Nghiên cứu chất lượng dịch vụ trong mạng IP

117 620 8

nhulan Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 1,934 tài liệu

  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2012, 16:24

Tài liệu tham khảo đồ án tốt nghiệp ngành viễn thông Nghiên cứu chất lượng dịch vụ trong mạng IP QoS trong mạng IP Mục lụcMỤC LỤCDANH MỤC HÌNH VẼ . iii THUẬT NGỮ VIẾT TẮT iii LỜI NÓI ĐẦU 6 CHƯƠNG I 7 TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH TCP/IP 7 1.1 Mô hình TCP/IP . 7 1.1.1 Khái niệm và lịch sử ra đời của bộ giao thức . 7 1.1.2 Kiến trúc của TCP/IP 8 1.2 Một số giao thức cơ bản trong mô hình TCP/IP . 10 1.2.1 Tầng ứng dụng . 11 1.2.2 Tầng giao vận 11 1.2.3 Tầng liên mạng 19 1.3 Gói tin IP . 23 1.3.1 IPv4 23 1.3.2 IPv6 . 26 1.3.3 So sánh IPv4 với IPv6 . 27 Kết luận chương I: 28 CHƯƠNG II 29 CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG IP 29 2.1 Khái niệm về chất lượng dịch vụ 29 2.2 Các thông số QoS . 30 2.2.1 Băng thông . 31 2.2.2 Trễ 32 2.2.3 Jitter (Biến động trễ) 33 2.2.4 Mất gói 34 2.2.5 Tính sẵn sàng (Độ tin cậy) 35 2.2.6 Bảo mật . 36 2.3 Các nguyên tắc QoS 36 2.4 Đặc tính kỹ thuật của QoS 37 2.5 Các cơ chế QoS 38 2.5.1 Cơ chế cung cấp QoS 39 2.5.2 Các cơ chế điều khiển QoS 39 2.5.3 Các cơ chế quản lý QoS . 41 2.6 Một số kỹ thuật hỗ trợ chất lượng dịch vụ . 41 Kết luận chương 43 CHƯƠNG III 44 CÁC THÀNH PHẦN QoS TRONG MẠNG IP . 44 3.1 Phân cấp mạng . 45 3.2 Cách thức xử lý theo từng chặng dự báo trước 47 3.2.1 Nghẽn tạm thời, trễ , biến động trễ và mất gói. . 47 3.2.2 Sự phân loại , hàng đợi và lập lịch 49 3.2.3 Chất lượng dịch vụ mức liên kết . 50 3.3 Cách thức biên tới biên dự đoán trước . 51 3.3.1 Những mô hình biên tới lõi 52 Phó Tiến Dũng - D2001VTiQoS trong mạng IP Mục lục 3.3.2 Định tuyến biên- tới- biên 56 3.4 Báo hiệu 61 3.5 Lập chính sách, nhận thực và quyết toán 63 Kết luận chương III . 65 CHƯƠNG IV 66 MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO QoS TRONG MẠNG IP 66 4.1 Vấn đề định tuyến hoá và QoS 66 4.2 Phân loại 69 4.2.1 Những quy tắc 69 4.2.2 ToS, traffic Class (IPv4, IPv6) 70 4.2.3 Diffirent Services Fied (trường dịch vụ khác biệt) 71 4.2.4 Phân loại đa trường 72 4.2.5 Bảo mật đưa ra 74 4.2.6 Xử lý tốc độ đường dây . 75 4.3 Đánh dấu và lập chính sách 76 4.3.1 Metering . 76 4.3.2 Tiered profiles 78 4.3.3 Bảo vệ mạng . 79 4.4 Quản lý hàng đợi . 79 4.4.1 Tránh ghi lại . 80 4.4.2 Giảm thời gian chiếm đóng hàng đợi . 81 4.4.2.1 Thông báo nghẽn tường minh . 82 4.4.2.2 Sự loại bỏ phía trước 82 4.4.4.3 Khi nào thực hiện? . 83 4.4.3 Tìm kiếm ngẫu nhiên sớm 83 4.4.3.1 RED theo trọng số 85 4.4.3.2 RED với vào ra . 86 4.4.3.3 Tương thích RED 87 4.4.3.4 Luồng RED . 88 4.5 Lập lịch . 89 4.5.1 Định hướng tốc độ “Rate shaping” . 90 4.5.2 Lập lịch đơn giản . 91 4.5.2.1 Ưu tiên tuyệt đối . 91 4.5.2.2 Round-Robin 92 4.5.3 Lập lịch tương thích . 93 4.6 Sắp xếp đường liên kết phân cấp . 94 4.7 Dịch vụ tích hợp 96 4.7.1 Một số mô hình của dịch vụ tích hợp 98 4.7.2 Một số vấn đề liên quan trong Inserv . 101 4.8 Dịch vụ khác biệt 105 4.8.1 Khái niệm về dịch vụ DiffServ . 105 4.8.2 Một số nguyên tắc cơ bản của DiffServ như sau . 105 4.8.3 Mô hình DiffServ . 106 4.8.4 Một số vấn đề liên quan . 108 Phó Tiến Dũng - D2001VTiiQoS trong mạng IP Mục lụcKết luận chương 112 KẾT LUẬN 112 DANH MỤC HÌNH VẼDANH MỤC HÌNH VẼ . iii THUẬT NGỮ VIẾT TẮT iii LỜI NÓI ĐẦU 6 CHƯƠNG I 7 TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH TCP/IP 7 1.1 Mô hình TCP/IP . 7 1.1.1 Khái niệm và lịch sử ra đời của bộ giao thức . 7 1.1.2 Kiến trúc của TCP/IP 8 Hình 1.1: Mô hình tham chiếu TCP/IP . 8 Hình 1.2: Mô tả đóng gói dữ liệu theo kiến trúc TCP/IP 9 Hình 1.3: Sự tương quan giữa hai mô hình TCP/IP và OSI 10 1.2 Một số giao thức cơ bản trong mô hình TCP/IP . 10 Hình1.4: Mô hình phân lớp bộ giao thức TCP/IP . 10 1.2.1 Tầng ứng dụng . 11 1.2.2 Tầng giao vận 11 Hình 1.5 Phần tiêu đề TCP 14 Hình 1.6 Cửa sổ trượt 16 Hình 1.7 Định dạng của UDP datagram 18 1.2.3 Tầng liên mạng 19 Hình 1.8 Tiêu đề IP datagram 19 Hình 1.9 Hoạt động của ARP 22 Hình 1.10 Hoạt động của RARP 23 1.3 Gói tin IP . 23 1.3.1 IPv4 23 Hình 1.11 Tiêu đề IPv4 24 1.3.2 IPv6 . 26 Hình 1.12: Gói IPv6 . 26 Hình 1.13: Định dạng gói IPv6 26 Hình 1.14. Ví dụ về địa chỉ IPv6 27 1.3.3 So sánh IPv4 với IPv6 . 27 Phó Tiến Dũng - D2001VTiiiQoS trong mạng IP Mục lụcKết luận chương I: 28 CHƯƠNG II 29 CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG IP 29 2.1 Khái niệm về chất lượng dịch vụ 29 2.2 Các thông số QoS . 30 2.2.1 Băng thông . 31 2.2.2 Trễ 32 2.2.3 Jitter (Biến động trễ) 33 2.2.4 Mất gói 34 2.2.5 Tính sẵn sàng (Độ tin cậy) 35 2.2.6 Bảo mật . 36 2.3 Các nguyên tắc QoS 36 2.4 Đặc tính kỹ thuật của QoS 37 2.5 Các cơ chế QoS 38 2.5.1 Cơ chế cung cấp QoS 39 2.5.2 Các cơ chế điều khiển QoS 39 2.5.3 Các cơ chế quản lý QoS . 41 2.6 Một số kỹ thuật hỗ trợ chất lượng dịch vụ . 41 Kết luận chương 43 CHƯƠNG III 44 CÁC THÀNH PHẦN QoS TRONG MẠNG IP . 44 Hình 3.1: Chất lượng dịch vụ tạo ra từ sự liên kết với nhau 44 3.1 Phân cấp mạng . 45 Hình 3.2: Mạng biên -tới- biên của một mức là một kết nối mức khác. 46 3.2 Cách thức xử lý theo từng chặng dự báo trước 47 3.2.1 Nghẽn tạm thời, trễ , biến động trễ và mất gói. . 47 3.2.2 Sự phân loại , hàng đợi và lập lịch 49 3.2.3 Chất lượng dịch vụ mức liên kết . 50 Hình 3.5: Sự phân đoạn trước lập lịch cải tiến việc chèn trên kết nối tốc độ thấp. 51 3.3 Cách thức biên tới biên dự đoán trước . 51 3.3.1 Những mô hình biên tới lõi 52 Hình 3.6: Những yêu cầu định hình lập lịch thời gian nhỏ . 53 nhất trên những router xác định . 53 3.3.2 Định tuyến biên- tới- biên 56 Hình 3.11: Kỹ thuật truyền dẫn với định tuyến đường chuyển mạch nhãn. 61 3.4 Báo hiệu 61 3.5 Lập chính sách, nhận thực và quyết toán 63 Kết luận chương III . 65 CHƯƠNG IV 66 MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO QoS TRONG MẠNG IP 66 4.1 Vấn đề định tuyến hoá và QoS 66 Hình 4.1: Bộ định tuyến IP hỗi trợ tối đa thông thường 67 Hình 4.2: Sự phân loại từng chặng điều khiển chặng kế tiếp, hàng đợi và lập lịch. 68 4.2 Phân loại 69 4.2.1 Những quy tắc 69 Phó Tiến Dũng - D2001VTivQoS trong mạng IP Mục lục4.2.2 ToS, traffic Class (IPv4, IPv6) 70 Hình 4.3 Trường ToS trong Ipv4 . 70 4.2.3 Diffirent Services Fied (trường dịch vụ khác biệt) 71 Hình 4.4 Trường DiffServ . 71 4.2.4 Phân loại đa trường 72 4.2.5 Bảo mật đưa ra 74 4.2.6 Xử lý tốc độ đường dây . 75 Hình 4.5: Bộ đệm được yêu cầu nếu bộ phân loại là chậm hơn tốc độ đỉnh đến . 75 4.3 Đánh dấu và lập chính sách 76 4.3.1 Metering . 76 Hình 4.6: Các token Bucket cung cấp chức năng đo đơn giản . 77 Hình 4.7: Minh hoạ hoạt động của một token Bucket 77 Hình 4.8 Lựa chọn token Bucket thực hiện chức năng đo . 78 4.3.2 Tiered profiles 78 4.3.3 Bảo vệ mạng . 79 4.4 Quản lý hàng đợi . 79 4.4.1 Tránh ghi lại . 80 4.4.2 Giảm thời gian chiếm đóng hàng đợi . 81 4.4.2.1 Thông báo nghẽn tường minh . 82 4.4.2.2 Sự loại bỏ phía trước 82 4.4.4.3 Khi nào thực hiện? . 83 4.4.3 Tìm kiếm ngẫu nhiên sớm 83 Hình 4.9: khả năng loại bỏ biến thay đổi với thời gian chiếm dụng hàng đợi . 84 4.4.3.1 RED theo trọng số 85 hình 4.10: Đánh dấu gói có thể thay đổi chức năng loại bỏ 86 4.4.3.2 RED với vào ra . 86 4.4.3.3 Tương thích RED 87 Hình 4.11: ARED thay đổi giá trị maxp 87 4.4.3.4 Luồng RED . 88 4.5 Lập lịch . 89 4.5.1 Định hướng tốc độ “Rate shaping” . 90 4.5.2 Lập lịch đơn giản . 91 4.5.2.1 Ưu tiên tuyệt đối . 91 Hình 4.12 Nhiều hàng đợi cho một bộ lập lịch . 91 4.5.2.2 Round-Robin 92 4.5.3 Lập lịch tương thích . 93 4.6 Sắp xếp đường liên kết phân cấp . 94 Hình 4.13:Lưu lượng có thể có sự phận cấp trong quan hệ nội bộ 94 Hình 4.14 Bộ lập lịch phân cấp được yêu cầu 95 4.7 Dịch vụ tích hợp 96 Hình 4.15 : Mô hình dịch vụ tích hợp 98 4.7.1 Một số mô hình của dịch vụ tích hợp 98 4.7.2 Một số vấn đề liên quan trong Inserv . 101 Hình 4.16: leaky and token bucket . 102 Phó Tiến Dũng - D2001VTvQoS trong mạng IP Mục lụcHình 4.17: Đồ thị lưu lượng trong token bucket . 102 Hình 4.18: Node dịch vụ tích hợp 103 Hình 4.19: Bộ lập lịch trọng số phù hợp 104 4.8 Dịch vụ khác biệt 105 4.8.1 Khái niệm về dịch vụ DiffServ . 105 4.8.2 Một số nguyên tắc cơ bản của DiffServ như sau . 105 4.8.3 Mô hình DiffServ . 106 Hình 4.20: Dịch vụ khác biệt tập trung đơn giản sự phức tạp định tuyến lõi 107 Hình 4.21: Kiến trúc dịch vụ khác biệt . 108 4.8.4 Một số vấn đề liên quan . 108 Hình 4.22 : Điều khiển lưu lượng ở một node dịch vụ khác biệt 109 Hình 4.23 Hàng đợi cơ sở phân loại 110 Kết luận chương 112 KẾT LUẬN 112 Phó Tiến Dũng - D2001VTviQoS trong mạng IP Danh mục hình vẽTHUẬT NGỮ VIẾT TẮTARED Adapted Random Early Detection Tìm kiếm sớm ngẫu nhiên thích ứngARP Address Resolution Protocol Giao thức phân giai địa chỉ ARPA Advance Research Projects Agency trung tâm nghiên cứu cấp caoBB Bandwidth Brokering Thu hồi băng thông BGP Border Gateway ProtocolCBQ Class Base Queuing Hàng đợi cơ sở lớpCBR Contant Bitrate Rate tốc độ bit cố định CL controlled Load Tải điều khiểnCPU Center Processor Unit Khối xử lí trung tâmCQS Classify Queue Shedule Lập lịch hàng đợi phân loạiCAC Call Adminission Contron Điều khiến xác nhận cuộc gọiCE Congestion Experience Nghẽn trải quaDFF Drop from Front Loại bỏ phía trướcDiffServ Differentiated Service Dịch vụ khác biệtDNS Domain Name System Hệ thống tên miềnDOD Deparment of Defense thuộc bộ quốc phòng MĩDRR Deficit Round RobinDSCP Difserv Code-Point Điểm mã dịch vụ khác biệt ECN explicit congestion notification thông báo nghẽn cụ thểFBI forwarding information base Khối chuyển tiếp FIFO first in first out Hàng đợi theo nguyên tắc vào trước ra trướcFRED Flow Random Early Detection Tìm kiếm ngẫu nhiên sớm theo luồngFTP File Transfer Protocol Giao thức truyền fileGS guaranteed Service Dịch vụ đảm bảo vụ HL Header length Độ dài tiêu đềICMP Internet Control Message Protocol Giao thức tín hiệu điều khiển internetIHL Identifed Header Length Trường xác nhận độ dài tiêu đề Intserv Intergrated Service Dịch vụ tích hợpIP internet Protocol Giao thức InternetLSP Label-switching Paths Đường dẫn chuyển mạch nhãnMF Multi field Đa trườngMPLS Multi protocol lable Switching Chuyển mạch nhãn đa giao thứcMTU Maximum Transfer Unit Đơn vị truyền tối đa OSI Open Systems Interconection Mô hình tham chiếu “liên kết hệ thống mở”OSPF Open Sortest Path First Đường dẫn đầu tiên ngắn nhất Phó Tiến Dũng - D2001VTiiiQoS trong mạng IP Danh mục hình vẽmởPHBPNNI Private network Node Interface Giao diện node mạng riêngPQ Priority Queue Hàng đợi ưu tiên QoS Quality of service Chất lượng dịch vụRAP Resource Allocation Protocol Giao thức phân phát tài nguyênRARP Reverse Address Resolution Protocol Giao thức phân giải địa chỉ ngược RED Random Early Detection Tìm kiếm ngẫu nhiên sớmRIO RED With IN/ OUT Tìm kiếm ngẫu nhiên sớm theo vào raRSVP Resource Reservation Protocol Giao thức dành trước tài nguyên SDH synchronous Digital Hiearachy Phân cấp số đồng bộSLA Service level agreement Thỏa thuận mức dịch vụSMTP Simple Mail Transfer Protocol Giao thức truyền thư điện tử đơn giảnTCP Tranmission Control Protocol Gíao thức điều khiển truyền dẫnTelnet Terminal NETwork Mạng đầu cuốiTL Total length Độ dài tổngTOS Type Of Service Loại dịch vụTTL Time-to-live Thời gian sốngUDP User Datagram protocol Giao thức người sử dụng VCI Virtual circuit Identify Nhận biết kênh ảoVPI Virtual Path Identify Nhận biết đường ảoVPN IP virtual private Network IP virtual private Network WRED Weight Random Early Detection Tìm kiếm ngẫu nhiên sớm theo trọng sốWRED Weighted Random Early Detection Tìm kiếm sớm ngẫu nhiên theo trọng sốPhó Tiến Dũng - D2001VTivQoS trong mạng IP Danh mục hình vẽPhó Tiến Dũng - D2001VTvQoS trong mạng IP Lời nói đầuLỜI NÓI ĐẦUTrong xu hướng phát triển bùng nổ thông tin ngày này, các nhu cầu về thông tin liên lạc ngày càng mở rộng. Nó đi đôi với nhu cầu đòi hỏi cao về chất lượng dịch vụ. Đối với nhà khai thác mạng nâng cao chất lượng dịch vụ đồng nghĩa với khả năng tăng khả năng cạnh tranh. Điều đó được ví như một điều tất yếu mà một nhà khai thác phải làm tốt để tồn tại.Việt Nam được đánh giá là một quốc gia có nhu cầu về thông tin lớn. Hệ thống viễn thông mạng Việt Nam rất đa rạng, phong phú, trong đó công nghệ mạng trên nền chuyển mạch gói là rất phổ biến. Song song với việc cung cấp nhiều loại hình dịch vụ mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ đang là một vấn đề trọng tâm của các nhà cung cấp đặt ra.Mạng hiện thời đang tồn tại ở Việt Nam so với một số nước trong khu vực còn chưa thật sự ổn định, vẫn còn nhiều hiện tượng nghẽn mạng hay tốc độ truy cập mạng còn thấp. Ngoài biên pháp cải thiện băng thông (rất tốn kém), chưa thể đáp ứng ngay thì chúng ta cần phải cải thiện chất lượng dịch vụ theo một số hướng khác. Bản đồ án này tìm hiểu về QoS trong mạng IP và một số giải pháp nâng cao QoS phổ biến đang được áp dụng.Được sự hướng dẫn và giúp đỡ nhiệt tình của Thầy giáo Nguyễn Tiến Ban, bản đồ án với đề tài “Nghiên cứu chất lượng dịch vụ trong mạng IP” đã đề cập đến những vấn đề cơ bản về chất lượng dịch vụ trong mạng IP. Sau một thời gian tìm hiểu và nghiên cứu bản đồ án đã hoàn thành với những nội dung chính sau đây:Chương 1: Tổng quan về mô hình TCP/IP.Chương 2: Chất lượng dịch vụ trong mạng IP. Chương 3: Các thành phần QoS trong mạng IP.Chương 4: Một số kỹ thuật hỗi trợ QoS trong mạng IP.Do nội dung kiến thức của đề tài tương đối mới mẻ, khả năng còn hạn chế và kiến thức thực tế chưa nhiều nên bản đồ án này chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo của các thầy cô giáo và các bạn để bản đồ án được chính xác, đầy đủ và hoàn thiện hơn.Hà Nội, ngày 26 / 10 / 2005Sinh viên: Phó Tiến Dũng[...]... hexa Do ú, a ch IP gm 32 s hexa, c 4 s hexa cú mt du hai chm phõn tỏch 128 bit = 16 byte = 32 số hexa 11111101111101100 1111111111111111 FDEC BA98 7654 1234 ABCD 13AC FDEC FFFF Hỡnh 1.14 Vớ d v a ch IPv6 1.3.3 So sỏnh IPv4 vi IPv6 Giao thc tng liờn mng trong b giao thc TCP /IP hin nay l IPv4 IPv4 cung cp truyn thụng trm-ti-trm gia cỏc h thng trờn Internet Cho dự IPv4 c thit QoS trong mng IP Li núi u k... Internet: - IPv4 s dng 32 bớt ỏnh a ch v chia khong a ch thnh cỏc lp A, B, C, D, E Khong a ch IPv4 l khụng cho s phỏt trin nhanh chúng ca Internet - Internet phi iu tit truyn video v õm thanh thi gian thc Cỏc kiu truyn ny yờu cu tr ti thiu v kh nng dnh trc ti nguyờn Nhng iu cha c h tr trong IPv4 - IPv4 khụng h tr mt mó v chng thc vt qua nhng hn ch ny, IPv6 ó c phỏt trin Trong IPv6, giao thc IP c thay... Protocol Checksum Source Address Destination Address Option Hỡnh 1.8 Tiờu IP datagram 28-31 QoS trong mng IP Li núi u Phiờn bn (Version): Trng 4 bớt ny cho bit phiờn bn IP to phn tiờu ny Phiờn bn hin ti l 4 Tuy nhiờn phiờn bn IPv6 s thay th IPv4 trong tng lai Chiu di tiờu (HL): Trng 4 bớt ny cho bit chiu di ca phn tiờu IP Datagram, tớnh theo n v t (32 bớt) Trng ny l cn thit vỡ chiu di ca phn tiờu... di ca a ch IP c thay i cựng vi nh dng gúi IPv6 cú mt s u im so vi IPv4: - Khong a ch ln hn a ch IPv6 di 128 bớt, ngha l gp bn ln chiu di a ch IPv4 - nh dng tiờu tt hn IPv6 s dng nh dng tiờu mi, trong ú cỏc tựy chn c tỏch khi phn tiờu c s v nu cn, c thờm vo gia phn tiờu c s v d liu Do vy, lm n gin v tng tc x lý nh tuyn vỡ hu ht cỏc tựy chn u khụng cn c router kim tra - Cỏc tựy chn mi IPv6 cú mt... 1.13 minh ha nh dng gúi IPv6 0-3 Version 4-7 8-10 11-15 16-19 Traffic class (8 bit) Payload Length 20-23 24-27 28-31 Flow Label Next Header Hop Limit Source Address (128 bitss) Destination Address (128 bitss) Hỡnh 1.13: nh dng gúi IPv6 Cỏc trng trong phn tiờu c s nh sau: Phiờn bn (Version): Trng 4 bớt ny cho bit phiờn bn ca gúi IP i vi IPv6, giỏ tr trng ny l 6 QoS trong mng IP Li núi u u tiờn (Priority):... ti mi tng nú tỏch thụng tin iu khin ca mỡnh ra , tip ú nú chuyn tip lờn tng trờn S tng quan gia hai mụ hỡnh TCP /IP vi mụ hỡnh OSI: Mụ hỡnh TCP /IP ra i trc mụ hỡnh OSI lờn nú hon ton khụng h ph thuc vo mụ hỡnh chun ny Tuy nhiờn do hai mụ hỡnh u cú mc tiờu nh nhau do ú nờn cú s tng quan gia hai mụ hỡnh QoS trong mng IP Li núi u Mụ hỡnh OSI Mụ hỡnh TCP /IP ng dng ng dng Trỡnh din Trỡnhdin ng dng phiờn... lun chng I: TCP /IP l nn tng cho mng Internet, núi cỏch khỏc tỡm hiu v mụ hỡnh TCP /IP chớnh l tỡm hiu bn cht ca mng IP ChngI trỡnh by s ra i, khỏi nim, kin trỳc, mt s giao thcca mụ hỡnh Ngoi ra liờn quan ti gúi v a ch mng c trỡnh by qua cu trỳc v a ch ca gúi tin IP QoS trong mng IP Li núi u CHNG II CHT LNG DCH V TRONG MNG IP 2.1 Khỏi nim v cht lng dch v Cht lng dch v l mt vn rt khú cho s nh ngha chớnh... yờu cu Gúi tr li cú cha a ch IP ca mỏy yờu cu Địa chỉ vật lý của tôi là : aabbccdd1122 Tôi đang tìm địa chỉ IP của mình Yêu cầu RARP Trạm không ổ cứng Máy chủ RARP a Yêu cầu RARP đợc quảng bá Địa chỉ IP của b ạn là: 192.168.24.1 Trả lời RARP Trạm không ổ cứng Máy chủ RARP b Trả lời RARP đợc gửi trực tiếp (unicast) Hỡnh 1.10 Hot ng ca RARP 1.3 Gúi tin IP 1.3.1 IPv4 Tiờu IP c thờm vo sau khi nú nhn... s c thờm vo trong trng la chn 1.3.2 IPv6 nh dng gúi IPv6 nh dng gúi IPv6 c cho hỡnh 1.12 Mi gúi gm hai phn: tiờu c s v ti tin Ti tin li gm hai phn: cỏc tiờu m rng tựy chn v d liu tng trờn Tiờu c s chim 40 byte, trong khi tiờu m rng v d liu cú chiu di ti a 65535 byte 40 byte Tối đa 65535 byte Tiêu đề cơ sở Tải tin Các tiêu đề mở rộng (tùy chọn ) Dữ liệu từ tầng trên Hỡnh 1.12: Gúi IPv6 Tiờu ... ting) Nu trong hai ting ng h, mỏy ch khụng nghe thy gỡ t mỏy khỏch, nú gi mt phõn on probe Nu khụng cú tr li sau 10 probe (c 75 giõy gi mt probe), nú cho rng mỏy khỏch khụng hot ng v s kt thỳc kt ni B nh thi thi gian i (time-waited) QoS trong mng IP Li núi u B nh thi thi gian i c s dng trong giai on kt thỳc kt ni Khi TCP úng mt kt ni, nú khụng xem kt ni ó thc s úng Kt ni c gi trong tỡnh trng lp lng trong . tài Nghiên cứu chất lượng dịch vụ trong mạng IP đã đề cập đến những vấn đề cơ bản về chất lượng dịch vụ trong mạng IP. Sau một thời gian tìm hiểu và nghiên. rộng. Nó đi đôi với nhu cầu đòi hỏi cao về chất lượng dịch vụ. Đối với nhà khai thác mạng nâng cao chất lượng dịch vụ đồng nghĩa với khả năng tăng khả năng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu chất lượng dịch vụ trong mạng IP, Nghiên cứu chất lượng dịch vụ trong mạng IP, Nghiên cứu chất lượng dịch vụ trong mạng IP, Khái niệm và lịch sử ra đời của bộ giao thức Kiến trúc của TCPIP, Giao thức TCP, Giao thức UDP So sánh giữa hai bộ giao thức TCP với UDP, Giao thức ICMP Giao thức ARP và RARP, IPv4 Gói tin IP, IPv6 Gói tin IP, So sánh IPv4 với IPv6, Khái niệm về chất lượng dịch vụ, Băng thông, Trễ Jitter Biến động trễ, Mất gói, Tính sẵn sàng Độ tin cậy Bảo mật, Các nguyên tắc QoS, Đặc tính kỹ thuật của QoS, Cơ chế cung cấp QoS Các cơ chế điều khiển QoS, Các cơ chế quản lý QoS, Một số kỹ thuật hỗ trợ chất lượng dịch vụ, Phân cấp mạng, Chất lượng dịch vụ mức liên kết, Những mơ hình biên tới lõi, Báo hiệu, Lập chính sách, nhận thực và quyết tốn, Vấn đề định tuyến hoá và QoS, Những quy tắc, ToS, traffic Class IPv4, IPv6, Diffirent Services Fied trường dịch vụ khác biệt Phân loại đa trường, Bảo mật đưa ra Xử lý tốc độ đường dây, Metering Đánh dấu và lập chính sách, Tiered profiles Bảo vệ mạng, Thơng báo nghẽn tường minh Sự loại bỏ phía trước, RED theo trọng số RED với vào ra, Tương thích RED Luồng RED, Định hướng tốc độ “Rate shaping”, Ưu tiên tuyệt đối, Round-Robin Lập lịch đơn giản, Sắp xếp đường liên kết phân cấp, Một số mơ hình của dịch vụ tích hợp, Một số vấn đề liên quan trong Inserv Kiểm soát lưu lượng, Khái niệm về dịch vụ DiffServ Một số nguyên tắc cơ bản của DiffServ như sau, Mơ hình DiffServ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay