Xác định trữ lượng các bon của rừng đước đôi (rhizophora apiculata blume) trồng tại khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn cần giờ thành phố hồ chí minh

169 12 0
  • Loading ...
1/169 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 06:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM ====================== HUỲNH ĐỨC HOÀN XÁC ĐỊNH TRỮ LƯỢNG CÁC BON CỦA RỪNG ĐƯỚC ĐÔI (Rhizophora apiculata) TRỒNG TẠI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÂM NGHIỆP Hà Nội, Tháng 02/2019 ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM ====================== HUỲNH ĐỨC HOÀN XÁC ĐỊNH TRỮ LƯỢNG CÁC BON CỦA RỪNG ĐƯỚC ĐÔI (Rhizophora apiculata) TRỒNG TẠI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành đào tạo: Điều tra quy hoạch rừng Mã số: 9.62.02.08 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÂM NGHIỆP NGƯỜI HƯỚNG DẪN: PGS.TS VIÊN NGỌC NAM Hà Nội, Tháng 02/2019 i TÓM TẮT Luận án “Xác định trữ lượng bon rừng Đước đôi (Rhizophora apiculata Blume) trồng Khu Dự trữ sinh rừng ngập mặn Cần Giờ - Thành phố Hồ Chí Minh” thực từ năm 2016 đến năm 2018 Mục tiêu luận án góp phần cho sở khoa học để đề xuất giải pháp nhằm bảo vệ quản lý bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn Đồng thời làm sở cho việc triển khai thực sách chi trả dịch vụ mơi trường rừng Việt Nam theo Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Lâm nghiệp Số liệu thu thập từ 150 ô tiêu chuẩn có diện tích 500 m2 (25 m x 20 m) chặt hạ 42 có cỡ đường kính thân (D 1,3 m) từ nhỏ đến lớn để cân tính sinh khối phân tích bon Kết nghiên cứu sau: Hệ số chuyển đổi từ sinh khối khô qua bon 0,45 Dạng phương trình Y = a*Xb thể tốt mối tương quan nhân tố sinh khối, bon đường kính thân vị trí 1,3 m Tổng sinh khối khơ trung bình quần thể Đước đôi rừng ngập mặn Cần Giờ 344,62 ± 106,38 tấn/ha biến động từ 140,33 đến 643,72 tấn/ha Quần thể Đước đôi cấp tuổi VII (tuổi từ 33 – 37) có tổng sinh khối khơi trung bình cao với giá trị 430,64 ± 88,63 tấn/ha biến động từ 266,49 đến 643,72 tấn/ha Quần thể Đước đôi cấp tuổi V (tuổi từ 23 – 27) có tổng sinh khối khô thấp 304,50 tấn/ha, biến động từ 140,33 đến 541,68 tấn/ha Tổng sinh khối quần thể Đước đôi trồng Khu Dự trữ Sinh rừng ngập mặn Cần Giờ đạt 6,35 triệu Tổng trữ lượng bon trung bình quần thể Đước đôi Rừng ngập mặn Cần Giờ 151,99 ± 46,14 C/ha Quần thể cấp tuổi VIII (tuổi từ 38 – 42) có trữ lượng bon tích lũy 161,05 ± 40,46 C/ha; cấp tuổi VII (tuổi từ 33 – 37) tích lũy 189,07 ± 38,78 C/ha; cấp tuổi VI (tuổi từ 28 – 32) tích lũy 136,72 ± 46,08 C/ha; cấp tuổi V (tuổi từ 23 – 27) tích lũy 134,81 ± 42,34 C/ha; cấp tuổi IV (tuổi từ 18 – 22) tích lũy 138,34 ± 40,45 C/ha Khả hấp thụ CO2 rừng Đước đơi biến động trung bình từ 494,75 – 693,85 CO2/ha ii ABSTRACT The thesis “Determine on the capacity of carbon accumulation of Rhizophora apiculata Blume plantation forests in Can Gio Mangrove Biosphere Reserve, Ho Chi Minh City” The data were collected from 150 plots, each plot of 500 m (25 m x 20 m) and cut 42 trees with diameter (D 1,3 m) from small to large to calculate biomass and carbon The data is treated to find out the best equation which performances the relationships between different factors and estimating the capacity of absorption of Rhizophora apiculata Blume plantation forest The research results could be summarized with some main contents as follows: The allometric equation Y = a*Xb demonstrates the relationship between biomass, carbon accumulation and trunk diameter The conversion coefficient from dry biomass to carbon is 0.45 The average dry biomass of the Rhizophora apiculata population in Can Gio mangrove forest is 344.62 ± 106.38 tons/ha, ranging from 140.33 to 643.72 tons/ha The population at the age of VII years (age 33-37) had the highest average biomass with the values of 430.64 ± 88.63 tons / ranging from 266.49 to 643.72 tons / The population at the age of V (aged 23-27) had the lowest dry biomass of 304.50 tons / ha, ranging from 140.33 to 541.68 tons / The total biomass of the double mangrove population in Can Gio mangrove forest reserve is estimated at over 6.35 million tons The average carbon stock in the Can Gio mangrove forest is 151.99 ± 46.14 tonnes C/ha Forest stand aged class VII (ages 38-42) with accumulated carbon stocks of 161.05 ± 40.46 tons C/ha; at the age class VII (aged 33-37) the accumulation was 189.07 ± 38.78 tons C/ha; at the age class VI (aged 28 - 32), the accumulation was 136.72 ± 46.08 tons C/ha; at the age class V (aged 23 - 27) the accumulation was 134.81 ± 42.34 tones C/ha; at the age class IV (aged 18 - 22) the accumulation was 138.34 ± 40.45 tons C/ha The result will be a reference for calculating payments for forest environmental services in future iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Huỳnh Đức Hoàn iv LỜI CẢM ƠN Luận án thực hồn thành theo Chương trình đào tạo Tiến sĩ Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Để hồn thành luận án này, Tác giả bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Viên Ngọc Nam tận tình hướng dẫn, giúp đỡ cho tác giả q trình tổ chức thực hồn thành luận án Xin trân trọng cảm ơn GS.TS Võ Đại Hải, TS Vũ Tấn Phương (Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam) đóng góp nhiều ý kiến quý báu q trình hồn thành Luận án Cũng này, xin cám ơn Cán thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ giúp đỡ, tạo điều kiện hỗ trợ q trình xử lý, phân tích số liệu thực luận án Xin trân trọng cảm ơn Ban Lãnh đạo tập thể Phòng Quản lý Phát triển tài nguyên thuộc Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Cần Giờ động viên, giúp đỡ tạo điều kiện để hoàn thành luận án Cuối xin cảm ơn gia đình ln đồng hành, động viên chia sẻ khó khăn tơi q trình hoàn thành luận án Tác giả luận án Huỳnh Đức Hồn v MỤC LỤC TĨM TẮT ABSTRACT LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Trên giới 1.1.1 Nghiên cứu sinh khối 1.1.2 Nghiên cứu trữ lượng bon 1.1.3 Nghiên cứu xây dựng mơ hình dự báo sinh khối bon 1.2 Trong nước 1.2.1 Nghiên cứu sinh khối 1.2.2 Nghiên cứu trữ lượng bon 1.2.3 Nghiên cứu xây dựng mơ hình dự báo sinh khối bon 1.3 Nhận xét, đánh giá phương pháp nghiên cứu sinh khối, bon Trang i ii iii iv v viii xi xv 6 11 15 17 17 21 25 27 định hướng nghiên cứu luận án 1.3.1 Phương pháp xác định, điều tra sinh khối rừng 1.3.2 Phương pháp xác định, điều tra trữ lượng bon 1.3.3 Định hướng nghiên cứu luận án Chương 2: NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐẶC ĐIỂM KHU 27 28 31 33 VỰC NGHIÊN CỨU 2.1 Nội dung nghiên cứu 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Phương pháp luận 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu luận án 2.3 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 2.3.1 Đặc điểm phân bố Đước 2.3.2 Hình thái đặc điểm sinh trưởng 2.3.3 Đặc tính sinh thái 2.3.4 Cơng dụng ý nghĩa kinh tế 2.4 Đặc điểm khu vực nghiên cứu 2.4.1 Vị trí địa lý 2.4.2 Địa hình, địa mạo 2.4.3 Khí hậu, thủy văn 33 33 33 35 44 44 44 45 45 45 45 46 46 vi 2.4.4 Thổ nhưỡng 2.4.5 Tài nguyên rừng thực vật 2.4.6 Dân sinh kinh tế - xã hội Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Đặc điểm lâm học quần thể rừng trồng Đước đôi 3.1.1 Các đặc trưng thống kê rừng trồng Đước đôi 3.1.2 Phân bố số theo đường kính (N/D1,3) 3.1.3 Tương quan chiều cao (Hvn) đường kính (D1,3) 3.1.4 Tương quan thể tích Đước đơi với chiều cao đường kính 3.2 Sinh khối cá thể quần thể Đước đôi 3.2.1 Sinh khối cá thể 3.2.2 Sinh khối quần thể 3.2.3 Sinh khối rừng Đước đôi Rừng ngập mặn Cần Giờ 46 47 47 50 50 50 50 52 53 54 54 72 86 3.3 Tích lũy bon cá thể quần thể Đước đôi 3.3.1 Hàm lượng bon sinh khối phận (%) 3.3.2 Mô hình tương quan lượng bon tích lũy với nhân tố 87 87 89 đường kính D1,3 chiều cao Hvn 3.3.3 Ước lượng tích lũy bon thơng qua nhân tố thể tích rừng 3.3.4 Trữ lượng bon quần thể Đước đôi 3.4 Lập bảng tra sinh khối khơ, lượng tích lũy bon lượng CO hấp 96 99 108 thụ loài Đước đôi KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO 110 113 114 vii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT a, b, c AGB BGB Cca CDM Cla CO2 Credmd Cretmd Cth Ctong ctv D1,3 DBH EU FAO GBH GEF GIS GPS Hvn JI IPPC Các tham số phương trình Above - ground Biomass (Sinh khối mặt đất) Below - ground Biomass (Sinh khối mặt đất) Các bon cành (kg, tấn/ha) Clean Development Mechanism - Cơ chế phát triển Các bon (kg, tấn/ha) Các bon Dioxide - Các bonic Các bon rễ mặt đất (kg, tấn/ha) Các bon rễ mặt đất (kg, tấn/ha) Các bon thân (kg, tấn/ha) Tổng cabon cá thể (kg, tấn/ha) Cộng tác viên Đường kính vị trí 1,3 m (cm) Diameter at breast height (Đường kính ngang ngực) European Union - Liên minh Châu Âu Food and Agriculture Organization - Tổ chức nông lương giới Ground at breast height (Tiết diện ngang ngực) Global Environment Facility – Quỹ mơi trường tồn cầu Geographical Information System - Hệ thống thông tin địa lý Global Position System - Hệ thống định vị toàn cầu Chiều cao vút (mét) Joint Implementation (Cơ chế đồng thực hiện) Intergovernmental Panel on Climate Change - Ban liên Chính LULUCF phủ biến đổi khí hậu Land use, land use change and forestry - Sử dụng đất, thay đổi sử M MAE ρ R, R2 REDD dụng đất lâm nghiệp Trữ lượng rừng, quần thể rừng (m3, m3/ha) Sai số tuyệt đối trung bình Tỷ trọng gỗ Hệ số tương quan, hệ số xác định (%) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation - SD SEE Giảm phát thải phá rừng thối hóa rừng Độ lệch chuẩn Sai số ước lượng tiêu chuẩn viii SSR tn, lt TAGB UNDP Tổng số bình phương Giá trị thực nghiệm, giá trị lý thuyết Total Aboveground Biomass (Tổng sinh khối mặt đất) United Nation Development Programme – Chương trình Phát UNESCO triển liên hiệp quốc United Nations Educational Scientific and Cultural Organization UNFCCC (Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên hiệp quốc) United Nations Frame Convention on Climate Change - Công V Wcatqt, Wcakqt Wct, Wck Wlat, Wlak Wlatqt, Wlakqt Wretdmd, Wrekdmd ước khung Liên hợp quốc biến đổi khí hậu Thể tích thể tích thân (m3) Sinh khối cành tươi, sinh khối cành khô quần thể (kg, tấn/ha) Sinh khối cành tươi, sinh khối cành khô cá thể (kg, tấn/ha) Sinh khối tươi, sinh khối khô cá thể (kg, tấn/ha) Sinh khối tươi, sinh khối khô quần thể (kg, tấn/ha) Sinh khối rễ tươi, sinh khối rễ khô mặt đất cá thể Wretqt, Wrekqtt (kg, tấn/ha) Sinh khối rễ tươi, sinh khối rễ khô mặt đất quần thể (kg, Wrettmd, Wrektmd tấn/ha) Sinh khối rễ tươi, sinh khối rễ khô mặt đất cá thể Wtht, Wthk Wthtqt, Wthkqt Wtt, Wtk Wttqt, Wtkqt WB WD (kg, tấn/ha) Sinh khối thân tươi, sinh khối thân khô cá thể (kg, tấn/ha) Sinh khối thân tươi, sinh khối thân khô quần thể (kg, tấn/ha) Tổng sinh khối tươi, tổng sinh khối khô cá thể (kg, tấn/ha) Tổng sinh khối tươi, tổng sinh khối khô quần thể (kg, tấn/ha) World Bank (Ngân hàng giới) Wood density (Tỷ trọng gỗ, g/cm3) 140 Ctong = (5,00688 + 0,0187619*D1,3^2)^2 Coefficients Parameter Intercept Slope Least Squares Estimate 5,00688 0,0187619 Standard Error 0,382136 0,000923258 T Statistic 13,1023 20,3214 P-Value 0,0000 0,0000 Analysis of Variance Source Model Residual Total (Corr.) Sum of Squares 837,583 66,9322 904,515 Df 33 34 Mean Square 837,583 2,02825 F-Ratio 412,96 P-Value 0,0000 Correlation Coefficient = 0,96229 R-squared = 92,6002 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 92,376 percent Standard Error of Est = 1,42417 Mean absolute error = 1,13896 Durbin-Watson statistic = 0,134207 (P=0,0000) Lag residual autocorrelation = 0,846993 ln(Cthan) = -1,70728 + 2,14193*ln(D1,3) Coefficients Least Squares Parameter Estimate Intercept -1,70728 Slope 2,14193 NOTE: intercept = ln(a) Standard T Error 0,102459 0,037698 Statistic -16,6631 56,8181 P-Value 0,0000 0,0000 Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Model 44,008 Residual 0,449855 33 Total (Corr.) 44,4579 34 Correlation Coefficient = 0,994928 R-squared = 98,9881 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 98,9575 percent Standard Error of Est = 0,116756 Mean absolute error = 0,0897739 Durbin-Watson statistic = 1,1116 (P=0,0014) Lag residual autocorrelation = 0,39559 Mean F-Ratio P-Value Square 44,008 3228,29 0,0000 0,013632 141 Cthan = (-0,271694 + 0,539241*D1,3)^2 Coefficients Parameter Intercept Slope Least Squares Estimate -0,271694 0,539241 Standard Error 0,142804 0,00796496 T Statistic -1,90257 67,7017 P-Value 0,0659 0,0000 Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Model Residual Total (Corr.) 569,366 4,09927 573,465 Mean Square 569,366 0,12422 33 34 F-Ratio P-Value 4583,52 0,0000 Correlation Coefficient = 0,996419 R-squared = 99,2852 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 99,2635 percent Standard Error of Est = 0,352449 Mean absolute error = 0,294382 Durbin-Watson statistic = 1,4347 (P=0,0280) Lag residual autocorrelation = 0,270202 Cthan = exp(1,65593 + 0,144178*D1,3) Coefficients Least Squares Parameter Estimate Intercept 1,65593 Slope 0,144178 NOTE: intercept = ln(a) Standard Error 0,13668 0,00762342 T Statistic 12,1154 18,9125 P-Value 0,0000 0,0000 Analysis of Variance Source Model Residual Total (Corr.) Sum of Squares 40,7026 3,75525 44,4579 Df 33 34 Correlation Coefficient = 0,956835 R-squared = 91,5532 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 91,2973 percent Standard Error of Est = 0,337336 Mean absolute error = 0,264755 Durbin-Watson statistic = 0,153151 (P=0,0000) Lag residual autocorrelation = 0,791659 Mean Square 40,7026 0,113796 F-Ratio P-Value 357,68 0,0000 142 Cthan = (-7,84909 + 4,17407*sqrt(D1,3))^2 Coefficients Parameter Intercept Slope Least Squares Estimate -7,84909 4,17407 Standard Error 0,380011 0,094141 T Statistic -20,6549 44,3385 P-Value 0,0000 0,0000 Analysis of Variance Source Model Residual Total (Corr.) Sum of Squares 563,998 9,46738 573,465 Df 33 34 Mean Square 563,998 0,28689 F-Ratio P-Value 1965,90 0,0000 Correlation Coefficient = 0,991711 R-squared = 98,3491 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 98,2991 percent Standard Error of Est = 0,535622 Mean absolute error = 0,44326 Durbin-Watson statistic = 0,68966 (P=0,0000) Lag residual autocorrelation = 0,597918 10 Cthan = exp(5,90371 - 23,6424/D1,3) Coefficients Least Squares Estimate 5,90371 -23,6424 Parameter Intercept Slope Standard Error 0,0859953 0,926717 T Statistic 68,6516 -25,512 P-Value 0,0000 0,0000 NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance Source Model Residual Total (Corr.) Sum of Squares 42,3125 2,14533 44,4579 Df 33 34 Correlation Coefficient = -0,975574 R-squared = 95,1745 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 95,0282 percent Standard Error of Est = 0,25497 Mean absolute error = 0,206356 Durbin-Watson statistic = 0,355591 (P=0,0000) Lag residual autocorrelation = 0,742523 Mean Square 42,3125 0,06501 F-Ratio 650,86 P-Value 0,0000 143 11 ln(Ccanh) = -2,53589 + 1,8015*ln(D1,3) Coefficients Parameter Intercept Slope Least Squares Estimate -2,53589 1,8015 Standard Error 0,236142 0,0868846 T Statistic -10,7388 20,7344 P-Value 0,0000 0,0000 NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance Source Model Residual Total (Corr.) Sum of Squares 31,1306 2,38957 33,5202 Df 33 34 Mean Square 31,1306 0,0724114 F-Ratio 429,91 P-Value 0,0000 Correlation Coefficient = 0,963697 R-squared = 92,8712 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 92,6552 percent Standard Error of Est = 0,269094 Mean absolute error = 0,204405 Durbin-Watson statistic = 0,968398 (P=0,0002) Lag residual autocorrelation = 0,505192 12 Ccanh = exp(0,279116 + 0,122101*D1,3) Coefficients Least Squares Estimate 0,279116 0,122101 Parameter Intercept Slope Standard Error 0,146733 0,00818414 T Statistic 1,9022 14,9193 P-Value 0,0659 0,0000 NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance Source Model Residual Total (Corr.) Sum of Squares 29,1922 4,32799 33,5202 Df 33 34 Correlation Coefficient = 0,933212 R-squared = 87,0884 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 86,6972 percent Standard Error of Est = 0,362148 Mean absolute error = 0,281497 Durbin-Watson statistic = 0,539495 (P=0,0000) Lag residual autocorrelation = 0,706289 Mean Square 29,1922 0,131151 F-Ratio 222,58 P-Value 0,0000 144 13 Ccanh = (-2,42593 + 1,50475*sqrt(D1,3))^2 Coefficients Parameter Intercept Slope Least Squares Estimate -2,42593 1,50475 Standard Error 0,394397 0,0977048 T Statistic -6,15099 15,401 P-Value 0,0000 0,0000 Analysis of Variance Source Model Residual Total (Corr.) Sum of Squares 73,2972 10,1977 83,4949 Df 33 34 Mean Square 73,2972 0,309023 F-Ratio 237,19 P-Value 0,0000 Correlation Coefficient = 0,936944 R-squared = 87,7864 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 87,4163 percent Standard Error of Est = 0,555898 Mean absolute error = 0,39344 Durbin-Watson statistic = 0,82116 (P=0,0000) Lag residual autocorrelation = 0,552625 14 Ccanh = 1/(-0,13951 + 3,85364/D1,3) Coefficients Parameter Intercept Slope Least Squares Estimate -0,13951 3,85364 Standard Error 0,019364 0,208674 T Statistic -7,20459 18,4673 P-Value 0,0000 0,0000 Analysis of Variance Source Model Residual Total (Corr.) Sum of Squares 1,12416 0,108776 1,23294 Df Mean Square F-Ratio P-Value 33 34 1,12416 0,00329625 0,0000 Correlation Coefficient = 0,954869 R-squared = 91,1775 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 90,9101 percent Standard Error of Est = 0,057413 Mean absolute error = 0,0368084 Durbin-Watson statistic = 1,36312 (P=0,0162) Lag residual autocorrelation = 0,311331 341,04 145 15 Ccanh = exp(3,85166 - 19,7133/D1,3) Coefficients Least Squares Parameter Estimate Intercept 3,85166 Slope -19,7133 NOTE: intercept = ln(a) Standard Error 0,118925 1,28158 T Statistic 32,3872 -15,382 P-Value 0,0000 0,0000 Analysis of Variance Source Model Residual Total (Corr.) Sum of Squares 29,4173 4,10292 33,5202 Df 33 34 Mean Square 29,4173 0,124331 F-Ratio 236,60 P-Value 0,0000 Correlation Coefficient = -0,936802 R-squared = 87,7599 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 87,3889 percent Standard Error of Est = 0,352606 Mean absolute error = 0,279318 Durbin-Watson statistic = 0,608885 (P=0,0000) Lag residual autocorrelation = 0,604369 16 ln(Cla) = -3,11885 + 1,58465*ln(D1,3) Coefficients Parameter Intercept Slope Least Squares Estimate -3,11885 1,58465 Standard Error 0,221034 0,0813261 T Statistic -14,1102 19,4851 P-Value 0,0000 0,0000 NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance Source Model Residual Total (Corr.) Sum of Squares 24,0873 2,09361 26,1809 Df 33 34 Correlation Coefficient = 0,959183 R-squared = 92,0033 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 91,761 percent Standard Error of Est = 0,251878 Mean absolute error = 0,202494 Durbin-Watson statistic = 1,63798 (P=0,1011) Lag residual autocorrelation = 0,154071 Mean Square 24,0873 0,0634427 F-Ratio 379,67 P-Value 0,0000 146 17 Cla = exp(-0,66033 + 0,108487*D1,3) Coefficients Parameter Intercept Slope NOTE: intercept = ln(a) Least Squares Estimate -0,66033 0,108487 Standard Error 0,124899 0,00696631 T Statistic -5,28691 15,573 P-Value 0,0000 0,0000 Analysis of Variance Source Df Mean Square F-Ratio P-Value Model Residual Sum of Squares 23,0451 3,13578 33 23,0451 0,0950236 242,52 0,0000 Total (Corr.) 26,1809 34 Correlation Coefficient = 0,938204 R-squared = 88,0226 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 87,6597 percent Standard Error of Est = 0,308259 Mean absolute error = 0,246868 Durbin-Watson statistic = 1,05565 (P=0,0007) Lag residual autocorrelation = 0,459612 18 Cla = (-1,01715 + 0,743616*sqrt(D1,3))^2 Coefficients Parameter Intercept Slope Least Squares Estimate -1,01715 0,743616 Standard Error 0,171192 0,0424097 T Statistic -5,9416 17,5341 P-Value 0,0000 0,0000 Analysis of Variance Source Model Residual Total (Corr.) Sum of Squares 17,9001 1,92133 19,8215 Df 33 34 Mean Square 17,9001 0,0582221 Correlation Coefficient = 0,950299 R-squared = 90,3068 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 90,0131 percent Standard Error of Est = 0,241293 Mean absolute error = 0,186966 Durbin-Watson statistic = 1,49243 (P=0,0420) Lag residual autocorrelation = 0,175633 F-Ratio 307,45 P-Value 0,0000 147 19 Cla = 1/(-0,297085 + 9,8096/D1,3) Coefficients Parameter Intercept Slope Least Squares Estimate -0,297085 9,8096 Standard Error 0,0649361 0,699776 T Statistic -4,57503 14,0182 P-Value 0,0001 0,0000 Analysis of Variance Source Model Residual Total (Corr.) Sum of Squares 7,2843 1,22326 8,50756 Df 33 34 Mean Square 7,2843 0,0370684 F-Ratio 196,51 P-Value 0,0000 Correlation Coefficient = 0,925319 R-squared = 85,6215 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 85,1858 percent Standard Error of Est = 0,192531 Mean absolute error = 0,122856 Durbin-Watson statistic = 1,84256 (P=0,2567) Lag residual autocorrelation = 0,0592292 20 Cla = exp(2,48958 - 17,2128/D1,3) Coefficients Parameter Intercept Slope Least Squares Estimate 2,48958 -17,2128 Standard Error 0,113742 1,22573 T Statistic 21,888 -14,0429 P-Value 0,0000 0,0000 NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square Model 22,4278 22,4278 Residual 3,75306 33 0,113729 Total (Corr.) 26,1809 34 Correlation Coefficient = -0,925553 R-squared = 85,6649 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 85,2305 percent Standard Error of Est = 0,337238 Mean absolute error = 0,26384 Durbin-Watson statistic = 0,991212 (P=0,0003) Lag residual autocorrelation = 0,399016 F-Ratio 197,20 P-Value 0,0000 148 21 ln(Cretmd) = -3,53483 + 2,24986*ln(D1,3) Coefficients Least Squares Estimate -3,53483 2,24986 Parameter Intercept Slope Standard Error 0,271523 0,0999026 T Statistic -13,0185 22,5205 P-Value 0,0000 0,0000 NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance Source Model Residual Total (Corr.) Sum of Squares 48,5547 3,15929 51,7139 Df 33 34 Mean Square 48,5547 0,095736 F-Ratio 507,17 P-Value 0,0000 Correlation Coefficient = 0,968973 R-squared = 93,8908 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 93,7057 percent Standard Error of Est = 0,309412 Mean absolute error = 0,241274 Durbin-Watson statistic = 0,49827 (P=0,0000) Lag residual autocorrelation = 0,685841 22 Cretmd = (-3,3257 + 1,86836*sqrt(D1,3))^2 Coefficients Parameter Intercept Slope Least Squares Estimate -3,3257 1,86836 Standard Error 0,407836 0,101034 T Statistic -8,15451 18,4924 P-Value 0,0000 0,0000 Analysis of Variance Source Model Residual Total (Corr.) Sum of Squares 113,0 10,9046 123,905 Df 33 34 Correlation Coefficient = 0,954983 R-squared = 91,1992 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 90,9326 percent Standard Error of Est = 0,57484 Mean absolute error = 0,414042 Durbin-Watson statistic = 0,667135 (P=0,0000) Lag residual autocorrelation = 0,645312 Mean Square 113,0 0,330441 F-Ratio 341,97 P-Value 0,0000 149 23 Cretmd = exp(4,51575 - 25,5322/D1,3) Coefficients Parameter Intercept Slope Least Squares Estimate 4,51575 -25,5322 Standard Error 0,0903286 0,973415 T Statistic 49,9925 -26,2295 P-Value 0,0000 0,0000 NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance Source Model Residual Total (Corr.) Sum of Squares 49,347 2,36698 51,7139 Df 33 34 Mean Square 49,347 0,0717267 F-Ratio 687,99 P-Value 0,0000 Correlation Coefficient = -0,976847 R-squared = 95,4229 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 95,2842 percent Standard Error of Est = 0,267818 Mean absolute error = 0,20708 Durbin-Watson statistic = 0,637292 (P=0,0000) Lag residual autocorrelation = 0,663042 24 Cretmd = 1/(-0,338326 + 6,78398/D1,3) Coefficients Parameter Intercept Slope Least Squares Estimate -0,338326 6,78398 Standard Error 0,0610625 0,658032 T Statistic -5,54065 10,3095 P-Value 0,0000 0,0000 Analysis of Variance Source Model Residual Total (Corr.) Sum of Squares 3,48381 1,08167 4,56548 Df 33 34 Correlation Coefficient = 0,873543 R-squared = 76,3077 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 75,5897 percent Standard Error of Est = 0,181046 Mean absolute error = 0,123794 Durbin-Watson statistic = 0,578232 (P=0,0000) Lag residual autocorrelation = 0,609747 25 Cretmd = (6,95676 - 36,8338/D1,3)^2 Mean Square 3,48381 0,0327778 F-Ratio P-Value 106,29 0,0000 150 Coefficients Least Squares Estimate 6,95676 -36,8338 Parameter Intercept Slope Standard Error 0,270351 2,9134 T Statistic 25,7324 -12,6429 P-Value 0,0000 0,0000 Analysis of Variance Source Model Residual Total (Corr.) Sum of Squares 102,702 21,2031 123,905 Df 33 34 Mean Square 102,702 0,642519 F-Ratio 159,84 P-Value 0,0000 Correlation Coefficient = -0,910426 R-squared = 82,8876 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 82,369 percent Standard Error of Est = 0,801573 Mean absolute error = 0,652351 Durbin-Watson statistic = 0,388889 (P=0,0000) Lag residual autocorrelation = 0,75387 26 ln(Credmd) = -3,2367 + 2,16229*ln(D1,3) Coefficients Parameter Intercept Slope Least Squares Estimate -3,2367 2,16229 Standard Error 0,247559 0,0910855 T Statistic -13,0744 23,7392 P-Value 0,0000 0,0000 NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance Source Model Residual Total (Corr.) Sum of Squares 44,8488 2,62624 47,4751 Df Mean Square 44,8488 33 0,0795829 34 Correlation Coefficient = 0,971947 R-squared = 94,4682 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 94,3006 percent Standard Error of Est = 0,282104 Mean absolute error = 0,216745 Durbin-Watson statistic = 1,25135 (P=0,0060) Lag residual autocorrelation = 0,35284 F-Ratio 563,55 P-Value 0,0000 151 27 Credmd = exp(0,183554 + 0,144011*D1,3) Coefficients Least Squares Estimate 0,183554 0,144011 Parameter Intercept Slope Standard Error 0,184825 0,0103087 T Statistic 0,993126 13,9698 P-Value 0,3279 0,0000 NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance Source Model Residual Total (Corr.) Sum of Squares 40,6084 6,86672 47,4751 Df 33 34 Mean Square 40,6084 0,208083 F-Ratio 195,15 P-Value 0,0000 Correlation Coefficient = 0,924858 R-squared = 85,5361 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 85,0978 percent Standard Error of Est = 0,456161 Mean absolute error = 0,344007 Durbin-Watson statistic = 0,519214 (P=0,0000) Lag residual autocorrelation = 0,646276 28 Credmd = (-3,59309 + 1,96237*sqrt(D1,3))^2 Coefficients Parameter Intercept Slope Least Squares Estimate -3,59309 1,96237 Standard Error 0,377468 0,0935108 T Statistic -9,51893 20,9855 P-Value 0,0000 0,0000 Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square Model 124,658 124,658 Residual 9,34106 33 0,283062 Total (Corr.) 133,999 34 Correlation Coefficient = 0,964515 R-squared = 93,029 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 92,8178 percent Standard Error of Est = 0,532036 Mean absolute error = 0,379794 Durbin-Watson statistic = 1,1645 (P=0,0025) Lag residual autocorrelation = 0,415383 F-Ratio 440,39 P-Value 0,0000 152 29 Credmd = exp(4,4671 - 24,1217/D1,3) Coefficients Parameter Intercept Slope Least Squares Estimate 4,4671 -24,1217 Standard Error 0,108732 1,17174 T Statistic 41,0835 -20,5862 P-Value 0,0000 0,0000 NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance Source Model Residual Total (Corr.) Sum of Squares 44,0453 3,42973 47,4751 Df 33 34 Mean Square 44,0453 0,103931 F-Ratio 423,79 P-Value 0,0000 Correlation Coefficient = -0,963202 R-squared = 92,7757 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 92,5568 percent Standard Error of Est = 0,322384 Mean absolute error = 0,246761 Durbin-Watson statistic = 0,988992 (P=0,0003) Lag residual autocorrelation = 0,47326 30 Credmd = 1/(-0,246598 + 5,22958/D1,3) Coefficients Parameter Intercept Slope Least Squares Estimate -0,246598 5,22958 Standard Error 0,0440267 0,474449 T Statistic -5,6011 11,0224 P-Value 0,0000 0,0000 Analysis of Variance Source Model Residual Total (Corr.) Sum of Squares 2,07023 0,562312 2,63255 Df 33 34 Correlation Coefficient = 0,886792 R-squared = 78,64 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 77,9927 percent Standard Error of Est = 0,130536 Mean absolute error = 0,0869995 Durbin-Watson statistic = 0,945363 (P=0,0002) Lag residual autocorrelation = 0,456558 Mean Square 2,07023 0,0170398 F-Ratio 121,49 P-Value 0,0000 153 MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN LUẬN ÁN CHẶT CÂY GIẢI TÍCH VÀ CÂN ĐO SINH KHỐI CÂY CÁ THỂ 154 MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN LUẬN ÁN THU THẬP MẪU PHÂN TÍCH ... nghiên cứu sinh Xác định trữ lượng bon rừng Đước đôi (Rhizophora apiculata Blume) trồng Khu Dự trữ sinh rừng ngập mặn Cần Giờ - Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu xác định trữ lượng bon xây dựng mô... - Xác định trữ lượng bon theo cấp tuổi cấp đường kính rừng Đước đôi trồng Khu Dự trữ Sinh Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh - Xây dựng mơ hình dự báo sinh khối trữ lượng bon rừng Đước đôi trồng Khu. .. HOÀN XÁC ĐỊNH TRỮ LƯỢNG CÁC BON CỦA RỪNG ĐƯỚC ĐÔI (Rhizophora apiculata) TRỒNG TẠI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành đào tạo: Điều tra quy hoạch rừng
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định trữ lượng các bon của rừng đước đôi (rhizophora apiculata blume) trồng tại khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn cần giờ thành phố hồ chí minh , Xác định trữ lượng các bon của rừng đước đôi (rhizophora apiculata blume) trồng tại khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn cần giờ thành phố hồ chí minh , Tổng trữ lượng các bon trung bình của quần thể Đước đôi trong Rừng ngập mặn Cần Giờ là 151,99 ± 46,14 tấn C/ha. Quần thể cấp tuổi VIII (tuổi từ 38 – 42) có trữ lượng các bon tích lũy là 161,05 ± 40,46 tấn C/ha; cấp tuổi VII (tuổi từ 33 – 37) tích lũy là 1, Hình 3.19: Tỉ lệ % lượng các bon theo các bộ phận của quần thể Đước đôi, Đối tượng, phạm vi và giới hạn nghiên cứu, Hình 1.2: Sơ đồ thiết kế tuyến điều tra sinh khối, các bon trên và dưới mặt đất, Bảng 1.1: Một số phương trình được sử dụng để tính sinh khối cây rừng ngập mặn, a) Phương pháp thu thập số liệu ngoài thực địa, c) Phương pháp phân tích xử lý số liệu, (3 cm ≤ D1,3 ≤ 31 cm), So sánh các chỉ tiêu thống kê giữa các phương trình trong bảng 3.3, phương trình được chọn mô phỏng tốt nhất giữa các nhân tố trên như sau:, Tỷ lệ sinh khối khô chung ở cấp tuổi VIII là cao nhất với 63,84 ± 1,69%; tiếp đến là tỷ lệ sinh khối chung ở cấp tuổi VII là 62,68 ± 2,46%; tỷ lệ sinh khối khô chung ở cấp tuổi VI là 62,57 ± 2,45; tỷ lệ sinh khối khô chung ở cấp tuổi V là 61,35 ± 1,26% và, c. Mô hình ước lượng sinh khối cây Đước đôi, Bảng 3.16: Phương trình sinh khối khô của các bộ phận cây với đường kính D1,3 dạng chính tắc, b. Kết cấu sinh khối khô, Tương quan giữa lượng sinh khối khô dưới mặt đất và tổng sinh khối khô trên mặt đất, Bảng 3.35: Kết quả tính hàm lượng các bon cho các bộ phân của cây theo cấp kính, Kết quả xây dựng các phương trình thể hiện mối tương quan giữa lượng tích lũy các bon lá với nhân tố đường kính đường kính D1,3 và chiều cao Hvn có các chỉ số xác suất tồn tại của phương trình và tham số với giá trị P < 0,05., Bảng 3.39: Phương trình tương quan giữa lượng tích lũy các bon lá với nhân tố đường kính đường kính D1,3 và chiều cao Hvn, Các phương trình ước lượng tích lũy các bon đối với tổng các bộ phận cây rừng cho mức độ sai số thấp nhất và tăng dần lên so với các bộ phận khác, nhiều nhất là ở cành và rễ cây., Bảng 3.52: Ước lượng hấp thụ CO2 của quần thể Đước đôi tại Cần Giờ theo cấp tuổi, Về lập bảng tra sinh khối khô, lượng tích lũy các bon và lượng hấp thụ CO2 của loài Đước đôi: việc tính toán các số liệu sinh khối, trữ lượng các bon, khả năng hấp thụ CO2 của các quần thụ Đước đôi khi ứng dụng bảng tra trong thực tiễn sẽ góp phần hỗ trợ , Phụ lục 16: Kết quả phân tích mẫu đất và tính trữ lượng các bon theo mẫu

Tài liệu mới bán

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay