đánh giá khả năng sản xuất của 2 dòng lợn nái chất lượng cao được tạo ra từ các nguồn gen của pic tại việt nam

Đánh giá khả năng sản xuất của Dê Beetal thế hệ thứ 5 và 6

Đánh giá khả năng sản xuất của Dê Beetal thế hệ thứ 5 và 6

Thạc sĩ - Cao học

... tiêu đánh giá sinh trưởng dê 1 .2. 3 Khả sản xuất thịt dê 1 .2. 4 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình sinh trưởng dê 1.3 Đặc điểm khả sinh sản dê 12 1.3.1 Một số tiêu đánh giá khả sinh sản dê 15 1.3 .2 Các ... vào/ tổng lượng sữa sản xuất - Tiêu tốn Protein/kg sữa = tổng protein ăn vào/tổng lượng sữa sản xuất 2. 2.1.3 Một số tiêu đánh giá khả sinh trưởng, cho thịt dê Beetal a Một số tiêu đánh giá khả sinh ... 11,8 7 ,25 448,6 ± 12, 4 8,11 Khối lượng PGLĐ (kg) 26 ,5± 3, 12 5 ,22 25 ,7± 4,11 5,76 Tuổi ĐLĐ (ngày) 595,3 ±15,6 3 ,29 596,8 ±14,4 4, 02 Khối lượng ĐLĐ (kg) 27 ,5 ± 4 ,27 5,79 26 ,3 ± 4 ,27 6,05 P > 0.05...
 • 91
 • 596
 • 2

Đánh giá khả năng sản xuất của dê beetal thế hệ thứ 5 và 6 nuôi tại trung tâm nghiên cứu dê và thỏ sơn

Đánh giá khả năng sản xuất của dê beetal thế hệ thứ 5 và 6 nuôi tại trung tâm nghiên cứu dê và thỏ sơn

Thạc sĩ - Cao học

... tiêu đánh giá sinh trưởng dê 1 .2. 3 Khả sản xuất thịt dê 1 .2. 4 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình sinh trưởng dê 1.3 Đặc điểm khả sinh sản dê 12 1.3.1 Một số tiêu đánh giá khả sinh sản dê 15 1.3 .2 Các ... vào/ tổng lượng sữa sản xuất - Tiêu tốn Protein/kg sữa = tổng protein ăn vào/tổng lượng sữa sản xuất 2. 2.1.3 Một số tiêu đánh giá khả sinh trưởng, cho thịt dê Beetal a Một số tiêu đánh giá khả sinh ... 11,8 7 ,25 448,6 ± 12, 4 8,11 Khối lượng PGLĐ (kg) 26 ,5± 3, 12 5 ,22 25 ,7± 4,11 5,76 Tuổi ĐLĐ (ngày) 595,3 ±15,6 3 ,29 596,8 ±14,4 4, 02 Khối lượng ĐLĐ (kg) 27 ,5 ± 4 ,27 5,79 26 ,3 ± 4 ,27 6,05 P > 0.05...
 • 91
 • 1,085
 • 2

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA DÊ BEETAL THẾ HỆ THỨ 5 VÀ 6 NUÔI TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU DÊ VÀ THỎ SƠN

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA DÊ BEETAL THẾ HỆ THỨ 5 VÀ 6 NUÔI TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU DÊ VÀ THỎ SƠN

Thạc sĩ - Cao học

... tiêu đánh giá sinh trưởng dê 1 .2. 3 Khả sản xuất thịt dê 1 .2. 4 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình sinh trưởng dê 1.3 Đặc điểm khả sinh sản dê 12 1.3.1 Một số tiêu đánh giá khả sinh sản dê 15 1.3 .2 Các ... vào/ tổng lượng sữa sản xuất - Tiêu tốn Protein/kg sữa = tổng protein ăn vào/tổng lượng sữa sản xuất 2. 2.1.3 Một số tiêu đánh giá khả sinh trưởng, cho thịt dê Beetal a Một số tiêu đánh giá khả sinh ... 11,8 7 ,25 448,6 ± 12, 4 8,11 Khối lượng PGLĐ (kg) 26 ,5± 3, 12 5 ,22 25 ,7± 4,11 5,76 Tuổi ĐLĐ (ngày) 595,3 ±15,6 3 ,29 596,8 ±14,4 4, 02 Khối lượng ĐLĐ (kg) 27 ,5 ± 4 ,27 5,79 26 ,3 ± 4 ,27 6,05 P > 0.05...
 • 91
 • 412
 • 0

Đánh giá khả năng sản xuất của hai tổ hợp lai giữa mái lương phượng và SASSO x lương phượng được phối với trống SASSO

Đánh giá khả năng sản xuất của hai tổ hợp lai giữa mái lương phượng và SASSO x lương phượng được phối với trống SASSO

Thạc sĩ - Cao học

... 5 ,21 5 ,22 5,14 4,90 5,03 4,76 4,41 4,34 4,06 3,99 3,85 3,84 3,78 3,71 3,57 3,56 3,50 3,49 3,49 3,48 3,43 3, 42 3,39 3,79 3,70 2, 71 2, 45 2, 44 2, 40 2, 40 2, 45 2, 57 2, 50 2, 63 2, 85 2, 89 3,10 3,16 3 ,25 ... 2, 31 5,07 2, 33 5,04 2, 36 4,89 2, 42 4,71 2, 52 4,54 2, 61 4, 52 2,63 4 ,29 2, 77 4,11 2, 86 3,86 3,07 3,78 3,13 3,85 3,07 3,59 3,30 3,60 3,30 3,63 3 ,26 3,59 3,30 3, 62 3 ,28 3, 62 3 ,29 3,55 3,34 3,51 3,38 ... 3 ,25 3 ,26 3, 32 3,38 3, 52 3,53 3,57 3,58 3,61 3, 62 3,66 3,67 3,69 3,11 T l ủ (%) 3,16 17,50 28 ,67 46,73 70, 82 73, 72 72, 70 72, 40 71,94 69,80 67,35 64,90 64,54 61 ,22 58,78 55,15 54,03 55,05 51 ,28 51,38...
 • 78
 • 418
 • 1

Đánh giá khả năng sản xuất của một số giống gà lông màu nuôi trong nông hộ tại huyện yên phong, tỉnh bắc ninh

Đánh giá khả năng sản xuất của một số giống gà lông màu nuôi trong nông hộ tại huyện yên phong, tỉnh bắc ninh

Thạc sĩ - Cao học

... tuổi đẻ 20 9,37 0,66 21 33,04 2, 31 2, 97 22 54,33 3,80 6,77 23 74,85 5 ,24 12, 01 24 84,45 5,91 17, 92 55,50 25 90,57 6,34 24 ,26 57,00 26 92, 63 6,48 30,74 27 90,10 6,31 37,05 28 88,91 6 ,22 43 ,27 29 10 ... 107,10 113,49 119,74 125 ,96 1 32, 2 138,55 144,85 151,11 157,43 163,74 169,98 176, 32 1 82, 42 188, 42 1 92, 63 198 ,27 20 3,97 20 9, 42 214,88 22 0,68 22 5,96 64,00 (Nguồn: Số liệu điều tra) Từ kết bảng 4.4 nhận ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 TB 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 91,60 92, 11 91,71 91 ,26 89,31 88,86 89,09 90,69 90,00 89,49 90 ,29 90,11 89 ,20 90,51 87,14...
 • 88
 • 730
 • 0

Đánh giá khả năng sản xuất của tổ hợp lai giữa gà hồ và gà lương phượng

Đánh giá khả năng sản xuất của tổ hợp lai giữa gà hồ và gà lương phượng

Thạc sĩ - Cao học

... l nuôi s ng c a gà b m t 21 -50 tu n tu i (n = 3, ñvt %) Tu n tu i Lô I Gà mái LP Lô II Gà mái F1 (H-LP) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 4 .2 B ng 4 .2 Di n bi n t l ñ c a gà mái lô theo dõi (ðvt: tu n tu i) Lô I Lô II Gà mái LP Gà mái F1 (H-LP) Tu i ñ qu tr ng ñ u 21 23 Tu i ñ ñ t 5% 22 24 Tu i ñ ñ t 50% 26 28 Tu i ñ ñ t ñ nh cao ... gà broiler 12 tu n tu i ñ t kh i lư ng 2, 0- 2, 57kg/con; m c TTTA/1kg tăng kh i lư ng t 2, 78- 2, 811kg (Nguy n Huy ð t, cs 20 01)[6], t l nuôi s ng cao 96,6% - 99,5% (ðào Văn Khanh, 20 02) [9] Gà Lương...
 • 94
 • 818
 • 3

ĐáNH GIá KHả NĂNG SảN XUấT CủA CHIM CúT NHậT BảN NUÔI TRONG NÔNG Hộ TạI THị Xã Từ SƠN - BắC NINH

ĐáNH GIá KHả NĂNG SảN XUấT CủA CHIM CúT NHậT BảN NUÔI TRONG NÔNG Hộ TạI THị Xã Từ SƠN - BắC NINH

Sinh học

... () 24 .26 6,5 3.000 6.400/kg 750 /con 155 .22 6.000 2. 250.000 2. 000.000 20 0.000 400.000 17 .25 0.000 169. 926 .000 10% CN x 10,5 thỏng x 1,5 tr /thỏng 7 128 57 qu 28 00 20 156 kg 25 0 /qu 10000 /con 320 /kg ... 1,9 1 32, 6 1,8 134 ,2 1,5 135,9 1,5 136,8 1,4 137,4 1,3 140,1 1,3 X 10 11 12 24 X m 50,7 1 ,2 81,1 1,6 101,5 1,9 128 ,7 2, 4 144,5 2, 4 150,0 2, 26 154,3 2, 1 158,3 1,9 161,3 1,8 163 ,2 1,7 ... 3,5 72, 1 0,4 28 ,4 1,5 32, 8 0,5 23 ,1 0,4 26 ,7 0,5 51,4 1,9 59,3 0 ,2 120 ,2 6 ,2 7,0 1,0 9,5 3,3 3,9 4,0 6,6 0,7 3 .2. 3 Hiệu sử dụng thức ăn cút thịt Kết theo dõi tiêu ny cho thấy, để sản xuất...
 • 9
 • 1,113
 • 14

[Luận văn]đánh giá khả năng sản xuất của giống cừu phan rang nuôi tại tỉnh ninh thuận

[Luận văn]đánh giá khả năng sản xuất của giống cừu phan rang nuôi tại tỉnh ninh thuận

Khoa học tự nhiên

... (%) (mm) 24 ,5 22 ,8 26 ,2 69,7 0,0 25 ,5 24 ,1 27 ,0 71,3 0,0 26 ,5 22 ,8 27 ,9 74,0 2, 3 28 ,3 26 ,4 29 ,9 73,3 0,0 29 ,1 26 ,8 30,8 74,0 65,1 29 ,2 26,7 31,5 73,7 66,6 28 ,7 27 ,0 31,1 74,0 25 ,1 29 ,2 27,3 31,1 ... 28 ,7 27 ,0 31,1 74,0 25 ,1 29 ,2 27,3 31,1 75,3 32, 6 27 ,9 24 ,9 30,5 79,0 119,8 10 26 ,8 24 ,8 28 ,1 78,7 173,5 11 26 ,6 23 ,7 28 ,5 75,3 1 32, 1 12 24,8 22 ,0 26 ,7 71,0 77,6 74,1 694,7 Trung bình Theo Ruthefor ... 68 175 3 12 415 635 926 14570 47484 55016 51844 529 62 5 523 7 T ng s 60000 57864 50000 40000 30000 20 000 10000 20 00 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 Năm Bi u ñ 4.1: Di n bi n s lư ng c u Phan Rang qua...
 • 90
 • 774
 • 0

Đánh giá khả năng sản xuất của dê lai f1 giữa dê bách thảo việt nam với dê lạt lào

Đánh giá khả năng sản xuất của dê lai f1 giữa dê bách thảo việt nam với dê lạt lào

Khoa học tự nhiên

... v o thời kỳ sinh sản 2. 1.3 Khả sản xuấtKhả sản xuất gia súc l khả tạo sản phẩm thịt, sữa, da, lông - Khả sản xuất thịt v chất lợng thịt: Đánh giá khả sản xuất thịt v chất lợng thịt gia súc ... 3. 320 .3 42 8 .20 7.456 3 .25 6.167 8.593.943 3.416.761 8.765.715 Châu âu 130.841 2. 622 .819 125 . 425 2. 631.1 02 125 .485 587.154 Châu phi 1.0 82. 2 82 3.141.877 1.097.743 3.0 72. 054 1.105 .29 3 3.1 12. 8 02 Châu ... Năm 20 07 424 .688.031 489. 723 .9 12 Trung Quốc 123 .467. 329 137.871.757 10,45 ấn Độ 122 . 721 .000 125 .456.000 2, 18 Pakistan 42. 650.000 55 .24 4.000 22 ,80 Bangladesh 34.478.000 52. 50.000 34,33 28 .500 32. 000...
 • 79
 • 438
 • 1

Đánh giá khả năng sản xuất của tổ hợp lai giữa đực duroc với nái lai landrace và yorkshire nuôi tại tỉnh bắc ninh và bắc giang

Đánh giá khả năng sản xuất của tổ hợp lai giữa đực duroc với nái lai landrace và yorkshire nuôi tại tỉnh bắc ninh và bắc giang

Khoa học tự nhiên

... n kh sinh s n c a l n nái 15 2. 2.1 Các ch tiêu su t sinh s n 2. 2 .2 Các y u t l n nái 15 nh hư ng ñ n kh sinh s n c a l n nái 16 2. 3 Các ch tiêu ñánh giá sinh trư ng, su t, ... 24 2. 3.1 Các ch tiêu ñánh giá sinh trư ng, su t ch t lư ng th t 2. 3 .2 Các y u t l n 24 nh hư ng ñ n su t ch t lư ng th t 25 2. 4 Tình hình nghiên c u nư c nư c 32 2.4.1 Tình ... u nghiên c u L n nái F1(Landrace x Yorkshire): 50 nái 24 5 ñ nuôi t i Xí nghi p gi ng l n L c v 50 nái 24 5 ñ nuôi t i tr i Cao Xá L n nái F1(Yorkshire x Landrace): 50 nái v i 24 2 ñ nuôi t i Xí...
 • 124
 • 339
 • 0

Đánh giá khả năng sản xuất của dê boer thế hệ 3 và 4 nuôi tại trung tâm nghiên cứu dê và thỏ sơn tây

Đánh giá khả năng sản xuất của dê boer thế hệ 3 và 4 nuôi tại trung tâm nghiên cứu dê và thỏ sơn tây

Khoa học tự nhiên

... ± 8,63 20 , 52 22 ð c 128 , 02 ± 8 ,25 23 ,25 126 ,47 ± 7 ,23 20 ,33 20 Cái 116,54 ± 8, 12 20,36 1 12, 24 ± 8,55 21 ,22 42 TB 122 ,91± 9, 32 22, 44 119,55 ± 8,63 20 ,35 Giai ño n Ss - 3-6 6-9 - 12 Ss - 12 n Th ... 19,55 32 ð c 128 ,90 ± 5,07 18 ,23 125 ,22 ± 6,05 22 ,03 28 Cái 130,45 ± 5,30 24 ,57 119,36 ± 7,08 23 ,75 60 TB 135,56 ± 3,99 21 , 42 122 ,11 ± 3,99 20 , 62 29 ð c 103,78 ± 8,70 16,33 106,00 ± 8, 62 18 ,24 26 ... 6,58 23 ,35 92, 12 ± 8, 52 23, 62 55 TB 88,67 ± 4,49 23 ,79 98,84 ± 4,49 22 ,15 25 ð c 110,78± 12, 90 18, 72 109,11±11, 52 17 ,28 20 Cái 78,89 ± 12, 54 18,08 93,85 ± 12, 15 19, 12 45 TB 105,56 ± 8,63 23 ,65...
 • 74
 • 764
 • 2

Luận văn đánh giá khả năng sản xuất của chim bồ câu nội nuôi theo phương thức công nghiệp tại huyện yên phong bắc ninh

Luận văn đánh giá khả năng sản xuất của chim bồ câu nội nuôi theo phương thức công nghiệp tại huyện yên phong bắc ninh

Khoa học tự nhiên

... gia c m .17 2. 3 .2 Nng su t tr ng c a gia c m 18 2. 3.3 Tu i ủ qu tr ng ủ u tiờn 22 2. 3.4 C ng ủ ủ tr ng 23 2. 3.5 T l th tinh v p n 23 2. 3.6 Nh ng ch tiờu ... 2. 2.1 C s khoa h c v kh nng sinh tr ng 2. 2 .2 Kh nng cho th t c a gia c m 14 2. 2.3 C s khoa h c v tiờu t n th c n 16 2. 3 C S KHOA H C V KH NNG SINH S N 17 2. 3.1 Sinh ... o gi ng nh m nõng cao kh nng thớch nghi c a gia c m, nh t l gia c m nh p n i 2. 2 C S KHOA H C V KH NNG SINH TR NG V CHO TH T GIA C M 2. 2.1 C s khoa h c v kh nng sinh tr ng 2. 2.1.1 Khỏi ni m sinh...
 • 95
 • 1,224
 • 10

Luận văn bước đầu đánh giá khả năng sản xuất của tổ hợp đà điểu lai zimbabwe x f1(black x australia) nuôi tại miền trung việt nam

Luận văn bước đầu đánh giá khả năng sản xuất của tổ hợp đà điểu lai zimbabwe x f1(black x australia) nuôi tại miền trung việt nam

Nông - Lâm - Ngư

... th c ăn 2. 9.1 ð c ñi m tiêu hoá trao ñ i ch t 2. 9 .2 Các y u t 2. 10 ñà ñi u 27 nh hư ng ñ n tiêu t n th c ăn 29 Tình hình nghiên c u nư c 29 2. 10.1 K t qu nghiên c u ñà ñi u nư c 29 2. 10 .2 Tình ... vi DANH M C NH nh 2. 1 Dòng ñà ñi u Zimbabwe 40 nh 2. 2 Dòng ñà ñi u Australia 40 nh 2. 3 Dòng ñà ñi u Blue 41 nh 2. 4 Dòng ñà ñi u Black 41 nh 4.1 ðà ñi u b m ngày tu i 53 nh 4 .2 ðà ñi u b m tháng ... th tinh k t qu 2. 7 13 nh hư ng pn Cơ s khoa h c c a sinh trư ng 14 17 19 2. 7.1 Khái ni m v sinh trư ng 19 2. 7 .2 Phương pháp ñánh giá 20 2. 7.3 Các y u t nh hư ng t i sinh trư ng 22 Cơ s khoa h...
 • 110
 • 493
 • 0

Đánh giá khả năng sản xuất của một số tổ hợp lai trong chăn nuôi lợn ngoại tại yên định, thanh hóa

Đánh giá khả năng sản xuất của một số tổ hợp lai trong chăn nuôi lợn ngoại tại yên định, thanh hóa

Khoa học tự nhiên

... s ch t ñ K t qu cho th y: S ñ / c a l n nái dòng CA 11,94 ± 0 ,29 con, dòng C 22 10, 42 ± 0 ,20 Ch tiêu c a l n nái dòng CA cao so v i l n nái dòng C 22 1, 52 S sai khác có ý nghĩa v m t th ng kê (P
 • 88
 • 441
 • 0

đánh giá khả năng sản xuất của tổ hợp lai giữa gà trống f1 với gà mái lương phượng

đánh giá khả năng sản xuất của tổ hợp lai giữa gà trống f1 với gà mái lương phượng

Nông - Lâm - Ngư

... 13 2. 3.4 M t s y u t nh hư ng ñ n t l n 14 2. 4 KH NĂNG SINH TRƯ NG 15 2. 4.1 Khái ni m v sinh trư ng 15 2. 4 .2 Cách ñánh giá kh sinh trư ng 16 2. 4.3 Các y u t nh hư ng ñ n kh sinh trư ng 17 2. 5 ... hình d ch b nh T năm 20 04 -20 09 Thanh Hoá ñã năm có d ch cúm gia c m x y ra, ñó năm 20 04, 20 05 ñ u năm 20 09; ñó năm 20 04 -20 05 d ch cúm di n liên ti p ph c t p, năm 20 06, 20 07, 20 08 d ch cúm s gia ... ngày th 24 gi ; ngày th 20 gi ; ngày th ñ n ngày th 15 12 gi ; ngày th 16 – 18 14 gi ; ngày 19 – 22 16 gi ; ngày 23 – 24 18 gi ; ngày 25 ñ n k t thúc 24 gi Cư ng ñ chi u sáng ngày ñ u 20 lux,...
 • 106
 • 622
 • 1

Xem thêm