ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ PHÂN BÓN LÁ HTD 04 ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CÂY XÀ LÁCH ROMAINE (Lactuca sativa var capitata L.)

64 28 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:33

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ PHÂN BÓN HTD 04 ĐẾN SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT CÂY LÁCH ROMAINE (Lactuca sativa var capitata L.) Sinh viên thực Ngành Niên khóa : Nguyễn Thị Nhi : Nông học : 2007 - 2011 Tháng 07/2011 ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ PHÂN BÓN HTD 04 ĐẾN SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT CÂY LÁCH ROMAINE (Lactuca sativa var capitata L.) Tác giả NGUYỄN THỊ NHI Khóa luận tốt nghiệp đệ trình để đáp ứng điều kiện cấp kĩ sư ngành Nông học Giảng viên hướng dẫn: TS NGUYỄN BÁ HÙNG TS PHẠM THỊ MINH TÂM Tháng 07/2011 LỜI CẢM ƠN Trước hết xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường quý thầy cô khoa Nông học – Trường ĐH Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt thời gian học tập trường Đặc biệt, chân thành cảm ơn cô Phạm Thị Minh Tâm hướng dẫn tận tình giúp tơi hồn thành đề tài Tơi biết ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Bá Hùng – Giám đốc Công ty TNHHLD Organik Đà Lạt giúp đỡ, dẫn tận tình tạo điều kiện tốt cho tơi thực đề tài Xin chân thành cảm ơn cô chú, anh chị công ty TNHHLD Organnik Đà Lạt giúp đỡ suốt thời gian làm đề tài Xin cảm ơn gia đình, bạn bè giúp đỡ, động viên học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận văn Đà lạt, 26/ 07/ 2011 Sinh viên thực Nguyễn Thị Nhi TÓM TẮT NGUYỄN THỊ NHI, Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, tháng 07/2011 Đề tài: “Ảnh hưởng nồng độ phân bón HTD 04 đến sinh trưởng suất lách Romaine (Lactuca sativa var capitata L.)” Giảng viên hướng dẫn: TS Nguyễn Bá Hùng TS Phạm Thị Minh Tâm Đề tài thực từ tháng 03/2011 đến tháng 05/2011 trại Công ty TNHHLD Organik – Xuân Thọ – TP Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng nhằm xác định ảnh hưởng nồng độ phân bón HTD 04 đến sinh trưởng suất lách Romaine, qua xác định nồng độ phân bón HTD 04 thích hợp bổ sung cho suất hiệu kinh tế cao Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên Randomized Complete Block Design (RCBD), đơn yếu tố, lần lặp lại với nghiệm thức nghiệm thức là: - NT1: + phân bón HTD 04 nồng độ 80 ml/10 lít - NT2: + phân bón HTD 04 nồng độ 100 ml/10 lít - NT3: + phân bón HTD 04 nồng độ 120 ml/10 lít - NT4: + phân bón HTD 04 nồng độ 140 ml/10 lít - NT5: + phân bón HTD 04 nồng độ 160 ml/10 lít - NT6 (ĐC): bón phân bón Nutra Green theo qui trình kĩ thuật công ty Nền (dùng cho ha): 1500 kg phân Dynamic + 17,6 kg N + 17,6 kg P2O5 + 8,8 kg K2O Lượng nước phun phân HTD 04 Nutra Green cho ha: 820 lít Phun lần vào NST, sau đó, chu kì phun 10 ngày/lần phun, ngưng phun trước thu hoạch ngày Kết thí nghiệm cho thấy NT3 sử dụng phân bón HTD 04 nồng độ 120 ml/10 l cho chiều cao trung bình 28,07 cm/cây, số (33,93 lá/cây), đường kính tán trung bình 36,50 cm tỉ lệ bắp (92 %), suất thực thu (26,46 tấn/ha) lợi nhuận (152.030.000 đồng/ha) cao NT khác đối chứng Sử dụng phân bón HTD 04 nồng độ 140 ml/10 l NT4 nồng độ 160 ml/10 l NT5 hiệu kinh tế thấp NT3 (120 ml/10 lít) Tóm lại, sử dụng phân bón HTD 04 nồng độ 120 ml/10 l cho suất hiệu kinh tế cao so với nồng độ khác so với phân bón đối chứng (Nutra Green) Tuy nhiên, kết ban đầu việc khảo nghiệm ảnh hưởng nồng độ phân bón HTD 04 đến sinh trưởng suất lách Romaine Đà Lạt Cũng với nồng độ phân bón HTD 04 từ 80 đến 160 ml/10 l, nên tiếp tục nghiên cứu lách thời vụ khác vùng đất khác MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng ix Danh sách hình đồ thị x Chương GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu 1.3 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu chung lách 2.1.1 Nguồn gốc lịch sử phát triển 2.1.2 Phân loại khoa học 2.1.3 Đặc điểm thực vật học 2.1.3.1 Rễ 2.1.3.2 Thân 2.1.3.4 2.1.3.5 Hoa, hạt 2.1.4 Một số sâu, bệnh hại thường gặp lách 2.1.5 Sơ lược lách Romaine 2.1.5.1 Đặc tính sinh vật học 2.1.5.2 Điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng 2.2 Cơ sở bón phân cho lách 2.3 Sơ lược phân bón 2.4 Cơ chế hấp thụ dinh dưỡng qua số lưu ý sử dụng 10 2.5 Giới thiệu phân bón HTD 11 2.5.1 Phân bón HTD 04 12 2.5.2 Một số kết nghiên cứu 12 Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.1 Vật liệu thí nghiệm 14 3.2 Dụng cụ trang thiết bị 14 3.3 Điều kiên thí nghiệm 14 3.3.1 Địa điểm thí nghiệm 14 3.3.2 Thời gian thí nghiệm 15 3.3.3 Khí hậu, thời tiết 16 3.4 Phương pháp 16 3.4.1 Kiểu thí nghiệm 16 3.4.2 Qui mơ thí nghiệm 17 3.4.3 Qui trình kĩ thuật 18 3.4.3.1 Làm đất 18 3.4.3.2 Bón phân 18 3.4.3.3 Chăm sóc 19 3.4.4 Cách lấy mẫu 19 3.4.5 Chỉ tiêu theo dõi 19 3.4.5.1 Các tiêu sinh trưởng 19 3.4.5.2 Các yếu tố cấu thành suất suất 20 3.4.5.3 Tỉ lệ sâu, bệnh hại 20 3.4.5.4 Chỉ tiêu cảm quan 21 3.4.6 Xử lí số liệu 21 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 22 4.1 Ảnh hưởng nồng độ phân bón HTD 04 đến sinh trưởng 22 4.1.1 Ảnh hưởng nồng độ phân HTD 04 đến động thái phát triển chiều cao 22 4.1.2 Ảnh hưởng nồng độ phân HTD 04 đến tốc độ phát triển chiều cao 23 4.1.3 Ảnh hưởng nồng độ phân HTD 04 đến động thái phát triển số 24 4.1.4 Ảnh hưởng nồng độ phân HTD 04 đến tốc độ phát triển số 25 4.1.5 Ảnh hưởng nồng độ phân HTD 04 đến động thái phát triển đường kính tán 26 4.1.6 Ảnh hưởng nồng độ phân HTD 04 đến tốc độ phát triển đường kính tán 27 4.2 Ảnh hưởng nồng độ phân đến thời gian bắp tỉ lệ bắp 29 4.3 Ảnh hưởng nồng độ phân bón HTD 04 đến yếu tố cấu thành suất suất 31 4.4 Ảnh hưởng nồng độ phân bón HTD 04 đến độ chặt bắp 32 4.5 Tình hình sâu bệnh hại 34 4.6 Chỉ tiêu cảm quan 34 4.7 Hiệu kinh tế 35 Chương KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 37 5.1 Kết luận 37 5.2 Đề nghị 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 PHỤ LỤC 41 DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐC : đối chứng NST : ngày sau trồng NSLT : suất lí thuyết NSTP : suất thương phẩm NSTT : suất thực thu NT : nghiệm thức Stt : số thứ tự DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Nhu cầu chất đa lượng tính kg/ha Bảng 2.2 Số liệu phân tích điều kiện có độ phì tối ưu chất vi lượng tính ppm chất khô Bảng 3.1 Kết phân tích đất khu thí nghiệm 15 Bảng 3.2 Số liệu khí hậu, thời tiết 16 Bảng 4.1 Ảnh hưởng nồng độ phân bón HTD 04 đến động thái tăng trưởng chiều cao 22 Bảng 4.2 Ảnh hưởng nồng độ phân bón HTD 04 đến tốc độ tăng trưởng chiều cao 23 Bảng 4.3 Ảnh hưởng nồng độ phân bón HTD 04 đến động thái tăng trưởng số (lá/cây) 24 Bảng 4.4 Ảnh hưởng nồng độ phân bón HTD 04 đến tốc độ tăng trưởng số (lá/cây) 25 Bảng 4.5 Ảnh hưởng nồng độ phân bón HTD 04 đến động thái tăng trưởng đường kính tán (cm) .26 Bảng 4.6 Ảnh hưởng nồng độ phân bón HTD 04 đến tốc độ tăng trưởng đường kính tán (cm) .27 Bảng 4.7 Ảnh hưởng nồng độ phân bón HTD 04 đến thời gian búp lách 28 Bảng 4.8 Ảnh hưởng nồng độ phân bón HTD 04 đến yếu tố cấu thành suất suất 31 Bảng 4.9 Ảnh hưởng nồng độ phân bón HTD 04 đến độ chặt bắp giai đoạn thu hoạch .32 Bảng 4.10 Ảnh hưởng nồng độ phân bón HTD 04 đến độ lách 34 Bảng 4.11 Ảnh hưởng nồng độ phân bón HTD 04 đến hiệu kinh tế 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo tiếng Việt Nam Mai Thị Phương Anh, 1996 Rau trồng rau Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội, Việt Nam Trang 50, 150 Hoàng Minh Châu, 1998 Cẩm nang sử dụng phân bón Nhà xuất Hà Nội Trang 180 Nguyễn Mạnh Chinh, 2005 Sổ tay trồng rau an tồn Nhà xuất Nơng nghiệp Hồ Chí Minh Trang 68 – 69 Nguyễn Xuân Hiển, Võ Minh Kha, Vũ Hữu Yêm, 1996 Hướng dẫn thực hành bón phân Nhà xuất Hà Nội Trang 468 – 474 Lê Văn Tri, 2000 Hỏi đáp chế phẩm điều hòa sinh trưởng tăng suất trồng Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội, Việt Nam Trang 19 – 21 Tài liệu tham khảo tiếng nước George Acquaab, 1999 Horticulture Principles and Practices Prentice Hall Trang 72 Tony Biggs, 1995 Vegetables The R.H.S Encyclopedia of Practical Gardening editor-in-chiEF Trang 40 Karan Davis Cutler, 1997 The complete vegetable and herb gardener A Guide to Growing your garden Organically Macmilan USA Trang 286 – 289 C.M.Messiaen, D.Blancard F.Rouxel Rlafon, 1991 Les maladies des plantes INRA Trang 461 10 Raymond P Poincelot, 2003 Sustainable horticulture Prentice Hall Trang 710 11 Laura Williams Rice and Robert P.Rice, 2000 Practical Horticulture Prentice Hall Trang103 12 Allan Seales, 1984 Garden doctor Reed Books Trang 161 39 Tài liệu tham khảo từ Internet 13 Adchoices, 2010 Lettuce http://growingtaste.com/vegetables/lecttuce.shtlm 14 Công ty Long Đỉnh, 2010 Thực nghiệm cộng đồng HTD, HTG nuôi cấy mô http://www.longdinh.com/htd/HTD-results.ppt 15 Công ty Long Đỉnh, 2008 Chế phẩm hỗ trợ nông nghiệp đặc biệt HTD http://www.longdinh.com/default.asp?act=chitiet&ID=4825&catID=7 16 Đặng Xuân Toàn, 2009 Dinh dưỡng trồng http://uocmonhanong.com/view_news.aspx?nid=38 17 Fortin, 2002 Romaine lettuce http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=foodspice&dbid=61 18 Nguyễn Xuân Cự, 2007 Hội nhập tổ chức thương mại http://www.kinhtenongthon.com.vn/Story/kinhte-thitruong/2007/5/3911 19 Spinach, 2006 Lettuce http://plantanswers.tamu.edu/publications/vegetabletravelers/lettuce.html 40 Phụ lục 1: Chi phí sản xuất Bảng Chi phí sản xuất lách Romaine (chi phí chung cho NT) STT Đơn vị Hạng mục Số lượng Đơn giá (đồng) Thành tiền (đồng) Cây Giống 81.000 750 60.750.000 Kg Vôi 2.700 1.500 4.050.000 Kg Phân Dynamic 1.500 14.400 21.600.000 Kg Phân NPK 165 17.000 2.805.000 Công Công lao động 1.000 70.000 70.000.000 Gói Koside 100 25.000 2.500.000 Khấu hao màng phủ 18 Cuộn 415.000 1.620.000 kw Điện 600 2.500 1.500.000 Khấu hao nhà màng 50.000.000 10 Hệ thống tưới phun 1.000.000 Tổng 215.825.000 Ghi chú: Màng phủ khấu hao năm (7 vụ) Nhà màng khấu hao 10 năm Hệ thống tưới phun khấu hao năm Bảng Chi phí phân bón lách Romaine (riêng cho NT) Stt NT HTD 04 (80 ml/10 l) HTD 04 (100 ml/10 l) HTD 04 (120 ml/10 l) HTD 04 (140 ml/10 l) HTD 04 (160 ml/10 l) Nutra Green (ĐC) (40 ml/10 l) Số lượng Đơn giá Thành tiền (lít) (đồng) (đồng) 26,0 65.000 1.690.000 32,7 65.000 2.125.500 39,2 65.000 2.548.000 45,8 65.000 2.977.000 52,3 65.000 3.399.500 13,0 450.000 5.850.000 41 Phụ lục 2: Kết xử lí thống kê Kết xử lí thống kê chiều cao NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 0.45 0.225 1.71 0.2299 nt 0.30 0.060 0.46 0.8000 Error 10 1.32 0.132 Non-additivity 0.05 0.052 0.37 Residual 1.27 0.141 Total 17 2.07 Grand Mean= 14.254 Grand Sum= Coefficient of Variation= Value 256.580 Total Count= 18 2.55% Mean 14.150 14.127 14.483 14.370 14.220 14.177 Kết xử lí thống kê chiều cao 17 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 0.17 0.085 0.19 0.8305 nt 4.73 0.946 2.11 0.1473 Error 10 4.48 0.448 Non-additivity 0.21 0.213 0.45 Residual 4.27 0.474 Total 17 9.38 Grand Mean= 17.646 Grand Sum= 317.630 Total Count= 18 Coefficient of Variation= 3.79% 42 Value Mean 17.167 17.170 18.487 18.070 17.797 17.187 Kết xử lí thống kê chiều cao 27 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 2.46 1.232 3.93 0.0551 nt 7.16 1.433 4.57 0.0198 Error 10 3.14 0.314 Non-additivity 0.54 0.543 1.89 Residual 2.59 0.288 Total 17 12.76 Grand Mean= 20.678 Grand Sum= 372.210 Total Count= 18 Coefficient of Variation= Value 2.71% Mean 20.000 20.500 21.833 21.000 20.733 20.003 Phân hạng chiều cao 27 NST Error Mean Square = 0.3140 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.019 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 20.00 20.50 21.83 21.00 20.73 20.00 Ranked Order B B A AB B B Mean Mean Mean Mean Mean Mean 43 = = = = = = 21.83 21.00 20.73 20.50 20.00 20.00 A AB B B B B Kết xử lí thống kê chiều cao 37 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 0.12 0.061 0.16 0.8519 nt 13.59 2.719 7.31 0.0040 Error 10 3.72 0.372 Non-additivity 0.53 0.534 1.51 Residual 3.18 0.354 Total 17 17.43 Grand Mean= 27.451 Grand Sum= 494.110 Total Count= 18 Coefficient of Variation= Value             2.22% Mean 26.800 27.503 28.900 27.867 27.533 26.100 Phân hạng chiều cao 37 NST Error Mean Square = 0.3720 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.578 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = Ranked Order 26.80 27.50 28.90 27.87 27.53 26.10 BC ABC A AB ABC C Mean Mean Mean Mean Mean Mean 44 = = = = = = 28.90 27.87 27.53 27.50 26.80 26.10 A AB ABC ABC BC C Kết xử lí thống kê số NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.77 0.387 3.49 0.0708 nt 0.39 0.079 0.71 0.6276 Error 10 1.11 0.111 Non-additivity 0.00 0.000 0.00 Residual 1.11 0.123 -Total 17 2.27 -Grand Mean= 6.077 Grand Sum= Coefficient of Variation= Value 109.380 Total Count= 18 5.48% Mean 6.000 6.120 6.100 5.937 5.937 6.367 Kết xử lí thống kê số 17 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 0.08 0.042 0.82 0.4692 nt 1.31 0.261 5.12 0.0137 Error 10 0.51 0.051 Non-additivity 0.12 0.118 2.70 Residual 0.39 0.044 Total 17 1.90 Grand Mean= 9.500 Grand Sum= 171.000 Total Count= 18      Coefficient of Variation= Value 2.38% Mean 8.967 9.333 9.700 9.667 9.667 9.667 45 Phân hạng số 17 NST Error Mean Square = 0.05100 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.4108 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = Ranked Order 8.967 9.333 9.700 9.667 9.667 9.667 B AB A A A A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 9.700 9.667 9.667 9.667 9.333 8.967 A A A A AB B Kết xử lí thống kê số 27 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 0.32 0.162 0.90 0.4383 nt 7.10 1.419 7.85 0.0031 Error 10 1.81 0.181 Non-additivity 0.20 0.198 1.10 Residual 1.61 0.179 Total 17 9.23 Grand Mean= 15.194 Grand Sum= 273.500 Total Count= 18 Coefficient of Variation= 2.80% Value Mean 14.333 14.733 16.333                  4 15.433 15.000 15.333 46 Phân hạng số 27 NST Error Mean Square = 0.1810 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.101 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean   Mean Mean = = = = = = Ranked Order 14.33 B 14.73 B 16.33 A 15.43 AB 15.00 B 15.33 AB Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 16.33 A 15.43 AB 15.33 AB 15.00 B 14.73 B 14.33 B Kết xử lí thống kê số 37 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 0.20 0.101 0.40 0.6817 nt 27.34 5.468 21.54 0.0000 Error 10 2.54 0.254 Non-additivity 0.44 0.438 1.88 Residual 2.10 0.233 Total 17 30.08 Grand Mean= 31.833 Grand Sum= Coefficient of Variation= Value 2.58% Mean 30.327 30.673 33.933 32.733 32.000 31.333 47 573.000 Total Count= 18 Phân hạng số 37 NST Error Mean Square = 0.2540 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.304 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 30.33 30.67 33.93 32.73 32.00 31.33 Ranked Order D D Mean Mean Mean Mean Mean Mean A AB BC CD = = = = = = 33.93 32.73 32.00 31.33 30.67 30.33 A AB BC CD D D Kết xử lí thống kê đường kính tán NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 3.87 1.933 2.41 0.1402 nt 1.04 0.209 0.26 0.9249 Error 10 8.03 0.803 Non-additivity 0.57 0.568 0.68 Residual 7.46 0.829 -Total 17 12.94 -Grand Mean= 13.758 Grand Sum= Coefficient of Variation= Value 6.51% Mean 13.737 13.377 14.060 13.827 14.003 13.543 48 247.640 Total Count= 18 Kết xử lí thống kê đường kính tán 17 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.78 0.389 1.77 0.2204 nt 8.18 1.635 7.43 0.0038 Error 10 2.20 0.220 Non-additivity 0.55 0.548 2.98 Residual 1.65 0.184 -Total 17 11.15 -Grand Mean= 22.387 Grand Sum= Coefficient of Variation= Value 402.970 Total Count= 2.10% Mean 21.817 21.693 23.613 22.860 22.390 21.950 Phân hạng đường kính tán 17 NST Error Mean Square = 0.2200 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.214 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 21.82 21.69 23.61 22.86 22.39 21.95 Ranked Order B B A AB B B Mean Mean Mean Mean Mean Mean 49 = = = = = = 23.61 22.86 22.39 21.95 21.82 21.69 A AB B B B B 18 Kết xử lí thống kê đường kính tán 27 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1.05 0.526 0.84 0.4605 nt 24.67 4.935 7.87 0.0030 Error 10 6.27 0.627 Non-additivity 0.64 0.641 1.03 Residual 5.63 0.625 -Total 17 32.00 Grand Mean= 28.796 Grand Sum= 518.330 Total Count= 18 Coefficient of Variation= Value 2.75% Mean 27.980 27.627 31.233 28.993 28.497 28.447 Phân hạng đường kính tán 27 NST Error Mean Square = 0.6270 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.049 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 27.98 27.63 31.23 28.99 28.50 28.45 Ranked Order B B A B B B Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 31.23 28.99 28.50 28.45 27.98 27.63 A B B B B B Kết xử lí thống kê đường kính tán 37 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.61 0.306 0.33 0.7292 nt 36.07 7.214 7.68 0.0033 Error 10 9.39 0.939 Non-additivity 0.15 0.148 0.14 Residual 9.25 1.027 -Total 17 46.08 50 Grand Mean= 33.477 Grand Sum= Coefficient of Variation= Value 602.580 Total Count= 18 2.90% Mean 32.233 32.257 36.303 34.117 33.183 32.767 Phân hạng đường kính tán 37 NST Error Mean Square = 0.9390 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.508 at alpha = 0.010 Original Order   Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = Ranked Order 32.23 B 32.26 B 36.30 A 34.12 AB 33.18 B 32.77 B Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 36.30 A 34.12 AB 33.18 B 32.77 B 32.26 B 32.23 B Kết xử lí thống kê suất thí nghiệm A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A BLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 17.42 8.709 1.81 0.2127 nt 215.64 43.128 8.99 0.0018 Error 10 48.00 4.800 Non-additivity 0.05 0.047 0.01 Residual 47.95 5.328 Total 17 281.06 Grand Mean= 49.801 Grand Sum= Coefficient of Variation= Value 4.40% Mean 43.550 48.493 54.000 52.833 51.417 48.513 51 896.420 Total Count= 18 Phân hạng suất thí nghiệm Error Mean Square = 4.800 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 5.669 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 43.55 48.49 54.00 52.83 51.42 48.51 Ranked Order B AB A A A AB Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 54.00 52.83 51.42 48.51 48.49 43.55 A A A AB AB B Kết xử lí thống kê suất lí thuyết        A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 5.53 2.767 6.76 0.0139 nt 39.89 7.979 19.51 0.0001 Error 10 4.09 0.409 Non-additivity 0.40 0.397 0.97 Residual 3.69 0.410 Total 17 49.52 Grand Mean = 26.822 Grand Sum = 482.800 Total Count= 18 Coefficient of Variation = 2.38% Value Mean 24.313 26.190 28.620 28.080 27.810 25.920 Phân hạng suất lý thuyết Error Mean Square = 0.4090 Error Degrees of Freedom = 10 Least Significant Difference Test LSD value = 1.655 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 24.31 D Mean = 28.62 Mean = 26.19 BC Mean = 28.08 Mean = 28.62 A Mean = 27.81 Mean = 28.08 A Mean = 26.19 Mean = 27.81 AB Mean = 25.92 Mean = 25.92 CD Mean = 24.31 52 A A AB BC CD D Kết xử lí thống kê suất thực tế A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 5.20 2.599 3.89 0.0564 nt 51.72 10.344 15.47 0.0002 Error 10 6.69 0.669 Non-additivity 2.12 2.120 4.18 Residual 4.57 0.508 Total 17 63.60 Grand Mean= 24.406 Grand Sum= Coefficient of Variation= Value 439.310 Total Count= 3.35% Mean 21.347 23.757 26.460 25.890 25.207 23.777 Phân hạng suất thực tế Error Mean Square = 0.6690 Error Degrees of Freedom = 10 Least Significant Difference Test LSD value = 2.117 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 21.35 23.76 26.46 25.89 25.21 23.78 Ranked Order D C A AB ABC BC Mean Mean Mean Mean Mean Mean 53 = = = = = = 26.46 25.89 25.21 23.78 23.76 21.35 A AB ABC BC C D 18 ... 33 Chương GIỚI THI U CHUNG 1.1 Đặt vấn đề Xà lách (Lactuca sativa var capitata L.) loại rau ăn có vai trò lớn sức khỏe người Xà lách chế biến nhi u ăn ngon mà chứa nhi u muối khoáng với... điều kiện có nhà che plastic Nhi t độ lý tưởng để rau xà lách sinh trưởng phát triển 16,0 – 18,3 oC - Thổ nhưỡng: xà lách Romaine phát triển tốt nhi u loại đất khác Tuy nhi n, đất phải nước tốt,... Số liệu khí hậu, thời tiết Các tiêu theo dõi Ẩm độ (%) Số chiếu sáng (h) Nhi t độ trung bình (oC) Nhi t độ tối cao (oC) Nhi t độ tối thấp (oC) Lượng mưa (mm) Tháng Tháng 71,5 270 20,0 28,6 13,6
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ PHÂN BÓN LÁ HTD 04 ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CÂY XÀ LÁCH ROMAINE (Lactuca sativa var capitata L.) , ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ PHÂN BÓN LÁ HTD 04 ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CÂY XÀ LÁCH ROMAINE (Lactuca sativa var capitata L.)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay