Tổ chức công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH máy văn phòng Sing Việt.doc

53 474 3
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2012, 16:34

Tổ chức công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH máy văn phòng Sing Việt.doc Lời mở đầu Hơn bao giờ hết, bán hàng xác định kết quả bán hàngvấn đề thờng xuyên đợc đặt ra đối với các Doanh nghiệp Thơng Mại, đặc biệt là trong điều kiện hiện nay khi mà nền kinh tế nớc ta sang một giai đoạn mới: xoá bỏ cơ chế tập trung bao cấp để chuyển sang nền kinh tế mở cửa vận hành theo cơ chế thị trờng có sự quản lý của Nhà nớc. Sự chuyển đổi này đã ảnh hởng rõ rệt đến hoạt động kinh tế cũng nh các hoạt động khác của Xã hội vì trong cơ chế mới các Doanh nghiệp đều đợc bình đẳng cạnh tranh trong khuôn khổ pháp luật. Để có thể tồn tại đợc trong thế giới cạnh tranh phức tạp này các Doanh nghiệp phải tổ chức tốt nghiệp vụ bán hàng, bán hàng là khâu quyết định trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp. Có bán đợc hàng Doanh nghiệp mới đảm bảo thu hồi vốn bù đắp các chi phí bỏ ra xác định đúng đắn kết quả bán hàng sẽ là điều kiện tồn tại, phát triển để Doanh nghiệp tự khẳng định đợc vị trí của mình trên thơng trờng. Thực tế nền kinh tế quốc dân đã đang cho thấy rõ điều đó.Để thực hiện đợc mục tiêu, mỗi doanh nghiệp cần nắm bắt các thông tin làm cơ sở đánh giá, phân tích, lựa chọn ra quyết định đầu t kinh doanh nhdoanh thu, chi phí kết quả vv. Với t cách là công cụ quản lý kinh tế, kế toán đã theo dõi, phản ánh, ghi chép đầy đủ những thông tin đó cung cấp cho các doanh nghiệp, cụ thể là kế toán doanh thu bán hàng xác định kết quả bán hàng. Nhận thức đợc vai trò quan trọng của công tác kế toán doanh thu bán hàng xác định kết quả bán hàng ở các doanh nghiệp thơng mại nói chung công ty TNHH Máy văn phòng Sing Việt nói riêng, bằng kiến thức lý luận đợc trang bị ở nhà trờng sự giúp đỡ tận tình của các chị trong phòng kế toán Công ty TNHH Máy văn phòng Sing Việt, em mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài: Tổ chức công tác kế toán doanh thu bán hàng xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH máy văn phòng Sing Việt.Nội dung của đề tài đề cập đến những vấn đề lý luận chung, thực tế những đánh giá, kiến nghị về công tác kế toán doanh thu bán hàng xác định kết quả của công ty, nội dung đợc trình bày cụ thể nh sau:Chơng I: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán doanh thu bán hàng xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thơng mại.Chơng II: Thực tế tổ chức kế toán doanh thu bán hàng xác định kết quả bán hàngCông ty TNHH máy văn phòng Sing ViệtChơng III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu bán hàng xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH máy văn phòng Sing ViệtChơng ILý luận chung về kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp thơng mại1.1 Sự cần thiết nhiệm vụ của kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thơng mại.1.1.1 Đặc điểm của doanh nghiệp thơng mại ảnh hởng đến kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng.Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trờng đã khẳng định tầm quan trọng của thơng mại trong đời sống kinh tế xã hội. Với vai trò là cầu nối giữa sản xuất tiêu dùng, thơng mại đã làm cho quá trình lu thông hàng hoá đợc nhanh chóng thuận tiện hơn, ngời mua có thể tìm thấy ở doanh nghiệp kinh doanh thơng mại nhiều loại hàng hoá mà mình cần. Trớc đây, trong cơ chế quan liêu bao cấp, các doanh nghiệp thơng mại hoạt động theo chỉ tiêu sản xuất của nhà nớc. Nhng hiện nay, để đứng vững phát triển doanh nghiệp thơng mại phải nắm bắt đáp ứng đợc tâm lý, nhu cầu của ngời tiêu dùng với sản phẩm có chất lợng cao, giá thành hạ, mẫu mã phong phú nhằm làm tốt cầu nối giữa sản xuất tiêu dùng cũng nh góp phần thúc đẩy sản xuất.Đối với doanh nghiệp kinh doanh thơng mại thì bán hàng là một khâu quyết định trong mỗi chu kì kinh doanh vì nó ảnh hởng trực tiếp đến sự thành công hay thất bại của chu kì đó. Giải quyết tốt khâu này tức là doanh nghiệp đã đảm bảo cho các chu kỳ kinh doanh đợc diễn ra thờng xuyên liên tục. Quá trình bán hàng là cơ sở để tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp, đó là mục tiêu hàng đầu của mọi doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng hiện nay.1.1.2 Những khái niệm cơ bản liên quan tới kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng.- Doanh thu bán hàng: là tổng các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu đợc trong kỳ từ hoạt động bán hàng hóa góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.- Các khoản giảm trừ doanh thu gồm có: Chiết khấu thơng mại,giảm giá hàng bán,doanh thu hàng bán bị trả lại,thuế GTGT nộp theo phơng pháp trực tiếp thuế xuất nhập khẩu.Các khoản giảm trừ doanh thu là cơ sở để tính doanh thu thuần kết quả kinh doanh trong kỳ kế toán.Các khoản giảm trừ doanh thu phải đợc phản ánh,theo dõi chi tiết,riêng biệt trên những tài khoản kế toán phù hợp,nham cung cấp các thông tin kế toán để lập báo cáo tài chính.+ Chiết khấu thơng mại: Là khoản doanh nghiệp giảm trừ cho ngời mua trên giá bán niêm yết do ngời mua mua hàng với số lợng lớn.+ Giảm giá hàng bán:Là khoản doanh nghiệp giảm trừ cho ngời mua trên giá bán do doanh nghiệp giao hàng không đúng thỏa thuận trong hợp đồng nh sai quy cách,kém phẩm chất, không đúng thời hạn.Các khoản Chiết khấu thơng mại,giảm giá hàng mua chỉ đợc tính là khoản giảm trừ doanh thu nếu phát sinh sau khi phát sinh hóa đơn.+ Doanh thu hàng bán bị trả lại:Là doanh thu của số hàng đã xác định là tiêu thụ nhng bị khách hàng trả lại phần lớn là do lỗi của doanh nghiệp trong việc giao hàng không đúng thỏa thuận trong hợp đồng.- Chi phí bán hàng: Là toàn bộ các chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ hàng hóa bao gồm chi phí phục vụ cho khâu bảo quản,dự trữ, tiếp thị, bán hàng bảo hành hàng hóa.- Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là toàn bộ chi phí cho việc quản lý kinh doanh, quản lý hành chính phục vụ chung khác liên quan đến hoạt động của cả doanh nghiệp.1.1.3 Yêu cầu quản lý đối với bán hàng xác định kết quả bán hàng.Bán hàng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nên đòi hỏi doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ vấn đề này:- Quản lý về khối lợng tiêu thụ: Phải nắm đợc chính xác số lợng từng loại hàng hóa tồn kho đầu kỳ, nhập trong kỳ, xuất trong kỳ lợng dự trữ cần thiết để cung ứng kịp thời cho nhu cầu thị trờng. Bộ phận quản lý hàng bán phải th-ờng xuyên đối chiếu với thủ kho về khối lợng hàng hóa luân chuyển cũng nh hàng tồn kho.- Quản lý về chất lợng, về giá trị, cải tiến mẫu mã xây dựng đợc thơng hiệu là mục tiêu cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.- Quản lý chặt chẽ các Chi phí bán hàng, Chi phí quản lý doanh nghiệp: Đây là các khoản chi phí ảnh hởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy đối với những khoản chi phí có tính chất cố định cần xây dựng định mức chi phí cho từng hàng hóa; lập dự toán cho từng loại, từng thời kỳ tiến hành phân bổ chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cho số hàng đã bán.- Về giá bán: Việc xác định giá bán cần phải hết sức mềm dẻo linh hoạt. Ngoài việc căn cứ vào giá vốn để xác định thì doanh nghiệp cần quan tâm đến quan hệ cung cầu, nắm bắt đợc nhu cầu của thị trờng để quyết định giá bán phù hợp.- Phơng thức bán hàng thời hạn thanh toán: Bộ phận quản lý tiêu thụ phải tuỳ theo từng khách hàng mà áp dụng phơng thức bán hàng phù hợp, thoả thuận thời hạn thanh toán hợp lý nhằm không ngừng tăng doanh thu cho doanh nghiệp- Về xác định kết quả: Phải xác định theo từng hoạt động, từng mặt hàng, từng loại hàng.1.1.4 Sự cần thiết nhiệm vụ của kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng.1.1.4.1 Sự cần thiết của kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng Trong nền kinh tế thị trờng, bán hàng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp cũng nh nền kinh tế:- Đối với doanh nghiệp: Thực hiện tốt công tác bán hàng giúp cho doanh nghiệp thu hồi đợc vốn nhanh, rút ngắn chu kỳ sản xuất kinh doanh, tăng nhanh vòng quay của vốn tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục quá trình kinh doanh, giảm bớt số vốn phải huy động từ bên ngoài. Do đó sẽ giảm đợc chi phí về vốn giúp doanh nghiệp tăng lợi nhuận.- Đối với ngời tiêu dùng: Việc bán hàng của doanh nghiệp góp phần thỏa mãn nhu cầu, đáp ứng đòi hỏi của ngời tiêu dùng; góp phần đa ngời sản xuất tiếp cận với thị trờng, việc bán hàng sẽ giúp doanh nghiệp nắm bắt đợc nhu cầu thị hiếu, tập quán tiêu dùng của xã hội. Từ đó giúp nhà sản xuất có những điều chỉnh kịp thời với nhu cầu của thị trờng.- Đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân: Sự lớn mạnh của doanh nghiệp sẽ góp phần ổn định phát triển nền kinh tế đất nớc tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện mục tiêu chung của đất nớc. Mặt khác, thực hiện tốt quá trình bán hàng sẽ góp phần điều hoà giữa sản xuất tiêu dùng, giữa tiền hàng, giữa khả năng nhu cầu là điều kiện đảm bảo sự phát triển cân đối trong ngành cũng nh toàn bộ nền kinh tế quốc dân.1.1.4.2 Nhiệm vụ của kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàngĐể đáp ứng đợc các yêu cầu quản lý về bán hàng, xác định kết quả bán hàng thì kế toán phải thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:- Phản ánh ghi chép đầy đủ, kịp thời, chính xác tình hình hiện có sự biến động của từng loại hàng hóa theo chỉ tiêu số lợng, chất lợng giá trị.- Ghi chép phản ánh đầy đủ, kịp thời chính xác các khoản doanh thu, các khoản giảm trừ doanh thu chi phí cho từng hoạt động trong doanh nghiệp, đồng thời theo dõi đôn đốc các khoản phải thu của khách hàng.- Phản ánh tính toán chính xác kết quả của từng hoạt động, giám sát tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nớc tình hình phân phối kết quả các hoạt động.- Cung cấp các thông tin kế toán phục vu cho việc lập báo cáo tài chính .1.2 Tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng.1.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán.1.2.1.1 Các phơng thức bán hàng.Ngày nay, trong nền kinh tế thị trờng để thúc đẩy quá trình tiêu thụ các doanh nghiệp sử dụng rất linh hoạt các phơng thức bán hàng. Phơng thức bán hàng có ảnh hởng trực tiếp đến việc sử dụng các tài khoản kế toán phản ánh tình hình xuất kho hàng hóa. Đồng thời có tính chất quyết định đối với việc xác định thời điểm bán hàng ghi nhận doanh thu, tiết kiệm chi phí bán hàng để tăng lợi nhuận. Căn cứ vào điều kiện ghi nhận doanh thu thời điểm xác địnhbán hàng có thể chia quá trình bán hàng thành hai phơng thức:Phơng thức bán hàng trực tiếpPhơng thức gửi bán1.2.1.1.1 Phơng thức bán hàng trực tiếp Theo phơng thức này, khi doanh nghiệp giao hàng hoá cho khách hàng thì đồng thời khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán ngay. Nghĩa là quá trình chuyển giao hàng ghi nhận doanh thu diễn ra đồng thời. Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn lợi ích rủi ro gắn với quyền sở hữu hàng hoá cho khách hàng ngay lúc chuyển giao hàng đã thoả mãn đầy đủ các điều kiện ghi nhận doanh thu. Phơng thức bán hàng trực tiếp giúp cho quá trình bán hàng đợc thực hiện nhanh chóng, dứt khoát tiết kiệm đợc các chi phí về vận chuyển, bảo quản hàng hoá giảm rủi ro cho doanh nghiệp. Tuy nhiên doanh nghiệp cần đầu t nhiều thời gian chi phí vào các hoạt động marketing, mở rộng tiếp cận thị trờng, tìm kiếm các khách hàng mới. Do đợc xác định là nghiệp vụ bán hàng ngay khi chuyển giao hàng hoá, kế toán bán hàng trong tr-ờng hợp này sử dụng TK632 để phản ánh trị giá vốn hàng bán TK511 để phản ánh doanh thu mà không cần sử dụng TK157- Hàng gửi đi bán 1.2.1.1.2 Phơng thức gửi bán Theo phơng thức này, địnhdoanh nghiệp theo những thoả thuận đã ghi trong hợp đồng. Khách hàng có thể là những đơn vị mua một lần hoặc những khách hàng mua thờng xuyên theo hợp đồng kinh tế. Khi xuất kho hàng hoá giao cho khách hàng thì số hàng hoá đó vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp bởi cha thoả mãn 5 điều kiện ghi nhận doanh thu. Chỉ đến khi khách hàng đã chấp nhận thanh toán doanh nghiệp mới ghi nhận doanh thu. Đối với phơng thức bán hàng này, kế toán cần phải chú ý thời điểm các điều kiện ghi nhận doanh thu. Đồng thời cần phải mở các tài khoản tổng hợp chi tiết để theo dõi, quản lý hàng hoá gửi bán thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho nếu có các dấu hiệu giảm giá. Bán hàng theo ph-ơng thức gửi bán đạt hiệu quả cao trong nền kinh tế thị trờng, khi mà sự phân công lao động xã hội chuyên môn hoá ngày càng sâu sắc từ khâu sản xuất đến tiêu dùng. Tuy nhiên, phơng thức này có nhợc điểm là khó quản lý các loại hàng hoá đã gửi bán, khả năng rủi ro cao. Các nhà quản lý cần theo dõi, đôn đốc việc thu tiền từ các khách hàng khi hàng hoá đã đợc xác định bán. Để phản ánh trị giá vốn hàng hoá xuất kho gửi bán, kế toán sử dụng TK 157- Hàng gửi đi bán. Chỉ khi đã xác định là nghiệp vụ bán hàng, kế toán mới ghi nhận giá vốn doanh thu bán hàng ở TK632, TK511 các tài khoản liên quan.1.2.1.2 Các phơng pháp tính giá vốn hàng bán Đối với doanh nghiệp thơng mại: Trị giá vốn của hàng xuất bán bao gồm trị giá mua thực tế của hàng xuất bán chi phi mua hàng phân bổ cho số hàng đã bán. Trong đó:- Trị giá mua thực tế của hàng xuất bán đợc xác định theo 1 trong 4 phơng pháp sau: Phơng pháp thực tế đích danh: Theo phơng pháp này, doanh nghiệp sử dụng đơn giá thực tế nhập kho của lô hàng xuất để xác định trị giá vốn thực tế của lô hàng đó. Phơng pháp này đảm bảo sự phù hợp giữa chi phí thu nhập. Tuy nhiên, để áp dụng đợc phơng pháp này thì doanh nghiệp phải theo dõi đợc đơn giá thực tế từng lần nhập, nhận diện đợc cụ thể từng lô hàng. Phơng pháp này áp dụng đối với các doanh nghiệp có ít các nghiệp vụ nhập xuất, các lô hàng có giá trị lớn ít chủng loại hàng hoá. Phơng pháp nhập trớc, xuất trớc: Phơng pháp này đợc áp dụng dựa trên giả địnhhàng tồn kho đợc mua trớc thì đợc xuất trớc, hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là hàng tồn kho đợc mua gần thời điểm cuối kỳ. Theo phơng pháp này, trị giá hàng xuất kho đợc tính theo giá của lô hàng nhập kho ở thời điểm đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ, giá trị hàng tồn kho tính theo giá của hàng nhập kho ở thời điểm cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ. Phơng pháp nhập sau, xuất trớc: áp dụng dựa trên giả địnhhàng tồn kho đợc mua sau thì đợc xuất trớc hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là hàng tồn kho đợc mua trớc đó. Theo phơng pháp này thì giá trị hàng xuất kho đợc tính theo giá trị của lô hàng nhập sau hoặc gần sau cùng, giá trị của hàng tồn cuối kỳ dợc tính theo giá của hàng nhập đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ. Phơng pháp bình quân gia quyền: Giá trị của hàng tồn kho đợc tính theo giá trung bình của từng loại hàng tồn kho đầu kỳ đợc mua hoặc sản xuất trong kỳ. Giá trị trung bình có thể đ-ợc tính theo thời kỳ hoặc mỗi khi nhập một lô hàng về, phụ thuộc vào tình hình của doanh nghiệp.Đơn giábình quân = Trị giá hàng tồn đầu kỳ + Trị giá hàng nhập trong kỳSố lợng hàng tồn đầu kỳ + Số lợng hàng nhập trong kỳTrị giá vốn thựctế hàng xuất kho =Số lợng xuấtìĐơn giá bình quân- Chi phí thu mua phân bổ cho hàng xuất bán trong kỳDo đó: Để phản ánh trị giá vốn của hàng hoá đã bán trong kỳ kế toán sử dụng TK 632 "Giá vốn hàng bán"1.2.1.3 Kế toán giá vốn hàng bán đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp khai thờng xuyên. Chi phí thu mua Chi phí thu mua phân bổ cho hàng + hàng phát sinh tồn đầu kỳ trong kỳ Trị giáChi phí thu mua mua hàngphân bổ cho hàng = x xuất bánxuất bán Trị giá mua hàng Trị giá mua hàng trong kỳ tồn đầu kỳ nhập trong kỳ + Trị giá vốn hàng Trị giá mua hàng Chí phí thu mua phân hóa xuất bán hóa xuất bán bổ hàng hóa xuất bán=+1.2.1.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán theo phơng thức gửi hàng* Chứng từ sử dụng - Phiếu xuất kho hàng gửi đại lý - Biên bản gửi hàng đại lý,ký gửi - Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi* Tài khoản kế toán sử dụng- TK 156: Hàng hóa Trong đó TK1561: Giá mua hàng hóaTK1562: Chi phí mua hàng hóa- TK157: Hàng hóa gửi bán- TK632: Giá vốn hàng bán* Sơ đồ các nghiệp vụ phát sinh chủ yếu:Trong đó:(1): Phản ánh trị giá vốn thực tế của hàng hóa xuất kho gửi bán (2): Phản ánh trị giá vốn thực tế của hàng hóa gửi bán đợc tiêu thụ trong kỳ1.2.1.3.2 Kế toán giá vốn hàng bán theo phơng thức bán hàng trực tiếp.* Chứng từ sử dụng:- Phiếu xuất kho- Thẻ kho* Tài khoản sử dụng:- TK156: Hàng hóa- TK632: Giá vốn hàng bán- TK331: Phải trả cho ngời bán- TK131: Phải thu của khách hàng TK 156 TK 157 TK 632 (1) (2)[...]... phí quản lý doanh nghiệp để xác định kết quả kinh doanh 1.2.6 Kế toán xác định kết quả bán hàng Kết quả bán hàng là biểu hiện số tiền lãi hay lỗ từ các hoạt động bán hàng của doanh nghiệp trong một kỳ nhất định 1.2.6.1 Phơng pháp xác định kế quả bán hàng Kết quả bán hàng = DTT về bán hàng - GVHB CPBH,CPQLDN Trong đó: - DTT về bán hàng: Là doanh thu thuần về bán hàng đợc tính bằng tổng doanh thu bán hàng. .. phần hành một thủ quỹ -Kế toán trởng : Phụ trách phòng kế toán tài chính, tổ chức công tác kế toán của công ty chịu trách nhiệm trớc giám đốc vế công tác hạch toán kinh doanh của công ty .Kế toán còn kiêm phần kế toán thu kế toán tài sản cố định -Kế toán tổng hợp: Căn cứ vào các sổ kế toán các chứng từ vào bảng cân đối kế toán các báo cáo tài chính khác -Hai kế toán tiền mặt công nợ:... Bảng cân đối kế toán + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh + Báo cáo luân chuyển tiền tệ + Thuyết minh báo cáo tài chính Công ty thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp khai thờng xuyên 2.2 Thực trạng tổ chức công tác Kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH máy văn phòng Sing Việt 2.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán Trong tháng 06 năm 2007 tại Công ty Sing Việt phát... thì Kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng bao gồm các sổ kế toán chủ yếu sau: - Căn cứ chứng từ kế toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng đợc ghi vào Chứng từ ghi sổ - Đồng thời ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ - Sổ thẻ kế toán chi tiết gồm có: Sổ chi tiết doanh thu bán hàng, Sổ chi tiết phải thu khách hàng, Thẻ kho, thẻ quầy hàng, - Bảng tổng... chính xác các khoản kết quả kinh doanh của kỳ kế toán theo đúng qui định của chính sách tài chính hiện hành Trình tự kế toán: TK 632 TK911 (1) TK511,512 (3) TK6421,6422 (2) Trong đó: (1): Kết chuyển giá vốn hàng bán (2): Kết chuyển chi phí bán hàng, Chi phí quản lý doanh nghiệp (3): Kết chuyển doanh thu bán hàng, doanh thu nội bộ 1.2.7 Tổ chức hệ thống sổ kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng. .. 11 các sổ chi tiết bán hàng, sổ chi tiết khác để ghi vào Nhật ký chứng từ số 8 - Từ NKCT số 8 vào sổ cái các tài khoản TK 511, 512, 5211, 5212, 5213,632, 6421, 6422, 911, Chơng ii Thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng tại công ty sing việt 2.1 Đặc điểm chung về Công ty máy văn phòng Sing Việt 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển của Công ty TNHH Máy văn phòng. .. công ty - Bộ phân giao nhận: Có nhiệm vụ giao nhận hàng hóa khi có phát sinh nghiệp vụ kinh tế 2.1.4 Đặc điểm chung về công tác tổ chức công tác kế toán 2.1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán Để phù hợp với quy mô, đặc điểm sản xuất kinh doanh quản lý, phù hợp với khả năng trình độ của nhân viên kế toán Công ty đã lựa chọn phơng thức tổ chức bộ máy Kế toán tập trung Bộ máy kế toán đợc tổ chức tại công. .. văn phòng. Từ sự cố gắng vợt bậc của toàn thể cán bộ công nhân viên, đến nay công ty có thể đứng vững trên thị trờng sản phẩm in ấn Tập đoàn Việt Hồng gồm có 5 Công ty thành viên: - Công ty CP máy văn phòng DDT - Trung tâm máy văn phòng Phú Thành Phát - Công ty TNHH máy văn phòng Sing Việt - Công ty TNHH Thanh Vân - Trung tâm mực từ linh kiện máy Photocopy 2.1.2 Lĩnh vực kinh doanh Công ty TNHH Máy. .. tổ chức tại công ty với sự phân công, phân công, phân nhiệm rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ của từng chức năng, nhiệm vụ của từng nhân viên kế toán Phòng kế toán đợc thể hiện qua sơ đồ sau: Kế toán trởng Kế toán tổng hợp Kế toán tiền mặt kiêm công nợ Kế toán các chi nhánh Kế toán hàng tồn kho Thủ Quỹ Phòng kế toán bao gồm 12 ngời trong đó có một trởng phòng, một kế toán tổng hợp, 09 kế toán viên phụ trách... toán doanh thu bán hàng Khái niệm: Doanh thu bán hàngtoàn bộ số tiền thu đợc hoặc sẽ thu đợc từ các giao dịch nghiệp vụ phát sinh doanh thu nh bán hàng hóa cho khách hàng bao gồm các khoản phụ thu phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có) Nguyên tắc xác định doanh thu bán hàng: - Doanh thu bán hàng chỉ đợc ghi nhận khi thoả mãn các điều kiện: + Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích . thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng. Nhận thức đợc vai trò quan trọng của công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở các doanh. toán Công ty TNHH Máy văn phòng Sing Việt, em mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài: Tổ chức công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH máy văn phòng Sing Việt.doc, Tổ chức công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH máy văn phòng Sing Việt.doc, Tổ chức công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH máy văn phòng Sing Việt.doc, Sự cần thiết của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng, Các phơng thức bán hàng., Các phơng pháp tính giá vốn hàng bán, Chứng từ sử dụng Tài khoản sử dụng Phơng pháp kế toán Trình tự kế toán một số nghiệp vụ bán hàng chủ yếu, Tài khoản sử dụng Phơng pháp kế toán Kế toán chiết khấu thơng mại, Phơng pháp xác định kế quả bán hàng Tài khoản sử dụng và phơng pháp kế toán, Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ Sơ đồ số 02 Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ Sơ đồ số 03, Yêu cầu quản lý đối với bán hàng và xác định kết quả bán hàng. Lĩnh vực kinh doanh, Đặc điểm hình thức kế toán của Công ty, Kế toán giá vốn hàng bán. Kế toán doanh thu bán hàng, Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. Chí phí bán hàng, Những u điểm Những hạn chế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay