đại số 8 chương 1

Giáo án Đại số 8 Chương 1 (3 cột)

Giáo án Đại số 8 Chương 1 (3 cột)

Toán học

... / 17 Sgk : Tính giá trị biểu thức:a) Ta có: A=x2+4x+4==(x+2)2Tại x= 98, ta có: A=( 98+ 2)2 =10 02 =10 000.b) Ta có:B=x3+3x2+3x +1= =(x +1) 3 Tại x=99, ta có: B=(99 +1) 3 =10 03 =1 000 ... B=(99 +1) 3 =10 03 =1 000 000.V.HDVN( 10 ):*Bài tập:B35 / 17 Sgk : a) Có thể đa A = 342+662+ 68. 66 về dạng nào ? Vận dụng đợc hằng đẳng thức nào ?b) Biểu thức: B = 742+242- 48. 74 áp dụng kiến thức ... nào ? ( Gợi ý: a) A = 342+662+ 68. 66 = 342+ 68. 66+662= 342+2.34.66+662 =( +.)2 =b) B = 242- 48. 74+742 = 242-2.24.74+742= ) B36 / 17 Sgk : Gợi ý: Phân tích và vận dụng...
 • 2
 • 533
 • 1

KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG 1

KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG 1

Toán học

... ;1A a b c d=. Số các tập con của A không chứa phần tử 1 là:a 8 b 32 c 16 d 64 14 / Cho { }; ; ; ;A a b c d e=thì số các tập con của A không vượt quá hai phần tử là:a 32 b 31 c 16 d 8 15 / ... }4;6 ;8; 10 c{ } 1; 3;5d{ } 1; 2;3; 4;5;6;7 ;8; 9 ;10 12 / Cho [ ] [ ]4; 2 ; 8; 2A B a= − = − +. Tìm a để A B∩ có vô số phần tử.a a > 0 b -6 < a < 0 c a > -6 d a < - 6 13 / Cho ... thì 1 1a b<bA A B⊂ ∩ c Nếu a >b >0 thì 1 1a b<d Nếu a>b thì 1 1a b< 16 / Cho [ ] 1 2; 1 , ;2A m B = + = +∞÷ . Tìm m để A giao B chỉ có đúng 1 phần...
 • 2
 • 8,089
 • 138

DE KIEM TRA DAI SO 8 - CHUONG I

DE KIEM TRA DAI SO 8 - CHUONG I

Toán học

... ………….Lớp: 8 KIỂM TRA : 1TiếtHọ và tên:……………………………………. Môn: Đại số 8 (Chương I)Điểm: Lời phê của thầy, cô giáo:Đề ra:Câu1: Điền dấu “x” vào ô thích hợp:Câu Nội dung Đúng Sai 1 ( x – 1) 2 = 1 – ... 3……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….Câu 5: Chia đa thức: (5x3 – 2x2 - 8x + 5) : (x – 1) ……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….Câu ... Nội dung Đúng Sai 1 ( x – 1) 2 = 1 – 2x + x22 -3x - 6 = - 3( x - 2 )3 (10 x4 + x2 - 4xy): (-2x) = 5x3 +2 1 x + 2y4 (a – b) (a + b) = a2 – b2 Câu2: Làm tính nhân:a) 3x2 (4xy...
 • 3
 • 1,106
 • 12

Giáo án Đại số 8 chương I

Giáo án Đại số 8 chương I

Toán học

... 15 = - 30c, Với x = -15 ta có –( -15 ) – 15 = 0d, Với x = -0 ,15 ta có 0 ,15 – 15 = -15 ,15 Bài số 13 (8 – SGK). Tìm x biết:( )( ) ( )( ) 1 83 83 81 11 27 483 52 012 48 811 617 314 512 22=⇒=⇒=+−−++−−⇒=−−+−−xxxxxxxxxxxxBài ... )22222 13 .13 . 213 X : 13 213 2 13 2.232yxyXVDyxyxyxyx−+=+−+++=++=++++Bài số 22 (12 – SGK): Tính nhanha, 10 12 = (10 0 + 1) 2 = 10 02 + 2 .10 0 + 1 2= 10 000 + 200 + 1 = 10 2 01 b, 19 92 = (200 – 1) 2 ... – 14 )N : ( )323 11 33−=++−xxxxU : ( )22 4 81 6+=++xxxH : ( ) ( )3332 11 133 xxxxx+=+=+++Â : ( ) ( )222 11 21 −=−=+−yyyy( )3 1 −x( )3 1 +x( )2 1 −y( )3 1 −x( )3 1 +x(...
 • 25
 • 454
 • 3

Giáo án Đại số 8 Chương II năm học 2008-2009

Giáo án Đại số 8 Chương II năm học 2008-2009

Toán học

... 1 1 1 1xx+ = (1 + 1 x) : (1 - 1 x)B = 22 1 12 1 1xxx+++ = (1 + 21x ) : (1 + 22 1 xx +)HS: Lên bảng làm bàiA = 1 1 1 1xx+ = (1 + 1 x) : (1 - 1 x) = 1xx+ ... 1xx+ : 1xx = 1 1. 1 1x x xx x x+ += B = 22 1 12 1 1xxx+++ = (1 + 21x ) : (1 + 22 1 xx +) = 22 1 2 1 : 1 1x x xx x+ + + + = 2 22 2 1 1 1 . 1 ( 1) 1 x x xx ... x = 2 1 25 15 ( 5 ) 1 25xx x x x+ = 1 25 15 (1 5 ) (1 5 ) (1 5 )xx x x x+ += 2 1 5 25 15 (1 5 ) (1 5 ) (1 5 ) (1 5 )x x xx x x x x x+ + + +=2 1 5 25 15 (1 5 ) (1 5 )x x...
 • 48
 • 541
 • 3

Giáo án Đại số 8 chương I

Giáo án Đại số 8 chương I

Toán học

... dng ?1 Tớnh nhanhHS thc hin vo v - 1 HS lờn bng trỡnhby 15 .64 + 25 .10 0 + 36 .15 + 60 .10 0= ( 15 .64 + 36 .15 ) + (25 .10 0 + 60 .10 0 )= 15 (64 + 36) + 10 0(25 + 60)= 15 .10 0 + 10 0 .85 = 10 0 (15 + 85 )= ... Tỡm x bit (12 x-5 ).(4x -1) +(3x-7). (1- 16x) = 81 HS : Thc hin phộp tớnh nginbiu thc 1 Hs lờn bng thc hin Hs cựng lmvo vBi gii :48x2 -12 x-20x+5+3x-48x2-7 +11 2x = 81 83 x =83 x =1 Bi 14 /Sgk :5Giaựo ... nhúm lờn trỡnh by a /10 12 = (10 0 + 1) 2 = 10 000 + 200 + 1 =10 2 01 b/ 19 92 = (200 1) 2 = 40000 400 + 1 = 396 01 c/ 47.53 = (50 3)(50 + 3) = 2500 9 = 24 91 Bi tp 23/ Sgk -12 Chng minh rng*(a...
 • 44
 • 487
 • 2

Giáo án Đại số 8 Chương I

Giáo án Đại số 8 Chương I

Toán học

... vế trái VT= 12 x(4x -1) -5(4x -1) +3x (1- 16x)-7 (1- 16x) = 48x2 -12 x-20x+5+3x-48x2-7 +11 2x = 83 x-2. Tacó 83 x-2 = 81 83 x =83 x = 1 Bài 14 : Tìm ba số chẵn liên tiếp biết tích của hai số sau lớn hơn ... x(x-y)+(x-y)= (x-y)(x -1) 2) á p dụng : Tính nhanh 15 .64 + 25 .10 0 + 36 .15 + 60 .10 0= 15 (64 + 36) + 25 .10 0 + 60 .10 0= 15 .10 0 + 25 .10 0 + 60 .10 0= 10 0( 15 + 25 + 60 ) = 10 0 .10 0 = 10 000 HS :Cả ba ... nhanh :a) 10 12 = ( 10 0 + 1 )2 = 10 02 + 2 .10 0 + 1 = 10 2 01 b) 19 92 = ( 200 1 )2 = 2002 2.200 + 1 =396 01 c) 47. 53 = ( 50 3 )( 50 +3 ) = 502 32 = 2500 9 =24 91 HS 3 :Bài...
 • 46
 • 368
 • 0

Giáo án Đại số 8 Chương 3

Giáo án Đại số 8 Chương 3

Toán học

... các biểu thức chứa ẩn sang một vế: x + 1 1x - 1 1x = 1 b) 1 1 2( 1) 1 1 2( 1) 1 12 4 3 2 4 3 1 1 2 17 12 12 ( 1) 1 ( 1) . 1 1 1 2 4 3 12 7 17 x x x x x xx x x x− − − − − −+ = − ⇔ ... = =5 2 7 36 4 12 (10 4) 3(7 3 ) 12 12 12 10 4 21 9 12 10 9 21 425 11 25 11 x xxx x xx x xx x xx x+ = + = = + = + = =Vậy S = 25 11 Chú ý: 1) 2)Phơng trình có ... nghiệm hoặc vô số nghiệmVD4: x +1 = x -1 x-x = -1- 1 0.x = 2 ta có S = VD5: x +1 = x +1 x-x = 1- 1 0.x = 0 pt nghiệm đúng với mọi xIII. Bài tập củng cố :Làm các bài 10 ; 11 a,b; 12 cBài10a) Chuyển...
 • 19
 • 475
 • 2

Kiểm tra Đại số 8 chương III

Kiểm tra Đại số 8 chương III

Toán học

... Câu 1 (3 điểm) : Em hÃy chọn câu trả lời đúng trong các đáp án A, B, C, D 1/ Hai phơng trình nào tơng đơng:A. 4x + 3 = 0 và 4x2 + 3 = 0 B. 5 1 x = 0 và 5 1 x = x C. x + 1 = x và x + 1 = ... C. x + 1 = x và x + 1 = x + 1 D. x2 + 3 = 0 và (x2 + 3).(x 5) = 02/ Phơng trình 3x + m = x -1 nhận x = -3 là nghiệm, m có giá trị bằng bao nhiêu?A. 13 B. -13 C. 5 D. -5Câu 2 (4 điểm) ... = 2,5 x 1 b/ 23xx + )5)(2(52+xxx = 5xxCâu 3 (3 điểm) : Một ngời đi xe đạp từ A đến B với vận tốc trung bình 15 km/h. Lúc về ngời đó chỉ đi với vận tốc trung bình 12 km/h nên...
 • 2
 • 996
 • 5

Xem thêm