XÂY DỰNG CƠ SỞ THÔNG TIN PHỤC VỤ QUẢN LÝ DỮ LIỆU CÂY THÂN GỖ BẰNG MAPINFO CHO THẢO CẦM VIÊN SÀI GÒN

168 17 0
  • Loading ...
1/168 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************ CAO THỊ THU HIỀN XÂY DỰNG SỞ THÔNG TIN PHỤC VỤ QUẢN DỮ LIỆU CÂY THÂN GỖ BẰNG MAPINFO CHO THẢO CẦM VIÊN SÀI GÒN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LÂM NGHIỆP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************ CAO THỊ THU HIỀN XÂY DỰNG SỞ THÔNG TIN PHỤC VỤ QUẢN DỮ LIỆU CÂY THÂN GỖ BẰNG MAPINFO CHO THẢO CẦM VIÊN SÀI GÒN Ngành: Lâm Nghiệp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Th.s TRƯƠNG MAI HỒNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2011 CẢM TẠ Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, tơi xin gửi biết ơn chân thành tới: Trước hết, xin cảm ơn ba mẹ người cơng dưỡng dục cho ngày hơm nay, ba mẹ ln động viên tạo điều kiện tốt học tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể cán bộ, giảng viên trường Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tận tình dạy bảo suốt thời gian học tập trường Đặc biệt thầy khoa Lâm Nghiệp giúp tơi kiến thức q báu ngành nghề mà theo học kinh nghiệm q báu học vơ ích từ q trình thực tế mà thầy tận tình truyền đạt cho chúng tơi Đặt biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Trương Mai Hồng – người hết lòng quan tâm, giúp đỡ, dẫn để tơi hồn thành tốt ñề tài ñúng thời gian quy ñịnh Và gửi lời cảm ơn chân thành ñến bạn nhóm thực đề tài tốt nghiệp giúp đỡ tơi q trình thu thập số liệu Cảm ơn ban quản Thảo Cầm Viên ñã cung cấp điều kiện tốt cho tơi q trình thực tập nhằm thu thập số liệu phục vụ ñề tài Xin chân thành cảm ơn tất thành viên lớp DH07NK ln bên tơi, giúp đỡ mặt tinh thần, đóng góp ý kiến cho đề tài ñược hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Cao Thị Thu Hiền ii TÓM TẮT Đề tài: “Xây dựng sở thông tin phục vụ quản liệu thân gỗ Mapinfo Thảo Cầm Viên Sài Gòn” thực từ tháng 03/2011 ñến tháng 07/2011 Thảo Cầm Viên Sài Gòn Thảo Cầm Viên ñịa ñiểm thăm quan, nghiên cứu học tập nhiều đối tượng với nhiều lồi thực vật mặt sách đỏ Việt Nam Vì vậy, đề tài thực điều tra thơng tin lồi thân gỗ chiều cao từ 1,5m trở lên đánh mã số tiêu: Hvn, Hdc, D1,3, Dtan định vị vị trí 759 cá thể thơng qua việc lập định vị Trong đó, gồm 44 họ với 169 lồi ñược ñịnh danh ñầy ñủ Kết ñiều tra ñược sử dụng làm sở liệu phục vụ cho việc xây dựng ñồ quản thân gỗ Thảo Cầm Viên: Mặt Thảo Cầm Viên ñược phân chia thành khu vực lơ nhỏ để tạo thuận lợi cho cơng tác quản Bản đồ Thảo Cầm Viên ñược xây dựng làm lớp: phân khu, phân lơ, đường đi, cơng trình, mặt nước lớp gỗ Trong đó, lớp bao gồm trường liệu mơ tả thơng tin thuộc tính lớp Riêng lớp thân gỗ bao gồm nhiều trường thơng tin thuộc tính lớp thơng tin cần ñược cập nhật bổ sung ñể ñáp ứng yêu cầu công tác quản hệ thống thân gỗ ban quản Thảo Cầm Viên Tiến hành trích xuất thơng tin xanh phục vụ cơng tác quản thơng qua ví dụ minh họa Đề tài ñã ñưa số kiến nghị nhằm giúp công tác quản thân gỗ Thảo Cầm Viên ñược hiệu iii ABSTRACT The research project: “Building the information base for managing data of the trees by mapinfo at Thao Cam Vien Sai Gon zoo’ was conducted from March, 2011 to July, 2011 at Thao Cam Vien zoo Thao Cam Vien is the place to visit, study and research of many objects with many trees in Vietnam's Red Book Therefore, the research project make the information survey of tree species of a height of 1.5 m or more and are coded on the number of targets: HVN, HDC, D1,3, Dtan and has located the position of 759 individual trees through the establishment of the box positioning In that, they include 44 to 169 species have been fully identified Results of the survey was used as a database for mapping Management tree of Thao Cam Vien Thao Cam Vien zoo grounds are divided into areas and small lots to facilitate the management Map of Thao Cam Vien was built as six layers: zoning, subdivision, road works, the water and timber In that, each of the layers includes many data field description about the properties of the layer Private tree layer includes many information about the class attribute information should be updated and amended to meet the requirements of the management system of tree management's Thao Cam Vien Proceed to access the information on the trees for the management through the examples The research project has made some recommendations to help the management of trees in the botanic gardens are more effective iv MỤC LỤC Trang tựa i Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách hình viii Danh sách bảng .x Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn ñề .1 1.2 Mục tiêu 1.3 Giới hạn ñề tài 1.4 Giới thiệu Thảo Cầm Viên .3 1.4.1 Tóm lược lịch sử Thảo Cầm Viên .3 1.4.2 Vị trí chức Thảo Cầm Viên .4 Chương 2: TỔNG QUAN 2.1 Một số vấn ñề hệ thống thơng tin địa 2.1.1 Định nghĩa 2.1.2 Các thành phần hệ thống thơng tin địa .7 2.2 Một số lĩnh vực ứng dụng hệ thống thông tin ñịa .13 2.3 Các nghiên cứu liên quan đến quản xanh thị 17 2.4 Điều kiện tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh 18 Chương 3: NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .22 3.1 Đối tượng nghiên cứu 22 v 3.2 Nội dung 22 3.3 Phương pháp nghiên cứu 23 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 Các thông tin phục vụ xây dựng liệu 29 4.2 Xây dựng liệu không gian thuộc tính 29 4.2.1 Xây dựng liệu không gian 29 4.2.2 Xây dựng liệu thuộc tính 31 4.3 Truy vấn liệu trích xuất thơng tin 40 4.3.1 Truy vấn nhanh 40 4.3.2 Truy vấn liệu 41 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 46 5.1 Kết luận 46 5.2 Kiến Nghị .47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 PHỤ LỤC vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT AM-FM Automated Mapping - Facility Management GDP Gross Domestic Product (tổng sản phẩm quốc nội) GIS Geographic Information Systems UTM Universal Transverse Mecator vii DANH SÁCH CÁC HÌNH HÌNH TRANG Hình 1.1 Tượng J.B.Louis Pierre Hình 1.2 Ảnh Thảo Cầm Viên Hình 2.1 Các thành phần GIS Hình 2.2 Các thành phần phần cứng Hình 2.3 Mối quan hệ liệu khơng gian thuộc tính 12 Hình 3.1 Bảng đồ trạng Thảo Cầm Viên Autocad 23 Hình 3.2 Bản vẽ trạng Thảo Cầm Viên Sài Gòn 23 Hình 3.3 Trục xác định điều tra 24 Hình 3.4 Máy định vị GPS 24 Hình 3.5 La bàn 26 Hình 3.6 Thước dây 30m 26 Hình 4.1 Bản đồ ñưa vào Mapinfo 30 Hình 4.2 Lớp phân khu 32 Hình 4.3 Lớp lơ chia Thảo Cầm Viên 33 Hình 4.4 Lớp cơng trình 34 Hình 4.5 Lớp mặt nước 35 Hình 4.6 Lớp thơng tin hệ thống đường 36 Hình 4.7 Lớp gỗ thuộc phân khu ña dạng sinh học 39 Hình 4.8 Dữ liệu cập nhật từ Excel 40 Hình 4.9 Thuộc tính 723 41 Hình 4.10 Các bước trích xuất thơng tin cho phân loại 42 viii Hình 4.11 Kết thơng tin lớp phân loại 42 Hình 4.12 Điều kiện cần để lọc chuồng hưu cao cổ 43 Hình 4.13 Cây khu vực chuồng hưu cao cổ 44 Hình 4.14 Điều kiện lọc Hvn≥22m, lơ S≥500m2 45 Hình 4.15 Các cá thể thỏa mãn ñiều kiện Hvn ≥22m, lơ S ≥ 500m2 45 ix 466 467 472 473 474 475 476 478 479 480 481 483 484 487 490 495 496 498 505 506 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 522 528 529 530 532 533 538 539 Bả ñậu Bả ñậu Dầu rái Dầu rái Chiêu liêu bướm đo cam đo cam Móng bò tím Thơng ba Bạch đàn Long não Thơng ba Long não Long não Lồng mức lơng Bàng Mít vườn Mít vườn Bả đậu Sứ đại trắng Bả đậu Móng bò tím Ngọc lan Điệp phượng Mít vườn Điệp phượng Tung Điệp phượng Da sung Móng bò tím Điệp phượng Lồng mức lông Lồng mức lông Cẩm lai Điệp phượng Lê ki ma Bằng lăng nước Bằng lăng nước Dầu rái Dầu rái 35 149 37 51 13 33 38 33 40 37 56 33 59 61 19 22 10 27 19 65 13 35 75 27 53 51 61 42 13 48 18 13 67 53 27 45 25 61 56 110 467 115 160 40 105 120 105 125 115 175 105 185 190 60 70 20 30 85 60 205 40 110 235 85 165 160 190 133 40 150 57 42 210 167 85 140 80 190 176 11 16 16 15 17 17 15 15 14 14 8 11 11 14 16 15 17 17 14 16 13 18 15 11 12 11 20 19 686495.87 686500.63 686512.22 686505.81 686506.36 686500.31 686496.16 686499.09 686471.55 686462.95 686460.58 686472.71 686465.04 686473.49 686461.76 686472.71 686471.24 686471.84 686501.10 686501.05 686487.86 686453.01 686558.07 686455.90 686460.34 686458.31 686451.93 686459.95 686461.71 686457.62 686465.01 686465.98 686466.82 686396.60 686410.80 686402.09 686464.65 686408.46 686458.04 686447.44 1193226.51 1193219.45 1193198.64 1193192.05 1193202.09 1193195.47 1193193.32 1193202.70 1193246.23 1193240.06 1193236.82 1193242.14 1193235.72 1193238.11 1193223.03 1193220.33 1193219.31 1193216.63 1193216.03 1193214.19 1193203.98 1193219.40 1193218.14 1193213.66 1193209.74 1193213.66 1193205.05 1193206.86 1193204.75 1193198.89 1193202.90 1193202.69 1193201.68 1193161.58 1193156.43 1193156.45 1193152.50 1193142.85 1193182.83 1193170.95 540 541 543 544 546 547 548 549 550 551 552 553 556 557 558 559 561 562 563 564 565 566 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 582 583 585 586 587 589 590 591 Dái ngựa Da sung nhân Da cao su Da lâm vồ Dầu rái Da bồ ñề Da lâm vồ Trường qủa nhỏ Điệp phượng Cây nhuộm Căm xe Căm xe Chiêu liêu nghệ Móng bò tím Sứ đại trắng đo cam Chóc móc Chiêu liêu nghệ Chiêu liêu bướm Cánh kiến Gạo hoa trắng Me chua Me tây Trôm nam Keo Phi châu Keo Phi châu Bằng lăng nước Dái ngựa Dái ngựa Dái ngựa Cẩm lai Dái ngựa Dái ngựa Cẩm lai nước Hoa cát anh Bằng lăng nước Viết Móng bò tím Cây nhuộm 25 65 73 143 59 150 21 35 53 54 45 45 19 18 16 32 54 19 23 27 107 105 110 57 16 14 21 49 45 66 21 70 48 14 38 10 32 18 23 72 80 205 230 450 185 470 65 110 165 170 140 140 60 55 50 100 170 59 72 85 335 330 345 178 50 45 65 155 140 207 65 220 150 45 120 30 100 55 72 225 11 15 15 15 20 16 13 15 15 16 13 12 23 15 12 24 26 16 17 12 17 15 15 15 15 686482.11 686475.97 686477.34 686463.63 686474.27 686484.03 686478.64 686473.84 686466.80 686463.62 686460.40 686474.37 686467.16 686466.16 686465.04 686475.47 686469.47 686502.73 686488.38 686482.49 686476.42 686430.17 686427.33 686423.71 686438.42 686412.66 686427.67 686425.23 686422.72 686417.98 686433.05 686426.09 686422.22 686417.85 686422.45 686435.82 686446.15 686450.71 686460.15 686364.18 1193196.28 1193201.46 1193194.00 1193180.60 1193170.56 1193190.36 1193176.81 1193173.93 1193168.93 1193165.11 1193164.61 1193166.34 1193160.26 1193157.25 1193153.29 1193158.46 1193149.73 1193178.58 1193164.99 1193159.20 1193150.63 1193154.84 1193152.00 1193147.64 1193159.16 1193135.02 1193146.27 1193141.79 1193141.59 1193135.83 1193142.28 1193139.23 1193133.48 1193127.29 1193157.15 1193146.96 1193152.25 1193147.35 1193142.42 1193136.98 592 593 594 596 597 598 599 600 601 602 603 605 606 608 609 616 617 618 619 621 622 624 625 626 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 641 643 645 654 656 Chiêu liêu bướm Lim xẹt Sơn huyết Dái ngựa Huỳnh ñường Chóc móc Viết Huỳnh đường Dầu lơng Cồng tía Lim xẹt Cơm đồng nai Chiết sen Xồi ca Dái ngựa Bàng Long não Bằng lăng nước Mò cua Lá trắng Trôm hôi Dầu rái Bằng lăng nước Lim xẹt Bằng lăng nước Bằng lăng nước Bằng lăng nước Dầu rái Bằng lăng nước Bằng lăng nước Bằng lăng nước Dầu rái Sọ khỉ Chập choại CâySọ khỉ Sọ khỉ Sọ khỉ Gội nước Gạo hoa trắng 16 53 22 65 13 37 10 10 19 48 51 16 14 64 70 32 41 45 35 33 81 80 21 46 24 33 30 80 11 22 29 75 107 25 249 102 121 119 53 25 50 165 70 205 40 115 32 32 60 150 160 50 45 200 220 100 130 140 110 105 254 250 65 145 75 105 95 250 36 70 90 235 335 77 783 320 380 375 165 80 12 11 19 21 16 21 17 13 16 14 16 16 21 26 26 23 26 13 26 26 23 13 686444.32 686451.98 686442.08 686453.91 686437.97 686444.99 686449.04 686434.49 686439.54 686433.57 686432.73 686427.53 686441.60 686423.79 686417.42 686421.75 686425.01 686431.17 686434.32 686442.21 686444.12 686448.40 686444.32 686452.59 686456.77 686460.59 686452.66 686464.56 686468.31 686467.42 686465.21 686476.50 686453.02 686457.78 686456.24 686434.22 686423.54 686505.03 686499.01 686510.98 1193146.84 1193135.77 1193141.25 1193127.35 1193139.87 1193131.30 1193122.27 1193137.58 1193132.24 1193134.72 1193130.39 1193129.05 1193115.22 1193126.20 1193115.05 1193110.98 1193093.42 1193094.90 1193094.29 1193175.92 1193084.14 1193086.92 1193090.78 1193083.02 1193079.11 1193075.20 1193067.87 1193071.84 1193068.25 1193062.79 1193056.42 1193053.25 1193055.36 1193044.11 1193030.31 1193007.20 1192995.20 1193172.37 1193163.36 1193163.97 657 658 659 660 661 665 667 668 669 670 671 672 673 674 676 677 679 680 681 682 683 684 685 686 688 689 713 714 715 721 722 723 724 726 727 728 730 731 732 733 Chiêu liêu bướm Đầu lân Chiêu liêu lông Sọ khỉ Gáo trắng Me chua Lồng mức lông Lim xẹt Lim xẹt Điệp phượng Bao báp Tùng bách tán Tùng bách tán Lim xẹt Tùng La hán Tùng bách tán Tùng La hán Dầu rái Thông ba Thông ba Thông ba Sọ khỉ Sọ khỉ Sọ khỉ Sọ khỉ Sọ khỉ Sọ khỉ Sọ khỉ Sọ khỉ Sao đen Sao đen Thơng ba Giá tỵ Thông ba Thông ba Đầu lân Giá tỵ Sứ ñại ñỏ Sứ ñại ñỏ Da bồ ñề 14 45 61 228 25 126 29 62 75 59 59 18 33 57 13 11 24 61 32 35 40 131 119 105 132 115 111 100 146 37 37 45 119 45 38 76 92 25 25 108 45 140 190 715 80 395 90 195 235 185 185 55 105 180 40 35 75 190 100 110 125 410 375 330 415 360 350 315 460 117 117 140 375 140 120 240 290 80 78 340 11 11 26 19 17 21 12 11 21 21 17 19 21 21 20 23 22 23 21 25 12 13 19 18 19 15 11 12 686507.11 686499.26 686481.54 686492.22 686470.73 686448.86 686449.79 686457.61 686531.77 686527.64 686476.09 686469.60 686462.42 686552.71 686551.95 686554.94 686547.85 686549.51 686553.70 686560.71 686553.30 686536.17 686525.78 686503.54 686493.10 686526.86 686520.22 686509.69 686451.46 686443.61 686559.45 686575.75 686564.58 686530.26 686528.88 686521.46 686494.42 686502.51 686494.48 686500.01 1193157.56 1193154.61 1193166.71 1193128.01 1193119.66 1193100.84 1193095.77 1193089.10 1193150.08 1193138.46 1193093.52 1193087.65 1193084.03 1193148.45 1193140.21 1193140.78 1193173.55 1193168.98 1193166.32 1193141.56 1193128.90 1193117.08 1193105.28 1193081.23 1193070.10 1193075.59 1193066.05 1193055.20 1193074.79 1192985.23 1193085.26 1193083.94 1193075.73 1193054.23 1193045.01 1193037.43 1193004.02 1192996.68 1192995.21 1192989.67 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 748 749 750 751 754 757 758 762 763 765 766 767 768 776 777 779 780 781 782 783 784 785 786 787 789 790 792 Sứ ñại trắng Sứ ñại ñỏ Sứ ñại trắng Sứ ñại ñỏ Sứ ñại ñỏ Sứ ñại trắng Sứ ñại ñỏ Đầu lân Da bồ ñề Da sung nhân Bàng Mát đen Da lâm vồ Sứ đại đỏ Sứ ñại ñỏ Muồng xiêm Me tây Sứ ñại ñỏ Bàng hôi Lồng mức lông Trứng cá Da lâm vồ Da cao su Bàng hôi Me tây Trứng cá Sống rắn Đào tiên Đào tiên Dành dành láng Gạo hoa trắng Trâm ba vỏ Khế Công chúa rang (sp) Cơng chúa rộng Cơng chúa rộng Bò cạp nước Công chúa rộng Công chúa rộng Thông ba 28 24 29 18 21 22 18 64 127 118 38 57 48 21 32 38 64 29 23 35 13 61 111 29 31 17 86 14 16 16 21 58 86 10 24 30 18 19 18 48 88 75 90 55 65 70 56 202 400 370 120 180 150 66 100 120 200 90 73 110 40 190 350 90 97 52 270 45 50 50 65 183 270 30 75 95 55 60 55 150 5 6 6 16 12 11 16 8 13 11 13 16 11 5 17 16 13 4 16 686474.59 686477.55 686480.55 686466.05 686470.71 686471.92 686463.70 686457.47 686447.86 686445.43 686442.93 686452.21 686448.80 686451.77 686463.47 686461.37 686471.93 686470.55 686476.11 686733.91 686484.50 686483.88 686480.88 686524.93 686488.83 686623.60 686616.74 686599.88 686610.32 686592.66 686594.12 686599.25 686604.51 686598.30 686588.64 686592.80 686583.72 686589.14 686582.42 686580.54 1192999.18 1192996.26 1192994.09 1192989.31 1192987.02 1192983.47 1192978.21 1192971.88 1192974.53 1192972.69 1192912.10 1192971.88 1192962.00 1192958.72 1192961.62 1192958.95 1192960.68 1192950.40 1192953.52 1193048.50 1192947.97 1192941.65 1192935.91 1192962.05 1192936.27 1193095.89 1193092.01 1193092.57 1193083.80 1193089.61 1193084.69 1193081.27 1193078.15 1193071.36 1193070.21 1193066.00 1193065.10 1193061.53 1193059.15 1193050.85 793 794 801 802 803 804 805 807 809 815 857 863 864 867 870 874 876 914 925 926 927 928 929 930 931 932 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 Muồng xiêm Me tây Sứ ñại ñỏ Sứ ñại ñỏ Sứ ñại ñỏ Sứ ñại ñỏ Lim xẹt Sứ ñại ñỏ Duối nhám Me tây Dầu rái Bằng lăng nước Dầu rái Chập choại Khế Dầu rái Dầu rái Dầu rái Sứ ñại trắng Lồng mức lơng Sao đen Đầu lân Muồng xiêm Me tây Bò cạp nước Phi lao Lim xẹt Sứ ñại trắng Giá tỵ Giá tỵ Óc tử Óc tử Lim xẹt Chập choại Đầu lân Giá tỵ mật Giá tỵ Xoan mộc Trầm hương 38 96 16 20 28 22 100 29 44 166 102 41 102 35 27 38 70 61 24 32 67 40 32 162 16 50 91 18 105 118 18 48 75 51 51 23 42 30 46 120 300 50 62 88 70 315 90 137 520 320 130 320 110 85 120 220 190 75 100 210 125 100 510 50 156 285 58 330 370 26 58 150 235 160 159 72 132 95 145 15 18 5 19 11 22 18 12 23 12 21 25 23 15 19 16 11 21 11 14 19 12 16 16 18 18 16 17 13 16 686557.27 686519.76 686517.15 686514.68 686507.35 686505.19 686500.70 686493.93 686674.90 686685.61 686755.42 686757.87 686695.98 686771.86 686796.07 686793.21 686749.58 686587.39 686625.07 686614.95 686609.92 686613.28 686601.84 686591.79 686601.32 686592.70 686582.32 686566.90 686554.74 686570.67 686573.71 686580.31 686593.29 686603.70 686602.25 686604.57 686602.02 686588.76 686598.29 686586.60 1193036.71 1192966.85 1192963.94 1192960.72 1192952.19 1192950.83 1192944.41 1192952.08 1193099.16 1193092.16 1193038.25 1193036.16 1193030.51 1193022.38 1193007.09 1192999.70 1193024.59 1193050.85 1193074.74 1193077.36 1193074.45 1193072.25 1193062.46 1193052.35 1193046.72 1193041.15 1193041.30 1193027.62 1193015.15 1193028.44 1193029.42 1193032.66 1193033.73 1193035.36 1193031.63 1193029.87 1193025.85 1193027.38 1193018.86 1192999.14 953 957 958 959 960 962 963 964 969 970 971 972 977 978 981 982 985 986 987 988 989 996 1000 1002 1004 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 Giá tỵ Me tây Bao báp Trang trắng Trang trắng Trang trắng Trang trắng Quăng lông Lồng mức lông Khế A kê Cây nhuộm Bằng lăng nước Chập choại Cám Chập choại ñỏ Dầu rái Dầu rái Viết Khế Viết Đầu lân Mít nài Mít nài Quăng lơng Trầm hương Sao ñen Lim xanh Lim xanh Bằng lăng nước Sao ñen Vấp Huỳnh lam Sao ñen Cám Sao ñen Dực nang nhuộm Dực nang nhuộm Vừng 53 194 70 13 15 12 54 57 27 46 53 27 38 32 29 28 72 33 19 18 30 41 73 61 80 31 137 39 27 29 41 38 21 53 54 64 19 18 67 165 610 220 40 47 28 38 170 180 85 145 167 85 120 100 90 87 225 105 60 55 95 130 230 190 250 97 430 123 86 90 130 120 65 165 170 200 60 55 210 13 13 11 5 5 12 19 11 12 19 13 16 14 15 12 25 17 9 13 19 17 16 26 15 14 17 16 19 15 18 15 686561.69 686542.64 686549.38 686548.49 686553.21 686553.12 686551.93 686648.59 686648.42 686646.67 686651.56 686666.44 686665.53 686677.97 686672.67 686659.46 686662.76 686662.12 686662.12 686663.74 686646.55 686655.99 686640.78 686655.93 686641.37 686643.59 686634.36 686631.00 686630.78 686633.91 686629.19 686626.05 686614.78 686618.77 686613.80 686609.62 686608.97 686607.45 686602.42 686691.00 1192983.60 1192972.06 1192965.39 1192967.53 1192969.14 1192965.50 1192966.42 1193084.19 1193082.01 1193079.14 1193083.61 1193082.99 1193085.35 1193073.68 1193073.91 1193077.45 1193071.08 1193068.44 1193064.05 1193062.97 1193069.62 1193058.13 1193051.15 1194049.94 1193044.50 1193037.84 1193037.79 1193036.26 1193034.83 1193032.68 1193029.94 1193031.09 1193024.35 1193024.10 1193031.39 1193024.34 1193022.58 1193019.45 1193013.78 1193071.60 1022 1023 1034 1036 1037 1038 1039 1042 1043 1044 1046 1047 1049 1050 1052 1053 1054 1056 1057 1058 1059 1061 1062 1064 1065 1066 1067 1078 1079 1080 1082 1085 1086 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 ñỏ Thục ñịa Sọ khỉ Vàng anh lớn Da bồ ñề Sống rắn Chì vẻ Quần đầu dài Xồi ca Cần thăng Bách tán gai Lồng mức lông Sống rắn Sống rắn Sứ đại trắng Thơng hai Hoa cát anh Bò cạp nước Vàng anh Chiết sen Khế Bách tán gai Thông ba Hoa cát anh Đầu lân Tùng bách tán Vàng anh Lim xẹt Lim xẹt Lim xẹt Lim xẹt Sổ nhám Bò cạp nước Lá trãi bàn Xoài ca Sổ nhám Cây Cui Quăng lông Me tây Sứ công chúa 24 16 61 14 76 146 32 18 29 17 29 65 76 45 27 29 22 48 29 15 25 33 25 14 57 21 38 57 70 48 45 25 50 48 51 20 60 45 54 51 75 50 190 45 240 460 100 55 90 53 92 205 240 140 85 90 70 150 90 48 78 105 80 45 180 65 120 180 220 150 142 80 156 150 160 64 187 140 170 160 21 17 26 8 12 17 17 16 16 14 13 11 15 14 17 13 13 15 19 16 15 14 17 13 15 13 18 18 686620.36 686668.81 686674.37 686680.60 686680.60 686681.47 686671.21 686675.25 686659.50 686654.46 686660.12 686647.20 686647.94 686664.54 686661.23 686650.88 686643.11 686639.24 686654.92 686629.49 686624.92 686626.20 686616.27 687615.88 686608.65 686619.85 686625.29 686596.14 686620.33 686619.96 686612.35 686613.77 686584.44 686596.93 686611.70 686612.98 686622.49 686597.11 686586.91 686566.37 1193026.78 1193057.24 1193049.79 1193048.82 1193044.26 1193044.32 1193038.84 1193033.35 1193043.27 1193038.74 1193029.54 1193031.55 1193030.34 1193019.67 1193018.69 1193023.77 1193027.04 1193026.03 1193023.77 1193019.95 1193009.23 1193010.45 1193014.72 1193007.78 1193009.68 1193008.25 1192965.37 1192974.27 1192965.41 1192958.78 1192958.82 1192957.99 1192970.93 1192965.87 1192955.71 1192950.69 1192933.33 1192917.43 1192932.98 1192951.81 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1103 1104 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1118 1119 1124 1125 1128 1129 1131 1132 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1145 1146 1147 1148 1150 1157 1158 1161 1163 Sọ khỉ Vàng anh Sứ công chúa Cườm thị Duối nhám Râm Dầu rái Dầu rái Sọ khỉ Giá tỵ Sao ñen Sao ñen Dầu rái Tách giả Dầu rái Dầu rái Lồng mức lông Sọ khỉ Vải Lồng mức lơng Hồng nhung Sọ khỉ Thiết đinh Thiết đinh Sọ khỉ Bằng lăng nước Thị Trạch quạch Sọ khỉ Găng trắng Thị Cơm nguội bô bốt Lồng mức lông Chiêu liêu bướm Lồng mức lơng Xoan mộc Vừng tròn Quăng lông Dầu rái Viết 155 22 25 48 57 86 61 83 124 37 11 10 39 67 61 62 49 86 35 37 37 139 21 10 91 38 142 39 124 33 102 28 39 41 21 11 75 54 67 24 486 70 80 150 180 270 190 260 390 117 34 30 123 210 190 195 155 270 110 115 115 435 67 30 285 120 445 123 390 105 320 87 122 130 65 33 235 170 210 75 26 12 18 16 26 21 23 19 16 7 21 21 23 24 16 19 11 13 26 22 19 12 24 15 11 13 17 24 686563.06 686562.91 686565.88 686576.33 686570.25 686591.06 686584.55 686536.02 686531.82 686527.98 686526.25 686525.96 686521.91 686531.71 686528.40 686545.46 686541.99 686550.12 686556.40 686565.69 686569.31 686543.19 686573.61 686575.37 686558.16 686534.67 686540.49 686541.24 686557.62 686558.54 686585.71 686589.25 686590.26 686591.51 686597.64 686584.02 686539.56 686543.83 686547.05 686567.50 1192955.07 1192947.21 1193938.89 1192933.09 1192926.61 1192916.79 1192917.76 1192943.90 1192940.17 1192941.66 1192939.37 1192937.37 1192940.59 1192928.62 1192930.83 1192928.58 1192923.10 1192925.55 1192920.97 1192899.35 1192889.93 1192892.92 1192881.72 1192875.82 1192873.44 1192909.86 1192894.65 1192907.39 1192889.35 1192886.37 1192907.54 1192898.19 1192897.27 1192897.41 1192889.17 1192886.61 1192881.70 1192876.90 1192871.18 1192865.01 1167 1169 1170 1174 1175 1176 1179 1181 1183 1190 1191 1201 1210 1226 1227 1229 1231 1233 1234 1248 1249 1250 1251 1253 1258 1261 1262 1263 1264 1265 1267 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 Điệp phượng Trạch quạch Trạch quạch Dầu rái Trạch quạch Trạch quạch Trạch quạch Trạch quạch Gòn ta Vấp nhiều hoa Thị mun Dầu rái Da ngái Dầu rái Xoài ca Dầu rái Dầu rái Sao ñen Thiết ñinh Duối nhám Me chua Tùng la hán Ổi Tùng la hán Viết Sổ trắng Sơn vé Cơm nguội gai Duối nhám Duối nhám Duối nhám Điệp phượng Bàng hôi Thơng ba Sọ khỉ Điều đỏ Viết Viết Điệp phượng Keo tràm 19 13 29 96 24 13 19 25 16 102 83 40 13 41 32 30 32 86 20 10 13 65 36 38 18 38 76 25 57 24 25 80 11 18 20 64 29 60 40 90 300 75 40 60 80 50 320 260 125 40 130 100 95 100 270 63 30 40 25 28 25 204 112 118 58 120 240 80 180 75 80 250 35 58 62 200 90 11 13 22 6 13 17 18 19 17 21 12 5 18 16 16 12 17 12 17 21 7 17 12 686562.16 686565.26 686567.80 686570.20 686569.85 686571.84 686572.88 686369.95 686615.93 686623.24 686613.60 686586.91 686710.37 686711.27 686688.61 686690.50 686699.66 686700.67 686662.11 686655.92 686665.73 686649.63 686652.00 686657.24 686628.28 686596.82 686633.18 686626.29 686625.29 686630.82 686625.90 686623.98 686620.12 686629.07 686617.68 686623.16 686620.25 686621.77 686615.01 686609.18 1192868.41 1192867.30 1192862.56 1192864.85 1192861.77 1192861.20 1192858.94 1193103.14 1192819.62 1192810.75 1192900.04 1192924.95 1193050.17 1193052.90 1193043.00 1193039.14 1193037.96 1193035.41 1192952.56 1192952.19 1192960.42 1192958.25 1192954.97 1192928.09 1192939.29 1192923.01 1192924.90 1192928.75 1192926.32 1192919.91 1192918.36 1192918.96 1192922.47 1192912.06 1192920.30 1192910.56 1192907.66 1192916.92 1192915.98 1192913.44 1278 1279 1280 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1304 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1318 1319 1320 1321 1328 1329 1331 1333 1335 1336 1337 Dầu rái Da ngái Săng máu rạch Da sung Bầu nâu Mít vườn Tung Duối gai Quít rừng Dái ngựa nhỏ Xoan mộc Gòn ta Sơn vé Sọ khỉ Đại phong tử Dầu rái Sầu ñâu Sầu ñâu Cây Thúi Cây Thúi Sọ khỉ Thơng ba Vàng anh Thiết đinh đỏ Bồ Bồ Sếu đơng Sếu đơng đỏ Sếu đơng Thị mật đỏ Trơm hôi Điệp phượng Điệp phượng Dầu rái Lim xẹt Đạt phước 86 25 29 41 15 18 14 25 40 15 51 147 70 29 19 14 29 25 76 25 24 21 22 18 25 27 17 25 17 46 83 61 64 31 48 67 84 10 270 25 80 90 130 48 58 45 80 127 48 20 160 462 220 90 60 45 90 80 240 80 75 65 70 55 80 84 54 77 52 146 260 190 200 96 150 210 265 30 26 12 12 8 13 24 16 18 13 12 17 17 21 15 11 8 8 12 19 18 21 13 13 25 16 686608.19 686611.86 686605.68 686602.07 686600.07 686595.28 686595.02 686597.52 686596.53 686601.95 686375.04 686606.51 686607.17 686608.48 686599.40 686585.58 686588.13 686590.85 686595.28 686601.18 686605.28 686602.49 686729.88 686728.34 686727.79 686737.36 686741.07 686737.69 686745.97 686749.25 686744.86 686741.19 686728.07 686731.09 686715.82 686716.49 686737.40 686732.14 686726.74 686725.93 1192913.83 1192909.50 1192906.43 1192911.28 1192909.25 1192908.13 1192901.69 1192906.07 1192897.58 1192893.81 1193107.61 1192889.76 1192880.88 1192877.26 1192868.55 1192863.82 1192860.74 1192857.55 1192863.91 1192862.78 1192861.11 1192854.13 1193033.96 1193028.31 1193024.95 1193032.37 1193029.02 1193020.96 1193022.84 1193021.68 1193016.96 1193005.45 1192998.78 1192996.11 1192996.84 1192989.84 1192969.12 1192962.83 1192968.19 1192975.23 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1346 1347 1348 1349 1350 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1368 1369 1370 1371 1372 1375 1376 1377 1378 1379 1397 1398 1399 Tùng la hán Bằng lăng Bún trái ñỏ Đạt phước Điệp phượng Cánh kiến Lim xẹt Bằng lăng nước Bằng lăng nước Bằng lăng nước Tràm ñỏ Tràm ñỏ Tràm ñỏ Tùng bách tán Trứng cút Da gáo Điệp phượng Thông ba Thông ba Thông ba Thông ba Thông ba Thông ba Thông ba Thông ba Thông ba Thông ba Thông ba Thông ba Thông ba Thông ba Thông ba Thông ba Thông ba Thông ba Thông ba Thông ba Bò cạp hường Bò cạp hường Bò cạp hường 21 16 15 15 83 15 59 21 34 24 33 19 57 10 96 51 39 45 45 33 46 25 35 23 22 27 25 31 32 40 28 41 36 24 27 39 29 25 32 65 50 48 48 260 47 185 22 65 108 74 103 60 180 30 300 160 123 140 141 105 145 79 110 71 69 85 78 98 100 125 88 130 112 74 84 122 92 80 102 13 6 19 16 13 22 21 18 19 16 16 16 19 17 8 11 13 15 15 18 11 17 17 13 14 17 12 686719.79 686715.25 686710.16 686702.31 686700.64 686697.04 686701.98 686700.09 686698.21 686685.72 686684.68 686681.53 686690.88 686683.86 686688.39 686682.62 686671.76 686665.47 686653.23 686647.68 686642.27 686637.07 686632.22 686627.42 686623.52 686620.28 686617.68 686614.56 686612.99 686612.24 686611.75 686615.56 686620.14 686625.86 686632.36 686638.76 686670.94 686667.02 686659.71 686656.27 1192975.89 1192975.89 1192983.06 1192982.11 1192977.92 1192974.08 1192969.93 1192967.37 1192970.92 1192969.02 1192966.18 1192957.86 1192958.77 1192956.85 1192954.10 1192950.77 1192924.42 1192922.97 1192918.93 1192915.93 1192912.31 1192908.69 1192904.63 1192900.40 1192895.33 1192889.81 1192883.93 1192871.87 1192865.14 1192859.68 1192854.07 1192830.53 1192825.86 1192824.91 1192822.84 1192823.43 1192916.78 1192917.26 1192915.80 1192914.05 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1409 1421 1466 1613 1614 1615 1740 1753 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1857 1859 1860 Bò cạp hường Tràm đỏ Tràm đỏ Tràm đỏ Tràm ñỏ Tràm ñỏ Tràm ñỏ Tràm ñỏ Muồng me Bò cạp hường Gòn ta Hồng rừng Hồng rừng Bả đậu Gòn ta Điệp phượng Thơng Caribe Thơng Caribe Thông Caribe Thông Caribe Thông Caribe Thông Caribe Thông hai Thông Caribe Thông Caribe Thông Caribe Thông Caribe Thông Caribe Thông Caribe Thông Caribe Thông Caribe Thông Caribe Thông Caribe Thông Caribe Thông hai Thông Caribe Thông Caribe Tùng bách tán Dầu song nàng Phượng tím 23 10 18 15 22 20 12 25 10 23 32 45 30 33 48 6 10 11 11 10 22 19 25 24 21 19 19 10 11 10 18 16 14 23 72 30 55 48 70 62 39 80 30 73 100 140 95 105 150 20 20 30 35 35 30 20 25 15 20 10 70 60 80 75 65 60 60 30 35 30 55 50 45 72 4 13 14 13 17 5 5 5 11 11 11 11 11 11 6 8 13 686652.86 686648.77 686645.20 686641.22 686638.86 686635.16 686632.74 686621.81 686676.81 686375.63 686403.97 686412.79 686635.91 686378.55 686549.25 686585.98 686585.46 686584.17 686585.24 686584.11 686585.03 686592.76 686593.48 686593.89 686594.35 686594.83 686596.43 686595.19 686579.39 686595.54 686597.66 686595.56 686579.83 686579.81 686579.11 686575.70 686574.38 686519.13 686493.90 686511.49 1192912.48 1192910.32 1192908.07 1192903.75 1192902.31 1192899.23 1192896.22 1192878.82 1192914.01 1193108.62 1193126.53 1193115.88 1193177.34 1193111.13 1193250.86 1193229.77 1193227.76 1193221.39 1193217.40 1193214.55 1193211.78 1193212.18 1193214.40 1193216.32 1193217.85 1193221.33 1193223.81 1193226.59 1193228.84 1193230.82 1193236.51 1193236.51 1193226.59 1193219.71 1193214.94 1193218.37 1193213.42 1193197.24 1193169.95 1193169.04 1861 1863 1864 1865 1866 1868 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1880 1881 1883 1884 1885 1887 1888 1889 1890 1891 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1919 1922 1924 1925 Phượng tím Dầu rái Dầu rái Sao ñen Viết Viết Viết Da sanh Viết Viết Viết Viết Viết Viết Viết Viết Bàng Táu nước Táu nước Kiền kiền Xa kê Xa kê Bứa Singapore Bứa Singapore Trang lông Trang lông Trang lông Trang lông Trắc Trắc Trắc Khế tàu Tùng bách tán Sao đen đo tía Thục ñịa Tùng bách tán Đào Kim giao Kim giao 32 10 11 16 13 13 48 10 13 14 13 13 14 13 16 11 10 22 13 11 14 18 13 19 6 10 18 19 23 100 30 35 15 50 40 40 150 30 40 45 40 25 40 45 40 50 35 30 22 70 40 35 15 43 55 40 60 15 20 15 20 25 30 20 25 55 20 60 72 13 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 11 686491.41 686484.58 686482.97 686596.04 686602.02 686604.71 686615.95 686615.97 686626.38 686618.24 686633.26 686618.58 686621.76 686630.18 686622.11 686618.51 686501.43 686499.66 686477.80 686624.63 686619.98 686636.19 686633.63 686629.19 686629.19 686624.12 686621.45 686647.12 686651.76 686652.57 686648.42 686694.42 686709.71 686730.09 686725.26 686651.15 686671.21 686534.76 686565.37 686576.90 1193155.70 1193148.78 1193146.81 1193292.40 1193292.92 1193274.43 1193271.39 1193268.48 1193271.87 1193266.30 1193261.91 1193254.63 1193245.67 1193233.99 1193233.99 1193241.36 1193177.35 1193180.73 1193183.90 1193088.84 1193084.14 1193079.62 1193076.79 1193073.55 1193070.18 1193069.19 1193071.21 1193047.83 1193045.22 1193049.91 1193041.71 1193029.99 1193036.88 1193030.97 1193028.38 1193034.47 1193035.14 1193002.01 1192997.98 1192993.34 1926 1932 1937 1941 1943 1945 1947 1949 1950 1951 1952 1953 2029 2030 2032 2542 2710 2776 2777 2778 2779 2782 2783 2784 2785 2786 Kim giao Tùng bách tán Bời lời vàng Hùynh ñường gân ñỏ Hùynh ñường gân đỏ Điều đỏ Sổ nam nhụy Hòe Tơ mộc Đậu chàm Sọ khỉ Lá trắng Trôm hôi cám Sống rắn Hồng Nam Móng bò tím Trâm Trâm Trâm Trâm Trâm Khế Khế Khế Khế 19 17 18 17 16 6 14 11 25 14 25 10 16 10 10 10 10 14 6 6 60 52 55 54 50 20 28 18 20 45 35 80 45 80 30 14 50 30 30 30 30 45 20 20 20 20 5 6 6 4 4 686516.93 686539.28 686586.65 686605.64 686615.27 686651.84 686706.49 686729.59 686598.11 686604.21 686395.05 686758.87 686731.31 686717.84 686662.99 686655.18 686555.21 686553.73 686550.79 686552.73 686559.26 686574.09 686579.03 686575.30 686576.96 686576.22 1192949.08 1192885.25 1192880.69 1192897.72 1192921.00 1192927.77 1192979.02 1192971.72 1192875.20 1192871.80 1193116.88 1193045.45 1193052.99 1192996.65 1193189.63 1193073.75 1193309.46 1193310.10 1193305.30 1193302.53 1192284.98 1193279.81 1193275.93 1193277.59 1193279.86 1193282.26 ... lượn song cao Bắc Củ Chi, sau số khu vực thu c Hooc Mơn, Thủ Đức có độ cao chênh lệch từ 5m – 35m Dạng tương ñối phẳng dọc quốc lộ Nam Bình Chánh, phần Nhà Bè, ven song Sài Gòn độ cao chênh lệch... Thảo Cầm Viên ñược thi t lập lại sau nhiều năm bị bỏ hoang Sau 130 năm xây dựng, Thảo Cầm Viên ñã trở thành vườn thú lớn nước với 590 đầu thú thu c 125 lồi; thực vật có 1.800 gỗ thu c 260 lồi, 23... ñược quét (scanned map) loại số liệu Raster Số liệu thu c tính (Attribute): trình bày dạng ký tự số, ký hiệu để mơ tả thu c tính thơng tin thu c địa lý Trong dạng số liệu trên, số liệu Vector
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG CƠ SỞ THÔNG TIN PHỤC VỤ QUẢN LÝ DỮ LIỆU CÂY THÂN GỖ BẰNG MAPINFO CHO THẢO CẦM VIÊN SÀI GÒN , XÂY DỰNG CƠ SỞ THÔNG TIN PHỤC VỤ QUẢN LÝ DỮ LIỆU CÂY THÂN GỖ BẰNG MAPINFO CHO THẢO CẦM VIÊN SÀI GÒN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay