Tài liệu Bài thuyết trình môn Quản trị văn phòng đề tài: Quản trị thông tin docx

28 2,715 10
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2014, 15:20

 !!"#$# ##Khái niệm Quản trị thông tinQuản trị thông tin là việc một tổ chức sử dụng các phương thức để lập kế hoạch, tập hợp, tạo mới, tổ chức, sử dụng, kiểm soát, phổ biến và loại bỏ một cách hiệu quả các thông tin của tổ chức đó. Các thông tin này bao gồm cả các bản ghi đã được cấu trúc lẫn thông tin chưa được cấu trúc. !!"#$# ##Đặc điểmThông tin gắn liền với quá trình điều khiểnThông tin có tính tương đốiThông tin có tính định hướngMỗi thông tin đều có vật mang tin và lượng tinVai trò của thông tin trong quản trị !!"#$# ##Tăng thêm giá trị các dịch vụ cung cấp tới khách hàng.Nhanh chóng xử lý công việc được giao, giải quyết công việc khoa học và hiệu quả.Giảm thiểu rủi ro trong hoạt động;Giảm chi phí trong quá trình họat động và cung cấp dịch vụ;Đổi mới quá trình họat động trong nội bộ và cung cấp dịch vụ cho bên ngoài. !!"#$# ##Phân loại theo chức năng của thông tin%&!#'#()(*"+ %&!#'#()(*"+ %&!#'#,'*""+ %&!#'#,'*""+ Phân loại Phân loại thông tinthông tin%&!#'#"*""+  !!"#$# ##%&!#'#()(*"+  !!"#$# ##%&!#'#,'*""+  !!"#$# ## !!"#$# ## Thông tin phục vụ việc đề ra chủ trương công tácMục đích và yêu cầu thông tin cho lãnh đạoThông tin phục vụ nhu cầu tổ chức lao động, giải quyết công việc hàng ngày của lãnh đạo doanh nghiệp.-./""#!01'# !!"#$# ##[...]... truyền thông= > thông tin không bị hạn chế  Các loại thông tin thu thập được phong phú và đa dạng  Chi phí xử lý và quản lý thấp hơn  Giảm bớt lượng thông tin chảy vào doanh nghiệp=> các vấn đề mà doanh nghiệp cần giải quyết trở nên đơn giản Company Logo www.themegallery.com  Các thông tin thu thập thông tin trên Nhược điểm thường thiếu độ chính xác, internet thì loạn tin  Độ tin cậy của thông tin. .. www.themegallery.com Company Logo www.themegallery.com Quản trị nguồn Thông tin thứ cấp” Company Logo www.themegallery.com Quản trị nguồn Thông tin sơ cấp” Company Logo www.themegallery.com Phương pháp thu thâập pháp quan sát Phươg Phương pháp phỏng vấn trực tiếp qua điện thoại qua thư từ Company Logo www.themegallery.com Việc thực hiện các nguyên tắc quản trị thông tin trong các doanh nghiệp Company Logo www.themegallery.com... máy không được bảo đảm mức tối đa, các thông tin tài chính có thể bị tiết lộ Company Logo www.themegallery.com Company Logo www.themegallery.com  Cơ chế quản trị tốt  Chiến lược xúc tiến áp dụng thông tin thật tốt và hoàn chỉnh  Thay đổi về chiến lược khôn khéo xử lý những biến động thông tin  Phải xác lập mối quan hệ thông tin hai chiều để có nguồn tin ổn định  Phải đẩy mạnh việc dùng thiết...www.themegallery.com Thu nhận thông tin Thông thường thông tin được chuyển đến doanh nghiệp gồm các nguồn Company Logo www.themegallery.com Xử lý thông tin Company Logo www.themegallery.com Company Logo www.themegallery.com Company Logo www.themegallery.com Phươn g thức thông thu th tin tại ập các do anh nghiệ p Company Logo www.themegallery.com Các dạng thông tin đối với DN hiện nay Company Logo . điểm Thông tin gắn liền với quá trình điều khiển Thông tin có tính tương đối Thông tin có tính định hướngMỗi thông tin đều có vật mang tin và lượng tin Vai.  !!"#$# ##Khái niệm Quản trị thông tin Quản trị thông tin là việc một tổ chức sử dụng các phương thức để lập kế
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài thuyết trình môn Quản trị văn phòng đề tài: Quản trị thông tin docx, Tài liệu Bài thuyết trình môn Quản trị văn phòng đề tài: Quản trị thông tin docx, Tài liệu Bài thuyết trình môn Quản trị văn phòng đề tài: Quản trị thông tin docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay