đánh giá công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn xã hợp châu huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc

Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

Kinh tế

... vịt r í huyện ho nh bồ h u y ện b a c h ẽ t ỉ h b ắc g ia n g n Kỳ Th-ợng Đồng Sơn t x u ô n g b í x ã t ân d ân Đồng Lâm Vũ Oai Hòa Bình Dân Chủ Quảng La Bằng Cả Sơn ... so vi ni c Bc Kinh, phn ln cỏc gia ỡnh dựng s tin bi thng ú cng vi khon tin tit kim ca h cú th mua c cn h mi Cũn i vi ngi dõn khu vc nụng thụn cú th dựng khon tin bi thng mua c hai cn h cựng ... Vũ Oai Hòa Bình Dân Chủ Quảng La Bằng Cả Sơn D-ơng Th ịx ã c ẩm p h ả Thống Nhất T.T.Trới Lê Lợi h u y ện y ê n h - n g t p h l o n g Ngun: Website: Http://www.quangninh.gov.vn...
 • 98
 • 436
 • 0

Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh

Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh

Kinh tế

... hiểu đánh giá việc thực công tác giải phóng mặt nhà nước thu hồi đất số dự án địa bàn Thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh - Xác định tác động kinh tế - hội công tác giải phóng mặt địa bàn nghiên ... kinh tế hội, thực tiễn công tác giải phóng mặt Đánh giá tổng quan điều kiện tự nhiên, kinh tế hội thành phố Hạ Long khu vực nghiên cứu 2.1.2 Đánh giá công tác giải phóng mặt địa bàn nghiên ... giải phóng mặt 22 - Trình tự công tác giải phóng mặt - Giải vấn đề phát sinh kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thực công tác giải phóng mặt 2.1.3 Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác giải phóng mặt...
 • 113
 • 704
 • 6

Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh

Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh

Kinh tế

... đẩy phát triển kinh tế phù hợp với chế thị trƣờng vừa phải giải vấn đề hội Đó lý chọn đề tài: Đánh giá công tác giải phóng mặt số dự án địa bàn huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh” Mục đích, ... thực công tác GPMB hành 2.2.4 Đánh giá việc thực sách bồi thường, hỗ trợ hai dự án chọn - Những văn pháp lý liên quan - Khái quát dự án nghiên cứu - Kết thực công tác GPMB 02 dự án - Đánh giá công ... quát dự án nghiên cứu 62 3.4.3 Đánh giá kết thực công tác GPMB 02 dự án qua trình thu thập, tổng hợp số liệu Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Yên Hƣng 66 3.4.4 Đánh giá ảnh...
 • 115
 • 344
 • 0

Luận văn đánh giá thực trạng công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn thị từ sơn, tỉnh bắc ninh

Luận văn đánh giá thực trạng công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh

Khoa học tự nhiên

... bàn th T Sơn (giai ño n t năm 2008 ñ n nay) 3.1.3 ðánh giá công tác thu h i ñ t, b i thư ng, GPMB c a m t s d án - ðánh giá vi c th c hi n thu h i, b i thư ng, h tr c a d án xây d ng Khu công ... C A CÔNG TÁC B I THƯ NG, GI I PHÓNG M T B NG 2.1.1 S c n thi t c a công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng 2.1.2 ð c ñi m nh ng y u t tác ñ ng ñ n công tác b i thư ng, gi i phóng ... án ñ a bàn th T Sơn - T nh B c Ninh” 1.2 M C TIÊU ðánh giá vi c th c hi n sách thu h i ñ t xây d ng s h t ng, khu công nghi p giai ño n hi n th T Sơn thông qua hai d án, c th d án xây d...
 • 103
 • 3,090
 • 13

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn huyện yên bình,

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn huyện yên bình,

Thạc sĩ - Cao học

... n b i thư ng ñ t ñai ñư c giám ñ nh viên công c ng ñánh giá tiêu chu n giá quy ñ nh ñ thu h i ñ t ph c v cho công trình công c ng M i năm Hàn Qu c cho thi hành ñánh giá ñ t 27 tri u ñ a ñi m ... nh ng nhân t nh hư ng t i giá chuy n ng quy n s d ng ñ t; t ñó tác ñ ng t i giá ñ t tính b i thư ng Công tác b i thư ng gi i phóng m t b ng liên quan m t thi t v i công tác quy ho ch, k ho ch s ... - Chưa có ñơn v chuyên trách v gi i phóng m t b ng, ñ i ngũ cán b làm công tác gi i phóng m t b ng ch y u cán b , công ch c c a phòng ban chuyên môn UBND xã, th tr n làm vi c theo ch ñ kiêm nhi...
 • 129
 • 622
 • 7

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn huyện vụ bản tỉnh nam định

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn huyện vụ bản tỉnh nam định

Thạc sĩ - Cao học

... án; Công tác b i thư ng gi i phóng m t b ng c a d án; Nh n xét chung v công tác b i thư ng gi i phóng m t b ng) - Xác ñ nh nh ng v n ñ t n t i công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng hai d án ... a ñ n công tác b i thư ng, GPMB Nhà nư c thu h i ñ t + ði u tra, ñánh giá th c tr ng công tác b i thư ng GPMB c a hai d án (Gi i thi u v d án; Các sách, s pháp lý c a vi c th c hi n d án; Tình ... tháng có nhi t ñ trung bình l n 28oC t - tháng Mùa ñông, nhi t ñ trung bình 18,9 oC, tháng l nh nh t tháng tháng Mùa h , nhi t ñ trung bình 29oC, tháng nóng nh t tháng tháng -ð m: ð gi a tháng...
 • 107
 • 730
 • 1

Luận văn đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn huyện vị xuyên, tỉnh hà giang

Luận văn đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn huyện vị xuyên, tỉnh hà giang

Khoa học tự nhiên

... P .án 51 100 Phơng án đ phê duyệt P .án 37 72,5 Phơng án cha phê duyệt P .án 14 27,4 Phơng án thực xong P .án 26 51 T ng di n tớch ủ t thu h i 670,3 100 Phơng án đ phê duyệt 426,5 63,62 Phơng án ... đai 4.1.3.1 Công tác quản lý Nh nớc đất đai Công tác quản lý đất đai theo địa giới h nh Huyện Vị Xuyên đ xác định địa giới h nh x v huyện theo thị 364/CT, đến tất 22 x v thị trấn có đồ địa giới ... kiến trúc dự án 67 Bảng 4.8 Kết thực sách hỗ trợ, bồi thờng, GPMB dự án 70 Bảng 4.9 Kết thực giao đất tái định c v số tiền dự án phải nộp ho n trả ngân sách Nh nớc dự án 72...
 • 105
 • 1,173
 • 5

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn huyện yên bình,

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn huyện yên bình,

Kinh tế

... n b i thư ng ñ t ñai ñư c giám ñ nh viên công c ng ñánh giá tiêu chu n giá quy ñ nh ñ thu h i ñ t ph c v cho công trình công c ng M i năm Hàn Qu c cho thi hành ñánh giá ñ t 27 tri u ñ a ñi m ... nh ng nhân t nh hư ng t i giá chuy n ng quy n s d ng ñ t; t ñó tác ñ ng t i giá ñ t tính b i thư ng Công tác b i thư ng gi i phóng m t b ng liên quan m t thi t v i công tác quy ho ch, k ho ch s ... - Chưa có ñơn v chuyên trách v gi i phóng m t b ng, ñ i ngũ cán b làm công tác gi i phóng m t b ng ch y u cán b , công ch c c a phòng ban chuyên môn UBND xã, th tr n làm vi c theo ch ñ kiêm nhi...
 • 129
 • 441
 • 1

Đánh giá thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn thị vĩnh yên, tỉnh vĩnh phúc

Đánh giá thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn thị xã vĩnh yên, tỉnh vĩnh phúc

Nông - Lâm - Ngư

... giải phóng mặt số dự án địa b n thị x Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc 1.2 Mục đích yêu cầu nghiên cứu 1.2.1 Mục đích - Tìm hiểu sách bồi thờng giải phóng mặt Nh nớc v tỉnh Vĩnh Phúc - Đánh giá thực trạng ... định c 4.5 69 75 Đánh giá chung việc thực sách bồi thờng giải phóng mặt dự án nghiên cứu địa b n thị x Vĩnh Yên 82 4.5.1 Một số th nh công 82 4.5.2 Một số hạn chế 83 4.6 Đề xuất số giải pháp góp ... khai số dự án phát triển sở hạ tầng thị x Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc, cụ thể l dự án: * Dự án xây dựng công trình sân Golf v biệt thự nh vờn Nam Đầm Vạc x Thanh Trù thị x Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc...
 • 109
 • 373
 • 0

''''''''Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn huyện hoành bồ tỉnh quảng ninh

''''''''Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn huyện hoành bồ  tỉnh quảng ninh

Nông - Lâm - Ngư

... đồ vị trí huyện hoành bồ huyện ba chẽ tỉnh bắc giang Đồng Sơn Kỳ Thượng t.x.uông bí tân dân Đồng Lâm Vũ Oai Hòa Bình Dân Chủ Quảng La Bằng Cả Sơn Dương Thống Nhất ... Bình Dân Chủ Quảng La Bằng Cả Sơn Dương Thống Nhất T.T.Trới Thị x ã cẩm phả Lê Lợi huyện yên hưng t.p hạ long Phớa ụng Bc giỏp huyn Ba Ch (tnh Qung Ninh) v huyn Sn ng (tnh Bc ... chuyờn dựng t tr s c quan, cụng trỡnh s nghip t quc phũng t an ninh t sn xut, kinh doanh phi nụng nghip t cú mc ớch cụng cng t tụn giỏo, tớn ngng t ngha trang, ngha a t sụng sui v mt nc chuyờn dựng...
 • 118
 • 1,435
 • 3

Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn huyện phú bình tỉnh thái nguyên

Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn huyện phú bình  tỉnh thái nguyên

Nông - Lâm - Ngư

... tài: Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt số dự án địa bàn huyện Phú Bình - Tỉnh Thái Nguyên” thực nhằm tìm hiểu thuận lợi khó khăn, tồn thực giải phóng mặt bằng, đồng thời đề xuất số giải ... độ bồi thường, giải phóng mặt thời gian tới Mục đích nghiên cứu đề tài - Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt số dự án địa bàn huyện Phú Bình - Tỉnh Thái Nguyên - Đề xuất giải pháp nhằm ... Đối tượng, địa bàn nghiên cứu 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu công tác bồi thường, giải phóng mặt để thực dự án địa bàn huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên: - Dự án đầu tư xây dựng công trình:...
 • 97
 • 1,176
 • 1

Xem thêm