Tài liệu về " đặc điểm " 13 kết quả

Những đặc điểm để trở thành nhân viên tiềm năng"

Những đặc điểm để trở thành nhân viên tiềm năng

Kỹ năng tư duy

Những đặc điểm để trở thành “nhân viên tiềm năng" Bạn luôn tự hỏi không hiểu trong mắt sếp “nhân viên tiềm năng” là người như thế nào? Làm thế nào để trở thành nhân viên tiềm năng?. Đó l 123doc.vn
 • 5
 • 606
 • 4

Các đặc điểm C++ áp dụng cho class

Các đặc điểm C++ áp dụng cho class

Kỹ thuật lập trình

Các đặc điểm C++ áp dụng cho class . Các đặc điểm C++ p dụng cho classLập trình hướng đối tượng@ 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU2Tài liệu đọcn Eckel, Bruce. Thinking in C++, 2ndEd.. Chapter 7: Class IIn 7.2, 7.3, 7.6, 7.7, 7.8@ 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU3Tổng quann Các đặc điểm cơ bản của C++ như const, static, ...ápdụng cho các lớp
 • 15
 • 411
 • 1

Khảo sát đặc điểm mô hình

Khảo sát đặc điểm mô hình

Kĩ thuật Viễn thông

Khảo sát đặc điểm mô hình . Khảo sát ứng dụng MATLAB trong điều khiển tự động NHÓM LỆNH VỀ ĐẶC ĐIỂM MÔ HÌNH (Model Properties)1. Lệnh COVAR,. có thể được dùng để nghiên cứu đặc tính điều khiển và đặc tính quan sát của các hệ không gian trạng thái và giảm bậc mô hình. gram(a,b) tạo ra sự đánh giá
 • 11
 • 992
 • 5

Phân lớp cẩm chướng - caryophyllidae

Phân lớp cẩm chướng - caryophyllidae

Sinh học

Phân lớp cẩm chướng - caryophyllidae . bầu trên một ô có 2 - 5 vòi nhụy. Đính noãn trung trụ. Quả nang hay quả mọng. Công thức hoa * K 4-5 C 4-5 A5+5 G( 2-5 ) b. Phân loại: Họ Cẩm chướng có khoảng. PHÂN LỚP CẨM CHƯỚNG - CARYOPHYLLIDAE 1. Đặc điểm Gồm những cây thuộc thảo ít khi là cây
 • 7
 • 582
 • 3

Giáo trình vi sinh vật

Giáo trình vi sinh vật

Sinh học

Giáo trình vi sinh vật . Flaviviridae Coronaviridae Potyviridae Tymovirus Tobamoviridae Cormoviridae Vi khuẩn Động vật Động vật Động vật Động vật Động vật Thực vật Thực vật Thực vật. Rodoviridae Papovaviridae Adenoviridae Herpesviridae Poxviridae Baculoviridae Hepadnaviridae Caulimoviridae Vi khuẩn Động vật Động vật Động vật Động vật
 • 15
 • 403
 • 3

Tài liệu Tài liệu nuôi dưỡng cá Rồng.pdf

Tài liệu Tài liệu nuôi dưỡng cá Rồng.pdf

Ngư nghiệp

Tài liệu Tài liệu nuôi dưỡng cá Rồng . nuôi cá rồng thực sự may mắn và thịnh vượng. Cách chuẩn bị hồ nuôi cá Rồng Để nuôi dưỡng một chú cá Rồng phát triển mạnh khỏe và đẹp, đòi hỏi người nuôi. Cách nuôi dưỡng cá rồng Chăm nom và nuôi dưỡng cá rồng không phải là công việc dễ làm , trên thực tế những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của cá rồng
 • 39
 • 1,641
 • 11

10 bước chuẩn bị ao nuôi tôm.pdf

10 bước chuẩn bị ao nuôi tôm.pdf

Ngư nghiệp

10 bước chuẩn bị ao nuôi tôm. . àïën khi nûúác ao cố mâutưët. 10Khi nûúác ao cố mâu xanh hóåc mâu nêu lâ aocố thïí thẫ giưëng. pH ca àêët Kg bưåt àấ/ha Kg vưi nung/ha> 6 100 0 5005 àïëán. Nïëu ao khư, hậy lâm ûúát àấy ao vâ giûä chồấy ao ûúát đt nhêët lâ 3 ngây. Nïëu ao ngêåp nûúác thò phẫixẫ hïët nûúác. 2Kiïím tra xem àêët úã àấy ao cố
 • 9
 • 840
 • 16

Tài liệu Ảnh hưởng của bổ sung các loại chế phẩm sinh học chứa vi khuẩn Bacillus trong ương ấu trùng ốc hương (Babylonia areolata).pdf

Tài liệu Ảnh hưởng của bổ sung các loại chế phẩm sinh học chứa vi khuẩn Bacillus trong ương ấu trùng ốc hương (Babylonia areolata).pdf

Ngư nghiệp

Tài liệu Ảnh hưởng của bổ sung các loại chế phẩm sinh học chứa vi khuẩn Bacillus trong ương ấu trùng ốc hương (Babylonia areolata). . khoa học thủy sản lần 4: 55-64 Trường Đại học Cần Thơ 5 5ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG CÁC LOẠI CHẾ PHẨM SINH HỌC CHỨA VI KHUẨN Bacillus TRONG ƯƠNG ẤU TRÙNG ỐC. hiệu quả của vi c ương nuôi ấu trùng ốc hương. 2 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 2.1 Vật liệu thí nghiệm Đối tượng thí ...
 • 10
 • 1,060
 • 7

Tài liệu Bài giảng kỹ thuật nuôi ếch.pdf

Tài liệu Bài giảng kỹ thuật nuôi ếch.pdf

Ngư nghiệp

Tài liệu Bài giảng kỹ thuật nuôi ếch. . hohoạạchchnòngnòngnnọọccbbằằngnglưlướớiikkééoonhưnhưkkééooccááhươnghương••VVậậnnchuychuyểểnnnòngnòngnnọọccnhưnhưvvậậnnchuychuyểểnnccáágigiốốngngPDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.comKKỹỹthuthuậậttnuôinuôiếếchchthươngthươngphphẩẩmm••NuôiNuôittựựdo, do, nuôinuôinhnhốốtttrongtrongllồồngnglưlướớiihohoặặccnuôinuôibbểểxâyxây••NuôiNuôittựựdo: ...
 • 33
 • 1,252
 • 14

Tài liệu Bài giảng Kỹ thuật nuôi giáp xác.pdf

Tài liệu Bài giảng Kỹ thuật nuôi giáp xác.pdf

Ngư nghiệp

Tài liệu Bài giảng Kỹ thuật nuôi giáp xác. . trình kỹ thuật sản xuất giống, ương và nuôi thương phẩm các đối tượng giáp xác có giá trị kinh tế. BÀI MỞ ĐẦU (tt)II. Ý nghĩa, vai trò của nghề nuôi giáp xác1 .. nghiên cứu và nhiệm vụ môn học1. Đối tƣợng nghiên cứuKỹ thuật nuôi giáp xác là môn chuyên ngành của ngành nuôi trồng thủy sản. Môn học nghiên cứu đặc điểm
 • 186
 • 2,528
 • 16

Một số vấn đề lý luận chung về đầu tư và thẩm định dự án.pdf

Một số vấn đề lý luận chung về đầu tư và thẩm định dự án.pdf

Quản trị kinh doanh

Một số vấn đề lý luận chung về đầu tư và thẩm định dự án
 • 20
 • 1,189
 • 5

Một số vấn đề tổ chức và quản lý việc tổ chức và quản lý kênh phân phối cúa nhà máy rượu Hà Nội.DOC

Một số vấn đề tổ chức và quản lý việc tổ chức và quản lý kênh phân phối cúa nhà máy rượu Hà Nội.DOC

Quản trị kinh doanh

Một số vấn đề tổ chức và quản lý việc tổ chức và quản lý kênh phân phối cúa nhà máy rượu Hà Nội . của đề án này để áp dụng những kiến thức đợc học vào thực tiễn em đã trọn đề tài: Một số vấn đề tổ chức và quản lý việc tổ chức và quản lý kênh phân phối. trạng tổ chức và quản lí kênh phân phối của công ty1. Thực trạng tổ chức kênh phân phối của công ty rợu HN1.1. Cấu trúc kênh phân phối sản phẩm của ...
 • 27
 • 1,337
 • 3

mẫu hợp đồng cho thuê nhà ở xã hội

mẫu hợp đồng cho thuê nhà ở xã hội

Biểu mẫu

hợp đồng thuê nhà ở xã hội 123doc.vn
 • 5
 • 12,371
 • 49
1 2 3 >