Tài liệu Tiếng việt 1 - Vua tàu thủy Bạch thái bưởi, Vẽ trứng ppt

5 466 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2014, 03:20

. ống,L - -nác - ô đa Vin -xi,Vê-rô-ki-ô, vẽ trứng, khổ luyện. -Cho hs thấy được nhờ có lòng nghị lực và ý chí vươn lên nên Bạch Thái Bưởi và L - - nác. TIẾNG VIỆT ÔN LUYỆN TẬP ĐỌC I-Mục tiêu: -Củng cố lại cách đọc ở các bài sau: +Bài : Vua tàu thuỷ Bạch thái bưởi’và bài: Vẽ trứng . - ọc đúng các tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Tiếng việt 1 - Vua tàu thủy Bạch thái bưởi, Vẽ trứng ppt, Tài liệu Tiếng việt 1 - Vua tàu thủy Bạch thái bưởi, Vẽ trứng ppt, Tài liệu Tiếng việt 1 - Vua tàu thủy Bạch thái bưởi, Vẽ trứng ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn