ôn tập đại số 8 chương 1

Ôn tap đai so 8 ki 1

Ôn tap đai so 8 ki 1

Toán học

... 2x2+ 3(x -1) (x +1) = 5x(x +1) c) (8- 5x)(x+2) + 4(x-2)(x +1) + (x-2)(x-2) =0d) 4 (x -1) (x+5) (x+2)( +5) = 3(x -1) (x+2) 1 Ôn tập T8 GV: Vũ Hoàng SơnBài tập: 1) Tính a) (3x -1) 2 b) (2x3y + 1 4y4)2c) ... (2-x)(4+2x+x2) + 3x(x+2) = 17 5) Biến đổi tổng sau thành tích: a) m2 -9 b) 36 y2 c) a6 b6 d) 81 -10 0n 8 e) 8x3 27 3 Ôn tập T8 GV: Vũ Hoàng SơnBài 4 Phân thức đại số Ví dụ 1: với giá trị ... (ax2 -1) (ax2 +1) (ax2 -1) 2 g) (11 x+9y)2 (11 x+9y) (11 x-9y) h) (x-y+z) (x-y-z) i) (a + b + c)2 4)Tìm x: a) ( x+3)2 (x-3)2 = 5b)(x+2)(x2-2x+4) x(x2-2) = 15 c)(x -1) 3...
 • 6
 • 1,219
 • 23

Ôn tập Đại số 8

Ôn tập Đại số 8

Toán học

... nhau?Bài 6.Tìm một số có 2 chữ số, biết rằng chữ số hàng đơn vị gấp 3 chữ số hàng chục và nếu ta đổi chỗ hai chữ số cho nhau thì đợc số mới lớn hơn số cũ 54 đơn vị.Bài 7.Lúc 8h sáng, một chiếc ... lúc 12 h30. Tính vận tốc lúc ca nô xuôi dòng, biết vận tốc dòng nớc là 6km/h.Bài 8. Hai vòi nớc cùng chảy vào 1 bể cạn thì sau 4 giờ 48 phút thì đầy bể.Mỗi giờ l-ợng nớc vòi 1 chảy đợc bằng 1, 5 ... giác vuông?II.Bài tập *Dạng 1: Vận dụng định lý Ta letBài 1: Cho hình thang ABCD (AB//CD) ,một đờng thẳng song song với 2 đáy, cắt cáccạnh AD,BC ở M và N sao cho MD = 2MA.a.Tính tỉ số .b.Cho...
 • 12
 • 2,164
 • 13

Ôn tập đại số 10 chương II

Ôn tập đại số 10 chương II

Toán học

... 3 1 1 1 y xx= ++ l:A. D = ( -1; 1) B. D = ( -1; 1] C. D = (-; 1] \ { -1} D. D = (-; -1] (1; + )Cõu3 : Tp xỏc nh ca hm s x3 1 1x)x(fy+== l: A. (1; 3) , B. [1; 3] , C. (1; 3] , D. [1; 3)Cõu ... I(2 ;1) B. I(-2 ;1) C. I(2; -1) D. I(-2; -1) Câu 22: Cho hàm số (P) : 2y ax bx c= + +Tìm a, b, c biết (P) qua 3 điểm A( -1; 0), B( 0; 1) , C (1; 0). A. a = 1; b = 2; c = 1. B. a = 1; b = -2; c = 1. C. ... = R , l B. D = R\ {1 ; 1} , l C. D = R , chn D. D = R , khụng chn , khụng l Câu20: Đỉnh của Parabol y = x2 – 2x +2 là : A. I( -1; 1) B. I (1; 1) C. I (1; -1) D. I (1; 2)Câu 21: Parabol (P): y =...
 • 4
 • 813
 • 11

Giáo án Đại số 8 Chương 1 (3 cột)

Giáo án Đại số 8 Chương 1 (3 cột)

Toán học

... / 17 Sgk : Tính giá trị biểu thức:a) Ta có: A=x2+4x+4==(x+2)2Tại x= 98, ta có: A=( 98+ 2)2 =10 02 =10 000.b) Ta có:B=x3+3x2+3x +1= =(x +1) 3 Tại x=99, ta có: B=(99 +1) 3 =10 03 =1 000 ... B=(99 +1) 3 =10 03 =1 000 000.V.HDVN( 10 ):*Bài tập: B35 / 17 Sgk : a) Có thể đa A = 342+662+ 68. 66 về dạng nào ? Vận dụng đợc hằng đẳng thức nào ?b) Biểu thức: B = 742+242- 48. 74 áp dụng kiến thức ... nào ? ( Gợi ý: a) A = 342+662+ 68. 66 = 342+ 68. 66+662= 342+2.34.66+662 =( +.)2 =b) B = 242- 48. 74+742 = 242-2.24.74+742= ) B36 / 17 Sgk : Gợi ý: Phân tích và vận dụng...
 • 2
 • 533
 • 1

Giáo án Đại số 8 chương 1

Giáo án Đại số 8 chương 1

Toán học

... quả?2: 1. Phép chia hết (2x4 -13 x3 +15 x2 +11 x-3): (x2- 4x-3) 2x4 -13 x3 +15 x2 +11 x-3 x2- 4x-3 2x4-8x3 - 6x2 2x2- 5x +1 - 5x3+ 21 x2 +11 x-3 - 5x3+ 20 x2 +15 x x2- ... +1 = (3x)2 -2.3x +1 = (3x -1) 2b) (2x+3y)2+2(2x+3y) +1 = (2x +3y +1) 2 2HS lên bảng.Tính nhanha) 10 12 = (10 0 +1) 2 10 02 +200 +1 = 10 2 01 c) 47.53 = (50-3)(50+3)= 502-32 =24 91 ... (2b +1) 2= (2a +1+ 2b +1) (2a +1- 2b -1) = 4a(a +1) - 4b(b +1) = 4[a(a +1) -b(b +1) ]  8 điều phải chứng minh 1 điểm __________________________________________________- 44 - Giáo án ĐS Lớp8 -...
 • 80
 • 404
 • 0

giáo án đại số 8 chương 1

giáo án đại số 8 chương 1

Toán học

... 7))7(3(2)7(2 12 4)7(26367)7(2)63(67 14 263)7(2672+−=+−=+−−−=++−−=++−+−xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-Bài tập 34 bMTC = x (1 - 5x) (1 + 5x)) 51( 51 ) 51) ( 51( ) 51( ) 51) ( 51( 11 025) 51) ( 51( 15 25 51 ). 51) ( 51( )15 25() 51) .( 51( 51 ) 51) ( 51( 15 25) 51( 1 2 51 1525) 51( 1 )12 5( 15 25) 51( 1 125 15 255 1 2222222xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx+−=+−−=+−+−=+−−++=+−−++−+=+−−+−=−−+−=−−−+−=−−−−-Bài ... 0202−≠⇒≠+⇒xx-Bài tập 50-Hs thực hiệnxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 21 1) 21) ( 21) (1( )1) (1) (12 ()2)( 21( )1) (1( . 1 12 1 41 : 1 12 1 31 : 1 1 1 3 1: 1 1 2222222−−=−+++−+=−++−++=−−++=−−−+++=−−++-Bài ... trong ngoặc trước ta phải quyđồng mẩu thức. 12 10 4) .12 ) (12 ( )12 (5 .8 4 )12 (5. )12 ) (12 ( )14 4 (14 44 510 . )12 ) (12 ( )12 ) (12 ( )12 ). (12 (4 510 . 12 12 12 12 22+−=−+−−=−+−+−−++=−+−−−−++−+−−−+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxCâu...
 • 59
 • 333
 • 1

Bài tập Đại số 8 Chương I

Bài tập Đại số 8 Chương I

Toán học

... x2 - 1 8. Tìm n nguyên để 2 -n 7 - n 2n2+ là số nguyên9. Chứng minh rằng:a. 11 10 - 1 chia hết cho 10 0b. 9 . 10 n + 18 chia hết cho 27c. 16 n - 15 n - 1 chia hết cho 255 10 . Tìm ... c/ x4+y4 18 . Cho a là số gồm 2n chữ s 1 , b là số gồm n +1 chữ số 1, c số gồm n chữ số 6. Chứng minh rằng: a + b + c + 8số chính phương.• PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ 1. Phân tích đa ... cả các số tự nhiên n để 2n - 1 chia hết cho 7 11 . Chứng minh rằng:a. 20n + 16 n - 3n - 1  323 với n chẵnb. 11 n + 2 + 12 2n + 1  13 3 c. 2n22 + 7  7 våïi n > 1 6Tôn Nữ Bích...
 • 6
 • 759
 • 7

Đề kiểm tra đại số 8 chương 1

Đề kiểm tra đại số 8 chương 1

Toán học

... ¸n thang ®iÓmPhÇn I 1 2 3 1 2 33®E E A A,C;D D B 1 1 1 1 1 1PhÇn II §Ò I §Ò IIBµi KÕt qu¶ KÕt qu¶ §iÓm1a -x2+ x +x2 + 3x4x-x2+ 5x +x2 + 6x 11 x0.50.51b x2- 4 - (x2- 9 )5x2- ... )50.50.52a x(x - 2) x(x - 4) 1 2b (x-y)(x +1) (x-y)(x- 1) 1 2c (x- y - 4)(x- y +4) (x- y - 5)(x- y +5) 1 3a x2 + 2 x - 1 x2 + x - 7 d -10 1 3b m =3 14 1 ...
 • 2
 • 610
 • 5

ON TAP DAI SO LOP 8 CHUONG 1

ON TAP DAI SO LOP 8 CHUONG 1

Tư liệu khác

... )2234−−+yxh) 13 323+−+−xxxk) 322392727 yxyyxx−+− l) 12 5 1 1253−xm) 27 8 3+y3. Tìm x:a) 012 42=−xxb) 014 72=+xxc) ( ) ( ) 017 172=−+−xxxd) ( ) 019 9 919 996=+−−xxxe) 04 1 2=+−xxf) ... ) ( )22 18 3 8 38 2222=−−−+xxxc) 011 4492=++xxd) ( ) ( ) ( )022 .1 23=−−−−−xxxx 4) Chứng minh biểu thức luôn dương:a) A= 3 81 62++xxb) 85 2+−=yyBc) 2222+−=xxCd) 410 256922+++−=yyxxD ... )yxzxyyyxx−+−−− 282 11 4f) ( ) ( )aaaa−+− 316 38 232. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:a) 3 612 2++aab) 13 612 2−−xxc) 2244 yxxy−−d) 222549 am−d) 24 81 94ba−e) ( )22 91 xa−+g)...
 • 5
 • 5,113
 • 88

Ôn tập Đại Số Chương I lớp 8 (cực hot)

Ôn tập Đại Số Chương I lớp 8 (cực hot)

Toán học

... 3 6 2 23 2 3 1 2− −+ +− − 6 ) 8 2 2 2 3 2 23 2 2 1 2− ++ −+ − 7 ) 5 2 6 14 21 23 2 7 1 3+ −− ++ − 8 ) 11 6 2 3 5 10 23 2 5 2 3− +− +− + 9 ) 3 5 3 5 1 8 32 3 5 2 3 ... 7 6 - 2 + 47 1 + 7 −  ÷ ÷ ÷   6 ) 2 48 2 6324 - 2 . 14 - 8 + 8 BÀI 3 : Giải phương trình : 1 / 3 4 02 - + 8 =x 2/ 25 25 16 16 - = 3 2− −x x 3) 8 18 3 2 - = - 4 2xx ... AH BÀI 15 :  ABC, vuông tại A ,trung tuyến AM = 5 cm ; AB = 6 cm 1 / 23 4 02 - + =x 2/ 16 16 9 9 1x x+ − + = 3 ) 3 2x 5 8x 20 18 x = 0+ − − 4 ) 24(x 2) 8+ =BÀI 4 : Rút gọn : 1 ) (...
 • 10
 • 1,333
 • 11

Bài tập ôn tập đại số chương 1

Bài tập ôn tập đại số chương 1

Toán học

... Đại số 11 Ôn thi học kỳ I – Chương III. CÔNG THỨC CỘNGCông thức cộng: III. CÔNG THỨC NHÂN 1. Công thức nhân đôi: sin2a = 2sina.cosa2 2 2 2cos2 cos sin 2cos 1 1 2sina a a a ... Đặt: tan ( 2 )2at a k= ≠ +π π thì: 22sin 1 tat=+; 22 1 cos 1 tat−=+; 22tan 1 tat=−IV. CÔNG THỨC BIẾN ĐỔI 1. Công thức biến đổi tổng thành tích:sin sin 2sin .cos2 ... Công thức biến đổi tích thành tổng:Trang 2 Nguyễn Tấn Só222 1 cos2sin2 1 cos2cos2 1 cos2tan 1 cos2aaaaaaa−=+=−=+3332sin3 3sin 4sincos3 4 cos 3cos3tan tantan31...
 • 2
 • 601
 • 2

ôn tập đại số chương 1 lớp 9

ôn tập đại số chương 1 lớp 9

Ngữ văn

... )22 1 6440 1 xx với x< ;1 có giá trị là: A.5 1 x+ B.( ) 1 5 1 +xC.5 1 D.5 1 Câu 7: Giá trị của biểu thức 32222232+bằng: A 8 2 B .8 2 C 12 D .12 Câu 8: Cho phơng trình 01 2=+x. ... x < 1 D. x > 0.Câu 2 : Số 81 có căn bậc hai số học là : A. 9 B. - 9 C. 81 D. - 81 Câu 3 : ( 25 + 2 ). ( 25 - 2) bằng : A. 22 B. 18 C. 22 + 4 10 D. 8. Câu 4 : 2abằng : A. a B. ... : a/ ( )2 215 0 18 2 −−−b/ 12 12 12 12 +−+−+Bài 4 : Giải phương trình : a/ 0923=−−xb/ 22322 312 2−−+=+−xxBài 5 : Rút gọn : a/ 9624++xx b/ 2 3 3 2 2 1 2 3 3 2 2 1 + − +− +−...
 • 4
 • 9,972
 • 231

Bài tập Đại số 8 nâng cao (chương II, III, IV)

Bài tập Đại số 8 nâng cao (chương II, III, IV)

Toán học

... abc4 1 5 )13 (24 19 32 )1( 5−+=−−+−xxx55)2(4 10 5,954)2(3++=−+−xxxayayayaay+−−−−=−−+−− 1 1 1 12 1 )1( 2 1 1442322 )1( )1( )12 ( 1 313 ++++++=+aaaaxaaabxaab ... 3mx có nghiệm số gấp ba nghiệm số của phương trình (x +1) (x -1) - (x + 2)2 = 33+−−−+−−= 1 2 1: 1 2 1 1223xxxxxxxH4 1 2 41 +=−xxxmmx 63 1 2−=2. Cho ... và biểu diễn tập nghiệm trên trục số: a/ b/ c/ 5. Giải bất phương trình sau:70226 1 32≤−++−−axxx2 8 12 43>−+−−xxxyyy≤−+−−6 12 1 3 1 1 10 35 1 >+−−−zzz3....
 • 8
 • 3,696
 • 53

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25