Tài liệu Phần 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT docx

25 315 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2014, 22:20

!"#$%&'()*%'+",'( %&'/+/+0''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''12345'67'&89:8';28<=>';?@5A'B>3:C'!"#$% &'()*+& ,(-&' -&$ #(!"8VERK#$"D0'E29F8'G?=5A'H2I95A'CJK527%%%%%%%%%%%'%%%+C3JCL)MM'1J?AJ3NOL1J?C<>O'P'1J?Q<OO8?53ML/+/+'P'1J?Q<OO8?53M'&'()*+ , *' /()01 2')34 /56*+ 7)84 +495 :4;6* *'( <9=>;2352 ;JK52 R95;2352 ;3:H S>T;2352 U?V5AU>T'S>W5A M3WN X8<=H H2Y52U3:H 5>:C N?V Z2?F5AS>W5A 28<@5 C2[\;?3T G?= H?5 CJ]S>W5AH2?T5MIT3'id5625000 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com !"#$%&'()*%'+",'( %&'/+/+0''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''12345'67'&89:8';28<=>';?@5A'B>3:C'!"#$% &'()*+& ,(-&' -&$ #(! "8VERK #?"6'0'&83?'^8<=5'H2I95A'CJK527'''3_';2352'CJK52'G957'% %%@95%+5AB%1981%C;*=%D=;*%,'=561%*'(%`8M<a'S8<ba'c^8C %E9%158%,';F%,'(01%'4;6*%%%%'9A=%';G,%1981%H;6*'%1=39%/+/+%,904%/9IJ%K,-(L%1981%H;6*'%1=39%,'9*'%15I*+%1=0MN%''d_';2352'C3:H'X>T7'% &'(89%B56,%<5G%H;6*'%1=39%,'9*'%, *'%/)*%)3%:90*+%O'5-,1=,%*'(%%<ba'+3X<a''eZ<5 '79L%1981%*=8,%<9=>%P9LB%,()4 %B9L*%'.*'%79L%1981%1'Q*'%<(39N%@96,RE9S,%H()84%1'5%T93*%7;UN%&'50* +5G1 ,590 /56N&981 15I*+ 1=0 V'58*+ ,5W ,'= *'53W ,59L* B901'NX*:5RY;:5N&9S,W <95 1';8VW :98*N&981 H;6*' ,981 /56*+ H;I* /5G4 ,()0*+ /9U /()01 1'50* ,-()81N&981%15I*+%1=0%1'Q*'%<(39W%,905%,'(%74;6*%H4*'%24;6*N%@96,R E9S, 1';G /56 B5I V'53*+ ,-;I* *;A* ,')L4 +49* ,'(01N@96,R E9S, 1';G /56 ,(0 /4 :9IJ ,-5*+ <) /5A *+=J;I* HJ8NE.B 24;GB H4*' 24;6*N&'Q*' <(39 ,'=561 ,Z*' 1'=*+N&981 15I*+ 1=0 D=93* HJ8 ,-9*+ H9LB 74;61N[=9G, :9*' <981' H4*' 24;6*N\4;FB ,-9 H5F4 B901' /4;6* K]Y&MN!"#$%&'()*%'+",'( %&'/+/+0''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''12345'67'&89:8';28<=>';?@5A'B>3:C'!"#$% &'()*+& ,(-&' -&$ #(! "8VERK #^"P4;I*%,'5I*+%_Y]O%/;F%7;U%B901'%4*N%'''''H_';2352'H?V5A'H>T7'%%&5BV5*;*,"%E';IB%H4*'%24;6*%79L5%T93*%7;UN%%`=*1,45*%a5,"%E';IB%/4;FB%*5G4%*)4%+495%*'9=%1=39%/()L*+%:9IJN%b4-;%P9T;H"%%c98*%,;I*%1'5%/()L*+%:9IJN%E;d, O1-4V," E';IB E;d, 79L5 T93* 7;UN@=<" e;U /()L*+ @=<NO=T &4-1=4," C901' V'=0Nf*<,9*, ]:4, C5:;" &'Q*' <(39 *'9*' ,'=561 ,Z*' 24*' 24;6*Nf*,;-"<';;, E;-B4*9H" g5G4 /9A= 1(01Na;741; h4*" e;U 1'9I* H4*' 24;6*NO4B=H9,45* c-9V'" e;U /5A ,'i B5I V'53*+NE9V;%Y;15-:;-"%@9j*+%+'4N%c;*;-9,5-"%&981%B98J%V'98,%,Z*%'4;6=N%!"#$%&'()*%'+",'( %&'/+/+0''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''12345'67'&89:8';28<=>';?@5A'B>3:C'!"#$% &'()*+& ,(-&' -&$ #(! "8VERK #k"e5H,9+;%h-5T;"%l9A=%:5L%/4;6*%98VN%%&= ;*,%h-5T;"%l9A=%:5L%:5L*+%/4;6*N%e4-,=9H%f*<,-=B;*,<"%&981%,'4;G,%Ti%935N%%&981%15I*+%1=0%7;U%maN%^_ U3:H 5>:C N?V Z2?F5A7%%<_S>W5A 28<@5 C2[7n4;F* ,'i 2'984 D=98, 7=L*+ H9LB 74;61 '4;6* '9L*'W 2'=*+ B9L= d9*' :()*+T4;F= '4;6* 1'5 ,59L* T93* 7;Uo 2'=*+ d9*' H98 T4;F= '4;6* 1'5 V'9A* T93* 7;U /9*+ '4;F*,'i ,-;I* 7=L*+ H9LB 74;61 1'Z*'N \'4 ,9 1'50* B56, H4*' 24;6*W 2J8 '4;6= *+=J;I* HJ8 1=39*58 1=U*+ /()01 '4;F* ,'i H;I* 7=L*+ *9LJNQ_ S>W5A M3WN X8<=H H2Y527l9IJ H9L *)4 ,'(01 '4;6* ,59L* T56 1981 ,'95 ,981 /;F '59L* ,'9L*' T93* 7;UNf 0 U3:H C23? C3:H H9 d3F5 CJ?5A X>W5A M3WN X8<=H H2Y527&'50* /5G4 ,()0*+> g'9GV 1'=56, V'934 H;I* /5G4 ,()0*+N@53 1'50*> g'9GV 1'=56, V'934 H;I* 7=L*+ ,-5G*+N[598 /5G4 ,()0*+> g'9GV /5I4 1'=56, V'934 H;I* /5G4 ,()0*+Na4 1'=J;F*> &'50*W \;85 -;I T9p*+ 1'=56, ,-984 /;G* 7i ,-Z B)84Nl;F /(9 /5G4 ,()0*+ 79L5 +4(39 7=L*+ H9LB 74;61W 1'Q 19A*/(9 15* ,-53 /;G* 7i ,-Z /58 79L *'9G* q^N n59r1 :=L*+*=8, g<_H<5C<J ,-;I* ,'9*' ,981 7=0Na=L*+ T98*' d; 1=39 1'=56, /;F V'58*+ ,5 '59r1 ,'= *'53 /;G* ,(L*+ /5G4 ,()0*+Nh?V Z2?F5A M8<V5 C>THh?V Z2?F5A CIW5A dI9:H;3TN ^IW5A(IW5A N?VZ2?F5A'!"#$%&'()*%'+",'( %&'/+/+0''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''12345'67'&89:8';28<=>';?@5A'B>3:C'!"#$% &'()*+& ,(-&' -&$ #(! "8VERK #s"a=L*+%T9L*%V'ZB>%%qk%%V'58*+%,5N%qs%%,'=%*'53N%qt%%d;B%,59L*%B901'N%l;F%V'58*+%,5%B56,%V'9A*%B901'>%/;L'+28QC%79L%2;85%1'50*%7=L*+%19A*%,'95%,981%%K+28QC'i??Nj0'l;L%+28QC%79L%-;I%1'=56,%/;G*%H;A%1=39%7=L*+%H9LB%74;61%/;F%:4%1'=J;F*%/;G*%7i%,-Z%2'981%K+28QC'135MW%'9J%/)*%+493*%')*W%'9UJ%1H412%H;I*%V'9A*%/58%,-;I*%X>W5A'28<@5'C2[N%k0'+IF'^>T5A'C2I'X8<=5'/+/+7'l;F B)3 ,'( 74;6* /+/+ ,9 1'50* *=8, U?NZ?5<5CW*'9GV ,-984 H;I* *=8, 1 l18Hm (<X8H<Oj7%%E'(%74;6*/+/+ /()01 B)3>%%%%U3:HC2I X8<=5 M852 m8<=5h?V 2K525A>n<V5 Mn:h?V 2K52N3TH2'85'o?3T8 M852 m8<=5U3:H M852 m8<=5p3T5 H?: C2<@ CKN 52352 G<q5 N?=C C2I X8<=5 d3r5A H3:H2 523qZ X3W? X>W5A C2I X8<=5O3> G?: A?F mn: CIT G34> C8<V5 H>F3 C<V5 C2I X8<=5 G?: l5<q> H?: 295 D C2I X8<=5 H>W5A mn:CIT'G34>'C2K'd3T5'H345'523q5'G<q5'm28'A3sZ'G>:5A'C2I'X8<=5'H3450';I95A'CIT'C2<q'H2?''X>W5A H3:H M852 m8<=50!"#$%&'()*%'+",'( %&'/+/+0''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''12345'67'&89:8';28<=>';?@5A'B>3:C'!"#$% &'()*+& ,(-&' -&$ #(! "8VERK #t"%E9%H9A*%H()0,%*'9GV%/5I4%79L5%1981%H4*'%24;6*%19A*%:=L*+W%1981%H4*'%24;6*%*9LJ%<;U%d=9G,%'4;6*%)3%7=L*+%H9GJ%,'4;G,%TiN%\'4%H9GJ%/=3%H4*'%24;6*W%T9GB'UM?O<%/;F%/58*+%,'(%74;6*N%E-;I*%7=L*+%1'50*%H(09W%*'9GV%,-984%/;F%1'50*%H4*'%24;6*W%<9=%/58%*'9GV%,-984%H;I*%7=L*+%H9LB%74;61%/;F%/9r,%H;I*%B901'N%%%%%%%%%%% E-5*+%2'4%/9*+%1'50*%H4*'%24;6*W%,9%158%,';F%<(3%:=0*+%1981%*=8,%/;F d59J 1981+581 tuv?W 79L 1981 *=8,/;F H9GJ G?q8 wI:5A 5A35Aa ^?TH 1'5 H4*' 24;6*Ng+59L4%-9W%fOfO%15L*%'5F%,-)0%15I*+%1=0% ,.B% 24;GB% H4*'% 24;6*% 2'98%*'9*'N% E-5*+% H=81% /9*+% 7;U%B901'W% T90*% T9GB% V'ZB%1 /;Fd=9G,% '4;6*% 1(39% <5F%18Hmxg<ZM3H< o8dJ3Jn 13JC7'''';J?5A'C2I'X8<=5'H>F3'NK52a'/+/+'H283'C23W52'k'M?3T8'M852'm8<=57'o852'm8<=5'H2y'^>W5A'G<@'N?V'Z2?F5A'''''''l%?'1Up'13Hm3A<j0'o852'm8<=5'm2?V5A'^>W5A'G<@'N?V'Z2?F5A'l%?'+8N>M3C?J'h?^<Mj0'o852'm8<=5'H?:'G>F'H3:H'H2I:H'53z5A0'o852'm8<=5'H2y'G<@'X<{'O9'G?4'5A>n<V5'Mn:0''''''(?'G?:'m28'C2ITH'28<=5'N?V'Z2?F5A'C3'H345'H2>:'n:'M3qn'G>:5A'M?3T8'H>F3'M852'm8<=50'%23qZ H2?T5 M852 m8<=5a523qZ M<V5 N3TH2 X3Wm<:?' J<V' G<@' G3sC' M852'm8<=5'G>:5A'X['CJY'N?5A'N>?q50'!"#$%&'()*%'+",'( %&'/+/+0''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''12345'67'&89:8';28<=>';?@5A'B>3:C'!"#$% &'()*+& ,(-&' -&$ #(! "8VERK #u"E-5*+%1(39%<5F%'18Hmxg<ZM3H<'o8dJ3Jn'13JC'%,9%158%1981%1'50*%H(09%<9=>%%%%%%%%%%%%O9=%2'4%1'50*%1981%,'5I*+%<5GW%T90*%*'96V%,;I*%'59r1%B56,%V'9A*%,;I*%H4*'%24;6*%79L5%%5I%%3N<?J C<wC C? O<3JH2 Q?JW 1981 H4*' 24;6* ,.B ,'9GJ <;U '4;F* ,'i H96V ,(81 ,-5*+ 2'=*+h3CH2<O0 g'9GV 1'50* H4*' 24;6* T90* 19A*W <9= /58 *'9GV eE0 P4*' 24;6* /58 <;U d=9G, '4;6*,-5*+ 7=L*+ H(0= 1'50*NSY ^>T C3 CKN /U ||| 7c53 ^^^ 79L5 5I ,.B 24;GBN%%&'50*%H5904%f&%19A*%:=L*+N%%%%%%g'9GV'eE0';KN'H2Y52'w3:H'C<V5'p3}C G34> d3r5A CIWU2I:3 CIW GI9TH 523=ZE<qC C2>:H X9:8 CIWU2y CKN H3:H H2I{ O?q;KN'M852'm8<=50';KN'mn:'28<=>0';KN'H3:H'G34>'5?q80';KN'H?@5A'h?V^>50';KN'H23V5'M852'm8<=5'U3:H M852 m8<=5 CKN C23qn!8<@5 C2[M852 m8<=5G35A'GI9TH'H2?T5'!"#$%&'()*%'+",'( %&'/+/+0''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''12345'67'&89:8';28<=>';?@5A'B>3:C'!"#$% &'()*+& ,(-&' -&$ #(! "8VERK mv"f&%^^^%/()01%d=9G,%'4;6*%,-5*+%2'=*+%H(0=%1'50*%H4*'%24;6*%>%|0 R8<4> H2y52 C2I X8<=57&'50* U?NZ?5<5CW *'9GV ,-984 H;I**=8,%o lh353A< o8dJ3J8<Oj>n9J>%%%h<5> o8dJ3Jn~o8dJ3Jn h353A<JE904 /9IJW ,9 158 ,';F H(09 1'50* B56, <5G H4*' 24;6*,'()L*+ :=L*+ *'9G, 79L /(9 79L5 ,'( 74;6* *+()L4:=L*+ 158 ,;I* H9L -+cg(SU /;F *'9*' 1'58*+,.B /()01 <9= *9LJ K2'4 19A* ,9 79L518Hm(<X8H<-5A4 79L5 ,'9w*+ ,'( 74;6I* -+cg(SU/;F H9GJMN%g+59L4% -9% 15L*% 158% 1981% H;6*'% 2'981% *'(%E<qC\>3qC ;2I S8<=5 Ka=BV P4T-9-JMW ;3T? C2IX8<=5 N9:8W E2?V8 Z2>TH C2I X8<=5 H>U%@)34%'/+/+%,'4;I*%7;A%B5I%V'53*+%*;I*%/;F%158%,';F%,905%B)84%'9J%1'Q*'%<(39%,'(%74;6*W%,9%V'934%:(09 ,-;I* 1981 ,'5I*+ <5G 1=39 B5I '.*' +1/Uc 2'98 V'(81 ,90VW )3 V'9A* <9= 1981 T90* <;U /()01+4)84 ,'4;6= 1981' ,905 *'(U*+ B901' ,Z1' ')0V ,(L 1981 H4*' 24;6* 158 <9w* 1=39 fOfO /;F <(3 :=0*+N;2I X8<=55AI9W8'^>W5A'!"#$%&'()*%'+",'( %&'/+/+0''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''12345'67'&89:8';28<=>';?@5A'B>3:C'!"#$% &'()*+& ,(-&' -&$ #(! "8VERK m#"P0;3T?'N3TH2'CYH2'29TZ'lN3TH2'Z2>Tj7%% E-5*+%D=98%, *'%,'4;G,%2;G%B901'%/4;6*W%158%*'(U*+%B901'%B9L%,9%+9rV%/4%+9rV%H904%*'4;A=%H9A*%,-5*+%1981%';6%,'5G*+%2'981%*'9=N%l;F%,-98*'%7;U%H904%1981%B901'%*9LJ%B9U4%B56,%1981'%75I%Z1'W%T90*%'9UJ%,905%B56,%B901'%,Z1'%')0V%<9w*%*58%T;I*%,-5*+W%2'4%19A*%,9%<;U%H9GJ%-9%<(3%:=0*+%B56,%1981'%*'9*'%1'58*+N%fOfO%/9U%'5F%,-)0%1'=8*+%,9%,-5*+%74;61%*9LJ%7)84%15I*+%1=0%,905%B901'%V'=0%K+>d_U8JH>8COMN%% l;F%,905%B56,%B901'%V'=0%T90*%,';5%1981%T()81%<9=%/9IJ>%#N E905%B56,%T93*%7;U%B)84N%E-;I*%,'9*'%15I*+%1=0W%*'9GV%1'50*%+>dH8JH>8C'7%mN g'9GV%1'=56,%,-984%79L%2;85%-;I%,-;I*%7=L*+%H9LB%74;61%/;F%7;U%'.*'%:90*+%1=39%B901'%V'=0%,';5%2Z1'%,'()81%B5*+%B=5G*>%g'9GV V'934",-984 H;I* B901' /;F d=9G, '4;6* 1(39 <5F c^8C +>dH8JH>8C <9= /58 ,'9J /5F4,;I* B901'W 1'(81 *9j*+ 79L 1981 +'4 1'=8 2'981>E;I* B901'E;I* 1'(81 *9j*+c'41'=8!"#$%&'()*%'+",'( %&'/+/+0''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''12345'67'&89:8';28<=>';?@5A'B>3:C'!"#$% &'()*+& ,(-&' -&$ #(! "8VERK mm"$N E-;I*%7=L*+%H(09%1'50*%H4*'%24;6*W%*'9GV%1'50*%f*V=,%/;F%+9S*%1981%*+5U%79L5%1'5%B901'N%P(=%J8%,9%1'Q%158%,';F%+9S*%1981%*+5U%79L5%)3%'94%T;I*%,'9L*'%1=39%B901'N%%%%%%''?N%E()*+%,(0%1'5%1981%*+5U%-9%K1'50*%x=,V=,M%'''^0 O9= 2'4 +9S* /=3 1981 *+5U 1'5 B901'W T90* 158 ,';F ,'9J /5F4 H904 1981 7i ,-Z B901'W 7i ,-Z1'9I* 1'5 V'=L ')0V J8 ,'Z1' Kn9UJ :=L*+ 1981 15I*+ 1=0 ,()*+ ,(0 H=81 7;U B901'MN E4;GV,';5 '9UJ /9r, ,;I* 1'5 1981 *+5U 79L5"-9 ,';5 J;I= 19A= B901' 19A* 7;U T9p*+ 1981' *'9GVV'934",-984 H;I* *+5U 19A* /5F4 ,;I* 79L *'96V ,;I* 79L5 5I +CJ85A 79L *'9GV eE
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Phần 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT docx, Tài liệu Phần 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT docx, Tài liệu Phần 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn