Tài liệu Bài hát xe đạp ơi - Ngọc Lễ (lời bài hát có nốt) docx

1 534 3
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2014, 20:20

=======================&44Xe đạp ơi.œ»»»»JNhớNhớAmœ»»»»khikhiˆ««««.xưaxưaˆ««««anhanhˆ««««chởchởˆ«««««««««ˆemem˙««««ˆ««««jTrênTrênD#ˆ««««chiếcchiếcˆ««««.xexeˆ««««đạpđạpNgọc Lễˆ««««j˙««««.cũcũAmŒll ll ll ll=========================&ˆ««««jDướiÁoDmˆ««««ướttrăngˆ««««.đẫmkhuyaˆ_««««mồcùngˆ««««traohôiGˆ««««chiếcnhữngC«««««««««««««««««««ˆ_hôntrưaˆˆ_ˆ_˙__«««««.đầuhèAmŒœ»»»»JNhớNhớœ»»»»khikhiˆ««««.xưaxưaˆ««««baobaoll ll ll ll=========================& ˆ««««mộngmộngˆ«««««««««ˆmơmơ˙««««ˆ««««jtrênTrênD#ˆ««««chiếcchiếcˆ««««.xexeˆ««««đạpđạpˆ««««j˙««««.cũcũAmŒˆ««««jƯớcDướiˆ««««cơnmongˆ««««.mưasaoˆ_««««cùngtìnhll ll ll ll=========================&ˆ««««yêunhauGˆ««««mãidắtC«««««««««««««««««««ˆ_khôngquaˆˆ_ˆ_˙__«««««.rời.cầuAmŒˆ««««XeFˆ«««««««««đạpˆ ˙««««ơiˆ««««đãDmˆ««««jxaˆ««««.rồi««««««««««ˆcònˆ˙««««.đâuAmŒll ll ll ll ll=========================&ˆ««««MốiFˆ«««««««««tìnhˆ ˙««««thơˆ««««thoángGˆ««««jnhưˆ««««.một giấcˆ«««««««««ˆ˙««««.mơCŒˆ««««XeDmˆ«««««««««đạpˆ ˙««««ơiˆ««««nhữngAmˆ««««jvấtˆ__«««««.vảˆ__««««««««««ngàyˆll ll ll ll ll=========================& ˙««««.ấyŒ#ˆ««««DChoˆ«««««««««lòngˆ ˙««««tôi#ˆ««««nhớˆ«««««««««thươngˆˆ__«««««hoài chẳngE7ˆ«««««««««ˆ˙««««.nguôiAmŒll ll ll ll=========================&œ»»»»»»»»QuayQuayœˆ««««đềuđềuˆ«««««««««quayquayGˆˆ««««đềuđều«««««««««ˆquayquayDˆ˙««««đềuđềuŒ «««««««««ˆMốiMốiGˆˆ««««tìnhtìnhˆ««««nghèongàyCˆ««««đơnxưaˆ««««.sơyêuE7ˆ««««j˙»»»»dấuquá““{ ll ll ll ll==========================&œ»»»»»»»»QuayQuayAmœˆ««««đềuđềuˆ«««««««««Gquayquayˆˆ««««đềuđều«««««««««ˆquayquayDˆ˙««««đềuđềuŒ ˆ«««««««««ThươngNhớGˆˆ««««hoàihoàiˆ«««««««««nhữngnhữngˆˆ««««vòngvòng ˙««««.xeAmŒw xe.Amll ll ll ””{1.””2. . ơi. œ»»»»JNhớNhớAmœ»»»»khikhiˆ««««.xưaxưaˆ««««anhanhˆ««««chởchởˆ«««««««««ˆemem˙««««ˆ««««jTrênTrênD#ˆ««««chiếcchiếcˆ««««. xe xeˆ«««« đạp đạp Ngọc Lễ ˆ««««j˙««««.cũcũAmŒll ll ll ll=========================&ˆ««««jDướiÁoDmˆ««««ướttrăngˆ««««.đẫmkhuyaˆ_««««mồcùngˆ««««traohôiGˆ««««chiếcnhữngC«««««««««««««««««««ˆ_hôntrưaˆˆ_ˆ_˙__«««««.đầuhèAmŒœ»»»»JNhớNhớœ»»»»khikhiˆ««««.xưaxưaˆ««««baobaoll. ˆ««««mộngmộngˆ«««««««««ˆmơmơ˙««««ˆ««««jtrênTrênD#ˆ««««chiếcchiếcˆ««««. xe xeˆ«««« đạp đạpˆ««««j˙««««.cũcũAmŒˆ««««jƯớcDướiˆ««««cơnmongˆ««««.mưasaoˆ_««««cùngtìnhll
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài hát xe đạp ơi - Ngọc Lễ (lời bài hát có nốt) docx, Tài liệu Bài hát xe đạp ơi - Ngọc Lễ (lời bài hát có nốt) docx, Tài liệu Bài hát xe đạp ơi - Ngọc Lễ (lời bài hát có nốt) docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn