Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Cam kết về dịch vụ tài chính trong Hiệp định Thương mại Việt – Mỹ và các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả của Việt Nam” pdf

98 331 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2014, 08:20

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Cam kết về dịch vụ tài chính trong Hiệp định Thương mại Việt Mỹcác giải pháp nhằm thực hiệnhiệu quả của Việt Nam Cam kết dịch vụ tài chính trong Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả của Việt Nam Trang 1 LỜI MỞ ĐẦU Một nhà sử học người Anh đã từng nói “Lịch sử là một chuỗi những thách thức và đáp lại thách thức”. Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, một trong những thách thức lớn mà Việt Nam phải đối mặt, chấp nhận giải quyết một cách tốt nhất để tồn tại đó là mở cửa ngành dịch vụ tài chính, một ngành sở hạ tầng thiết yếu của nền kinh tế quốc dân. Trong những năm gần đây, mặc dù bối cảnh tài chính- kinh tế thế giới nói chung khu vực châu Á nói riêng nhiều biến động không thuận lợi, ngành dịch vụ tài chính nước ta vẫn những bước phát triển khá mạnh mẽ, khai thác luân chuyển hiệu quả hơn các nguồn lực tài chính phục vụ phát triển nền kinh tế - xã hội. như là một bước phát triển tất yếu, chúng ta đã chủ động tham gia hội nhập và mở cửa thị trường trường dịch vụ tài chính quốc gia, trước tiên là thực hiện các cam kết về dịch vụ tài chính trong Hiệp định Thương mại Việt Mỹ. Hiệp định Thương mại Việt Mỹ mở ra nhiều hội mới cho ngành dịch vụ tài chính Việt Nam, nhưng đồng thời cũng đặt ngành dịch vụ tài chính Việt Nam trước những thách thức mới, bản thân việc thể thực hiện hiệu quả các cam kết về dịch vụ tài chính trong Hiệp định hay không cũng là một thách thức đối với Việt Nam. Xuất phát từ mong muốn tìm kiếm các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các cam kết của Việt Nam về dịch vụ tài chính trong Hiệp định Thương mại Việt Mỹ trên sở lý giải, phân tích những thuận lợi khó khăn cũng như nguyên nhân phát sinh các khó khăn đó, em đã lựa chọn đề tài “Cam kết về dịch vụ tài chính trong Hiệp định Thương mại Việt Mỹ các giải pháp nhằm thực hiệnhiệu quả của Việt Nam” cho bài luận văn tốt nghiệp của mình. Do dịch vụ tài chính là một lĩnh vực hết sức rộng nên trọng tâm phân tích giải pháp đưa ra Cam kết dịch vụ tài chính trong Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả của Việt Nam Trang 2 trong đề tài sẽ là hai loại hình dịch vụ tài chính chủ yếu quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam hiện nay đó là dịch vụ bảo hiểm dịch vụ ngân hàng. Kết cấu của Đề tài gồm ba chương sau: Chương I Những vấn đề chung về dịch vụ tài chính dịch vụ tài chính trong Hiệp định Thương mại Việt Mỹ Chương II Thực trạng thị trường dịch vụ tài chính Việt Nam một số vấn đề trong việc thực hiện các kết về dịch vụ tài chính theo hiệp định thương mại Việt Mỹ của Việt Nam Chương III Định hướng một số giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các cam kết của Việt Nam về dịch vụ tài chính trong hiệp định thương mại Việt Mỹ Do những hạn chế về thời gian, tài liệu khả năng của người viết, nội dung khóa luận khó tránh khỏi những sai sót khiếm khuyết, em rất mong nhận được sự chỉ dẫn tận tình của các thầy giáo trong trường góp ý của đông đảo độc giả. Em xin chân thành cảm ơn. Cam kết dịch vụ tài chính trong Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả của Việt Nam Trang 3 CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH DỊCH VỤ TÀI CHÍNH TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT MỸ 1. Tổng quan về dịch vụ tài chính tầm quan trọng của nó đối với nền kinh tế quốc dân 1.1. Khái niệm dịch vụ tài chính các loại hình dịch vụ tài chính a) Khái niệm Theo Tổ chức thương mại thế giới (WTO) “Dịch vụ tài chính là bất kỳ dịch vụ nào tính chất tài chính, được một nhà cung cấp dịch vụ tài chính cung cấp. Dịch vụ tài chính bao gồm mọi dịch vụ bảo hiểm dịch vụ liên quan tới bảo hiểm, mọi dịch vụ ngân hàng dịch vụ tài chính khác”. Theo Phụ lục GATS về dịch vụ tài chính, người cung cấp dịch vụ tài chính là pháp nhân hoặc thể nhân của một Thành viên muốn cung cấp hoặc đang cung cấp những dịch vụ tài chính nhưng thuật ngữ ’’người cung cấp dịch vụ tài chính’’ không bao gồm pháp nhân công cộng là : (i) chính phủ, ngân hàng trung ương hoặc một tổ chức tài chính của một Thành viên, hoặc một thực thể do một Thành viên sở hữu hoặc kiểm soát, chủ yếu tiến hành chức năng chính phủ hoặc các hoạt động vì mục đích của chính phủ, không bao gồm pháp nhân chủ yếu cung cấp những dịch vụ tài chính trên sở những điều kiện thương mại; hoặc (ii) một pháp nhân tư nhân, thực hiện các chức năng mà thông thường vẫn do một Ngân hàng trung ương hoặc tổ chức tiền tệ, khi thực hiện các chức năng này. b) Các loại hình dịch vụ tài chính Cam kết dịch vụ tài chính trong Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả của Việt Nam Trang 4 Trong vòng đàm phán Uruguay (có hiệu lực từ 1-1-1995), các bên tham gia đã nhất trí coi các hoạt động sau là dịch vụ tài chính trong GATS (Phụ lục GATS về Dịch vụ tài chính): Bảo hiểm các dịch vụ liên quan tới bảo hiểm: (i) Bảo hiểm trực tiếp (kể cả đồng bảo hiểm) : (A) nhân thọ (B) phi nhân thọ (ii) Tái bảo hiểm tái nhượng bảo hiểm ; (iii) Bảo hiểm cho trung gian, như là môi giới đại lý ; (iv) Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, như là tư vấn, dịch vụ đánh giá xác xuất rủi ro và dịch vụ giải quyết khiếu nại. Ngân hàng các dịch vụ tài chính khác (ngoại trừ bảo hiểm): (v) Chấp nhận tiền gửi hoặc đặt cọc các khoản quỹ thể thanh toán khác của công chúng ; (vi) Mọi loại hình cho vay, kể cả tín dụng người tiêu dùng, tín dụng cầm đồ, cầm cố, dịch vụ về hóa đơn tài trợ các giao dịch thương mại ; (vii) Thuê mua tài chính ; (viii) Mọi dịch vụ thanh toán chuyển tiền, kể cả thẻ tín dụng, thẻ thanh toán tương tự, séc du lịch hối phiếu ngân hàng ; (ix) Bảo lãnh cam kết ; (x) Thương vụ tiến hành tự chịu chi phí hoặc nhân danh khách hàng, dù tại sở giao dịch trên thị trường không chính thức, hoặc các giao dịch khác về : (A) công cụ thị trường tiền tệ (kể cả séc, hoá đơn, giấy chứng nhận tiền gửi) ; Cam kết dịch vụ tài chính trong Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả của Việt Nam Trang 5 (B) ngoại hối ; (C) các công cụ dẫn xuất nhưng không hạn chế bởi các giao dịch kỳ hạn hoặc quyền giao dịch ; (D) tỷ giá ngoại hối các công cụ về lãi suất kể cả các công cụ như là giao dịch swap, thoả thuận tỷ giá kỳ hạn ; (E) chứng từ thể chuyển nhượng ; (F) các công cụ thể chuyển nhượng khác các tài sản tài chính, kể cả kim khí quý ; (xi) Tham gia vào việc phát hành mọi loại chứng khoán, kể cả việc bảo hiểm phát hành với hoạt động đại lý (dù theo cách công hoặc tư nhân) cung cấp dịch vụ liên quan tới những vấn đề trên ; (xii) Môi giới tiền tệ ; (xiii) Quản lý tài sản có, như là tiền mặt hoặc quản lý danh mục đầu tư gián tiếp, mọi hình thức quản lý đầu tư tập thể, quản lý hưu trí, hùn vốn, góp vốn dịch vụ tín thác ; (xiv) Dịch vụ thanh toán hoặc thanh toán bù trừ về tài sản tài chính, kể cả chứng khoán, các công cụ dẫn xuất các công cụ thể chuyển nhượng khác ; (xv) Cung cấp chuyển thông tin về tài chính, xử lý dữ liệu tài chính phần mềm liên quan do các người cung cấp dịch vụ tài chính thực hiện ; (xvi) Các dịch vụ về tư vấn, trung gian bổ trợ về tài chính về mọi mặt hoạt động nêu tại điểm (v) cho tới (xv), kể cả tham chiếu phân tích tín dụng, nghiên cứu vấn về đầu tư đầu tư gián tiếp, tư vấn mua sắm về cấu lại hoặc chiến lược doanh nghiệp. Cam kết dịch vụ tài chính trong Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả của Việt Nam Trang 6 Kể từ khi GATS ra đời tới nay, hầu hết các cam kết song phương đa phương của các quốc gia trong lĩnh vực dịch vụ tài chính đều sử dụng khái niệm cách phân loại như trên. 1.2. Tầm quan trọng của dịch vụ tài chính trong nền kinh tế quốc dân Nhìn từ góc độ kinh tế, hoạt động thương mại dịch vụ tài chính cũng giống như các hoạt động trao đổi mua bán các hàng hóa dịch vụ khác, thể những tác động tích cực đến thu nhập sự tăng trưởng của tất cả các đối tác tham gia. Tuy nhiên, điểm khác biệt là ở chỗ thương mại dịch vụ tài chính là một ngành hạ tầng cơ sở cho nền kinh tế đồng thời là một công cụ thực hiện chính sách xã hội của nhà nước. Không thể nền kinh tế phát triển cao ổn định lại thiếu các dịch vụ tài chính chất lượng cao. Trong cuốn ″Tài chính cho tăng trưởng″ do Ngân hàng thế giới (World Bank) biên soạn, hệ thống dịch vụ tài chính thường thực hiện bốn chức năng kinh tế bản sau:  Huy động tiền tiết kiệm  Phân bổ vốn đầu tư, nhất là để tài trợ cho những dự án đầu tư hiệu quả  Giám sát hoạt động quản lý, sao cho kinh phí đã phân bổ được chi tiêu đúng kế hoạch  Chuyển dịch phân bổ rủi ro thông qua sự tích tụ cho phép những người sẵn sàng chấp nhận rủi ro hơn được gánh chịu. Với bốn chức năng kinh tế bản như trên, ngành dịch vụ tài chính đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với các hoạt động trong nền kinh tế. Trước hết, hiệu quả của ngành dịch vụ tài chính góp phần không nhỏ trong việc xác lập vị thế cạnh tranh về giá cả của các sản phẩm hàng hoá dịch vụ trong nền kinh tế. Theo ước tính, tỷ lệ giá trị dịch vụ tài chính trong các giá thành các sản Cam kết dịch vụ tài chính trong Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả của Việt Nam Trang 7 phẩm thuộc ngành sản xuất chiếm khoảng 3 - 7%. Như vậy nếu như ngành dịch vụ tài chính hiệu quả thì các chi phí mà một công ty sản xuất phải bỏ ra cho các dịch vụ tài chính sẽ giảm đi tương đối (tương đối theo nghĩa tỷ lệ ích lợi thu so với chi phí bỏ ra sẽ tăng lên), như vậy là giá thành sản phẩm cũng sẽ giảm đi tương ứng, góp phần tăng năng lực cạnh tranh. Ngoài ra, ngành dịch vụ tài chính còn làm cho các khoản tiết kiệm được định hướng phân phối hiệu quả cho những khoản đầu tư hay tiêu thụ cần hỗ trợ tài chính. Việc sử dụng không hiệu quả nguồn vốn khan hiếm trong một số ngành thể gây ra tình trạng thiếu vốn trầm trọng ở một số ngành khác. Do đó, một số khoản đầu tư tiềm năng đem lại lợi nhuận lại không được tiến hành. Lúc này, nhà đầu tư thể tìm kiếm tài trợ từ nền kinh tế ngầm không qua hệ thống dịch vụ tài chính chính thống, điều thường gây tốn kém hạn chế nhiều phạm vi đầu tư. Một ngành dịch vụ tài chính hiệu quả với chế hoạt động của mình sẽ định hướng phân bố nguồn vốn đầu tư một cách hợp lý. Bên cạnh đó, hệ thống dịch vụ tài chính cũng vai trò làm giảm bớt rủi ro, đóng góp cho sự hoạt động ổn định của nền kinh tế nói chung. Đơn cử một ví dụ, các sản phẩm phái sinh trên thị trường dịch vụ tài chính cho phép các thương nhân tự bảo hiểm trưóc những rủi ro về lãi suất tỷ giá. Hệ thống bảo hiểm xã hội tạo ra sự ổn định không chỉ về mặt kinh tế mà còn cả về chính trị. Trong thời đại ngày nay, dịch vụ tài chính ngày càng thể hiện là một ngành quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Tầm quan trọng của ngành dịch vụ tài chính được phản ánh bằng tỷ lệ tạo việc làm tỷ lệ đóng góp vào GDP. Từ Bảng 1 dưới đây ta thể thấy rằng trong những giai đoạn 1970-2000, tỷ lệ lao động trong ngành dịch vụ tài chính trong tổng lao động tăng khoảng 25% ở nhiều nước. Cho đến năm 2000, lao động trong ngành dịch vụ tài chính chiếm từ Cam kết dịch vụ tài chính trong Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả của Việt Nam Trang 8 khoảng 3% tổng lực lượng lao động tại Pháp, Canađa Nhật Bản tới 5% như tại Singapore, Thụy Sỹ Hoa Kỳ. Bảng 1 cũng cho thấy một quốc gia càng phát triển thì quy mô lực lượng lao động trong ngành dịch vụ tài chính càng lớn. Bảng 1: Tỷ trọng lực lượng lao động làm việc trong lĩnh vực dịch vụ tài chính (Đơn vị: % trên tổng lao động) Quốc gia 1970 1980 1985 1990 1995 2000 Canada 2.4 2.7 2.9 3.0 3.2 3.5 Pháp 1.8 2.6 2.9 2.8 2.7 3.1 Đức 2.2 2.8 3.0 3.1 3.2 3.4 Nhật Bản 2.4 3.0 3.2 3.3 3.1 3.4 Singapore … 2.7 … … 5.0 5.8 Thụy Sĩ … … 4.6 4.8 4.7 5.1 Anh … 3.0 3.5 4.6 4.3 4.9 Mỹ 3.8 4.4 4.7 4.8 4.7 5.2 Nguồn: WTO (2001a); OECD (2001a) Tỷ lệ lượng giá trị gia tăng do khu vực dịch vụ tài chính trên tổng GDP tại các quốc gia được thể hiện trên Bảng 2 dưới đây cũng tăng lên đáng kể trong giai đoạn 1970-2000. Trong năm 1970, tỷ lệ lượng giá trị gia tăng của khu vực dịch vụ tài chính trên GDP của các quốc gia phát triển nêu trong Bảng 2 vào khoảng từ 2-4%, nhưng đến năm 2000 thì tỷ lệ này vào khoảng từ 3 - 15%. Tại các quốc gia đang phát triển, cho đến năm 2000, lượng giá trị gia tăng của khu vực dịch vụ tài chính cũng chiếm từ 3 10% GDP của từng quốc gia. Trong các quốc gia trong Bảng 2, Hồng Kông Singapore là hai quốc gia mà ở đó dịch vụ tài chính vai trò quan trọng nhất. Như vậy, cũng thể đưa ra nhận định rằng một quốc gia nền kinh Cam kết dịch vụ tài chính trong Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả của Việt Nam Trang 9 tế phát triển hiện đại sẽ ngành dịch vụ tài chính đóng góp nhiều giá trị gia tăng cho GDP của quốc gia đó. Bảng 2: Giá trị gia tăng tạo ra từ khu vực dịch vụ tài chính (Đơn vị: % trên GDP) Quốc gia 1970 1980 1985 1990 1995 2000 Các quốc gia công nghiệp: Canada 2.2 1.8 2.0 2.8 2.5 2.9 Pháp 3.5 4.4 4.8 4.4 4.6 4.7 Đức 3.2 4.5 5.5 4.8 5.8 6.2 Nhật Bản 4.3 4.5 5.5 4.8 5.8 6.0 Thụy Sĩ … … 10.4 10.3 13.3 15.2 Singapore … 5.0 … … 12.0 14.0 Hồng Kông … 6.9 6.1 6.6 9.4 10.0 Mỹ 4.0 4.8 5.5 6.1 7.3 8.1 Các quốc gia đang phát triển: Columbia … … … 2.9 2.9 3.1 Ghana 5.5 … 8.7 9.2 … 9.3 Mauritus … … … 4.4 5.2 5.5 Sri Lanka … … … 4.6 6.8 6.9 Thái Lan … … … 4.0 7.8 8.2 Nguồn: WTO (2001a); OECD (20001a) Tầm quan trọng của ngành dịch vụ tài chính đối với nền kinh tế quốc dân cũng có thể được phản ánh thông qua hai chỉ số khác: tổng tài sản ngân hàng tỷ lệ tổng phí bảo hiểm trên GDP. Biểu đồ 1 dưới đây cho thấy quy mô tài sản của khu vực ngân hàng tại một số nền kinh tế phát triển, đang phát triển chuyển đổi. Tổng tài sản trong ngành [...]... vụ tài chính trong Hiệp định Thương mại Việt Mỹ Trong Hiệp định, lĩnh vực dịch vụ tài chính được liệt kê bao gồm các lĩnh vực dịch vụ sau: - Các dịch vụ bảo hiểm, bao gồm: Bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm tai nạn Bảo hiểm phi nhân thọ Tái nhượng tái bảo hiểm Trang 15 Cam kết dịch vụ tài chính trong Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả của Việt Nam Các dịch vụ. .. vụ tài chính trong Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả của Việt Nam CHƯƠNG II THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VIỆT NAM MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC KẾT VỀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH THEO HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT MỸ CỦA VIỆT NAM 1 Thực trạng thị trường dịch vụ tài chính Việt Nam Cuối những năm 1980, khi Việt Nam bắt đầu thực hiện công cuộc cải tổ nền... kết dịch vụ tài chính trong Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả của Việt Nam Chương Thương mại Dịch vụ trong Hiệp định (Chương III) được thiết kế theo mô hình của Hiệp định về thương mại dịch vụ của WTO (GATS), bao gồm 11 điều cùng với Phụ lục F, Phụ lục G Việt Nam Phụ lục G Hoa Kỳ, trong đó quy định về bản các vấn đề thương mại dịch vụ giữa hai nước Các. .. theo các ngành cụ thể của Bên đó không lạm dụng vị trí độc quyền của mình Phụ lục về Các dịch vụ Tài chính của GATS: Hiệp định đưa vào, bằng cách dẫn chiếu, Phụ lục về các dịch vụ tài chính của GATS Như vậy nền tảng cho các quy định về dịch vụ tài chính trong Hiệp định Thương mại Việt Mỹ chínhcác quy định về dịch vụ tài chính trong GATS cũng tuân theo các nguyên tắc, nghĩa vụ cốt lõi của. .. hiệp định thương mại Việt Mỹ 2.1 Tổng quan về Thương mại dịch vụ trong Hiệp định Thương mại Việt Mỹ Từ trước tới nay, trong số trên 70 Hiệp định thương mại mà nước ta đã tham gia ký kết, chưa Hiệp định nào đề cập đến mảng thương mại dịch vụ rộng chi tiết như Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ Trong Hiệp định Thương mại Việt Mỹ, Hoa Kỳ dành cho các công dân công ty của Việt Nam sự tiếp... diện các loại dịch vụ tài chính, từ chỗ chỉ một số ít các dịch vụ ngân hàng bảo hiểm, đến nay thị trường đã nhiều dịch vụ tài chính bản dịch vụ kế toán, kiểm toán vấn tài chính Mức độ phát triển hiện nay của các dịch vụ bản trong ngành tài chínhdịch vụ bảo hiểm, dịch vụ ngân hàng dịch vụ chứng khoán như sau: Trang 30 Cam kết dịch vụ tài chính trong Hiệp định Thương mại Việt. .. WTO Trang 18 Cam kết dịch vụ tài chính trong Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả của Việt Nam 3 Kinh nghiệm các nước trong việc cam kết thực hiện các cam kết về dịch vụ tài chính Năm 2000, một nhà nghiên cứu (Yang Qian) đã phân tích mức độ cam kết mở cửa thị trường của các nước thành viên WTO trong khuôn khổ hiệp định GATT Một trong những kết luận đáng chú ý... Trang 26 Cam kết dịch vụ tài chính trong Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả của Việt Nam gia FSA là hội lớn cho các ngành dịch vụ tài chính của Canada điều kiện mở rộng các hoạt động đó ra nước ngoài Tuy vậy vẫn thể thấy rằng việc thực hiện các cam kết mở cửa thị trường dịch vụ tài chính của Canada vẫn còn tương đối thận trọng (so với vị thế của một nước... động nghiệp vụ ngân hàng từ xa Thêm vào đó, một kỷ nguyên dịch vụ internet đã bắt đầu, các công nghệ này đã tạo ra một sức bật mới cho hoạt động của ngành tài chính Chúng tạo ra hội mới để nâng cao hiệu quả đạt ra những thách thức mới về mặt chính sách quy Trang 11 Cam kết dịch vụ tài chính trong Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả của Việt Nam định. .. đối xử so với dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ tương tự ở Hoa Kỳ Về phía Việt Nam, theo phụ lục G, Việt Nam cam kết mở cửa cho Hoa Kỳ tham gia từng bước vào kinh doanh 53 phân ngành dịch vụ trong số 155 phân ngành Trang 14 Cam kết dịch vụ tài chính trong Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả của Việt Nam dịch vụ theo phân loại của WTO Ngoài các cam kết chung áp dụng . LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Cam kết về dịch vụ tài chính trong Hiệp định Thương mại Việt – Mỹ và các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả của Việt. kiếm các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các cam kết của Việt Nam về dịch vụ tài chính trong Hiệp định Thương mại Việt – Mỹ trên cơ sở lý giải,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Cam kết về dịch vụ tài chính trong Hiệp định Thương mại Việt – Mỹ và các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả của Việt Nam” pdf, Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Cam kết về dịch vụ tài chính trong Hiệp định Thương mại Việt – Mỹ và các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả của Việt Nam” pdf, Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Cam kết về dịch vụ tài chính trong Hiệp định Thương mại Việt – Mỹ và các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả của Việt Nam” pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay