Tài liệu Balanced Scorecard là gì? pdf

5 278 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2014, 14:20

Balanced Scorecard gì? Balanced Scorecard chỉ ra lãnh đạo doanh nghiệp nhìn nhận các “thành quả” hoạt động như thế nào và đo lường xem lãnh đạo doanh nghiệp có đang đạt được những kết quả mong muốn không. Balanced Scorecard giúp “diễn giải/biên dịch” các phát biểu về Tầm Nhìn và Sứ Mệnh của một doanh nghiệp thành những nhóm đầy đủ các mục tiêu và các thước đo thành quả có thể định lượng và đánh giá cụ thể. Các thước đo này đặc biết hướng tới các nhóm thành quả sau: - Các thành quả về tài chính như doanh thu, lợi nhuận, lợi nhuận trên vốn, dòng tiền; - Các thành quả về giá trị khách hàng như thị phần, mức độ thoả mãn, mức độ trung thành của khách hàng; - Các thành quả về quy trình hoạt động kinh doanh nội bộ như tỷ lệ năng suất, đo lường chất lượng, tính kịp thời; - Các thành quả về cải tiến như phần trăm doanh thu từ sản phẩm mới, ý tưởng của nhân viên, chỉ số cải tiến; - Các thành quả về nhân viên như đạo đức nghề nghiệp, kiến thức, tỷ lệ thay đổi nhân sự, áp dụng các thực tiễn điển hình tốt nhất; Phương pháp luận/ Hướng tiếp cận Nhằm tiếp cận việc xây dựng và triển khai Balanced Scorecard, các cán bộ cấp quản lý chủ yếu nên: - Phát biểu cụ thể tầm nhìn và chiến lược kinh doanh; - Nhận diện các các nhóm thành quả tạo nên liên kết chặc chẽ nhất với tầm nhìn và chiến lược kinh doanh (Ví dụ: thành quả tài chính, thành quả về sản xuất, thành quả về đổi mới và nguồn lực nhân sự); - Xác định các mục tiêu nhằm đạt được tầm nhìn và chiến lược kinh doanh; - Phát triển các thước đo hiệu quả và các chuẩn mực có ý nghĩa, đặt ra các chỉ tiêu phấn đấu và các điểm mốc trong ngắn hạn và dài hạn; - Đảm bảo các thước đo thành quả được chấp nhận trên bình diện toàn doanh nghiệp; - Xây dựng các hệ thống ngân sách, theo dõi, thông tin, truyền thông và khen thưởng hợp lý; - Thu thập và phân tích dữ liệu tính toán thành quả và so sánh các kết quả thực tế với các thành quả mong muốn đạt được; Ứng dựng Balanced Scorecard Balanced Scorecard thường được sử dụng để: - Làm rõ hoặc cập nhật chiến lược kinh doanh; - Kết nối mục tiêu chiến lược với các chỉ tiêu phấn đấu dài hạn và ngân sách hàng năm; - Theo dõi các yếu tố chính yếu của của chiến lược kinh doanh; - Kết hợp chặt chẽ các mục tiêu chiến lược với các quy trình phân bố nguồn lực; - Trợ giúp thực hiện các thay đổi về tổ chức doanh nghiệp; - So sánh thành quả hoạt động của các bộ phận kinh doanh phân tán theo lãnh thổ địa lý; - Tăng cường hiểu biết trên diện rộng toàn doanh nghiệp về Tầm nhìn và Chiến lược của doanh nghiệp đó. . Balanced Scorecard là gì? Balanced Scorecard chỉ ra lãnh đạo doanh nghiệp nhìn nhận các “thành. liệu tính toán thành quả và so sánh các kết quả thực tế với các thành quả mong muốn đạt được; Ứng dựng Balanced Scorecard Balanced Scorecard
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Balanced Scorecard là gì? pdf, Tài liệu Balanced Scorecard là gì? pdf, Tài liệu Balanced Scorecard là gì? pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay