Tài liệu Đề tài “Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành phố Hà nội” ppt

94 318 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2014, 17:20

Luận Văn Đề Tài: Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng Đầu Phát triển thành phố nội Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT nội Trần Hoài Nam- Nh 41b MC LC Mc lc 1 Li m u 3 Chng 1: Ngun vn v cỏc nhõn t nh hng ti kh nng huy ng vn ca Ngõn hng thng mi 5 1.1 Nhng hot ng c bn ca Ngõn hng thng mi 5 1.1.1 Lch s hỡnh thnh v phỏt trin ca NHTM 5 1.1.2 Chc nng v vai trũ ca ngõn hng thng mi 8 1.1.3 Cỏc hot ng c bn ca Ngõn hng thng mi trong nn kinh t.13 1.2 Ngun vn ca Ngõn hng thng mi 17 1.2.1 C cu v ngun hỡnh thnh nờn ngun vn ca NHTM 17 1.2.2 Tm quan trng ca ngun vn huy ng i vi h thng NHTM 28 1.2.3 Nguyờn tc v mc tiờu trong cụng tỏc huy ng vn ca NHTM 30 1.3 Cỏc nhõn t nh hng ti kh nng huy ng vn ca NHTM 33 1.3.1 Cỏc nhõn t bờn ngoi Ngõn hng 34 1.3.2 Cỏc nhõn t thuc v Ngõn hng 36 Chng 2: Thc trng cụng tỏc huy ng vn ca chi nhỏnh Ngõn hng u t v Phỏt trin thnh ph H ni 42 2.1 Khỏi quỏt chung v chi nhỏnh Ngõn hng T&PT H ni 42 2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca Ngõn hng T&PT H ni 42 2.1.2. C cu t chc ca Ngõn hng u t v Phỏt trin H ni 44 2.1.3 Cỏc hot ng c bn ca Ngõn hng u t v Phỏt trin H ni 45 2.1.4 Kt qu t c t cỏc hot ng ca Ngõn hng u t v Phỏt trin H ni trong nhng nm gn õy 46 2.2 Thc trng cụng tỏc huy ng vn ti Chi nhỏnh Ngõn hng u t v Phỏt trin H ni 52 2.3 ỏnh giỏ thc trng cụng tỏc huy ng vn ca Chi nhỏnh Ngõn hng u t v Phỏt trin H ni 62 Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT nội Trần Hoài Nam- Nh 41b 2.3.1 Thnh tu t c trong cụng tỏc huy ng vn ca Ngõn hng trong nhng nm va qua 62 2.3.2 Nhng hn ch cn khc phc trong cụng tỏc huy ng vn 64 2.3.3 Nhng nhõn t tỏc ng ti cụng tỏc huy ng vn ca Chi nhỏnh Ngõn hng T&PT H ni trong thi gian qua 66 Chng 3: Gii phỏp tng cng cụng tỏc huy ng vn ti Chi nhỏnh Ngõn Hng u T v Phỏt Trin H ni 71 3.1 Mc tiờu v phng hng tng cng cụng tỏc huy ng vn ti Chi nhỏnh Ngõn hng T&PT H Ni trong thi gian ti 71 3.1.1 Mc tiờu 71 3.1.2 Phng hng chin lc ngun vn trong thi gian ti 73 3.2 Cỏc gii phỏp tng cng cụng tỏc huy ng vn ti Chi nhỏnh Ngõn hng T&PT H ni trong thi gian ti 76 3.2.1 Xõy dng chin lc kinh doanh phự hp cho tng thi k 76 3.2.2 Ci tin nghip v, a dng hoỏ cỏc hỡnh thc huy ng 77 3.2.3 a dng hoỏ v nõng cao cỏc loi hỡnh dch v Ngõn hng 78 3.2.4 S dng lói sut linh hot trong tng thi k, ỏp ng s bin ng ca th trng, m bo hiu qu kinh doanh ca Ngõn hng 79 3.2.5 Gn lin vic huy ng vn vi s dng vn 80 3.2.6 Tng cng cụng tỏc Marketing trong tt c cỏc mng hot ng ca Ngõn hng 81 3.2.7 Nõng cao v th v tuy tớn ca Ngõn hng 82 3.2.8 Xõy dng tr s v trang b h thng mỏy múc thit b to ra hỡnh nh tt v Ngõn hng 83 3.3 Mt s kin ngh nhm thc hin cỏc gii phỏp tng cng cụng tỏc huy ng vn ti Chi nhỏnh Ngõn hng u t v Phỏt trin H ni 84 3.3.1 Kin ngh vi Nh nc 84 3.3.2 Kin ngh vi Ngõn hng Nh nc 86 3.3.3 Kin ngh vi Ngõn hng T&PT Vit nam 90 Kt lun 91 Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT nội Trần Hoài Nam- Nh 41b LI M U Vn l iu kin tin cho mi hot ng sn xut kinh doanh núi chung. vit nam hin nay, vn ang tr thnh mt vn cp thit cho quỏ trỡnh tng trng v phỏt trin nn kinh t t nc. Tuy nhiờn huy ng c khi lng vn ln t nn kinh t trong nc l mt thỏch thc ln i vi nn kinh t Vit nam núi chung v i vi h thng Ngõn hng thng mi núi riờng. Trong iu kin th trng chng khoỏn phỏt trin cha tng xng vi nhu cu rt ln ca nn kinh t thỡ quỏ trỡnh nhn v iu chuyn vn trờn th trng ch yu c thc hin thụng qua h thng Ngõn hng thng mi_Ni tớch t, tp trung, khi dy v ng viờn cỏc ngun lc cho s phỏt trin nn kinh t t nc v trờn thc t nc ta cú hn 80% lng vn trong nn kinh t l do h thng Ngõn hng cung cp. iu ny cho thy, vic tng cng cụng tỏc huy ng vn, m bo cht lng v s lng vn luụn l vn c quan tõm hng u trong quỏ trỡnh hot ng ca bt k mt NHTM no. L mt thnh viờn ca h thng Ngõn hng Vit nam, Ngõn hng T&PT H ni phi chung sc thc hin nhim chung ca ton ngnh, lm th no huy ng c vn ỏp ng cho s nghip Cụng nghip hoỏ-Hin i hoỏ t nc, phỏt trin kinh t a phng l mt vn ang c Ngõn hng rt quan tõm. Trong thi gian hc tp ti trng v thc tp ti Ngõn hng T&PT H ni, em nhn thy cụng tỏc huy ng vn luụn gi v trớ rt quan trng i vi h thng NHTM trong vic ỏp ng vn cho u t phỏt trin kinh t, gúp phn thc hin ch trng ng li ca ng v Nh nc. Hn na trong thi gian gn õy vic huy ng vn ca Ngõn hng ang gp phi rt nhiu khú khn do tỡnh trng khan him vn i vi cỏc NHTM núi chung, do vy õy l mt vn ang c cỏc Ngõn hng rt quan tõm. Vỡ lý do ny em ó chn ti: Gii phỏp tng cng cụng tỏc huy ng vn ti Ngõn hng u t v Phỏt trin thnh ph H ni. Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT nội Trần Hoài Nam- Nh 41b ti c h thng húa nhng vn lý thuyt c bn v hot ng huy ng vn ca Ngõn hng cựng vi vic phõn tớch thc trng cụng tỏc huy ng vn ti Ngõn hng T&PT H ni trong nhng nm gn õy. Qua ú nhn thy c nhng thnh tu, hn ch v nguyờn nhõn trờn c s ú em mnh dn xut mt s gii phỏp v a ra mt s kin ngh nhm tng cng cụng tỏc huy ng vn ti Ngõn hng T&PT H ni. Ngoi phn li m u v phn kt lun, kt cu ca chuyờn gm 3 chng: Chng 1: Ngun vn v cỏc nhõn t nh hng ti kh nng huy ng vn ca Ngõn hng thng mi. Chng 2: Thc trng cụng tỏc huy ng vn ca Ngõn hng T&PT H ni. Chng 3: Gii phỏp tng cng cụng tỏc huy ng vn ca Ngõn hng T&PT H ni. õy l mt vn phc tp, ũi hi phi cú quỏ trỡnh nghiờn cu c tm vi mụ v tm v mụ. Nhng do thi gian nghiờn cu v tỡm hiu c v lý lun v thc tin, cựng vi trỡnh hiu bit cũn hn ch. Do vy m bi vit ca em cũn nhiu im cha cp n v cũn nhng thiu sút nht nh. Nờn em rt mong nhn c s úng gúp v ch bo ca cỏc thy cụ v cỏc bn c. Em xin chõn thnh cm n Cụ giỏo Cao Th í Nhi ó tn tỡnh ch bo v cỏc cụ chỳ, cỏc anh ch ang cụng tỏc ti phũng Ngun vn-Kinh doanh v cỏc phũng ban khỏc ca Ngõn hng ó giỳp em hon thnh ti tt nghip ny. Em chõn thnh cm n! Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT nội Trần Hoài Nam- Nh 41b CHNG 1 NGUN VN V CC NHN T NH HNG TI KH NNG HUY NG VN CA NGN HNG THNG MI 1.1 NHNG HOT NG C BN CA NGN HNG THNG MI 1.1.1 Lch s hỡnh thnh v phỏt trin ca NHTM 1.1.1.1 nh ngha ngõn hng thng mi a ra mt nh ngha v Ngõn hng thng mi ngi ta thng phi da vo tớnh cht v mc ớch hot ng ca nú trờn th trng ti chớnh. Theo lut Ngõn hng Phỏp nm 1941 nh ngha: c coi l Ngõn hng l nhng xớ nghip hay c s no hnh ngh thng xuyờn nhn ca cụng chỳng di hỡnh thc ký thỏc hay hỡnh thc khỏc s tin m h dựng cho chớnh h vo cỏc nghip v, chit khu hay ti chớnh. nc ta trong bc chuyn i sang kinh t th trng cú s qun lý ca nh nc, Thc hin nht quỏn kinh t nhiu thnh phn theo nh hng xó hi ch ngha, mi ngi c t do kinh doanh theo phỏp lut, c bo h quyn s hu v thu nhp hp phỏp, cỏc hỡnh thc s hu cú th hn hp, an xen vi nhau hỡnh thnh cỏc t chc kinh doanh a dng, cỏc doanh nghip khụng phõn bit quan h s hu u t ch kinh doanh, hp tỏc v cnh tranh vi nhau, bỡnh ng trc phỏp lut. Theo hng ú nn kinh t hng hoỏ phỏt trin tt yu s to nhng tin cn thit cho nhng hot ng ca ngnh Ngõn hng núi chung v s ra i ca nhiu loi hỡnh Ngõn hng v cỏc t chc tớn dng khỏc. Cho nờn tng cng qun lý, nh hng hot ng cho cỏc Ngõn hng v cỏc t chc tớn dng khỏc, to thun li cho s phỏt trin ca nn kinh t ng thi bo v li ớch hp phỏp ca cỏc t chc v cỏ nhõn, phỏp lnh Ngõn hng, Hp Tỏc Xó Tớn dng v Cụng ty Ti chớnh ó xỏc nh Ngõn hng l t chc kinh doanh tin t m hot ng ch yu v thng xuyờn l nhn tin gi ca khỏch hng vi trỏch Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT nội Trần Hoài Nam- Nh 41b nhim hon tr v s dng s tin ú cho vay, thc hin cỏc nghip v chit khu v lm phng tin thanh toỏn. 1.1.1.2 Lch s hỡnh thnh v phỏt trin ca Ngõn hng thng mi. a Lch s hỡnh thnh Lch s ó ghi nhn s ra i v phỏt trin ca ngnh Ngõn hng c quyt nh bi quỏ trỡnh phỏt trin ca cỏc quan h hng hoỏ-tin t. Ngh Ngõn hng bt u t nghip v i tin hoc ỳc tin ca cỏc th vng, vic lu hnh tng ng tin ca mi quc gia v vựng lónh th kt hp vi thng mi v giao lu quc t ó to ra nhu cu i tin hoc ỳc tin ti cỏc ca khu hoc trung tõm thng mi. Ngi lm ngh ỳc tin hoc i tin thc hin kinh doanh tin t bng cỏch i ngoi t ly bn t hoc ngc li, li nhun thu c l chờnh lch gia giỏ mua v giỏ bỏn. Bờn cnh cỏc nghp v trờn, ngi lm ngh i tin, ỳc tin cũn thc hin c nghip v ct tr h. Vic ct tr h ngi khỏc l iu kin thc hin thanh toỏn h v thanh toỏn khụng dựng tin mt, vi u im ca thanh toỏn khụng dựng tin mt ó thu hỳt khỏch hng gi tin nhiu hn. Trong iu kin lu thụng tin kim loi cỏc ch ca hng vng bc va i tin, va ct tr h v thanh toỏn h_Cỏc ca hng vng bc loi ny gi l Ngõn hng ca nhng th vng. Ban u cỏc Ngõn hng hot ng bng vn t cú ti tr cho cỏc hot ng ca mỡnh nhng iu ú khụng kộo di. T thc tin, cỏc Ngõn hng nhn thy thng xuyờn cú ngi gi tin v ngi rỳt tin song tt c cỏc ngi g tin khụng cựng ng thi rỳt tin ra cựng mt lỳc nờn luụn cú mt lng tn khon khỏ ln nm ti Ngõn hng. Do tớnh cht vụ danh ca tin, ch Ngõn hng cú th s dng tm thi mt phn tin gi ca khỏch hng cho vay. T ú cỏc hot ng c bn ca Ngõn hng ngy cng hỡnh thnh v phỏt trin b Lch s phỏt trin Hỡnh thc Ngõn hng u tiờn l Ngõn hng ca cỏc th vng hoc ca nhng k cho vay nng lói - Thc hin cho vay i vi cỏc cỏ nhõn, ch yu l Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT nội Trần Hoài Nam- Nh 41b nhng ngi giu nhm phc v cho mc ớch tiờu dựng. Nhiu ch Ngõn hng ln cũn m rng cho vay i vi cỏc vua chỳa- hỡnh thc cho vay ch yu l thu chi. Sau ny khi sn xut phỏt trin hn, quan h trao i, mua bỏn sn phm, hng hoỏ gia cỏc vựng, cỏc quc gia din ra sụi ng hn thỡ cỏc nh buụn nhn thy rng cỏc Ngõn hng th vng ny khụng ỏp ng c nhu cu ca h. Do vy mt sú nh buụn ó t thnh lp Ngõn hng v gi l NHTM. Nh vy NHTM c thnh lp xut phỏt t t bn thng nghip gn lin vi quỏ trỡnh luõn chuyn ca t bn thng nghip. Cỏc NHTM ny va thc hin phỏt hnh tin va thc hin kinh doanh do vy m trong lu thụng ó tn ti nhiu loi tin khỏc nhau gõy khú khn cho lu thụng. Cỏc ngnip v Ngõn hng thi k ny ó bao gm hu ht cỏc nghip v ca Ngõn hng ng i. Tuy nhiờn im khỏc bit gia NHTM v Ngõn hng th vng l NHTM ch yu cho cỏc nh buụn vay di hỡnh thc chit khu thng phiu - õy l cỏc khon cho vay ngn hn da trờn quỏ trỡnh luõn chuyn ca hng hoỏ vi lói sut thp hn so vi li nhun c to ra do s dng tin vay. m bo an ton ti sn, ban u Ngõn hng khụng cho vay i vi ngi tiờu dựng, khụng cho vay i vi nh nc, khụng cho vay trung v di hn. n cui th k XVIII lu thụng hng hoỏ c m rng c v qui mụ v phm vi. Trong bi cnh y vic cú nhiu Ngõn hng phỏt hnh vi nhiu loi giy bc khỏc nhau ó cn tr quỏ trỡnh phỏt trin kinh t. Mt khỏc s phỏ sn ca nhiu Ngõn hng ó gõy tn tht ln cho ngi gi tin núi riờng v nn kinh t núi chung. c bit sau khng hong kinh t 1929-1933 thỡ xu hng chung trờn ton th gii l quc hu hoỏ cỏc Ngõn hng phỏt hnh, cỏc Ngõn hng ny khụng c phộp phỏt hnh k phiu, phỏt hnh giy bc Ngõn hng. Chuyn chc nng ny v NHT, NHT khụng ch phỏt hnh giy bc Ngõn hng m cũn thc hin chc nng qun lý nh nc v lnh vc Tin t-Tớn dng-Ngõn hng, ú l s ra i ca NHT. Cũn cỏc Ngõn hng khỏc ch thc hin chc nng nhn tin gi, cho Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT nội Trần Hoài Nam- Nh 41b vay, u t v lm dch v thanh toỏn v goi cỏc Ngõn hng ny l cỏc Ngõn hng chuyờn doanh hay Ngõn hng thng mi. Trong giai on hin nay cựng vi s phỏt trin ca khoa hc k thut v xu th chung ca nn kinh t th gii thỡ h thng NHTM ó phỏt trin ngy cng a dng v loi hỡnh, phm vi, v qui mụ, v cht lng hot ng v cú mi liờn kt trờn ton cu. 1.1.2 Chc nng v vai trũ ca ngõn hng thng mi 1.1.2.1 Chc nng ca Ngõn hng thng mi Mt l: Chc nng l trung gian tớn dng. Trong nn kinh t th trng cỏc giao dch kinh t din ra rt sụi ng ó to ra nhng khon thu nhp, chi tiờu v tớch lu bng tin ca cỏc tng lp trong xó hi. Quỏ trỡnh ú lm hỡnh thnh nờn nhng ngi cú tin tớch lu cú kh nng cung cp tớn dng v nhng ngi cú nhu cu tớn dng ỏp ng cho nhu cu u t phỏt trin. Nhng lm th no h tỡm gp c nhau v lm sao cú th cựng tho món nhng nhu cu vn a dng v to ln trong khi cỏc ngun tin tit kim ang nm phõn tỏn trong xó hi m mi khon tit kim li theo ui mt mc ớch riờng. Nh cú th trng ti chớnh v c ch chuyn giao vn nng ng ca thi trng ti chớnh m trong ú h thng NHTM gi vai trũ ch o, NHTM hot ng nh mt chic cu ni gia kh nng cung ng vn v nhu cu v vn tin t trong xó hi. L trung gian tớn dng, Ngõn hng úng vai trũ l ngi mụi gii gia mt bờn l ngi cú tin cho vay v mt bờn l nhng ngi cú nhu cu chi tiờu cn i vay vn. Thụng qua c ch th trng, bng nhng bin phỏp, chớnh sỏch v ỏp dng nhng phng phỏp k thut theo hng hin i Ngõn hng cú kh nng thu hỳt hu ht nhng ngun tin t nhn ri trong xó hi phõn b vn cho nhu cu sn xut kinh doanh. Nh vy cú ngha l Ngõn hng ó bin nhng ng tin tm thi nhn ri thnh nhng ng tin hot ng, bin nhng ng tin Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT nội Trần Hoài Nam- Nh 41b t nm phõn tỏn thnh ngun tin t tp trung phc v cho nhu cu sn xut kinh doanh, qua dú phỏt trin hot ng kinh doanh ca Ngõn hng. Hai l: Chc nng lm trung gian thanh toỏn Trong i sng hng ngy din ra hng t lt giao dch, thanh toỏn bng tin mt. Nu nh mi khon thanh toỏn u thanh toỏn bng tin mt trao tay thỡ s kộo theo hng lot cỏc cụng vic phc tp v tn kộm m nhiu khi cũn gp ri ro khụng lng trc c. Khi NHTM ra i v phỏt trin, trong quỏ trỡnh lm trung gian tớn dng Ngõn hng ó thu hỳt c hu ht cỏc nh kinh doanh cú quan h buụn bỏn vi nhau m ti khon ti Ngõn hng to c s cho cỏc Ngõn hng ng ra lm trung gian thanh toỏn theo lnh ca ch ti khon bng cỏch trớch s d tin gi trờn ti khon ca ngi mua chuyn sang ti khon ca ngi bỏn, tin hnh cỏc nghip v ny Ngõn hng tr thnh l ngi th qu v l b mỏy k toỏn ỏng tin cy ca cỏc nh kinh doanh trong vic lm trung gian nhn v tr tin theo yờu cu ca h, k toỏn v kt toỏn ti khon cho h. Do ú, quỏ trỡnh thc hin chc nng ny h thng NHTM ó gúp phn quan trng lm gim bt khi lng lu thụng tin mt, tit kim chi phớ lu thụng thun tuý, giỳp cho vic thanh toỏn tin hng hoỏ dch v c thun li, nhanh chúng, an ton. i vi Ngõn hng thc hin chc nng ny to cho Ngõn hng cú th duy trỡ v nõng cao kh nng thanh toỏn, qun lý c tỡnh hỡnh thu chi ca cỏc n v qua ú cú cỏc quyt nh kp thi nhm nõng cao hiu qu s dng vn v an ton ti sn cho khỏch hng v Ngõn hng. Ba l: Chc nng to phng tin thanh toỏn Quỏ trỡnh to tin ca NHTM bt ngun t quỏ trỡnh phỏt trin hot ng tớn dng gn lin vi vic m rng thanh toỏn qua Ngõn hng. Qua vic thc hin hai chc nng trờn Ngõn hng ó thu hỳt c mt lng khỏch hng v s lng tin gi khỏ ln ti Ngõn hng, bng cỏch dựng tin gi ca ngi ny cho ngi khỏc vay v ngi ny li to nờn tin gi ca ngi khỏc nm trong cựng h thng [...]... trong ú vn huy ng l mt b phn quan trng Khụng th núi n cht lng huy ng vn tt nu vic huy ng khụng ỏp ng c nhu cu v khi lng vn kinh doanh Khi lng vn phi t ti qui mụ nht nh theo k hoch huy ng Trần Hoài Nam- Nh 41b Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT nội ca Ngõn hng thc hin tt vn ny cn kt hp hi ho cỏc yu t khỏc nh lói sut, chớnh sỏch Marketing khỏch hng, cỏc hỡnh thc huy ng vn,... pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT nội 1.2.1.2 Ngun huy ng Theo quan nim ca cỏc nh kinh t hc v cỏc nh Ngõn hng trong tng ngun vn ca Ngõn hng ngoi ngun vn thuc ch s hu thỡ tt c cỏc ngun vn cũn li c coi l ngun vn huy ng Nh vy ngun vn huy ng ca cỏc Ngõn hng thng mi chim t trng ti hn 90% trong tng ngun vn Vỡ vy cỏc hot ng s dng vn ca Ngõn hng tn ti v phỏt trin c l nh ngun vn huy. .. Nam- Nh 41b Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT nội (do Ngõn hng nh nc qui nh), Ngõn hng khụng c huy ng quỏ 20 ln tng s vn t cú v qu d tr ca mỡnh Nguyờn tc th ba: Ngõn hng khụng c phỏt hnh trỏi phiu m vic phỏt hnh trỏi phiu ú to cho cỏc ch s hu ginh c quyn qun lý trc tip v giỏn tip i vi Ngõn hng 1.2.3.2 Mc tiờu trong cụng tỏc huy ng vn Mc tiờu trong cụng tỏc huy ng vn l c... ng Ngõn hng cú tỏc dng iu tit s dch chuyn ca vn u t dn n bỡnh quõn hoỏ t sut li nhun, gúp phn chuyn dch c cu kinh t v phỏt trin vựng Trần Hoài Nam- Nh 41b Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT nội Trong hot ng ti tr ca mỡnh, Ngõn hng cú th ti tr i vi tt c cỏc n v v cỏ nhõn trong nn kinh t di cỏc hỡnh thc khỏc nhau Vi h thng cỏc Ngõn hng chuyờn doanh cựng vi mng li chõn rt... iu ny ph thuc vo kh nng huy ng vn ca Ngõn hng Th t: Vn huy ng quyt nh nng lc cnh tranh ca Ngõn hng cú th chin thng trong cnh tranh thỡ ngoi vic phi cú chin lc cnh tranh hp lý thỡ yu t v kh nng ti chớnh luụn gi vai trũ quyt nh cui cựng Nu Ngõn hng cú ngun vn kh dng ln thỡ cú th ch ng m rng Trần Hoài Nam- Nh 41b Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT nội quan h tớn dng vi... nht nh Vi mt t l lói sut sc hp dn, Ngõn hng cú th ch ng huy ng c lng vn cn thit trong thi gian ngn Vỡ vy cỏc hot ng v ngun vn Trần Hoài Nam- Nh 41b Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT nội ngy nay c gi l ngun vn ch ng thu gom ca cỏc Ngõn hng v hot ng qun lý d tr Hn na vic phỏt hnh k phiu v trỏi phiu ngoi mc ớch huy ng cũn cú mc ớch khỏc nh kim ch lm phỏt, gúp phn hỡnh... Hoài Nam- Nh 41b Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT nội ln thỡ Ngõn hng cú th m rng qui mụ khi lng tớn dng, cú th ti tr cho cỏc d ỏn ln (v qui mụ tớn dng, v thi hn tớn dng) v sn sng ỏp ng nhu cu ca khỏch hng v cỏc dch v ca Ngõn hng Th hai: Ngun vn huy ng giỳp Ngõn hng ch ng trong kinh doanh Trong c cu vn ca Ngõn hng thỡ ngoi phn vn t cú thỡ cũn cú vn huy ng, vn vay v cỏc... trỡ c khi lng vn vi qui mụ ln v cú tớnh n nh cao thỡ Ngõn hng Trần Hoài Nam- Nh 41b Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT nội phi cú chin lc khai thỏc vn hp lý trờn c s tn dng ti a nhng nhõn t tớch cc v hn ch nhng nhõn t tiu cc nh hng ti cụng tỏc huy ng vn ca Ngõn hng C th trong cụng tỏc huy ng vn ca cỏc NHTM chu nh hng ca cỏc nhõn t sau 1.3.1 Cỏc nhõn t bờn ngoi Ngõn hng 1.3.1.1... ngoi vic phi tuõn Trần Hoài Nam- Nh 41b Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT nội th theo phỏp lut v cỏc vn bn di lut ca nh nc ban hnh cũn phi tuõn th theo cỏc quy nh m NHT ban hnh c th trong tng thi k v lói sut, d tr, hn mc cho vay trong s rng buc ca phỏp lut, cỏc yu t ca nghip v huy ng vn thay i lm thay i qui mụ v cht lng hot ng huy ng vn Mt khỏc, cỏc NHTM l cỏc doanh nghip... Ngõn hng cú th s dng phng thc khỏc nh vay vn cỏc t chc tớn dng khỏc hoc vay NHT Thc t cho thy hot ng huy ng vn v s dng vn thỡ khụng ng u gia cỏc Ngõn hng, nhng thi im cú nhng Ngõn hng thiu vn nhng li cú nhng Ngõn hng Trần Hoài Nam- Nh 41b Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT nội tm thi ang tha vn thỡ cỏc Ngõn hng ny cú th vay mn ln nhau vỡ mc ớch ca c ụi bờn Hn na cỏc Ngõn . Đề Tài: Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành phố Hà nội Giải pháp tăng cờng công tác huy động. 62 Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT Hà nội Trần Hoài Nam- Nh 41b 2.3.1 Thnh tu t c trong cụng tỏc huy ng vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Đề tài “Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành phố Hà nội” ppt, Tài liệu Đề tài “Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành phố Hà nội” ppt, Tài liệu Đề tài “Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành phố Hà nội” ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay