đánh giá khả năng kết hợp của một số dòng ngô thuần có nguồn gốc địa lý khác nhau được tạo ra tại việt nam

đánh giá khả năng kết hợp của một số dòng ngô nếp tự phối đời 4 và 5 từ các giống ngô nếp địa phương

đánh giá khả năng kết hợp của một số dòng ngô nếp tự phối đời 4 và 5 từ các giống ngô nếp địa phương

Kinh tế - Quản lý

... và quá trình thử khả năng kết hợp của các dòng thuần. Do vậy, công tác thu thập và đánh giá vật liệu là hết sức quan trọng. Đánh giá khả năng kết hợp của các dòng, giống ngô thực chất là xác ... thành năng suất và năng suất của các tổ hợp lai vụ xuân 2010 69 4.2.7 Một số chỉ tiêu chất lợng của các tổ hợp ngô nếp lai 71 4.2.8 Kết quả xác định khả năng kết hợp trên một số tính trạng về năng ... điểm sinh của các dòng bố mẹ 46 4.1.5 Mức độ nhiễm sâu bệnh hại của các dòng bố mẹ 50 4.1.6 Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất 51 4.2 Đánh giá khả năng kết hợp của các dòng bố mẹ...
 • 101
 • 736
 • 1

Luận văn xác định khả năng kết hợp của một số dòng ngô thuần được tạo ra từ nguồn vật liệu trong nước và nước ngoài

Luận văn xác định khả năng kết hợp của một số dòng ngô thuần được tạo ra từ nguồn vật liệu trong nước và nước ngoài

Nông - Lâm - Ngư

... cho rằng đánh giá dòng về khả năng kết hợp thực chất là xác định tác động của gen. Sprague và Tatum chia tác động gen liên quan đến khả năng kết hợp thành hai loại: khả năng kết hợp chung ... niệm khả năng kết hợp Khả năng kết hợpmột thuộc tính đợc chế định di truyền, đợc truyền lại cho đời sau qua tự phối và qua lai. Khả năng kết hợp đợc thể hiện bằng giá trị trung bình của ... thụ tinh) một số dòng thuần đà đợc tạo ra. Tuy nhiên một dòng thuần chỉ ý nghĩa sử dụng khi những đặc điểm nông, sinh học mong muốn trong đó quan trọng nhất là khả năng kết hợp. Vì không...
 • 78
 • 672
 • 1

Khảo sát, đánh giá khả năng chịu hạn của một số dòng ngô thuần được tạo ra từ nguồn nguyên liệu nhập nội docx

Khảo sát, đánh giá khả năng chịu hạn của một số dòng ngô thuần được tạo ra từ nguồn nguyên liệu nhập nội docx

Báo cáo khoa học

... xử số liệu theo hướng dẫn của CIMMYT và của Viện Nghiên cứu Ngô 1985. III. KÕT QU¶ Vµ TH¶O LUËN 1. Kết quả đánh giá khả năng chịu hạn của các dòng ngô nghiên cứu 1.1. Kết quả đánh giá khả ... 2 2A VB2 Tạo ra từ giống ngô lai C919 > S15 3 30Y87.2 VB3 Tạo ra từ giống ngô lai 30Y87 S9 4 2177 VB4 Tạo ra nguồn vật liệu của CIMMYT > S15 5 CML VB5 Tạo ra nguồn vật liệu của CIMMYT ... của các dòng ở các giai đoạn cây con bằng cách gây hạn nhân tạo trong phòng theo phương pháp đánh giá nhanh của Ngô Hữu Tình, 1995. - Thí nghiệm đánh giá khả năng chịu hạn của các dòng được...
 • 7
 • 515
 • 1

KếT QUả ĐáNH GIá ĐặC ĐIểM NÔNG HọC Và KHả NĂNG KếT HợP CủA MộT Số DòNG NGÔ NGUồN GốC ĐịA KHáC NHAU CHọN TạO TạI PHíA BắC VIệT NAM

KếT QUả ĐáNH GIá ĐặC ĐIểM NÔNG HọC Và KHả NĂNG KếT HợP CủA MộT Số DòNG NGÔ Có NGUồN GốC ĐịA Lý KHáC NHAU CHọN TạO TạI PHíA BắC VIệT NAM

Sinh học

... tạo giống ngô lai. Nghiên cứu khả năng kết hợp (KNKH) của các dòng ngô thuần nguồn gốc địa khác nhau, cho ta kết luận về quan hệ giữa khả năng kết hợp của các dòng với sự xa cách địa ... từ những do trên, đánh giá đặc điểm nông học v khả năng kết hợp của một số dòng ngô nguồn gốc địa khác nhau chọn tạo tại phía Bắc Việt Nam đợc tiến hnh tại Viện Nghiên cứu Ngô ở 2 ... NI 723 KếT QUả ĐáNH GIá ĐặC ĐIểM NÔNG HọC V KHả NĂNG KếT HợP CủA MộT Số DòNG NGÔ NGUồN GốC ĐịA KHáC NHAU CHọN TạO TạI PHíA BắC VIệT NAM Results on Evaluation of Agronomical Traits and...
 • 10
 • 553
 • 1

Đánh giá đa dạng di truyền và khả năng kết hợp của một số dòng ngô nếp tự phối

Đánh giá đa dạng di truyền và khả năng kết hợp của một số dòng ngô nếp tự phối

Khoa học tự nhiên

... 4.4.4 Khả năng chống ñổ của dòng vật liệu bố mẹ 54 4.5 Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của các dòng vật liệu bố mẹ. 55 4.6 Kết quả ñánh giá một số ñặc ñiểm của tổ hợp lai 58 ... 4531,2 Nguồn tổng cục thống kê, 2009 ðể ñược những thành tựu trên, Việt Nam ñã những thành tựu trong nghiên cứu chọn tạo những dòng ngô cho ưu thế lai cao. Việt Nam ñã tiếp cận ngô lai ... thế giới .Một số lượng lớn khi lai các dòng hoặc các giống khác nhau về di truyền ñã cho sức sống ưu thế lai và ưu thế lai ở thế hệ F1. Con lai F1 sức sống và năng suất cao hơn bố mẹ của chúng....
 • 87
 • 501
 • 1

Đặc điểm nông học và khả năng kết hợp của một số dòng ngô QPM thế hệ mới tại phía Bắc Việt Nam doc

Đặc điểm nông học và khả năng kết hợp của một số dòng ngô QPM thế hệ mới tại phía Bắc Việt Nam doc

Báo cáo khoa học

... hơn 2 dòng bố mẹ của HQ2000. 2. Kết quả đánh giá khả năng kết hơp của các dòng QPM mới 2.1. Giá trị khả năng kết hợp chung của các dòng QPM mới Bảng 4 cho cho thấy dòng giá trị KNKH chung ... những do trên, kết quả đánh giá đặc điểm nông học và khả năng kết hợp của một số dòng ngô QPM thế hệ mới tại phía Bắc Việt Nam được trình bày trong bài báo này. 1 Viện Nghiên cứu Ngô. ... những dòng khác. Vì vậy kết quả đánh giá khả năng kết hợp của 17 dòng với 2 cây thử trùng hợp với kết quả phân tích đa dạng di truyền trên đồ phả hệ. 2. Đề nghị Tổ hợp lai V64 x V152 được đặt...
 • 7
 • 368
 • 2

ĐáNH GIá KHả NĂNG SINH TRƯởNG, PHáT TRIểN, NĂNG SUấT Và BƯớC ĐầU THử KHả NĂNG KếT HợP CủA MộT Số DòNG, GIốNG LạC ƯU Tú

ĐáNH GIá KHả NĂNG SINH TRƯởNG, PHáT TRIểN, NĂNG SUấT Và BƯớC ĐầU THử KHả NĂNG KếT HợP CủA MộT Số DòNG, GIốNG LạC ƯU Tú

Sinh học

... tổng số hoa nhiều, thời gian nở hoa di, sức sống hạt phấn cao. Khả năng kết hợp của dòng mẹ MD7 với các dòng bố tốt hơn dòng Senlai 75/23. Dòng CT1 khả năng kết hợp cao với cả hai dòng ... Những dòng, giống hệ số kinh tế cao thì năng suất cao (Sevgi v cs., 2008). Hệ số kinh tế của các dòng, giống biến động từ 0,39 đến 0,66 (Bảng 6). Một số dòng, giống hệ số kinh tế cao: ... dòng CT1 khả năng kết hợp tốt với cả hai dòng mẹ MD7 v Sen lai 75/23, tỷ lệ hoa hình thnh tia của các tổ hợp lai CT1 x MD7, CT1 x Sen lai 75/23 lần lợt đạt 30,0% v 19,3%. Dòng L08 khả...
 • 9
 • 324
 • 0

Xem thêm