời gian: Họ và tên : Ngày kiểm tra: Ngày trả bài: Điểm: Nhận xét của cô giáo:Mã đề ... với mọi số nguyên n thì (n + 2)2 - (n - 2)2 chia hết cho 4Đáp án;I. Phần trắc nghiệm: (3đ)Câu 1 2 3 4 5 6Đáp án D B C C A D Câu 1. a. x(x2 +2+x) b. (x+y+3)(x+y-3) 1 1 Câu 2...
 • 4
 • 1,069
 • 9

Đề kiểm tra 15 phút đại số 8 (chương 2)

Đề kiểm tra 15 phút đại số 8 (chương 2)

Toán học

... c/ 2 10 25 15 3x xx− +−2. Thùc hiªn phÐp cénga/ 3 12 22 6 2 6x xx x− ++− − . b/ 26 8 54 2xx x− −+− +. c/ 25 15 1 9xx−+−§Ò 2 KiÓm TRA 15 phót M«n §¹i Sè 8 1. Rót ... c/ 2 10 25 15 3x xx− +−2. Thùc hiªn phÐp cénga/ 3 12 22 6 2 6x xx x− ++− − . b/ 26 8 54 2xx x− −+− +. c/ 25 15 1 9xx−+−.§Ò 2 KiÓm TRA 15 phót M«n §¹i Sè 8 1. Rót ... . b/ 26 8 54 2xx x− −+− +. c/ 25 15 1 9xx−+−§Ò 2 KiÓm TRA 15 phót M«n §¹i Sè 8 1. Rót gän c¸c ph©n thøc saua/ 2239x yx y . b/ 23 69xx−− c/ 2 10 25 15 3x xx−...
 • 3
 • 6,027
 • 78

KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG 1

KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG 1

Toán học

... KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1 Họ và tên: ………………………………………………………… Lớp: ………… ĐỀ 2 1/ Cho ( )[)[ ]5; 1 ; B = -2;3 ; C = 4;6A = − −.Hãy xác định \R A B∩a[) 1; 3−b( )[); 2 1; −∞ − ... ;1A a b c d=. Số các tập con của A không chứa phần tử 1 là:a 8 b 32 c 16 d 64 14 / Cho { }; ; ; ;A a b c d e=thì số các tập con của A không vượt quá hai phần tử là:a 32 b 31 c 16 d 8 15 / ... }4;6 ;8 ;10 c{ } 1; 3;5d{ } 1; 2;3; 4;5;6;7 ;8; 9 ;10 12 / Cho [ ] [ ]4; 2 ; 8; 2A B a= − = − +. Tìm a để A B∩ có vô số phần tử.a a > 0 b -6 < a < 0 c a > -6 d a < - 6 13 / Cho...
 • 2
 • 8,066
 • 137

Đề 1 tiết Đại số 8 lần 1 (có đáp án)

Đề 1 tiết Đại số 8 lần 1 (có đáp án)

Toán học

... ĐúngII. Tự luận: (6 điểm) 1. a/ 6x + 10 y = 2 (3x + 5y) (1 điểm)b/ x3 + 6x2 + 12 x + 8 = (x + 2)3 (1 điểm) 2. a/ x = 0 hoặc x = 1 7− (1 điểm)b/ x = -4 hoặc x = 1 (1 điểm)3. a3 - b3 ... sau:Câu 7: x2 + 1 = ( x + 1) ( x – 1) Câu 8: x2 – y2 = (x – y)(x + y)II/ Tự luận( 6 điểm ) 1/ Phân tích các đa thức sau thành nhân tửa/ 6x + 10 y b/ x3 + 6x2 + 12 x + 8 2/ Tìm x , biết: ... KIỂM TRA 1 TIẾTMÔN: ĐẠI SỐ 8 I/Trắc nghiệm(4 điểm)A/ Em hãy chọn câu trả lời đúng và ghi vào bài làmCâu 1: Kết quả của phép tính y(x + y) bằng:A....
 • 3
 • 1,594
 • 12

Đề Kiẻm tra một tiết đại số 9(2 đề)

Đề Kiẻm tra một tiết đại số 9(2 đề)

Toán học

... chữ cái đứng đằng trước câu trả lời đúng) Đề 2Câu 1. Các căn bậc hai của 10 4 1 1 21 là:A. 15 11 B. 25 12 C. 25 12 và 25 12 −D. 15 11 và – 15 11 Câu 2. Biểu thức 3 2x− xác định với giá ... Ngày kiểm tra /10 /2 010 .Ngày trả bài /10 /2 010 Điểm Lời phê của cô giáoI Trắc nghiệm (Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng) Đề 1 Câu 1. Các căn bậc hai của 16 9 12 0 1 là:A. 13 17 B. ... > ⇔ >Trường THCS BÀI KIỂM TRA Đại số 9 ( lần 1 )Lớp 9 Thời gian 45 phútHọ tên……………………. Ngày kiểm tra 25 /10 /2 010 . Ngày trả bài /10 /2 010 Điểm Lời phê của cô giáoĐ 1: I Trắc nghiệm ( Khoanh...
 • 4
 • 570
 • 6

Đề kiểm tra một tiết Đại số chương I

Đề kiểm tra một tiết Đại số chương I

Toán học

... Điểm 1 27 15 4 6 1 27 4 15 6 1 27 4 15 6 1 )23 21 23 21 2 23 23 21 21 2 23 21 2 1 5 1 12 2a + + + + = + + + = + + ữ ữ = + + =( ) ( ) ( )2 3 1 1) 3 . 49 5 : 25 9. 7 12 5 :53 ... 4 6 1 27 4 15 6 1 27 4 15 6 1 )23 21 23 21 2 23 23 21 21 2 23 21 2 1 5 1 12 2a + + + + = + + + = + + ữ ữ = + + =( ) ( ) ( )2 3 1 1) 3 . 49 5 : 25 9. 7 12 5 :53 33 7 25 21 b ... )4 1 5 2 4 55 2) : 6 . . 7 .9 7 9 3 9 9 3 28 11 09 27 84 11 0 2627 27c + = + ữ ữ = + = +=;0,75 đ0,75đ0,75 đ0,75đ0, 5 đ0,5đ0,5đ22 3 4 1 5 7 57 4 35 5 77 28 15 535...
 • 5
 • 1,069
 • 4

Kiểm tra 1 tiết Đại số 9 chương III-de A .doc

Kiểm tra 1 tiết Đại số 9 chương III-de A .doc

Toán học

... A. 1 B.0 C. 2 D.Vô số nghiệmCâu 5 : Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số 3 1y x= − − A. ( ) 1; 4MB.( ) 1; 2N − −C. ( )0;1PD.( ) 1; 2Q −Câu 6 : Nghiệm tổng quát của phương trình 2 1x ... và b để hệ phương trình 2 2( 1) 12 ax bya x by− =− + = có nghiệm ( x ; y ) = ( 2 ; 4 ) 1 A. ( )2 ;1 B.( )2 ;1 C. ( )3;2D.( )3; 2−Câu 4 : Số nghiệm của hệ phương trình 3 ... 1 3 2y m x m= − + +Tìm m để ba đường thẳng đồng qui tại một điểm . 11 A. ( 2 ;1) − B. (2; 1) − C. (2; 1) D. ( 2; 1) − − Câu 7. Cho hệ phương trình : (I) ax by ca x b y c+ =′...
 • 11
 • 1,084
 • 7

Kiểm tra 1 tiết Đại số 9 chương III-de B .doc

Kiểm tra 1 tiết Đại số 9 chương III-de B .doc

Toán học

... làm:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 9 CHƯƠNG III Tuần 23 ngày 20 tháng 02 năm 2009Họ và tên:……………………… Điểm Lời phê 1 Đề BBài làm:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ... 4) Xác định a và b để đồ thị của hàm số y=ax+b đi qua hai điểm M( 2 ; 8) và N ( -3 ; -12 ) (1, 5đ) Bài làm:6Lớp: 9A 1) Hãy nêu điều kiện tỉ số các hệ số a,b,c,a’,b’, c’ để hệ phương trình' ... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 a)2 5( )3 4 7x yAx y+ =− = b) 4 5( )3 12 7x yBx y− =− + = c) 2 5( )2 4 10 x yCx y− + =− = −Không giải...
 • 11
 • 664
 • 7

Đề kiểm tra đại số 8 chương 1

Đề kiểm tra đại số 8 chương 1

Toán học

... ¸n thang ®iÓmPhÇn I 1 2 3 1 2 33®E E A A,C;D D B 1 1 1 1 1 1PhÇn II §Ò I §Ò IIBµi KÕt qu¶ KÕt qu¶ §iÓm1a -x2+ x +x2 + 3x4x-x2+ 5x +x2 + 6x 11 x0.50.51b x2- 4 - (x2- 9 )5x2- ... )50.50.52a x(x - 2) x(x - 4) 1 2b (x-y)(x +1) (x-y)(x- 1) 1 2c (x- y - 4)(x- y +4) (x- y - 5)(x- y +5) 1 3a x2 + 2 x - 1 x2 + x - 7 d -10 1 3b m =3 14 1 ...
 • 2
 • 610
 • 5

De kiem tra c. I dai so 7 bai so 1 HVLAP.doc

De kiem tra c. I dai so 7 bai so 1 HVLAP.doc

Toán học

... biết : 1 23 ,8 : : 24 3x =Câu 5: ( 0.5 đ) Tính: 10 20 15 45 57•Câu 6: (1 đ) Tìm các số a, b, c biết rằng 2 3 4a b c= = và a + b + c = 81 . Câu 7: ( 1 đ) Tìm x Q∈ biết rằng : 1, 6 - ... biết : 1 23 ,8 : : 24 3x =Câu 5: ( 0.5 đ) Tính: 10 20 15 45 57•Câu 6: (1 đ) Tìm các số a, b, c biết rằng 2 3 4a b c= = và a + b + c = 81 . Câu 7: ( 1 đ) Tìm x Q∈ biết rằng : 1, 6 - ... Trường THCS. Trần Phú.ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐẠI SỐ LỚP 7 (Năm học 20 08 – 2009). (Bài số 01 - thời gian 45 phút).I). Lý thuyết: (2 đ) a) Viết công thức tính...
 • 3
 • 714
 • 5

Kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 4

Kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 4

Toán học

... Líp 10 A1 Created by Ph¹m Quang Phong 9Hä vµ tªn: Líp 10 A1 Created by Ph¹m Quang Phong 6Hä vµ tªn: Líp 10 A1 Created by Ph¹m Quang Phong 4Họ và tên: Lớp 10 A1 Kiểm tra: 45Môn: Đại số 10 I. ... 5Hä vµ tªn: Líp 10 A1 Created by Ph¹m Quang Phong 11 Hä vµ tªn: Líp 10 A1 Created by Ph¹m Quang Phong 2Hä vµ tªn: Líp 10 A1 Created by Ph¹m Quang Phong 8 Hä vµ tªn: Líp 10 A1 Created by Ph¹m ... a,b,c+ + + ĂCâu 3. (1 điểm) Tìm tập xác định của hàm số: 2 2 1 1yx 7x 5 x 2x 5= + + +Bài làm Created by Phạm Quang Phong 1 ĐiểmNâng CaoHä vµ tªn: Líp 10 A1 Created by Ph¹m Quang...
 • 13
 • 1,204
 • 7

Kiem tra 1 tiet -Đại số 9 - Chương I

Kiem tra 1 tiet -Đại số 9 - Chương I

Toán học

... 11 – Tiết 21 NS:ND: KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian chép đề) Mục tiêu: - Kiểm tra lại mức độ tiếp thu bài học trong chuơng I và khả năng vận dụng vào bài kiểm ... TNKQ TL TNKQ TL 1 Nhân đơn thức với đa thức, nhânđa thức với đa thức2 1, 52 1, 52 Hằng đẳng thức đáng nhớ 1 1 12 1 1,53 4,53 Phân tích đa thức thành nhân tử 1 1 1 0,52 1, 54Chia đơn ... thức,chia đa thức cho đa thức 1 0,5 1 22 2,5Tổng cộng4 32 3 3 49 10 B/ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I Câu 1 (3 điểm): Thực hiện các phép tính sau:a) xy (x2 + x – 1) b) 27x4y2z : 9x4yc)...
 • 2
 • 329
 • 0

Bài giảng Kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 2

Bài giảng Kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 2

Tư liệu khác

... giao im ca hai .thng d 1 : y = 3x + 5 v d2: 2x + 3y 1 = 0 l: A. ( 14 11 ; 13 11 ) B. ( 13 11 ; 14 11 ) C. ( 14 11 ; 13 11 ) D. ( 13 11 ; 14 11 )Cõu 7. Hm s y = x2 6x + 5 ng bin trờn khong ... NHT BC HAI KIM TRA 1 TIT S 1 a) Trc nghim khỏch quanCõu 1: (0,5) Tp xỏc nh ca hm s 3 1 y 1 xx 1 = ++ l:a) D = (1; 1) b) D = (1; 1] c) D = (; 1] \ {1} d) D = (; 1] (1; + )Cõu 2: (0,5) ... qua im A (8; 0) v cú nh I (6, 12 )b) i qua A( 0 ; 1) , B (1 ; 1) , C (1 ; 1 ) .==================3Tran Sú Tuứng kim tra ẹaùi soỏ 10 CHNG II: HM S BC NHT BC HAI KIM TRA 1 TIT S 15 A / Phn...
 • 18
 • 1,024
 • 16

Tài liệu Kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 3

Tài liệu Kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 3

Tư liệu khác

... l:a) S = {1} b) S = 35 c) S = c) S = 3 1; 5 Cõu 3: (0.5) Nghim ca h phng trỡnh {2x 3y 1 3x 4y 10 =+ =l:a) (1/ 2; 1) b) (1; 2) c) (1; 2) c) (2; 1) Cõu 4: (0.5) (2; 1; 1) l nghim ... lp 10 A1 ó chuyn c 86 quyn sỏch.Mi nam sinh lp 10 A2 ó chuyn c 98 quyn sỏch.Mi nam sinh lp 10 A3 ó chuyn c 87 quyn sỏch.Cui bui lao ng, thy hiu trng ó tuyờn dng lp 10 A2 vỡ tuy ớt hnlp 10 A1 ba ... kim tra ẹaùi soỏ 10 Tran Sú Tuứng KIM TRA 1 TIT S 8 Phn I: Trc nghim khỏch quan ( 3 im) Cõu 1 : Nu hai s u v v cú tng bng 10 v cú tớch bng 24 thỡ chỳng l nghimca phng trỡnh :a) x2 10 x...
 • 9
 • 781
 • 14

Xem thêm