Tài liệu Đề tài: Các chính sách quản lý của nhà nước mặt hàng xuất khẩu, mặt hàng cơ khí tàu thủy của Việt Nam sang thị trường quốc tế. docx

5 243 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2014, 11:20

. Lều Thị ThuLớp: CĐ ĐHKT2_K2 Đề tài: Các chính sách quản lý của nhà nước mặt hàng xuất khẩu, mặt hàng cơ khí tàu thủy của Việt Nam sang thị trường quốc tế. Hiện. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các tập đoàn, TCty nhà nước. Đối với Luật DN: cần nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Đề tài: Các chính sách quản lý của nhà nước mặt hàng xuất khẩu, mặt hàng cơ khí tàu thủy của Việt Nam sang thị trường quốc tế. docx, Tài liệu Đề tài: Các chính sách quản lý của nhà nước mặt hàng xuất khẩu, mặt hàng cơ khí tàu thủy của Việt Nam sang thị trường quốc tế. docx, Tài liệu Đề tài: Các chính sách quản lý của nhà nước mặt hàng xuất khẩu, mặt hàng cơ khí tàu thủy của Việt Nam sang thị trường quốc tế. docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn