Tài liệu Bài giảng tìm công thức phân thức phân tử( cực hay) p4 pptx

20 385 1
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2014, 21:20

Baøi 4Tìm chæ soá coâng thöùc nguyeânNGuyeân taéc: Khối lượng phân tử (M)tìm Chỉ số CTNG từ : Gợi ý của đề bài Điều kiện hoá trò Một hướng đặc biệt khácp dụng 1:(Câu III. 1- ĐH,CD khối B – 2002)Một axit A mạch hở, không phân nhánhcó CTNG là (C3H5O2)n.Xác đònh n ; CTCT Amạch hở, không phân nhánh p dụng 1: (Câu III. 1- ĐH,CD khối B – 2002)Axit A: (C3H5O2)nmạch hở, không phân nhánhAxit A: ?Axit ; andehyt(mạch C thẳng ) sẽ có:Số nhóm chức≤ 2tìm Chỉ số CTNG từ : Khối lượng phân tử (M) Gợi ý của đề bài Điều kiện hoá trò Một hướng đặc biệt khácp dụng 2:(Câu IV. 1- ĐH,CD khối A – 2003)Andehyt no A mạch hở, không phân nhánhcó CTNG là (C2H3O)n.Xác đònh CTCT Ano mạch hở, không phân nhánh` p dụng 2: (Câu IV. 1- ĐH,CD khối A – 2003)Andehyt no A: (C2H3O)nmạch hở, không phân nhánhAndehyt A: ?Rươụ no; Axit no; Andehyt noGốc hydrocacbon có:Số H = 2 sốC + 2 – số chứctìm Chỉ số CTNG từ : Khối lượng phân tử (M) Gợi ý của đề bài Điều kiện hoá trò Một hướng đặc biệt khácp dụng 3:(Trích đề ĐHYDTP.HCM – 1996)Axit no đa chức Acó CTNG là (C3H4O3)n.Xác đònh CTCT AAxit no` Aùp duïng 3: (ÑHYDTP.HCM – 1996)Axit no A: (C3H4O3)n.Ña chöùcAxit A: ?Röôuï no; Axit no; Andehyt noGoác hydrocacbon coù:Soá H = 2 soáC + 2 – soá chöùctìm Chỉ số CTNG từ : Khối lượng phân tử (M) Gợi ý của đề bài Điều kiện hoá trò Một hướng đặc biệt khácp dụng 4:(Trích đề ĐHYDTP.HCM – 1996)A là axit no mạch hởchứa đồng thời (-OH)có CTNG là (C2H3O3)n.Xác đònh CTCT Ano mạch hởchứa đồng thời (-OH)` p dụng 4: (ĐHYDTP.HCM – 1996)Axit no A: (C2H3O3)n.có chứa nhóm (-OH)Axit A: ?Rươụ no; Axit no; Andehyt noGốc hydrocacbon có:Số H = 2 sốC + 2 – số chứcĐK tồn tại rượuSố (-OH) ≤ số C[...]... –x) +2-(x+y) (1) y ≤ 2n – x (2) 3n = 2x + y (3) Tóm lại ta tìm được: x=y=n=2 C2H2 (COOH)2 (OH)2 p dụng 4: (ĐHYDTP.HCM – 1996) Tóm lại nhờ: Axit no A: (C2H3O3)n nhóm (-OH) Axit A: ? C2H2 (COOH)2 (OH)2 ⇒ CTCT A: HOOC-CH-CH-COOH OH OH Trong gốc H–C: SốH=2SốC+2-sốchức Số (-OH) ≤ số C Nguyên tắc: tìm Chỉ số CTNG p dụng 5: (Trích đề ĐHDL VL – 1997) Tìm CTPT của các chất Có CTNG: a (C2H5O)n : (A) là rượu no... (C4H9ClO)n :(B) c (C3H4O3)n :(C) là axit đa chức a (C2H5O)n là rượu no đa chức Nguyên tắc: tìm Chỉ số CTNG p dụng 5: (Trích đề ĐHDL VL – 1997) a (C2H5O)n :(A) là rượu no đa chức ⇔ C2nH5nOn C2nH4n(OH)n Vì (A) no, nên gốc H – C có: Số H = 2 sốC + 2 – số chức ⇔ 4n = 2 2n + 2 – n ⇔n=2 ⇒ (A):C2H4(OH)2 Nguyên tắc: tìm Chỉ số CTNG p dụng 5: (Trích đề ĐHDL VL – 1997) b (C4H9ClO)n :(B) ⇔ C4nH9n ClnOn Theo điều... (C4H9ClO)n :(B) ⇔ C4nH9n ClnOn Theo điều kiện hoá trò ta có: Số H ≤ 2 sốC + 2 – số Cl ⇔ 9n ≤ 2 4n + 2 – n ⇔ n ≤ 1 ⇒ n=1 Vậy: C4H9ClO Nguyên tắc: tìm Chỉ số CTNG p dụng 5: (Trích đề ĐHDL VL – 1997) c (C3H4O3)n :(c) ⇔ C3nH4n O3n Theo đề ( C ) là axit đa Nguyên tắc: tìm Chỉ số CTNG p dụng 6: (Trích đề ĐHQGTP.HCM – 1998) Hydrocacbon (A): (CH)n 1 mol A pứ vừa đủ với 4 mol H2 hoặc với 1 mol Br2 trong dd Xác . Baøi 4 Tìm chæ soá coâng thöùc nguyeânNGuyeân taéc: Khối lượng phân tử (M) tìm Chỉ số CTNG từ : Gợi ý của đề bài  Điều kiện hoá trò. không phân nhánhAxit A: ?Axit ; andehyt(mạch C thẳng ) sẽ có:Số nhóm chức≤ 2 tìm Chỉ số CTNG từ : Khối lượng phân tử (M) Gợi ý của đề bài  Điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài giảng tìm công thức phân thức phân tử( cực hay) p4 pptx, Tài liệu Bài giảng tìm công thức phân thức phân tử( cực hay) p4 pptx, Tài liệu Bài giảng tìm công thức phân thức phân tử( cực hay) p4 pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay