Tài liệu về " hành chính " 1 kết quả

Tài liệu hỏi đáp về bộ máy hành chính, thủ tục hành chính p16.docx

Tài liệu hỏi đáp về bộ máy hành chính, thủ tục hành chính p16.docx

Quản lý nhà nước

Tài liệu hỏi đáp về bộ máy hành chính, thủ tục hành chính p16. . tổ chức pháp chế của bộ, ngành mình và của các bộ, ngành cùng liên tịch để tiến hành thẩm định.Tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm thẩm. pháp luật do các đơn vị khác thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ soạn thảo trước khi trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. Bước 4: Xem xét thông qua- Cơ quan
  • 2
  • 540
  • 1
1 2 3 >