Tài liệu HUONG DAN PHAN TICH VA DAU TU CHUNG KHOAN docx

64 2,070 4
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2014, 00:20

1© 2003 VPC, All rights reservedHƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH & ĐẦUCHỨNG KHOÁNDelivered by: !"#$%&'($)#'*#+*,-!./&&0110 23,-!./&&0110456,7MODULE 5PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TRONG PHÂN TÍCH ĐẦU CHỨNG KHOÁN Presented by Nguyen Thuy HoanWork: SRTC_SSCPhone: (04) 553 5876Email: nguyenthuyhoan@gmail.comCác vấn đề cơ bản89:;<=>(?@A89BPHẦN 1CD(E*'F+G>'H*I'(J'KLMục tiêu nghiên cứu'MNOPQ:QRST>(UV?@MNOPQW;=Q@:9OPXYZQ[ZV\NM3QNX3;#Q]NMN8QUV?NO^Q;OPN_O?A>(Tại sao sử dụng PTKT?>V\ST@=T@:[`?3N8^>('a;bV\ST,Khó tính chính xác giá trị nội tạiBỏ qua vai trò của yếu tố tâm lý của các bên tham gia thị trườngHạn chế xác định trong thời điểm ngắn hạnKhái niệm PTKT>(@RA<Q#^[ZST@MNc#dVReTbaN8N_O-$fgfhfi/>(@RA<Q@bQAXO][e?;N8bQ#:9OP<:QXd3QNXNOP3;;N8Q@]NMN_O89Vj_Te;What to trade?When to trade? (Timing is everything)How to trade?Lý thuyết DOWXO]TQkTQ[Q(03;bXO]-3;Sk#3;<k@Q;N8@@/Các giả định của PTKT$;N8XO]TQkTlQXM3;mXYn?oa[...]...  HMKT là các mô hình giá hoặc hình mẫu giá là “bức tranh” hay các mô hình biến động nhất định của giá xuất hiện trên biểu đồ giá Ứng dụng:  Áp dụng với TTCK  Giao dịch Forex, trong phân tích TT Furtures các hàng hoá khác  Áp dụng cho cả dài hạn lẫn ngắn hạn chia thành 2 loại mô hình: MH củng cố duy trì xu thế hiện tại đảo chiều xu thế hiện tại Các hình mẫu kỹ thuật  Hình mẫu kỹ thuật... cờ đuôi nheo(5) + HMKT hình chữ nhật(6) Các hình mẫu kỹ thuật  Hình mẫu kỹ thuật đảo chiều xu thế thị trường + Mô hình hai đáy(7) + HMKT hình hai đỉnh(8) + HMKT cái nêm hướng xuống(9) + HMKT đỉnh đầu vai(10) + HMKT hình đáy vòng cung(11) + HMKT hình ba đáy(12) + HMKT hình ba đỉnh(13) Hình tam giác hướng lên Hình tam giác hướng lên ASCENDING TRIANGLE IN AN UPTREND (BULLISH) ASCENDING TRIANGLE(S) IN . PTKT?>VST@=T@:[`?3N8^>('a;bVST,Khó tính chính xác giá trị nội tạiBỏ qua vai trò của yếu tố tâm lý của các bên tham gia thị trườngHạn chế xác định
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu HUONG DAN PHAN TICH VA DAU TU CHUNG KHOAN docx, Tài liệu HUONG DAN PHAN TICH VA DAU TU CHUNG KHOAN docx, Tài liệu HUONG DAN PHAN TICH VA DAU TU CHUNG KHOAN docx, MODULE 5 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Presented by Nguyen Thuy Hoan Work: SRTC_SSC Phone: (04) 553 5876 Email: nguyenthuyhoan@gmail.com, Tại sao sử dụng PTKT?, Đường xu thế - Trenline, Kênh xu thế - Trend channel, Mức hỗ trợ và mức kháng cự, Các hình mẫu kỹ thuật, Khối lượng giao dịch, Đường trung bình trượt mũ EMA, Chỉ số sức mạnh tương quan RSI, TỔNG HỢP CÁC CHỈ BÁO CƠ BẢN

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn