đại số 8 chương 3 bài 1

Giáo án Đại số 8 Chương 3

Giáo án Đại số 8 Chương 3

Toán học

... các biểu thức chứa ẩn sang một vế: x + 1 1x - 1 1x = 1 b) 1 1 2( 1) 1 1 2( 1) 1 12 4 3 2 4 3 1 1 2 17 12 12 ( 1) 1 ( 1) . 1 1 1 2 4 3 12 7 17 x x x x x xx x x x− − − − − −+ = − ⇔ ... có: 10 .4( 3) 3( 3 1) 2(7 2) 24( 3) 12 ( 3) 12 ( 3) 12 ( 3) 24( 3) a a a aa a a a+ + + =+ + + +. Suy ra: 40(a +3) -3( 3a -1) -2(7a+2) = 24(a +3) 40a +12 0-9a +3- 14 a-4 = 24a+72 31 a -14 a-24a = 72+4 -1 23 ... 1 1; 3 Bài 25b) Giải phơng trình: (3x -1) (x2+2) = (3x -1) (7x -10 ) (3x -1) (x2+2) - (3x -1) (7x -10 )=0 (3x -1) (x2+2-7x +10 ) = 0 (3x -1) (x2-7x +12 ) = 0 (3x -1) (x -3) (x-4) = 0 3 1 03...
 • 19
 • 472
 • 2

dai so 8 chuong 3

dai so 8 chuong 3

Toán học

... phơng trình:(x + . 10 0x a). 10 0a = 48, 288 x (1 + 1, 2 10 0) 1, 2 10 0 = 48, 288 x = 482 880 (10 0 1, 2) .1, 2+ x = 39 76, 284 5 Vậy số tiền gốc mà bà An gửi là: 39 76 284 ,2 đồngchữa, tìm ... 30 0 3 10 0x + 8x2 = 8x2 + x 30 0 x + 10 0x = 3 + 30 00 10 1x = 30 3 x = 3 Vậy phơng trình có một nghiệm x = 3 2) 2 (1 3 ) 2 3 3(2 1) 75 10 4x x x + + = Hoạt động 2 : Ví dụ về giải bài ... xét bài làm của bạn.HS: Lên bảng làm bài tập 1) 0,5x(x - 3) = (x - 3) (1, 5x - 1) 0,5x(x - 3) (x - 3) (1, 5x - 1) (x - 3) (0,5x 1, 5x + 1) = 0(x - 3) (1 - x) = 0 x 3 = 0 hoặc 1 x = 0 x = 3...
 • 57
 • 228
 • 0

Giáo án Đại số 8 Chương 1 (3 cột)

Giáo án Đại số 8 Chương 1 (3 cột)

Toán học

... B36 / 17 Sgk : Tính giá trị biểu thức:a) Ta có: A=x2+4x+4==(x+2)2Tại x= 98, ta có: A=( 98+ 2)2 =10 02 =10 000.b) Ta có:B=x 3 +3x2+3x +1= =(x +1) 3 Tại x=99, ta có: B=(99 +1) 3 =10 0 3 =1 ... nh thế nào ? ( Gợi ý: a) A = 34 2+662+ 68. 66 = 34 2+ 68. 66+662= 34 2+2 .34 .66+662 =( +.)2 =b) B = 242- 48. 74+742 = 242-2.24.74+742= ) B36 / 17 Sgk : Gợi ý: Phân tích và ... B=(99 +1) 3 =10 0 3 =1 000 000.V.HDVN( 10 ): *Bài tập:B35 / 17 Sgk : a) Có thể đa A = 34 2+662+ 68. 66 về dạng nào ? Vận dụng đợc hằng đẳng thức nào ?b) Biểu thức: B = 742+242- 48. 74 áp dụng...
 • 2
 • 533
 • 1

Giáo án Đại số 8 chương 1

Giáo án Đại số 8 chương 1

Toán học

... dụnga)(x +1) 3 = x 3 +3x2+3x +1 b) (2x+y) 3 = (2x) 3 +3( 2x)2y +3. 2xy2+y 3 =8x 3 +12 x2y+6xy2+y 3 HS trình bày [a+(-b)] 3 = a 3 +3a2 (-b)+3a(-b)2+(-b) 3 HS nhận xét - 13 - Giáo ... -4x -3 0HS hoạt động nhómHS đưa ra kết quả?2: 1. Phép chia hết (2x4 -13 x 3 +15 x2 +11 x -3) : (x2- 4x -3) 2x4 -13 x 3 +15 x2 +11 x -3 x2- 4x -3 2x4-8x 3 - 6x2 2x2- 5x +1 - ... phương 1 tổng hoặc hiệu:a) 9x2 - 6x +1 = (3x)2 -2.3x +1 = (3x -1) 2b) (2x+3y)2+2(2x+3y) +1 = (2x +3y +1) 2 2HS lên bảng.Tính nhanha) 10 12 = (10 0 +1) 2 10 02 +200 +1 = 10 2 01 c)...
 • 80
 • 402
 • 0

bai tap dai so 11 chuong 3

bai tap dai so 11 chuong 3

Toán học

... + + >+ + (n > 1) 3 CHƯƠNG III : DÃY SỐ – CẤP SỐ CHƯƠNG III : DÃY SỐ – CẤP SỐ TÀI LIỆU THAM KHẢOLỚP 11 BÀI TẬP ĐẠI SỐ 11 CHƯƠNG III: DÃY SỐ - CẤP SỐ d) 1 3 nnu = − ÷ e) ... 1 nn> +(n ≥ 3) b) 22 2 5nn+> +c) 2 2 1 1 1 1 22nn+ + + < − (n ≥ 2) d) 1 3 2 1 1. 2 4 22 1 nnn−<+e) 1 1 1 22nn+ + + <f) 1 1 1 13 1 2 2 24n n n+ ... u+= = +b) 2 1 1 3, 1 n nu u u+= = +c) 1 1 3, 2n nu u u+= =d) 1 1 1, 2 1 n nu u u+= − = +e) 1 1 1, 7n nu u u+= = +e) 1 54u =,2 1 1+=+nnuu Bài 4: Xét tính tăng,...
 • 8
 • 772
 • 2

giáo án đại số 8 chương 1

giáo án đại số 8 chương 1

Toán học

... 7))7( 3( 2)7(2 12 4)7(2 636 7)7(2) 63( 67 14 2 63 )7(2672+−=+−=+−−−=++−−=++−+−xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -Bài tập 34 bMTC = x (1 - 5x) (1 + 5x)) 51( 51 ) 51) ( 51( ) 51( ) 51) ( 51( 11 025) 51) ( 51( 15 25 51 ). 51) ( 51( )15 25() 51) .( 51( 51 ) 51) ( 51( 15 25) 51( 1 2 51 1525) 51( 1 )12 5( 15 25) 51( 1 125 15 255 1 2222222xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx+−=+−−=+−+−=+−−++=+−−++−+=+−−+−=−−+−=−−−+−=−−−− -Bài ... hiệnxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 21 1) 21) ( 21) (1( )1) (1) (12 ()2)( 21( )1) (1( . 1 12 1 41 : 1 12 1 31 : 1 1 1 3 1: 1 1 2222222−−=−+++−+=−++−++=−−++=−−−+++=−−++ -Bài ... hiện.MTC: 14 )12 ) (12 (2−=+−xxx 14 8 )12 ) (12 ( 12 ) (12 ( )12 ) (12 ( )12 ) (12 ( )12 ) (12 ( )12 ) (12 ( )12 ) (12 ( 12 12 12 12 2−=−+−−−++=+−−−−+−++=+−−−+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3. Nhân chia...
 • 59
 • 332
 • 1

Bài tập Đại số 8 Chương I

Bài tập Đại số 8 Chương I

Toán học

... cho 10 0b. 9 . 10 n + 18 chia hết cho 27c. 16 n - 15 n - 1 chia hết cho 255 10 . Tìm tất cả các số tự nhiên n để 2n - 1 chia hết cho 7 11 . Chứng minh rằng:a. 20n + 16 n - 3 n - 1  32 3 ... b/ x 3 +y 3 c/ x4+y4 18 . Cho a là số gồm 2n chữ s 1 , b là số gồm n +1 chữ số 1, c số gồm n chữ số 6. Chứng minh rằng: a + b + c + 8số chính phương.• PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ 1. ... y2)+y 3 (x-z2)+z 3 (y-x2)+xyz(xyz -1) khôngphụ thuộc vào các biến x, y, z5. Tính giá trị của biểu thức sau bằng cách thay số bởi chữ một cáchhợp lý: 1 1 1 650 4 4A 2 . .3 315 6 51 105 6 51 32 5.6 51 105=...
 • 6
 • 757
 • 7

Đề kiểm tra đại số 8 chương 1

Đề kiểm tra đại số 8 chương 1

Toán học

... ¸n thang ®iÓmPhÇn I 1 2 3 1 2 3 3®E E A A,C;D D B 1 1 1 1 1 1PhÇn II §Ò I §Ò IIBµi KÕt qu¶ KÕt qu¶ §iÓm1a -x2+ x +x2 + 3x4x-x2+ 5x +x2 + 6x 11 x0.50.51b x2- 4 - (x2- 9 )5x2- ... )50.50.52a x(x - 2) x(x - 4) 1 2b (x-y)(x +1) (x-y)(x- 1) 1 2c (x- y - 4)(x- y +4) (x- y - 5)(x- y +5) 1 3a x2 + 2 x - 1 x2 + x - 7 d -10 1 3b m =3 14 1 ...
 • 2
 • 610
 • 5

bai kta dai so 8 chuong i

bai kta dai so 8 chuong i

Ngữ văn

... x2 + 2x + 1 3. (a - b)(b + a) = (b - a)24.- x2 + 6x - 9 = - (x - 3) 25.- (x - 5)2 = (- x + 5)26.(x 3 - 1) : (x - 1) = x2 + 2x + 1 7.- 3x - 6 = - 3 (x - 2) 8. (x 3 + 8) : (x2 ... chơng I Lớp: 8 Môn: Đại số 2Thời gian: 45 phútĐiểm Lời phê của thầy giáo Bài 1 : Điền dấu ''x'' vào ô thích hợp.Câu Nội dung Đúng Sai 1. (x - 1) 2 = 1 - 2x - x22.(x ... 2) 8. (x 3 + 8) : (x2 - 2x + 4) = x + 2 Bài 2 : Rút gọn các biểu thức sau:a. (2x + 1) 2 + 2 (4x2 - 1) + (2x - 1) 2 b. (x - 3) (x + 3) + (x + 3) 2 ...
 • 2
 • 259
 • 0

DE KT DAI SO 8 CHUONG 1

DE KT DAI SO 8 CHUONG 1

Toán học

... dới đây:A.(x +1) 3 ; B.(3x +1) 3 ; C.(x +3) 3 ; D.(x -1) 3. 3. Tìm câu đúng trong các khẳng định sau:A.(x -3) 2 = - (3- x)2 B.(x -3) 3 = (3- x) 3 C.(x -3) 3 = -(x -3) 3 D.(x -3) 2= (3- x)2 4. Kết ... 2x2 - 15 x D. x 3 -2x2 + 15 x 7. Biểu thức x 3 +3x2+3x +1 là dạng khai triển của phép tính nào trong các phép tính dới đây:A.(x +1) 3 ; B.(3x +1) 3 ; C.(x +3) 3 ; D.(x -1) 3. 8. Tìm x, ... 9x4y là: A. 3xyz B. 3xy C. 3yz D. 3xz7. Tìm câu đúng trong các khẳng định sau:A.(x -3) 2 = - (3- x)2 B.(x -3) 3 = (3- x) 3 C.(x -3) 3 = -(x -3) 3 D.(x -3) 2= (3- x)2 8. Số d của phép chia đa...
 • 15
 • 438
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25