Quản lý lưu động và tiền lương tại Viện chiến lược và phát triển GD

21 283 1
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2012, 11:26

Phần I: Mở đầu1Phần II: Thực trạng về quản lý lao động tiền lương ở Viện chiến lược và chương trình giáo dục2I. Giới thiệu về Viện chiến lược và Chương trình giáo dục21. Sự ra đời c Phần I: Mở đầuLao động là điều kiện đầu tiên, cần thiết cho sự tồn tại phát triển của xã hội, là yếu tố cơ bản có tác dụng quyết định trong quá trình sản xuất. Lao động của con ngời trong phát triển kinh tế xã hội có tính chất hai mặt: Một mặt con ngời là tiềm lực của sản xuất, là yếu tố của quá trình sản xuất, còn mặt khác con ngời đợc hởng lợi ích của mình là tiền lơng các khoản trích theo l-ơng.Tiền lơng là khoản tiền công trả cho ngời lao động tơng ứng với số lợng, chất lợng kết quả lao động.Tiền lơng là nguồn thu nhập của công nhân viên chức, đồng thời là những yếu tố CFSX quan trọng cấu thành giá thành sản phẩm của doanh nghiệp.Quản lao động tiền lơng là một yêu cầu cần thiết luôn đợc các chủ doanh nghiệp quan tâm nhất là trong điều kiện chuyển đổi cơ chế từ cơ chế bao cấp sang. Em đã nhận rõ vấn đề này lựa chọn đề tài: "Một số vấn đề quản lao động tiền lơng ở Viện chiến lợc chơng trình giáo dục".Đề tài gồm 3 phần:Phần I: Lời mở đầuPhần II: Thực trạng về quản tiền lơng ở Viện chiến lợc chơng trình giáo dục.Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lao động tiền lơng ở Viện chiến lợc chơng trình giáo dục.1Phần IIThực trạng về quản lao động tiền lơng ở Viện chiến lợc chơng trình giáo dụcI. Giới thiệu về Viện chiến lợc Chơng trình giáo dục1. Sự ra đời của ViệnTheo Quyết định số 4218/QĐ-BGD ĐT ngày 1/8/2003 của Bộ trởng Bộ Giáo dục Đào tạo. Viện chiến lợc Chơng trình giáo dục đợc thành lập trên cơ sở sát nhập 2 Viện (Viện Khoa học giáo dục Viện nghiên cứu phát triển giáo dục cũ). Viện chiến lợc Chơng trình giáo dục thuộc Bộ Giáo dục đào tạo, đợc thành lập theo Nghị định số 29/CP của Chính phủ là cơ quan nghiên cứu quốc gia về kế hoạch giáo dục nhằm phục vụ phát triển sự nghiệp giáo dục đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nớc.2. Chức năng nhiệm vụ của Viện chiến lợc Chơng trình giáo dục 2.1. Chức năng- Nghiên cứu cơ bản triển khai khoa học giáo dục cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục trung học chuyên nghiệp - dạy nghề, giáo dục đại học, giáo dục thờng xuyên, giáo dục dân số môi trờng, đánh giá chất l-ợng giáo dục t vấn khoa học cho Bộ trởng trong việc đề ra các chủ trơng giải pháp chỉ đạo, quản phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, tổng kết kinh nghiệm giáo dục tiên tiến, xây dựng mô hình giáo dục cho nhà trờng tơng lai, góp phần xây dựng khoa học giáo dục Việt Nam.- Đào tạo bồi dỡng cán bộ có trình độ Đại học sau Đại học về khoa học giáo dục.2- Thông tin khoa học giáo dục phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, chỉ đạo, quản giáo dục phổ biến tri thức khoa học thờng thức trong nhân dân.2.2. Nhiệm vụ- Nghiên cứu vận dụng những quan điểm giáo dục của chủ nghĩa Mác - Lênin, t tởng giáo dục Hồ Chí Minh, đờng lối chính sách giáo dục của Đảng Nhà nớc, truyền thống giáo dục Việt Nam kinh nghiệm xây dựng giáo dục của các nớc góp phần xây dựng kế hoạch giáo dục Việt Nam.- Nghiên cứu cơ bản ứng dụng về tâm lý, sinh học lứa tuổi giáo dục học.- Nghiên cứu thiết kế mục tiêu, kế hoạch, nội dung, phơng pháp phơng tiện các hình thức tổ chức giáo dục - dạy học, tổ chức quản đánh giá cho các loại hình trờng học, cấp học, bậc học, ngành học (mầm non, phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp dạy nghề giáo dục thờng xuyên) ở mọi vùng của đất n-ớc, cho mọi đối tợng, nghiên cứu những vấn đề chung của giáo dục đại học. T vấn khoa học cho Bộ trởng đề ra các chủ trơng giải pháp chỉ đạo, quản phát triển sự nghiệp giáo dục của đất nớc.- Nghiên cứu thiết kế mục tiêu, kế hoạch, nội dung phơng pháp đào tạo bồi dỡng đội ngũ giáo viên cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục trung học chuyên nghiệp dậy nghề, giáo dục thờng xuyên, giáo dục dân số môi trờng, đánh giá chất lợng giáo dục những vấn đề chung về đào tạo cán bộ giảng dạy đại học.- Đào tạo bồi dỡng cán bộ khoa học giáo dục có trình độ đại học sau đại học cho các chuyên ngành khoa học giáo dục, đặc biệt chăm lo việc đào tạo bồi dỡng những cán bộ đầu đàn cho các chuyên ngành khoa học giáo dục, tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo bồi dỡng trong ngoài ngành.3- Tổ chức phối hợp công tác nghiên cứu về khoa học giáo dục với các cơ quan trong ngành giáo dục đào tạo các ngành liên quan.- Thu thập, lu trữ, xử lý, phổ biến thông tin khoa học giáo dục quản giáo dục ở trong nớc trên thế giới phục vụ cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nói trên, hợp tác với các cơ sở giáo dục địa phơng trong việc vận dụng ứng dụng những thành tựu của khoa học giáo dục những kinh nghiệm giáo dục tiên tiến vào thực tiễn trờng học, tổ chức tuyên truyền phổ biến những tri thức khoa học giáo dục trong nhân dân.- Thực hiện các chơng trình, dự án các loại hình hợp tác nghiên cứu khoa học giáo dục với các nớc các tổ chức quốc tế.3. Quá trình phát triển hoạt động của Viện- Đợc thành lập theo quyết định số 4218/QĐ của BGĐ ĐT ngày 11/8/2003 của Bộ trởng Giáo dục Đào tạo. Viện chiến lợc Chơng trình giáo dục đợc thành lập đào tạo trên cơ sở sát nhập 2 Viện (Viện Khoa học Giáo Viện Nghiên cứu phát triển giáo dục).- Vận dụng các chủ trơng đổi mới về phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Chính phủ, phơng hớng chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo, làm cơ sở cho việc tiến hành nghiên cứu khoa học giáo dục của Viện.- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu (nghiên cứu luận,nghiên cứu ứng dụng, triển khai) ngắn hạn, dài hạn, dự báo phát triển giáo dục.- Điều chỉnh, hệ thống phát triển đồng bộ các hớng nghiên cứu khoa học giáo dục các loại hình giáo dục, các cấp học, các hoạt động kinh nghiệm giáo dục.- Củng cố mở rộng sự hợp tác nghiên cứu khoa học giáo dục với nớc ngoài các tổ chức quốc tế cũng nh các địa phơng các ngành trong nớc.- Tổ chức thông tin trao đổi thông tin về khoa học giáo dục với các tổ chức khoa học trong nớc nớc ngoài4- Đào tạo bồi dỡng đội ngũ cán bộ khoa học theo hớng hệ thống đồng bộ coi trọng chất lợng. Đặc biệt chú trọng đào tạo bồi dỡng cán bộ đầu đàn cho các chuyên ngành khoa học giáo dục.- Xây dựng các cơ sở thực nghiệm để tiến hành thực hiện những công trình nghiên cứu về khoa học giáo dục của Viện.- Kiến nghị với Bộ Nhà nớc về chiến lợc giáo dục, các chủ trơng về giáo dục, đề nghị triển khai kết quả những công trình nghiên cứu khoa học giáo dục đã qua nghiên cứu, thử nghiệm trong hệ thống giáo dục quốc dân.- Tổ chức sản xuất thử xuất bản các ấn phẩm, công bố các công trình nghiên cứu của Viện.4. Kết quả hoạt động của Viện chiến lợc Chơng trình giáo dục - Số liệu đợc trích từ báo cáo kết quả kinh doanh của Viện trong năm 2003Bảng 1:Chỉ tiêu ĐVT Quý III Quý IV1. Vốn kinh doanh Nghìn đồng 500.000 700.0002. Lao động - tiền lơng 130 135- Lao động đang làm việc Ngời 120 135- Lao động nghỉ việc Ngời 10 15- Thu nhập bình quân Nghìn đồng3. Kết quả kinh doanh Nghìn đồng 38.380 46.7585. Cơ cấu tổ chức + Đảng uỷ Viện chiến lợc Chơng trình giáo dục có một Đảng bộ, mỗi đơn vị trong Viện có một chi bộ, mỗi phòng nghiên cứu có một tổ Đảng.+ Viện trởng: Thay mặt Bộ Giáo dục Đào tạo điều hành cao nhất mọi hoạt động nghiên cứu các hoạt động khác của Viện.5+ Phòng Tổ chức lao động - Xây dựng bộ máy quản lý, đơn vị sản xuất, chức danh viên chức, sắp xếp bố trí CNVC vào các vị trí sản xuất, công tác phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ năng lực. Xây dựng bồi dỡng đội ngũ CNVC có phẩm chất đạo đức, giác ngộ chính trị, có chuyên môn, nghiệp vụ vững.- Lập kế hoạch lao động - tiền lơng theo kỳ sản xuất kinh doanh, tính chi trả tiền lơng hàng tháng xây dựng quy chế trả lơng, thởng, nghiên cứu các chế độ chính sách, luật lao động, xây dựng quy chế để áp dụng vào Viện phổ biến cho CNVC biết.+ Phòng kế toán tài chính- Tổ chức sắp xếp thật hợp lý, kế hoạch, tập trung các bộ phận kế toán thống kê trong phòng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đợc giao về công tác kế toán tài chính, thống kê.- Ghi chép phản ánh đợc các số liệu hiện có về tình hình vận động toàn bộ tài sản của công ty. Giám sát việc sử dụng bảo quản tài sản của các đơn vị.- Phản ánh chính xác tổng số vốn hiện có các nguồn hình thành vốn. Xác định hiệu quả sử dụng đồng vốn đa vào kinh doanh, tham gia lập các dự toán phơng án kinh doanh.Kiểm tra chặt chẽ các chi phí trong xây dựng kiến thiết cơ bản. Quyết toán bóc tách các nguồn thu tổng chi phí của tất cả các lĩnh vực kinh doanh. Tính toán hiệu quả kinh tế, lợi nhuận đem lại trong toàn Viện.- Thực hiện đầy đủ các nội dung quy định của pháp lệnh kế toán, thống kê, chế độ tài chính của Nhà nớc. Thực hiện đúng yêu cầu về quy định báo cáo quyết toán thống kê hàng tháng, quý, năm với chất lợng cao, chính xác, kịp thời, trung thực.6- Tham mu đắc lực cho lãnh đạo Viện trong lĩnh vực quản kinh doanh vật t, tiền vốn, tập hợp các số liệu thông tin kinh tế kịp thời cho lãnh đạo Viện điều hành chỉ đạo nghiên cứu.+ Phòng kế hoạch điều độ: Trên cơ sở các định hớng chiến lợc, xây dựng các kế hoạch dài hạn, trung hạn ngắn hạn của Viện.- Xây dựng hệ thống định mức kinh tế, kĩ thuật phù hợp với từng thời điểm cụ thể của các lĩnh vực, in ấn xuất bản tạp chí, sách, ấn phẩm trình Viện trởng phê duyệt.+ Phòng Kĩ thuật- Soạn thảo các quy chế về in ấn, xuất bản của Viện đôn đốc thực hiện các quy trình, quy phạm kĩ thuật của ngành đã ban hành.- Quản kĩ thuật xởng in, kiểm tra hớng dẫn công nghệ nghiệm thu sản phẩm, lập kế hoạch bảo dỡng sửa chữa thiết bị.+ Phòng cung ứng dịch vụ vật tTổ chức hệ thống cung ứng, mua bán vật t, hợp phù hợp với quy mô của Viện. Mở sổ sách theo dõi các hoạt động mua bán vật t báo cáo quyết toán với Viện kịp thời chính xác.II. Thực trạng về quản lao động - tiền lơng ở Viện chiến lợc Chơng trình giáo dục 1. Đặc điểm về lao động ở Viện1.1. Vấn đề lao động ở Viện+ Cán bộ nghiên cứu khoa học: Đặc điểm hoạt động của Viện chiến lợc Chơng trình giáo dục đây là một loại lao động mang tính chất đặc thù vì tính độc lập tơng đối cao, thể hiện ở chỗ họ phải chịu trách nhiệm về toàn bộ quá trình nghiên cứu từ khâu chọn đề tài nghiên cứu đến khâu hoàn thành đề tài. Vì vậy đòi hỏi cán bộ nghiên cứu khoa học phải có phẩm chất nh: có tính 7độc lập tự chủ ý thức tự giác cao, có khả năng t duy sáng tạo xử linh hoạt các tình huống nảy sinh trong quá trình nghiên cứu, phải có trình độ hiểu biết rộng. Hiện nay Viện có số lợng lao động đang làm việc là 150 ngời.Trong đó:- Cán bộ quản lý: 3 ngời- Cán bộ nghiên cứu: 70 ngời- Cán bộ kế toán: 8 ngời- Cán bộ kĩ thuật: 15 ngời- Công nhân sản xuất: 54 ngời.1.2. Cơ cấu lao động Đối với mỗi doanh nghiệp nói chung Viện chiến lợc Chơng trình giáo dục nói riêng, việc xác định số lợng lao động cần thiết ở từng bộ phận có ý nghĩa rất quan trọng trong vấn đề hình thành cơ cấu lao động tối u.Nếu thừa sẽ gây khó khăn cho quỹ tiền lơng gây lãng phí lao động, ngợc lại nếu thiếu sẽ không đáp ứng đợc yêu cầu sản xuất kinh doanh. Vấn đề đặt ra là làm thế nào cho cơ cấu này hợp lý, điều này Viện đang dần sắp xếp tổ chức lại.Bảng 2: Biểu cơ cấu lao động Bộ phậnQuý III 2003 Quý IV 2003 Quý I 2004KH TH KH TH KH THLao động trực tiếp (%) 78,2 75,23 82,4 77,89 78,0 78,0Lao động gián tiếp (%) 21,8 24,77 17,6 22,11 22,0 22,0Tổng 100 100 100 100 100 100Nhận xét: Qua bảng số liệu trên ta nhận thấy về cơ cấu lao động so với kế hoạch thì nói chung Viện thực hiện tơng đối tốt, Viện chú trọng bố trí lao động hợp theo kế hoạch đề ra. Tỉ lệ lao động gián tiếp cho đến nay có xu h-8ớng giảm rõ rệt do yêu cầu của cơ chế thị trờng cần phải gọn nhẹ nhng phải đảm bảo có hiệu quả. Bên cạnh đó ta thấy bộ phận trực tiếp có số lao động tăng nhiều hơn bộ phận gián tiếp điều này cũng dễ hiểu vì hầu các cán bộ nghiên cứu là lao động trực tiếp. Hơn nữa Viện đang có xu hớng tinh giảm gọn nhẹ bộ máy gián tiếp theo chủ trơng của Nhà nớc. Viện đang cố gắng sắp xếp một ngời kiêm nhiều việc, tiến hành lại lao động giữa bộ phận trực tiếp bộ phận gián tiếp. Đối với lao động gián tiếp thì Viện vẫn có biện pháp tích cực để giảm số lao động mà vẫn đảm bảo yêu cầu cũng nh nhiệm vụ của Viện.1.3. Số lợng lao động - Số lợng lao động là một trong những nhân tố cơ bản quyết định quy mô kết quả sản xuất kinh doanh. Vì vậy việc phân tích tình hình sử dụng số lợng lao động cần xác định mức tiết kiệm lãng phí. Trên cơ sở đó tìm mọi biện pháp tổ chức sử dụng lao động tốt nhất.Tình hình thực hiện số lợng lao động trong Viện gồm:+ Cán bộ quản lý+ Cán bộ nghiên cứu (cán bộ quản lý, nhân viên)+ Cán bộ kỹ thuật (trởng phòng, nhân viên)+ Cán bộ kế toán+ CNSXBảng 3Chỉ tiêuQuý III 2003 Quý IV 2003 Quý I 2004KH TH % KH TH % KH TH %+ CB quản 4 2 50 5 3 60 4 3 75+ CB nghiên cứu 40 30 75 60 50 83,3 80 70 87,5+ CB Kế toán 10 4 40 12 6 50 10 8 80+ CB Kĩ thuật 20 12 60 22 13 5,9 25 15 60+ CNSX 60 45 75 70 48 68,5 70 54 779Tổng lao động 134 93 69,4 169 121 72 189 150 79,4Nhận xét: Qua bảng số liệu trên ta nhận thấy rằng: Tổng số lao động của công ty qua các năm đều có sự biến động có sự chênh lệch giữa kỳ thực hiện so với kế hoạch là tơng đối.Quý III năm 2003 đạt 69,4% so với kế hoạchQuý IV năm 2003 đạt 72% so với kế hoạchQuý I năm 2004 đạt 79,4% so với kế hoạchTuy nhiên để đánh giá số lao động thực hiện qua các năm có đạt hiệu quả hay không thì phải liên hệ tới tình hình kế hoạch doanh thu của Viện.Bảng 4: Đơn vị tính: nghìn đồngDoanh thuKế hoạch Thực hiệnSố tuyệt đối Số tơng đốiQuý III năm 2003 579.109 583.463 +4.362 101%Quý IV năm 2003 390.000 448.000 +58.000 115%Quý I năm 2004 390.000 558.000 +168.000 143%Nhận xét: Qua số liệu trên ta thấy rằng doanh thu của Viện có xu hớng giảm, cụ thể số kế hoạch quý IV năm 2003 so với quý III năm 2003 giảm 189.110.000 đồng, còn số thực hiện quý IV năm 2003 so với quý III năm 2003 giảm 135.463.000 đồng.1.4. Chất lợng lao động ở ViệnTrong nghiên cứu khoa học trình độ của cán bộ nghiên cứu có một ý nghĩa rất quan trọng trong việc mang lại hiệu quả trong nghiên cứu. Chất lợng lao động ảnh hởng trực tiếp đến trình độ nghiên cứu kết quả nghiên cứu 10[...]... trạng về quản lao động tiền lơng ở Viện chiến lợc chơng trình giáo dục 2 I Giới thiệu về Viện chiến lợc Chơng trình giáo dục 2 1 Sự ra đời của Viện 2 2 Chức năng nhiệm vụ của Viện chiến lợc Chơng trình giáo dục 2 2.1 Chức năng 2 2.2 Nhiệm vụ 3 3 Quá trình phát triển hoạt động của Viện 4 4 Kết quả hoạt động của Viện chiến lợc Chơng trình... về quản lao động - tiền lơng ở Viện chiến lợc Chơng trình giáo dục 7 1 Đặc điểm về lao độngViện .7 1.1 Vấn đề lao độngViện 7 1.2 Cơ cấu lao động 8 1.3 Số lợng lao động .9 1.4 Chất lợng lao độngViện 10 1.5 Các hình thức tổ chức quản lao động của Viện .11 2 Vấn đề tiền lơng của Viện 12 2.1 Phơng pháp tính quỹ lơng của Viện. .. phát huy đợc những điểm mạnh hạn chế những nhợc điểm của chúng Phải làm sao cho tiền lơng, tiền thởng thực sự là động lực phát triển, thúc đẩy kích thích ngời lao động làm việc với hiệu quả cao Trong quản lao động tiền lơng, để sử dụng hiệu quả nguồn lao động hiện có sử dụng hợp quỹ tiền lơng tới việc bố trí sắp xếp lao động phải phù hợp với công việc, việc tính phân bổ quỹ lơng phải phù... phát huy đợc hay không 19 một phần phụ thuộc vào hiệu quả công tác quản phân phối lao động tiền lơng trong Viện Qua thời gian ngắn thực tập tại Viện chiến lợc Chơng trình giáo dục em đã nghiên cứu đề tài: "Một số vấn đề về quản lao động tiền lơng" do thời gian có hạn sẽ không tránh khỏi thiếu sót Em rất mong nhận đợc sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo thầy cô hớng dẫn Em xin chân thành cảm ơn!... tiền lơng ở Viện chiến lợc Chơng trình giáo dục * Hoàn thiện sắp xếp lại đội ngũ lao động Do lao động trong một số bộ phận của Viện cha hợp nên còn có tình trạng thừa lao động hay thiếu lao động Viện còn phân công hợp tác các bộ phận để kết hợp tốt hơn nữa việc sử dụng lao động năng suất lao động từng cá nhân Viện cần giáo dục t tởng cho ngời lao động vì làm việc trong Viện Nên một số ngời... ngời lao động 15 Phần III Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lao động tiền lơng của Viện I Phơng hớng phát triển của Viện - Để phát huy tính năng động, tự chủ của mỗi thành viên trong Viện Sau khi tham khảo ý kiến của CNVC, sau khi nghiên cứu Nghị quyết chỉ thị của cấp trên, Viện thấy vẫn phải tiếp tục tổ chức lại nghiên cứu khoa học Cụ thể là Viện đề nghị với Bộ giáo dục đào tạo... tính quỹ lơng của Viện .12 2 Hình thức trả lơng ở Viện 13 3 Nhận xét chung 14 Phần III 16 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lao động tiền lơng của Viện .16 I Phơng hớng phát triển của Viện 16 II Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lao động tiền lơng ở Viện chiến lợc Chơng trình giáo dục 16 Kết luận ... yêu cầu của Nhà nớc Viện có số lao động phần lớn là nam giới chiếm tỉ lệ 70% Điều này đòi hỏi việc quản lao động phải có thay đổi trong t duy, tìm những hình thức, phơng pháp, cơ chế quản thích hợp nhằm đem lại hiệu quả cao trong quản lao động Tất cả điều đó không chỉ là một khoa học mà còn là một nghệ thuật cao 1.5 Các hình thức tổ chức quản lao động của Viện Tổ chức lao động sản xuất là... kiện lao động, hoàn thiện định mức lao động, khuyến khích vật chất tinh thần, đề cao kỷ luật lao động Các công tác quản lao động tiền lơng trong Viện giữ vai trò quan trọng đặc biệt vì nó ảnh hởng quyết định đến kết quả lao động cuối cùng của 11 sản xuất kinh doanh Do mỗi đặc điểm, điều kiện làm việc của mỗi loại lao động trong Viện mà có hình thức lao động phù hợp 2 Vấn đề tiền lơng của Viện 2.1... khả năng Đặc biệt là việc thiếu vốn sản xuất, cạnh tranh diễn ra hết sức gay gắt trong các thành phần kinh tế Trong công tác quản lao động tiền lơng của Viện đã không ngừng từng bớc cải tiến phơng thức quản lao động Phòng lao động tiền lơng đã phân công rõ công việc cho từng thành viên trong phòng, mỗi ngời chuyên sâu vào một công việc cho từng thành viên trong phòng, mỗi ngời chuyên sâu vào . về quản lý tiền lơng ở Viện chiến lợc và chơng trình giáo dục.Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý lao động tiền lơng ở Viện chiến. lợc và chơng trình giáo dục.1Phần IIThực trạng về quản lý lao động tiền lơng ở Viện chiến lợc và chơng trình giáo dụcI. Giới thiệu về Viện chiến lợc và
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý lưu động và tiền lương tại Viện chiến lược và phát triển GD, Quản lý lưu động và tiền lương tại Viện chiến lược và phát triển GD, Quản lý lưu động và tiền lương tại Viện chiến lược và phát triển GD, Chức năng và nhiệm vụ của Viện chiến lợc và Chơng trình giáo dục, Quá trình phát triển hoạt động của Viện Kết quả hoạt động của Viện chiến lợc và Chơng trình giáo dục, C¬ cÊu tỉ chøc, Đặc điểm về lao động ở Viện, Vấn đề tiền lơng của Viện Hình thức trả lơng ở Viện.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay