Nghiên cứu và thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghê ghép kênh Frame Relay sử dụng thiết bị Memotec

104 725 3

nhulan Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 1,934 tài liệu

  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2012, 11:35

Tài liệu tham khảo chuyên ngành viễn thông Nghiên cứu và thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghê ghép kênh Frame Relay sử dụng thiết bị Memotec Trờng đại học bách khoa hà nộiKhoa điện tử viễn thông------------đồ án tốt nghiệpĐề tài: Nghiên cứu thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghệ ghép kênh Frame Relay sử dụng thiết bị MemotecThầy giáo hớng dẫn:Cán bộ hớng dẫn:Sinh viên thực hiện:Lớp:Hà Nội 05/2005Bộ Giáo Dục Đào TạoTrờng Đại học Bách Khoa Hà NộiCộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcKhoa: Điện tử Viễn thôngNgành: Nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệpHọ tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tổ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chuyên ngành:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hệ đào tạo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.Đầu đề thiết kế. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.Các số liệu ban đầu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.Nội dung các thành phần thuyết minh toán. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.Các bản vẽ đồ thị(ghi rõ các loại bản vẽ, kích thớc bản vẽ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cán bộ hớng dẫn:Phần: Họ tên cán bộ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ngày giao nhiệm vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ngày hoàn thành nhiệm vụ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ngày. . . . . . . tháng. . . . . . . năm 2005Chủ nhiệm khoa(Ký, ghi rõ họ tên)Cán bộ hớng dẫn thiết kế(Ký, ghi rõ họ tên)Kết quả điểm, đánh giá:Quá trình:Điểm duyệt:Bảo vệ:Tổng hợp:Ngày. . . . . . . tháng. . . . . . . năm 2005Cán bộ chấm thi(Ký, ghi rõ họ tên)Ngày. . . . . . . tháng. . . . . . . năm 2005Ngời nhận(Ký, ghi rõ họ tên)lêi nãi ®ÇuLêi nãi ®Çu.iMục lục lời nói đầu .i Mục lục iiphần I Tổng quan 1chơng I Tổng quan về hàng không dân dụng công tác quản lý bay .11. Khái quát 12. Tổ chức ICAO 12.1. Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức ICAO .22.2. Các hoạt động chính của ICAO có liên quan đến công tác quản lý bay .23. Công tác quản lý bay .23.1. Quản lý vùng trời .23.2. Quản lý luồng không lu .33.3. Các dịch vụ không lu .34. Hệ thống thông tin, dẫn đờng, giám sát .34.1. Hệ thống thông tin(C Communication) 34.1.1. Hệ thống thông tin cố định AFTN 44.1.2. Hệ thống thông tin trực thoại không lu ATS/DS 54.1.3. Hệ thống thông tin vô tuyến VHF 54.2. Hệ thống dẫn đờng(N Navigation) .74.2.1. Đài dẫn đờng NDB .84.2.2. Đài dẫn đờng VOR/DME .84.2.3. Hệ thống trợ giúp hạ cánh ILS 94.3. Hệ thống giám sát(S Surveilance) 94.3.1. Khái niệm về giám sát 94.3.2. Các phơng pháp giám sát hàng không 95. Ngành hàng không dân dụng Việt Nam .10chơng II giới thiệu thông tin vệ tinh 141. Vệ tinh thông tin 142. Trạm mặt đất .152.1. Bộ ghép kênh .152.2. Bộ điều chế 152.3. Bộ đổi tần 162.4. HPA .162.5. LNA .162.6. Antenna .16chơng III Mạng các công nghệ chuyển mạch .171. Lý thuyết mạng LAN .171.1. Giới thiệu .171.2. Kiến trúc mạng 171.3. Phân loại mạng 201.4. Các thành phần mạng 221.4.1. Các phơng tiện kết nối 221.4.2. Các thiết bị mạng 232. Mô hình OSI công nghệ chuyển mạch gói 232.1. Mô hình OSI 242.1.1. Mô hình 7 lớp OSI chức năng các lớp 242.1.2. Phơng thức hoạt động của mô hình OSI .252.1.3. Mục đích lợi ích của mô hình OSI .252.2. Công nghệ chuyển mạch gói .263. TCP/IP 26ii3.1. Một số khái niệm về TCP/IP .273.2. Cấu trúc phân lớp của TCP/IP .273.2.1. Lớp truy cập mạng 293.2.2. Lớp mạng 293.2.3. Lớp giao vận .303.2.4. Lớp ứng dụng 303.3. Ba giao thức quan trọng của TCP/IP .303.3.1. Giao thức IP 303.3.2. Giao thức TCP .303.3.3. Giao thức UDP 313.4. Địa chỉ, định tuyến dồn kênh 313.4.1. Địa chỉ IP 313.4.2. Định tuyến 343.4.3. Dồn kênh 354. Chuyển mạch kênh 355. X.25 365.1. Giới thiệu X.25 365.2. Cấu trúc khung X.25 .376. Frame Relay .386.1. Giới thiệu Frame Relay .386.2. Các thiết bị Frame Relay .396.3. Kênh ảo trong Frame Relay 406.3.1. Kênh ảo khả chuyển(SVC) .406.3.2. Kênh ảo cố định(PVC) 406.4. Định nghĩa kết nối liên kết dữ liệu(DLCI) 416.5. Kiểm tra lỗi trong Frame Relay 416.6. Giao diện quản lý cục bộ LMI 426.7. Cấu trúc khung Frame Relay .426.7.1. Cấu trúc khung Frame Relay tiêu chuẩn 426.7.2. Cấu trúc khung Frame Relay mở rộng LMI .446.8. Cơ chế điều khiển tắc nghẽn .456.9. ứng dụng của Frame Relay 466.9.1. Giải pháp FRAD đối với mạng IP 466.9.2. Giải pháp FRAD đối với thoại 47phần II Hệ thống thông tin vệ tinh của VATM 49chơng I Giới thiệu thiết bị .491. Vệ tinh thông tin THAICOM-1A .491.1. Băng C THAICOM-1A .491.2. Băng Ku THAICOM-1A .491.3. Các dịch vụ truy cập vệ tinh 502. Thiết bị ghép kênh Fastlane 503. Thiết bị điều chế UMOD 9100 503.1. Thông số kỹ thuật của thiết bị UMOD9100 503.2. Đặc điểm kỹ thuật bộ điều chế 513.3. Đặc điểm kỹ thuật bộ giải điều chế .513.4. Các hoạt động cơ bản của UMOD .523.4.1. Quá trình truyền dữ liệu 523.4.2. Quá trình nhận dữ liệu 52chơng II Mạng thông tin vệ tinh của vatm 531. Chức năng của mạng .532. Phần DOMSAT 543. Phần VSAT .56phần III Giới thiệu bộ ghép kênh memotec 59chơng I Tổng quan 591. Giới thiệu họ CX 59chơng II Các thiết bị memotec 621. CX800 622. CX900 643. CX950/CX960 .664. CX1000 68iii5. CX2000 706. Các card vào/ra 727. Phần mềm giám sát thiết lập cấu hình 757.1. Phần mềm thiết lập cấu hình CXTool .757.1.1. Bảng hớng dẫn 767.1.2. Bảng thiết lập cấu hình .767.1.3. Bảng hớng dẫn stack .767.1.4. Thanh trạng thái 777.1.5. Hộp thoại 777.2. Phần mềm giám sát .777.2.1. Giám sát mạng 787.2.2. Giám sát một thiết bị 787.2.3. Các đặc điểm của CXView .78phần IV Thiết kế mạng thông tin vệ tinh 791. Yêu cầu thiết kế 791.1. Nhu cầu về thoại 801.2. Nhu cầu về số liệu .802. Một số nguyên tắc chung khi thiết lập kênh dữ liệu .802.1. Nguyên tắc kết nối tổng đài 802.2. Nguyên tắc thiết lập mạch trực thoại(hotline) .812.3. Nguyên tắc thiết lập đờng thoại cấp số tổng đài .822.4. Nguyên tắc đờng thoại điều khiển xa VHF .822.5. Nguyên tắc thiết lập đờng số liệu 833. Đánh giá nhu cầu sử dụng .833.1. Thống nhu cầu sử dụng .843.2. Đánh giá nhu cầu về thoại .843.3. Xác định nhu cầu về số liệu không đồng bộ .853.4. Xác định nhu cầu sử dụng số liệu đồng bộ 853.5. Đánh giá tổng hợp .864. Nguyên tắc tính toán đờng truyền vệ tinh sử dụng công nghệ Frame Relay 865. Khảo sát, lựa chọn thiết bị .875.1. Đánh giá dung lợng các tuyến .875.2. Lựa chọn thiết bị 905.2.1. Chọn thiết bị vô tuyến .905.2.2. Chọn thiết bị ghép kênh 905.2.3. Chọn card thông tin 916. Cài đặt mạng truyền thông .937. Nhận xét & kết luận .93 phụ lục .94 hình vẽ .94 Bảng vẽ 95ivđồ án tốt nghiệpPhần I Tổng quanChơng I tổng quan về hàng không dân dụng công tác quản lý bayphần I Tổng quanchơng I Tổng quan về hàng không dân dụng công tác quản lý bay1.Khái quátGiao thông hàng không là một loại hình giao thông đặc biệt, với đặc thù là phần lớn các phơng tiện giao thông là máy bay hầu nh hoạt động ở một độ cao nhất định so với mặt đất. Chính vì lý do này, vấn đề an toàn luôn luôn đợc đặt lên hàng đầu. Đảm bảo an toàn cho các chuyến bay là nhiệm vụ cũng là mục đích lớn nhất của công tác quản lý bay.Quản lý bay nhằm mục đích điều phối hoạt động bay một cách an toàn đạt hiệu quả kinh tế cao. Công tác quản lý bay bao gồm: Các dịch vụ không lu ATS1. Quản lý vùng trời ASM2. Quản lý luồng không lu ATFM3.Ngoài ra còn có các hoạt động bổ trợ cho công tác quản lý bay nh: Khí tợng MET4. Tìm kiếm cứu nạn SAR5. Không báo AIS6.2.Tổ chức ICAOKhi hoạt động bay mở rộng không chỉ trong phạm vi một quốc gia, việc quản lý bay sẽ phức tạp hơn do đó sẽ nảy sinh yêu cầu cần thống nhất phải có một tiêu chuẩn chung cho việc quản lý bay trên toàn thế giới. Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế ICAO7 ra đời nhằm thống nhất hoạt động bay đa ra một tiêu chuẩn chung cho hàng không dân dụng trên toàn thế giới.1 Air Traffic Services Các dịch vụ không lu.2 Air Space Management Quản lý vùng trời.3 Air Traffic Flow Management Quản lý luồng không lu.4 Meteo Khí tợng.5 Search And Rescue Tìm kiếm cứu nạn.6 Air Information Services Không báo.7 International Civil Aviation Organization Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế.Nghiên cứu thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghệ ghép kênh Frame-Relay sử dụng thiết bị Memotec1đồ án tốt nghiệpPhần I Tổng quanChơng I tổng quan về hàng không dân dụng công tác quản lý bay2.1.Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức ICAOICAO ra đời nhằm mục đích đảm bảo an toàn, trật tự thống nhất trong hoạt động hàng không dân dụng, do đó các nhiệm vụ của tổ chức này bao gồm: Xây dựng chuẩn về các đờng bay, sân bay các phơng tiện thông tin, giám sát, dẫn đờng. Đáp ứng các nhu cầu vận tải hàng không dân dụng một cách an toàn, điều hoà hiệu quả. Tránh lãng phí do việc cạnh tranh không hợp lý. Quyền lợi của các nớc thành viên đợc tôn trọng đảm bảo cho các nớc thành viên đều có cơ hội khai thác các hãng hàng không quốc tế.Ngoài các nhiệm vụ chính, uỷ ban không vận của ICAO còn chịu trách nhiệm về các vấn đề nh không lu không báo, kỹ thuật thông tin, dẫn đờng, giám sát, khí tợng công tác tìm kiếm cứu nạn.2.2.Các hoạt động chính của ICAO có liên quan đến công tác quản lý bayThông qua các tiêu chuẩn quốc tế khuyến cáo thực hành, các tiêu chuẩn là các đặc tính cần thiết cho an toàn điều hoà hoạt động hàng không. Các khuyến cáo thực hành, khuyến nghị đều nhằm mục đích nâng cao độ an toàn điều hoà một cách hiệu quả các hoạt động hàng không. Phê chuẩn các phơng thức dịch vụ không vận, các phơng thức khai thác thực tế chi tiết. Xây dựng các phơng thức bổ sung để có thể đáp ứng nhu cầu của từng vùng địa lý trên toàn cầu. Xây dựng khái niệm phối hợp thực hiện hệ thống Thông tin-Dẫn đờng-Giám sát bằng vệ tinh trong tơng lai(dự án FANS1), quản lý không lu.3.Công tác quản lý bayQuản lý bay là một nhiệm vụ hết sức quan trọng có tác động rất lớn đối với ngành hàng không dân dụng. Mọi quốc gia đều phải thực hiện công tác quản lý bay nhằm đảm bảo an toàn an ninh hàng không. Công tác quản lý bay bao gồm công tác quản lý vùng trời, quản lý luồng không lu các dịch vụ không lu.3.1.Quản lý vùng trờiQuản lý vùng trời không chỉ là bảo vệ không phận của mỗi quốc gia mà còn bao gồm các hoạt động khác nh: Bố trí sắp xếp việc sử dụng vùng trời cho các mục đích khác nhau. Tổ chức cơ sở hạ tầng trợ giúp không vận. Tổ chức vùng trời sắp xếp hành lang bay phối hợp hiệp đồng liên tục với các đơn vị quản lý các vùng trời lân cận. 1 Future Aviation Navigation System Hệ thống dẫn đờng hàng không tơng lai.Nghiên cứu thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghệ ghép kênh Frame-Relay sử dụng thiết bị Memotec2[...]... tiếp cận tại các sân bay địa phơng Nghiên cứu thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghệ ghép kênh Frame- Relay sử dụng thiết bị Memotec 13 đồ án tốt nghiệp Bùi Tuấn Nam Lớp ĐTVT2 K42 Phần I Tổng quan Chơng II giới thiệu thông tin vệ tinh chơng II giới thiệu thông tin vệ tinh Trong công tác quản lý bay, mạng thông tin vệ tinh đã cho thấy u điểm nổi trội đã giải quyết đợc một vấn đề nan... trăm MHz để dùng cho truyền thông Mỗi dải tần công tác lại đợc chia thành nhiều kênh với băng thông xác định nhằm cung cấp cho nhiều ngời sử dụng tăng hiệu quả sử dụng dải tần Nghiên cứu thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghệ ghép kênh Frame- Relay sử dụng thiết bị Memotec 14 đồ án tốt nghiệp Phần I Tổng quan Chơng II giới thiệu thông tin vệ tinh Bùi Tuấn Nam Lớp ĐTVT2 K42 2.Trạm mặt... lớn nhất hiệu suất cao nhất Nghiên cứu thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghệ ghép kênh Frame- Relay sử dụng thiết bị Memotec 16 đồ án tốt nghiệp Bùi Tuấn Nam Lớp ĐTVT2 K42 Phần I Tổng quan Chơng III mạng các công nghệ chuyển mạch chơng III Mạng các công nghệ chuyển mạch 1.Lý thuyết mạng LAN 1.1.Giới thiệu Mạng máy tính là một mạng thông tin tạo thành do một số máy tính ghép nối... gửi đến từ bộ ghép kênh Dữ liệu này sau đó đợc mã hoá rồi đợc điều chế vào một sóng mang trung tần Tín hiệu đã điều chế này đợc gửi đến bộ đổi tần để nâng lên tần số thu của vệ tinh Nghiên cứu thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghệ ghép kênh Frame- Relay sử dụng thiết bị Memotec 15 đồ án tốt nghiệp Bùi Tuấn Nam Lớp ĐTVT2 K42 Phần I Tổng quan Chơng II giới thiệu thông tin vệ tinh Theo hớng... giám sát bay Thông tin nội bộ hàng không Thông tin thơng mại hàng không Hệ thống thông tin trong hàng không hoạt động trên cơ sở 3 tổ chức kỹ thuật cơ bản, đó là: Nghiên cứu thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghệ ghép kênh Frame- Relay sử dụng thiết bị Memotec 3 đồ án tốt nghiệp Phần I Tổng quan Chơng I tổng quan về hàng không dân dụng công tác quản lý bay Hệ thống thông tin cố định... Nghiên cứu thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghệ ghép kênh Frame- Relay sử dụng thiết bị Memotec 17 đồ án tốt nghiệp Bùi Tuấn Nam Lớp ĐTVT2 K42 Phần I Tổng quan Chơng III mạng các công nghệ chuyển mạch Mạng tuyến: là mạng mà tất cả các thiết bị mạng đợc nối vào cùng một trục cáp chính gọi là backbone6 Tất cả các nút mạng đều nằm trên backbone Hai đầu của backbone luôn luôn đợc bịt... hình OSI các chuẩn đề ra có thể kết nối đợc với nhau Nghiên cứu thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghệ ghép kênh Frame- Relay sử dụng thiết bị Memotec 25 đồ án tốt nghiệp Phần I Tổng quan Chơng III mạng các công nghệ chuyển mạch Bùi Tuấn Nam Lớp ĐTVT2 K42 2.2 .Công nghệ chuyển mạch gói Chuyển mạch gói là một công nghệ truyền thông truyền thông tin đi dới dạng nhiều mẩu tin nhỏ gọi... chí cả truyền hình 1 .Vệ tinh thông tin Vệ tinh hay vệ tinh nhân tạo là một thiết bị do con ngời chế tạo phóng vào vũ trụ với những mục đích cụ thể nào đó Sau khi phóng vào vũ trụ, vệ tinh luôn bay quanh trái đất theo một quỹ đạo xác định Nếu xét theo quỹ đạo chuyển động của vệ tinh, ngời ta phân ra làm 2 loại: vệ tinh bay thấp vệ tinh địa tĩnh Vệ tinh bay thấp là vệ tinh có quỹ đạo bay hình elip,... quang đợc sử dụng cho các mạng có tốc độ rất cao Cáp sợi quang có dung lợng truyền rất lớn, có thể truyền rất nhiều kênh cùng lúc ở tốc độ rất cao Loại cáp này thờng chỉ sử dụng cho các backplane hoặc để nối các mạng LAN vào mạng WAN 1 2 Unshielded Twisted-Pair(UTP) Shielded Twisted-Pair(STP) Nghiên cứu thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghệ ghép kênh Frame- Relay sử dụng thiết bị Memotec. .. bộ nhớ mà không phải lu tạm thời trên đĩa Chính vì lí do này mạng chuyển mạch gói chuyển các gói tin qua mạng nhanh hơn hiệu quả hơn so với mạng chuyển mạch thông báo Nghiên cứu thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghệ ghép kênh Frame- Relay sử dụng thiết bị Memotec 21 đồ án tốt nghiệp Phần I Tổng quan Chơng III mạng các công nghệ chuyển mạch Bùi Tuấn Nam Lớp ĐTVT2 K42 1 S2 S4 4 3 . bảo độ an toàn thông tin trên 99.9% .Nghiên cứu và thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghệ ghép kênh Frame- Relay sử dụng thiết bị Memotec4 đồ án. viễn thông- -----------đồ án tốt nghiệpĐề tài: Nghiên cứu và thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghệ ghép kênh Frame Relay sử dụng thiết bị MemotecThầy
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu và thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghê ghép kênh Frame Relay sử dụng thiết bị Memotec, Nghiên cứu và thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghê ghép kênh Frame Relay sử dụng thiết bị Memotec, Nghiên cứu và thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghê ghép kênh Frame Relay sử dụng thiết bị Memotec

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay