đạo 3 kho báu 1

Biện pháp quản lý tăng cường hoạt động thực hành tiếng cho sinh viên khoa sư phạm tiếng anh trường đại học ngoại ngữ đại học quốc gia hà nội

Biện pháp quản lý tăng cường hoạt động thực hành tiếng cho sinh viên khoa sư phạm tiếng anh trường đại học ngoại ngữ  đại học quốc gia hà nội

Khoa học xã hội

... 2009 10 Nguyễn Đức Chính Tập giảng: Thiết kế đánh giá chương trình giáo dục, 2008 11 Vũ Cao Đàm Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, 20 03 12 Nguyễn Minh Đạo Cơ sở khoa ... gia, 19 97 13 Trần Khánh Đức Tập giảng: Sự phát triển quan điểm giáo dục từ truyền thống đến đại, 2009 14 Phạm Minh Hạc Một số vấn đề quản lý giáo dục khoa học giáo dục Nhà xuất Giáo dục, 19 86 15 ... Chính trị quốc gia, 19 93 21 Nguyễn Ngọc Quang Những khái niệm lý luận quản lý giáo dục Trường CBQLGD – ĐT, 19 99 22 Hà Nhật Thăng Tập giảng: Xu phát triển giáo dục, 2009 23 Phạm Viết Vượng Giáo...
 • 5
 • 436
 • 4

Biện pháp quản lý tăng cường hoạt động thực hành tiếng cho sinh viên Khoa Sư phạm Tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội tt

Biện pháp quản lý tăng cường hoạt động thực hành tiếng cho sinh viên Khoa Sư phạm Tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội tt

Sư phạm

... 63. 84 82.24 58 .33 77.08 71. 07 83. 33 83. 33 Giải pháp 1. 1 Công khai đáp án, thang điểm Giải pháp 1. 2 KTĐG không phụ thuộc vào hình thức ĐT 50.45 65.42 83. 33 56.27 49.55 34 .58 16 .67 43. 73 69.20 87.85 ... 71. 03 66.67 53. 94 Tuyên truyền XH KTĐG khách quan, xác, công 57 .14 76.64 58 .33 63. 27 60. 71 67.29 66.67 62.97 Bồi dưỡng nghiệp vụ cho GV, CBQL thông qua khóa bồi dưỡng ngắn hạn 63. 84 83. 18 83. 33 ... 1. 1 Lịch sử vấn đề nghiên cứu 1. 2 Một số khái niệm đề tài 1. 2 .1 Quản lý, chức quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường 1. 2.2 Sinh viên 12 1. 2 .3 Khoa Sư...
 • 28
 • 98
 • 0

Biện pháp quản lý tăng cường hoạt động thực hành tiếng cho sinh viên Khoa Sư phạm Tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Biện pháp quản lý tăng cường hoạt động thực hành tiếng cho sinh viên Khoa Sư phạm Tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Sư phạm

... GV SV Yếu GV SV 56 57 29 43 26 80 54 19 19 23 63 52 18 23 17 36 55 55 26 18 22 55 51 27 23 21 27 31 37 45 36 20 37 55 35 36 15 30 39 37 34 32 12 10 14 48 42 42 38 10 41 24 Theo kết điều tra ta ... đồ 2 .1 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ 2 .3 Bảng 2 .3 Sơ đồ 2.4 Bảng 2.4 Sơ đồ 2.5 Sơ đồ 2.6 Sơ đồ 2.7 Sơ đồ 2.8 Sơ đồ 2.9 Bảng 2.5 Sơ đồ 2 .10 Sơ đồ 2 .11 Sơ đồ 2 .12 Sơ đồ 2. 13 Sơ đồ 2 .14 Sơ đồ 2 .15 Sơ đồ 2 .16 Sơ ... Yếu GV SV 21 46 55 56 22 27 57 55 31 18 12 24 27 25 64 39 11 25 47 48 37 18 5 Tình trạng phục vụ trung tâm thư viện 21 55 48 27 28 Tình trạng sách báo trung tâm thư viện 25 64 49 36 22 Tình trạng...
 • 93
 • 403
 • 0

Giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên từ thực tiễn học viện hành chính quốc gia

Giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên từ thực tiễn học viện hành chính quốc gia

Khoa học xã hội

... CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN 11 1. 1 Khái niệm ý thức trị cho sinh viên……………………………… 11 1. 2 Vai trò đặc trưng giáo dục ý thức trị cho sinh viên……… 17 1 .3 Nội dung phương thức giáo dục ý thức ... giai đoạn mới, ngày 01/ 11/ 1990, Trường Hành Trung ương đổi tên thành Trường Hành Quốc gia (theo Quyết định số 38 1- CT Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng) Ngày 06/7 /19 92, Trường Hành 31 Quốc gia đổi tên ... Hành Ngày 10 /12 /20 13 , Chính phủ ban hành Nghị số 12 1/NQ-CP, nghị: “Chuyển Học viện Hành từ Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh Bộ Nội vụ theo Kết luận số 64-KL/TƯ ngày 28/5/20 13 Hội nghị...
 • 80
 • 271
 • 1

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của văn hoá và xây dựng lối sống văn hoá cho sinh viên hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của văn hoá và xây dựng lối sống văn hoá cho sinh viên hiện nay

Cao đẳng - Đại học

... Nxb Văn học 19 81, tr34, 517 , 516 (4), (5) Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ, Nxb Tác phẩm mới, H .19 85, tr176 (7), (9) Hồ Chí Minh văn hóa, Bảo tàng Hồ Chí Minh xuất bản, H .19 97, tr350 (11 ), (12 ) Có văn ... (1) , (6) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H.2000, t8 - 4 93, t10 - 615 (2) Hồ Chí Minh: Về công tác văn hóa văn nghệ, Nxb Sự thật, H .19 97, tr64 (3) , (8), (10 ) Hồ Chí Minh: ... sang năm khác BẢN TIN KHOA HỌC, CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI – SỐ 02 (Q.I/2008) - Giáo dục lối sống văn hóa cho sinh viên thông qua việc đẩy mạnh chương trình học tập, nghiên cứu khoa học phát triển tài...
 • 4
 • 1,498
 • 29

Quy định các môn học kỹ năng và kiến thức tổng quát cho sinh viên hệ tín chỉ

Quy định các môn học kỹ năng và kiến thức tổng quát cho sinh viên hệ tín chỉ

Cao đẳng - Đại học

... sau: DC 117 DV 01 Kỹ giao tiếp 42 28 14 60 * DC122DV 01 Kỹ sử dụng tiếng Việt 42 28 14 60 * DC 119 DV 01 Giới phát triển 42 28 14 60 * DC120DV 01 Con người môi trường 42 28 14 60 * DC201DV 01 Đạo đức ... xã hội DC 119 DV 01 Giới phát triển 42 28 14 60 * DC120DV 01 Con người môi trường 42 28 14 60 * DC201DV 01 Đạo đức nghề nghiệp 42 28 14 60 ** 42 28 14 60 * Nhóm C- Văn hóa tư tưởng DC121DV 01 Nhập môn ... 4 DC120DV 01 Con người môi trường 42 28 14 60 * DC 115 DV 01 Phương pháp học đại học 42 28 14 60 * DC201DV 01 Đạo đức nghề nghiệp 42 28 14 60 ** DC202DV 01 Tư phản biện 42 28 14 60 ** TT203DV 01 Giao...
 • 4
 • 356
 • 0

Xây dựng website hỗ trợ phương pháp dạy học theo vấn đề để dạy phần mặt trời và các hành tinh cho sinh viên

Xây dựng website hỗ trợ phương pháp dạy học theo vấn đề để dạy phần mặt trời và các hành tinh cho sinh viên

Thạc sĩ - Cao học

... bản) 10 ICT Công nghệ thông tin truyền thông 11 LLDH Lí luận dạy học 12 MT Máy vi tính 13 PBL Dạy học theo vấn đề (Problem Based Learning) 14 PPDH Phương pháp dạy học 15 QTDH Quá trình dạy học 16 ... môi trường (hình 1 .3) GV SV MT ND Hình 1 .3: Sơ đồ biểu diễn tam giác dạy học yếu tố 1. 2 .3 Quan niệm trình dạy học theo trình Xibecnetic Mục đích dạy học D ND PP KT H Kết Hình 1. 4: Sơ đồ xibecnetic ... thống hoạt động đạo thầy với hoạt động lĩnh hội tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo trò nhằm đạt mục đích dạy học 1 .3 CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC 1 .3. 1 Khái niệm “tích cực” 1/ Tính tích cực...
 • 151
 • 367
 • 0

thực hành tin cho giáo viên

thực hành tin cho giáo viên

Tin học

... 13 2 4 .3 Bài thực hành 4 .3 13 8 Định dạng bảng tính 13 8 4 .3. 1 Mục tiêu 13 8 4 .3. 2 Đề 13 8 4 .3. 3 Định dạng bảng tính . 13 8 4 .3. 4 ... 11 2 Một số tính nâng cao 11 2 3. 8 .1 Mục tiêu 11 2 3. 8.2 Đề 11 2 3. 8 .3 Trộn văn 11 2 3. 8.4 Tạo công thức toán học 11 6 3. 8.5 Tạo ... 219 6 .10 .1 Mục tiêu 219 6 .10 .2 Đề 219 6 .10 .3 Các bước thực 219 6 .11 Bài thực hành số 6 .11 230 Tạo nút điều khiển 230 6 .11 .1 Mục...
 • 234
 • 137
 • 0

Biện pháp quản lý giáo dục nếp sống văn hóa cho sinh viên trường cao đẳng kinh tế kế hoạch đà nẵng

Biện pháp quản lý giáo dục nếp sống văn hóa cho sinh viên trường cao đẳng kinh tế  kế hoạch đà nẵng

Sư phạm

... hoá cho sinh viên 3. 1. 1 Phải góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường 3. 1. 2 Phải góp phần định hướng nhu cầu giáo dục cán giáo viên, nhu cầu rèn luyện sinh viên 13 3 .1 .3 Phải phát huy vai ... viên Trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng 3. 2 .1 Xác định mục tiêu, chuẩn hoá tiêu chí NSVH cho phù hợp với sinh viên 3. 2 .1. 1 Ý nghĩa 3. 2 .1. 2 Nội dung Trong học tập cần giáo dục cho SV: ... yếu đề từ đó đề kế hoạch hợp lý phù hợp 3. 2 .3 Xây dựng máy quản lý thực kế hoạch quản lý giáo dục nếp sống văn hoá cho sinh viên 3. 2 .3. 1 Ý nghĩa 3. 2 .3. 2 Nội dung Căn theo kế hoạch định, xây...
 • 26
 • 1,424
 • 7

Đổi mới phương pháp dạy học phần pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên trường cao đẳng y tế hà tĩnh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Đổi mới phương pháp dạy học phần pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên trường cao đẳng y tế hà tĩnh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... THỨC LUẬT PHÁP 1. 1 Khái niệm ý thức 35 ' pháp luật 1. 1 .1 Khái niệm 1. 1.2 Cơ cấu phân loại ý thức pháp luật 1. 1.2 .1 Cơ cấu ý thức pháp luật 1. 1.2.2 Phân loại ý thức pháp luật 1. 1 .3 Vấn đề nâng cao ... học sinh 22 ,3% Là mơn học 53 học sinh 17 ,7% hay Là mơn học 50 học sinh 16 ,7% bổ ích Lý khác 41 học sinh 13 , 6% Cộng tỷ lệ: 12 1 = 40 ,3% khơ khan Lý khác 62 học sinh 20,6% Cộng tỷ lệ: 17 9 = 59,7% ... CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH 1. 1 Cơ sở lý luận việc giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên 1. 1 .1 Pháp luật hệ thống pháp luật 1. 1 .1. 1 Pháp Luật Mỗi hình thái kinh tế - xã hội có...
 • 108
 • 403
 • 4

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HOÁ, XÂY DỰNG LỐI SỐNG VĂN HOÁ CHO SINH VIÊN NGÀY NAY ppt

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HOÁ, XÂY DỰNG LỐI SỐNG VĂN HOÁ CHO SINH VIÊN NGÀY NAY ppt

Cao đẳng - Đại học

... xét vấn đề này: Em ơi, giảng đường “nóng”! báo điện tử 11 -05-2007 Thu Hoà, khoa âm nhạc Đại học Văn hoá Hà Nội lại phải thường áp dụng mánh kho khác để đối phó với nội quy cứng nhắc trường cách ... cháu” Nghĩa là, sinh viên tảng để thực công xây dựng đất nước Theo thống kê năm 2005, nước có 31 1 trường ĐH, CĐ với triệu sinh viên đại học, cao đẳng, vậy, việc đào tạo nhân cách kết hợp giửa ... đẹp (chức 1) ; phẩm chất sáng phong cách lành mạnh cho nhân dân, giáo dục để đào tạo người có ích cho xã hội (chức 3) Phải xây dựng hệ thống trường lớp với chương trình, nội dung dạy thật khoa học,...
 • 15
 • 658
 • 4

ĐỀ TÀI : MÔI TRƢỜNG THỰC HÀNH TIẾNG CỦA SINH VIÊN KHOA TIẾNG ANH TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP pdf

ĐỀ TÀI : MÔI TRƢỜNG THỰC HÀNH TIẾNG CỦA SINH VIÊN KHOA TIẾNG ANH TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP pdf

Báo cáo khoa học

... học 12 .4% 52 .3% 24.9% 28 .3% 2 .1% SV tiếp xúc với nét văn hóa thông qua học 2.6% 5.9% 18 .2% 47.9% 25.4% SV chủ động giao tiếp tiếng Anh 11 .4% 15 .4% 21. 7% 30 .5% 21% Tổ chức hoạt động ngoại kho ... SV 17 5 83. 3% 2 Thiếu vốn từ vựng 13 4 63. 8% Không nắm vững ngữ pháp 10 5 50% SV chưa luyện tập kỹ thực hành tiếng thường xuyên liên tục 18 6 88.6% GV chưa dành nhiều thời gian cho SV thực hành 15 5 ... chức hoạt động ngoại kho tiếng Anh cho SV 1. 4% 7 .3% 11 .4% 32 .6% 47 .3% Áp dụng hình thức thông báo tiếng Anh 0.8% 4 .3% 9.4% 25.7% 59.8% Nhìn vào bảng 2 .1 ta thấy thực trạng MTTHT qua kết khảo sát...
 • 8
 • 220
 • 1

vấn đề giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên việt nam hiện nay (qua khảo sát thực tế ở hà tĩnh)

vấn đề giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên việt nam hiện nay (qua khảo sát thực tế ở hà tĩnh)

Khoa học xã hội

... lập ngày 31 /12 /2007 Quyết định số: 18 71/ QĐ/BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh Xã hội Tiền thân Trường Dạy nghề kỹ thuật Việt - Đức thành lập tháng 5/2002 Quyết định số: 919 /QĐ/UB-TC ngày 03/ 5/2002 ... Ðông; cách thủ đô Hà Nội 33 3 km phía Nam Diện tích tự nhiên toàn tỉnh 6.055,74 km2, chiếm gần 1, 8% tổng diện tích tự nhiên nước Hiện tỉnh Hà Tĩnh có huyện, 01 thị xã 01 thành phố Là tỉnh kế thừa ... điều tri thức khoa học phẩm chất đạo đức họ có quan hệ mật thiết với Nhờ có phẩm chất đạo đức làm điểm tựa, làm bàn 23 đạp, giúp cho họ tiến xa lĩnh vực khoa học Ngược lại, tri thức khoa học họ...
 • 97
 • 851
 • 3

Một số phương pháp dạy và học môn giao tiếp văn hóa cho sinh viên tiếng Anh chính quy năm thứ 4

Một số phương pháp dạy và học môn giao tiếp văn hóa cho sinh viên tiếng Anh chính quy năm thứ 4

Báo cáo khoa học

... appointment to meet a friend a 12 :00 and arrived at 12 :45, how would you expect your friend to react? Ket luan Tren day chi la mot vai phuong^ phap ehung tdi dua nhlm giup 39 5 ngudi dge bie't them ... khuyen khich sinh vien bay to quan diem va suy luan cua minh ddi vdi d c va'n de van boa Giao vien 39 1 cd the dua tinh hudng hoac cau bdi, td chflc cho sinh vien thio luan theo nhdm CIc nhdm se ke ... Fredrick: Ngudi quen cua Rosemary Dennis: Ngudi ban thfl hai cua Rosemary Rosemary II mot cd gai khoing 21 tudi Cd da dinb bdn vdi mot nien tre ten II Geoffrey Gifla cd va vi bdn phu cd mot trd ngai...
 • 9
 • 170
 • 0

Phương pháp giảng dạy môn Hội họa cho sinh viên năm thứ II hệ sư phạm trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN

Phương pháp giảng dạy môn Hội họa cho sinh viên năm thứ II hệ sư phạm trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN

Báo cáo khoa học

... Cùng màt thdi gian han de làm tàp giao ve nhà nhu d trén Idp 258 1 .3 Khàu kiém tra dành già két qua hoc tàp cùa sinh vièn 1 .3. 1 Nói dung kiém tra Nhu chùng tdi da trình bay d trén, tié'p xùe ... ndi tdi quan he giùa thành td thày-trd-tri thùe 2 .3 Khài nièm ve Nói Hoa 2 .3. 1 Khài niém Thuàt ngù hdi boa tu dién thuàt ngù my thuàt phó thdng 20 01 dinh nghia: Hdi boa nghé thuàt ve dùng màu sàc, ... B.2000-48-04) HN, 20 03 Dàng Xuàn Cudng Mot sd ùng dung phuang phàp true quan va quan sàt trUe tuyi'n (Trang 43- Ky yéu khoa hge Trudng CD Nhae Hoa Trung uang Nxb My thuàt ) 20 01- 2002 Hoàng Due...
 • 11
 • 189
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: thực trạng hoat đông dạy học v̀ quản ĺ hoạt đ̣ng dạy học môn giao duc quôc phong an ninh ở trường đại học giao thông vận tải làm tôt công tác tổ chức trong quản lý hoạt động dạy học kế hoạch hóa công tác quản lý hoạt động dạy học yêu cầu đ́i với công tác quản lý hoa ̣ t đô ̣ ng dạy học môn gia ́ o dụ c quô ́ c phò ng an ninh ở trƣờng đại học quản lý muc tiêu nội dung chương trình của môn học quản lý hoạt động dạy học môn giao duc quôc phong an ninh đặc trưng hoạt động dạy cơ sở ĺ luận về quản ĺ hoạt đ̣ng dạy học giáo dục qúc ph̀ng an ninh tại các trường đại học đánh giá về tính khả thi của từng biện pháp quản lý gdsktc đánh giá về mức độ quan trọng của các biện pháp quản lý gdsktc khảo sát về mức độ cần thiết của từng biện pháp quản lý gdsktc biện pháp 9 thực hiện công tác thi đua khen thưởng kích thích động lực dạy học về gdsktc biện pháp 8 phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận lãnh đạo quản lý và các phòng ban chức năng trong việc thực hiện kế hoạch gdsktc biện pháp 6 thực hiện bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên và đổi mới phương pháp dạy học thể dục ở trường thtp an lão biện pháp 4 đẩy mạnh xã hội hóa gdsktc biện pháp 3 nâng cao vai trò của tổ chức đoàn thanh niên thông qua kết hợp giáo dục chính khóa với giáo dục ngoại khóa biện pháp 2 tăng cường kiểm tra đánh giá giám sát việc gdsktc các biện pháp quản lý gdsktc cho học sinh trường trung học phổ thông an lão hải phòng những căn cứ để xây dựng biện pháp thực trạng các biện pháp quản lý gdsktc