Tài liệu Đề và đáp án khảo sát vật lý THPT Tứ Kỳ M377 doc

9 304 3

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2014, 14:20

Trng THPT T K KIM TRA KHO SÁT Môn: Vt lý- Thi gian 60 phút Mã : 377. 01. Khi cho ánh sáng truyn t môi trng trong sut này sang môi trng trong sut khác thì: A. Tn s không i vn tc thay i. B. Tn s thay i vn tc thay i. C. Tn s thay i vn tc không i. D. Tn s vn tc u không thay i. 02. Trong thí nghim Y- âng v giao thoa ánh sáng, khong cách gia hai khe là a, khong cách t mt phng cha hai khe n màn quang sát là D, khong vân là i. Bc sóng ánh sáng chiu vào hai khe c tính theo công thc: A. .aDiλ= B. .Daiλ= C. .aiDλ= D. .iDaλ= 03. Kim loi dùng làm catt ca mt t bào quang in có công thoát êlectron là 1,8eV. Dùng ánh sáng kích thích có bc sóng 0,6µm iu chnh u UAK=20V. Vn tc cc i ca các quang êlectron khi n mt A là: A. 2,67.106m/s. B. 4.105m/s. C. 6,5.105m/s. D. Không có mt êlectron nào v n ant. 04. Trong mt môi trng trong sut ng tính, mt phôtôn có nng lng hf bc sóng ca ánh sáng ó là λ, c là vn tc ánh sáng trong chân không. Chit sut ca môi trng ó là: A. .cnfλ= B. .fncλ= C. .hfnc= D. .cnfλ= 05. Chiu bc x in t có bc sóng λ=0,3µm vào catt ca mt t bào quang in thì cng  dòng quang in bão hoà là 3,2mA. Gi các thông s khác không i, ngi ta tng cng  chùm sáng lên 1,5ln. Bit hiu sut lng t là 0,5%. Công sut ca bc x in t khi ó là: A. 3,975mW. B. 39,75mW. C. 26,5mW. D. 2,65mW. 06. Phát biu nào sau ây là sai khi nói v tính cht ca tia X? A. Có kh nng âm xuyên mnh. B. Tia X có tác dng sinh lí. C. Không có kh nng gây ra hin tng quang in  các kim loi. D. Tác dng mnh lên kính nh, làm phát quang mt s cht. 07. iu nào sau ây là úng khi nói v iu kin  thu c quang ph vch hp th? A. Nhit  ca ám khí hay h i hp th phi b!ng nhit  ca ngun phát ra quang ph liên tc. B. Không cn iu kin gì. C. Nhit  ca ám khí hay h i hp th phi nh" h n nhit  ca ngun phát ra quang ph liên tc. D. Nhit  ca ám khí hay h i hp th phi cao h n nhit  ca ngun phát ra quang ph liên tc. 08. Công thoát ca ng là 4,46eV. Chiu vào qu cu b!ng ng t cô lp v in, qu cu t in th ln nht là 5V. Gii hn quang in ca ng bc sóng ánh sáng dùng trong thí nghim là: A. 0,278µm; 0,132µm. B. 0,378µm; 0,232µm. C. 0,378µm; 0,132µm. D. 0,278µm; 0,232µm. 09. Cn phi t vào ant catt ca mt ng R n-ghen mt hiu in th b!ng bao nhiêu  ng có th phát ra tia X có bc sóng ng#n nht là 10A0 (1A0=10-10m)? A. 1,24KV. B. 24,8KV. C. 1,5KV. D. 12,4KV. 10. Chiu bc x in t có bc sóng λ=0,495µm vào catt ca mt t bào quang in thì trong mch xut hin dòng quang in. Hiu in th hãm (Uh) thay i th nào nu bc sóng ca bc x trên gim i 1,5ln? A. Tng lên 1,255ln. B. Tng lên 0,255V. C. Tng lên 1,255V. D. Gim i 1,255V. 11. Quang ph phát x ca h i Natri có hai vch vàng cnh nhau (vch kép) ng vi bc sóng 0,5890µm 0,596µm. Trong quang ph hp th ca h i Natri s$: A. Thiu m%i ánh sáng có bc sóng λ>0,5890µm . B. Không có vch sáng màu vàng ng vi bc sóng 0,5890µm 0,596µm. C. Thiu m%i ánh sáng có bc sóng λ<0,5890µm . D. Ch còn li vch vàng kép có bc sóng 0,5890µm 0,596µm. 12. Chiu bc x in t có bc sóng λ công sut P vào b mt catt ca mt t bào quang in thì c ng c trng vôn - ampe nh hình v$. Bit kim loi dùng làm catt có công thoát êlectron 3,62.10-19J hiu Trang 1- - - - - - - - - - - - - - Mã  377 sut lng t là 1%. Giá tr& ca λ công sut P là: A. 0,281µm; 2,84mW. B. 0,48µm; 1,66mW. C. 0,30µm; 2,66mW. D. 0,281µm; 2,84W 13. Phát biu nào sau ây là sai khi so sánh tia X tia t ngoi? A. Tia X có bc sóng dài h nn tia t ngoi. B. Có cùng bn cht là sóng in t. C. Có kh nng phát quang mt s cht. D. Cùng có tác dng lên kính nh. 14. Phát biu nào sau ây là sai khi so sánh tia hng ngoi tai t ngoi? A. Tia hng ngoi có bc sóng ng#n h n tia t ngoi. B. u không th nhìn thy b!ng m#t thng. C. u có tác dng lên kính nh. D. Có cùng bn cht là sóng in t. 15. Trong thí nghim vi t bào quang in khi tng cng  ca chùm sáng kích thích còn các thông s khác gia không i thì hiu in th hãm s$: A. Không i. B. Tng lên. C. Gim i. D. Cha th kt lun v s thay i. 16. Gii hn quang in ca mt kim loi: A. Ph thuuc vào bn cht ca kim loi ó. B. Ph thuc vào ng nng ban u cc i ca các êlectrôn quang in. C. Ph thuc vào phôtôn chiu vào kim loi. D. Ph thuc vào hiu in th hãm. 17. Hai bc x  n s#c có tn s cng  là (f1,J1); (f2,J2). Ngi ta chiu ln lt hai bc x ó vào catt ca t bào quang in thì thu c hai ng c trng vôn - ampe nh hình v$ ( ng (1)ng vi bc x có tn s f1, ng (2) ng vi bc x có tn s f2). Kt lun nào sau ây là sai? A. J2>J1. B. ε2>ε1. C. 02.cfλ= D. f2<f1. 18. Trong thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng, hai khe sáng cách nhau 1mm, màn quan sát cách hai khe là 3m, ánh sáng s dng trong thí nghim có bc sóng 0,6µm. Ti v& trí cách vân trung tâm 6,3mm có: A. Vân ti th 4. B. Vân sáng bc 5. C. Vân ti th 5. D. Vân ti th 3. 19. Chiu bc x in t có tn s f1=7,4.1014Hz vào catt ca t bào quang in thì quang êlectron có vn tc ban u cc i là v1, thay bc x trên b!ng bc x khác có tn s f2=16.1014Hz thì vn tc ban u cc i ca quang êlectron là v2=2v1. Kt lun nào sau ây là úng v công thoát ca kim loi làm catt s thay i hiu in th hãm? A. A=1,88eV, hiu in th hãm tng 3,65V. B. A=3,1eV, hiu in th hãm tng 3,65V. C. A=1,88V, hiu in th hãm gim 3,65V. D. A=1,88eV, hiu in th hãm tng 5,36V. 20. Ánh sáng chiu vào b mt kim loi gây ra hin tng quang in. Vn tc ban u cc i ca quang êlectron : A. ph thuc vn tc ca ánh sáng trong môi trng ngoài kim loi. B. Ch ph thuc vào tn s ca ánh sáng. C. Ph thuc vào nng lng phôtôn bn cht ca kim loi. D. ph thuc s lng phôtôn p vào mt kim loi trong mt giây. 21. ng thi chiu hai bc x in th có tn s f1=7,4.1014Hz f2=16.1014Hz vào mt qu cu b!ng ng t cách in vi các vt khác. Bit ng có công thoát êlectron là 0,414eV. Kt lun nào sau ây là úng? A. Ch có bc x có tn s f1 gây ra hin tng quang in. in th ln nht ca qu cu là 0,83V B. Ch có bc x có tn s f2 gây ra hin tng quang in. in th ln nht ca qu cu là 0,83V. C. C hai bc x u không th gây ra hin t ng quang in. D. C hai bc x u gây ra hin tng quang in. in th ln nht ca qu cu là 0,83V. 22. Cng  dòng quang in bão hoà: A. Không ph thuc vào cng  chùm sáng kích thích. B. Không ph thuc vào bn cht kim loi làm catt. C. T l ngh&ch vi cng  chùm sáng kích thích. D. T l thun vi cng  chùm sáng kích thích. 23. Trng hp nào sau ây s$ phát ra quang ph vch phát x? Trang 2- - - - - - - - - - - - - - Mã  377 A. Nung nóng mt cht khí  áp st thp. B. Nung nóng cht r#n, l"ng hoc khí. C. Chiu ánh sáng tr#ng qua h i ca mt kim loi. D. Nung nóng cht khí có áp sut ln. 24. Trong thí nghim giao thoa ánh sáng, hai khe Y-âng cách nhau 1,5mm mt phng cha hai khe cách màn quan sát 2m. Chiu ng thi hai bc x  n s#c có bc sóng λ1=0,48µm λ2=0,64µm vào hai khe, trên màn quan sát thu c hai h vân giao thoa. Khong cách gn nht gia vân trung tâm mt vân khác cùng màu vi nó là: A. 2,56mm. B. 1,92mm. C. 3,84mm. D. 10,24mm. 25. Trong thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng, khong cách gia hai khe là a=0,3mm, khong cách th hai khe n màn quan sát là D=2m. Hai khe c chiu ánh sáng tr#ng, khong cách t vân sáng bc 1 màu " n vân sáng bc 1 màu tím cùng mt bên vân trung tâm b!ng bao nhiêu? Cho bit ánh sáng " ánh sáng tím có bc sóng là λd=0,76mm, λt=0,40mm. A. 2,7mm. B. 1,5mm. C. 1,8mm. D. 2,4mm. 26. Kim loi dùng làm catt ca t bào quang in có gii hn quang in là 0,69µm. Chiu ánh sáng  n s#c có bc sóng 0,6µm công sut 2mW vào b mt catt. Bit hiu sut lng t là 2%. Cng  dòng quang in bão hoà là: A. 1,93.10-5A. B. 4,5mA. C. 2,5.10-5A. D. 1,93mA. 27. Phép phân tích quang ph là: A. Phép phân tách chùm sáng tr#ng thành các thành phn  n s#c. B. Phép xác &nh nhit  ca các vt  rt xa. C. Phép phân tích thành phn cu to ca các cht da vào vic nghiên cu quang ph ca chúng. D. Là phép phân tích ch da vào quang ph liên tc. 28. Phát biu nào sau ây là úng v nng lng ca mt phôtôn ca ánh sáng  n s#c? A. T l thun vi cng  chùm sáng ó. B. Càng nh" khi phôtôn càng  xa ngun sáng. C. Thay i khi ánh sáng truyn t môi trng này sang môi trng khác. D. Không ph thuc vào vn tc ca ngun phát sáng. 29. Phát biu nào sau ây là không úng ng vi kt qu rút ra t thí nghim vi t bào quang in? A. Cng  dòng quang in bão hoà không ph thuc vào cng  chùm sáng kích thích. B. Khi dòng quang in trit tiêu thì hiu in th gia ant catt âm. C. Giá tr& hiu in th hãm (Uh) ph thuc vào bc sóng ánh sáng kích thích. D. Khi hiu in th gia ant catt b!ng không thì dòng quang in v'n tn ti. 30. Trong thí nghim Y- âng v giao thoa ánh sáng, hai khe Y-âng cách nhau 1,5mm mt phng cha hai khe cách màn quan sát 2m. Chiu vào hai khe ánh sáng  n s#c có bc sóng 0,6µm. Khong cách t vân ti th 3 n vân ti th 5  hai bên vân trung tâm là: A. 5,6mm. B. 5,2mm. C. 6mm. D. 7,2mm. 31. Kim loi dùng làm catt ca mt t bào quang in có công thoát êlectron là 2,2eV. Chiu vào catt ca t bào quang in ó bc x in t có bc sóng λ, khi có hiu in th hãm b!ng 0,4V thì dòng quang in trit tiêu. Gii hn quang in ca kim loi bc sóng ánh sáng dùng trong thí nghim là: A. λ0=0,565µm, λ=0,478µm. B. λ0=0,565µm, λ=0,45µm. C. λ0=0,55µm, λ=0,478µm. D. λ0=0,478µm, λ=0,35µm. 32. Công thoát êlectron ca kim loi làm catt mt t bào quang in là 2,1eV. Ngi ta chiu vào b mt catt ánh sáng  n s#c có bc sóng 0,485µm ri dùng màn ch#n  tách ra mt chùm h(p các quang êlectron có vn tc ban u cc i ri hng vào trong in trng u có vect cng  in trng E t trng u có cm ng t B,  ln 2.10-4T (Hình v$).  các quang êlectron v'n i thng (không b i hng) thì  ln cng  in trng là: A. 40V/m B. 80V/m. C. 50V/m. D. 120V/m. 33. Gii hn quang in ca kim loi dùng làm catt ca mt t bào quang in là λ0. Ln lt chiu vào b mt catt t bào quang in ó các bc x in t có bc sóng λ1=0,4µm λ2=0,5µm thì vn tc ban u cc i ca quang êlectron trong hai trng hp khác nhau 1,5 ln. Giá tr& ca λ0 là: A. 0,625µm. B. 0,55µm. C. 0,66µm. D. 0,345µm. Trang 3- - - - - - - - - - - - - - Mã  377 34. Ln lt chiu ánh sáng tím tia t ngoi vào catt ca t bào quang in c làm b!ng Xesi thì hiu in th hãm t ng ng là Uh1 Uh2. Nu ng thi chiu vào t bào quang in hai bc x ó thì hiu in th hãm là: A. Uh1+Uh2. B. Uh2. C. Uh1. D. Uh2-Uh1. 35. Phát biu nào sau ây là úng? A. M)i mt nguyên t hoá h%c ch có th hp th các ánh sáng  n s#c trong min nhìn thy. B. M)i mt nguyên t hoá h%c hp th ánh sáng nào còn tu* thuc vào nhit  ca cht ó. C. M)i mt nguyên t hoá h%c ch có kh nng hp th nhng bc x nào mà nó có kh nng phát x. D. M)i mt nguyên t hoá h%c ch có th hp th mt thành phn ánh sáng  n s#c trong vùng nhìn thy. 36. Hai bc x in t có bc sóng cng  ln lt là λ1,J1 λ2,J2. Ln lt chiu hai bc x ó vào catt ca mt t bào quang in thì thu c ng c trng vôn - ampe nh hình v$. (trong ó ng 1 ng vi bc x λ1,J1; ng 2 ng vi bc x λ2,J2). Kt lun nào sau ây là úng? A. 01.cfλ= B. λ1>λ2. C. J1<J2. D. Nu chiu ng thi hai bc x vào catt thì hiu in th hãm là Uh1. 37. Cho các bc x tia hng ngoi, ánh sáng ", ánh sáng tím, tia t ngoi, tia X, tia gama. Nu xét theo th t này thì phát biu nào sau ây là sai? A. Bn cht không i, tn s tng dn. B. Tính cht ht th hin rõ dn, tính cht sóng th hin m dn. C. Kh nng gây ra hin tng quang in tng dn. D. Nng lng phôtôn ca các bc x gim dn. 38. Trong thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng, hai khe sáng cách nhau 1mm, màn quan sát cách hai khe là 2m, ánh sáng s dng trong thí nghim là ánh sáng tr#ng. Bit r!ng bc sóng ánh sáng trong quang ph nhìn thy có gii hn t 0,4µm n 0,75µm. Vi ánh sáng tím có λt=0,4µm. Ti v& trí vân sáng màu tím bc 4có nhng ánh sáng nào cho vân sáng trùng  ó? A. Không có ánh sáng nào. B. Ánh sáng có bc sóng 0,533µm 0,65µm. C. Ánh sáng có bc sóng 0,533µm. D. Ánh sáng có bc sóng 0,65µm. 39. Theo thuyt lng t ánh sáng thì phát biu nào sau ây là sai? A. Phôtôn ca các ánh sáng  n s#c u có giá tr& nh nhau. B. Mt vt phát x ánh sáng tc là phát x phôtôn. C. Trong chân không vn tc ca phôtôn ca các ánh sáng  n s#c là nh nhau. D. Nng lng ca phôtôn không ph thuc vào khong cách ti ngun sáng. 40. Trong thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng, hai khe sáng cách nhau 0,5mm, màn quan sát cách hai khe là 2m, ánh sáng s dng trong thí nghim có bc sóng λ. Ngi ta o c khong cách gia 9 vân sáng liên tip trên màn quan sát là 12,8mm. Bc sóng λ b!ng bao nhiêu? A. 0,4 µm. B. 0,54 µm. C. 0,60 µm. D. 0,48 µm. - - - - Ht - - - - - Trang 4- - - - - - - - - - - - - - Mã  377 Trng THPT T K KIM TRA KHO SÁT Môn: Vt lý- Thi gian 60 phút Mã : 377. 01. Ánh sáng chiu vào b mt kim loi gây ra hin tng quang in. Vn tc ban u cc i ca quang êlectron : A. Ph thuc vào nng lng phôtôn bn cht ca kim loi. B. Ch ph thuc vào tn s ca ánh sáng. C. ph thuc vào s lng phôtôn p vào mt kim loi trong mt giây. D. ph thuc vào vn tc ca ánh sáng trong môi trng ngoài kim loi. 02. Kim loi dùng làm catt ca t bào quang in có gii hn quang in là 0,69µm. Chiu ánh sáng  n s#c có bc sóng 0,6µm công sut 2mW vào b mt catt. Bit hiu sut lng t là 2%. Cng  dòng quang in bão hoà là: A. 1,93.10-5A. B. 2,5.10-5A. C. 4,5mA. D. 1,93mA. 03. Trong thí nghim Y- âng v giao thoa ánh sáng, hai khe Y-âng cách nhau 1,5mm mt phng cha hai khe cách màn quan sát 2m. Chiu vào hai khe ánh sáng  n s#c có bc sóng 0,6µm. Khong cách t vân ti th 3 n vân ti th 5  hai bên vân trung tâm là: A. 5,6mm. B. 5,2mm. C. 6mm. D. 7,2mm. 04. Theo thuyt lng t ánh sáng thì phát biu nào sau ây là sai? A. Trong chân không vn tc ca phôtôn ca các ánh sáng  n s#c là nh nhau. B. Mt vt phát x ánh sáng tc là phát x phôtôn. C. Nng lng ca phôtôn không ph thuc vào khong cách ti ngun sáng. D. Phôtôn ca các ánh sáng  n s#c u có giá tr& nh nhau. 05. Hai bc x  n s#c có tn s cng  là (f1,J1); (f2,J2). Ngi ta chiu ln lt hai bc x ó vào catt ca t bào quang in thì thu c hai ng c trng vôn - ampe nh hình v$ ( ng (1)ng vi bc x có tn s f1, ng (2) ng vi bc x có tn s f2).Kt lun nào sau ây là sai? A. f2<f1. B. J2>J1. C. ε2>ε1. D. 02.cfλ= . 06. Trng hp nào sau ây s$ phát ra quang ph vch phát x? A. Chiu ánh sáng tr#ng qua h i ca mt kim loi. B. Nung nóng cht khí có áp sut ln. C. Nung nóng mt cht khí  áp st thp. D. Nung nóng cht r#n, l"ng hoc khí. 07. Cn phi t vào ant catt ca mt ng R n-ghen m%t hiu in th b!ng bao nhiêu  ng có th phát ra tia X có bc sóng ng#n nht là 10A0 (1A0=10-10m)? A. 1,24KV. B. 12,4KV. C. 24,8KV. D. 1,5KV. 08. Phép phân tích quang ph là: A. Phép phân tích thành phn cu to ca các cht da vào vic nghiên cu quang ph ca chúng. B. Phép xác &nh nhit  ca các vt  rt xa. C. Là phép phân tích ch da vào quang ph liên tc. D. Phép phân tách chùm sáng tr#ng thành các thành phn  n s#c. 09. Công thoát êlectron ca kim loi làm catt mt t bào quang in là 2,1eV. Ngi ta chiu vào b mt catt ánh sáng  n s#c có bc sóng 0,485µm ri dùng màn ch#n  tách ra mt chùm h(p các quang êlectron có vn tc ban u cc i ri hng vào trong in trng u có vect cng  in trng E t trng u có cm ng t B,  ln 2.10-4T (Hình v$).  các quang êlectron v'n i thng (không b i hng) thì  ln cng  in trng là: A. 40V/m B. 80V/m. C. 120V/m. D. 50V/m. 10. Phát biu nào sau ây là úng? A. M)i mt nguyên t hoá h%c ch có th hp th các ánh sáng  n s#c trong min nhìn thy. B. M)i mt nguyên t hoá h%c ch có th hp th mt thành phn ánh sáng  n s#c trong vùng nhìn thy. Trang 1- - - - - - - - - - - - - - Mã  134 C. M)i mt nguyên t hoá h%c hp th ánh sáng nào còn tu* thuc vào nhit  ca cht ó. D. M)i mt nguyên t hoá h%c ch có kh nng hp th nhng bc x nào mà nó có kh nng phát x. 11. Phát biu nào sau ây là sai khi nói v tính cht ca tia X? A. Không có kh nng gây ra hin tng quang in  các kim loi. B. Có kh nng âm xuyên mnh. C. Tia X có tác dng sinh lí. D. Tác dng mnh lên kính nh, làm phát quang mt s cht. 12. Trong thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng, khong cách gia hai khe là a=0,3mm, khong cách th hai khe n màn quan sát là D=2m. Hai khe c chiu ánh sáng tr#ng, khong cách t vân sáng bc 1 màu " n vân sáng bc 1 màu tím cùng mt bên vân trung tâm b!ng bao nhiêu? Cho bit ánh sáng " ánh sáng tím có bc sóng là λd=0,76mm, λt=0,40mm. A. 2,4mm. B. 2,7mm. C. 1,8mm. D. 1,5mm. 13. Trong thí nghim giao thoa ánh sáng, hai khe Y-âng cách nhau 1,5mm mt phng cha hai khe cách màn quan sát 2m. Chiu ng thi hai bc x  n s#c có bc sóng λ1=0,48µm λ2=0,64µm vào hai khe, trên màn quan sát thu c hai h vân giao thoa. Khong cách gn nht gia vân trung tâm mt vân khác cùng màu vi nó là: A. 10,24mm. B. 2,56mm. C. 3,84mm. D. 1,92mm. 14. Khi cho ánh sáng truyn t môi trng trong sut này sang môi trng trong sut khác thì: A. Tn s không i vn tc thay i. B. Tn s thay i vn tc không i. C. Tn s thay i vn tc thay i. D. Tn s vn tc u không thay i. 15. Quang ph phát x ca h i Natri có hai vch vàng cnh nhau (vch kép) ng vi bc sóng 0,5890µm 0,596µm. Trong quang ph hp th ca h i Natri s$: A. Ch còn li vch vàng kép có bc sóng 0,5890µm 0,596µm. B. Thiu m%i ánh sáng có bc sóng λ<0,5890µm . C. Thiu m%i ánh sáng có bc sóng λ>0,5890µm . D. Không có vch sáng màu vàng ng vi bc sóng 0,5890µm 0,596µm. 16. Phát biu nào sau ây là úng v nng lng ca mt phôtôn ca ánh sáng  n s#c? A. Không ph thuc vào vn tc ca ngun phát sáng. B. Thay i khi ánh sáng truyn t môi trng này sang môi trng khác. C. Càng nh" khi phôtôn càng  xa ngun sáng. D. T l thun vi cng  chùm sáng ó. 17. Chiu bc x in t có bc sóng λ=0,495µm vào catt ca mt t bào quang in thì trong mch xut hin dòng quang in. Hiu in th hãm (Uh) thay i th nào nu bc sóng ca bc x trên gim i 1,5ln? A. Gim i 1,255V. B. Tng lên 1,255V. C. Tng lên 1,255ln. D. Tng lên 0,255V. 18. Trong thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng, hai khe sáng cách nhau 1mm, màn quan sát cách hai khe là 3m, ánh sáng s dng trong thí nghim có bc sóng 0,6µm. Ti v& trí cách vân trung tâm 6,3mm có: A. Vân sáng bc 5. B. Vân ti th 3. C. Vân ti th 4. D. Vân ti th 5. 19. Ln lt chiu ánh sáng tím tia t ngoi vào catt ca t bào quang in c làm b!ng Xesi thì hiu in th hãm t ng ng là Uh1 Uh2. Nu ng thi chiu vào t bào quang in hai bc x ó thì hiu in th hãm là: A. Uh2. B. Uh2-Uh1. C. Uh1. D. Uh1+Uh2. 20. Công thoát ca ng là 4,46eV. Chiu vào qu cu b!ng ng t cô lp v in, qu cu t in th ln nht là 5V. Gii hn quang in ca ng bc sóng ánh sáng dùng trong thí nghim là: A. 0,278µm; 0,232µm. B. 0,378µm; 0,232µm. C. 0,378µm; 0,132µm. D. 0,278µm; 0,132µm. 21. Chiu bc x in t có bc sóng λ công sut P vào b mt catt ca mt t bào quang in thì c ng c trng vôn - ampe nh hình v$. Bit kim loi dùng làm catt có công thoát êlectron 3,62.10-19J hiu sut lng t là 1%. Giá tr& ca λ công sut P là: A. 0,281µm; 2,84mW. B. 0,48µm; 1,66mW. C. 0,30µm; 2,66mW. D. 0,281µm; 2,84W 22. Chiu bc x in t có bc sóng λ=0,3µm vào catt ca mt t bào quang in thì cng  dòng quang in bão hoà là 3,2mA. Gi các thông s khác không i, ngi ta tng cng  chùm sáng lên 1,5ln. Bit hiu Trang 2- - - - - - - - - - - - - - Mã  134 sut lng t là 0,5%. Công sut ca bc x in t khi ó là: A. 2,65mW. B. 3,975mW. C. 39,75mW. D. 26,5mW. 23. Trong mt môi trng trong sut ng tính, mt phôtôn có nng lng hf bc sóng ca ánh sáng ó là λ, c là vn tc ánh sáng trong chân không. Chit sut ca môi trng ó là: A. .cnfλ= B. .cnfλ= C. .hfnc= D. .fncλ= 24. Kim loi dùng làm catt ca mt t bào quang in có công thoát êlectron là 1,8eV. Dùng ánh sáng kích thích có bc sóng 0,6µm iu chnh u UAK=20V. Vn tc cc i ca các quang êlectron khi n mt A là: A. 2,67.106m/s. B. Không có mt êlectron nào v n ant. C. 4.105m/s. D. 6,5.105m/s. 25. ng thi chiu hai bc x in th có tn s f1=7,4.1014Hz f2=16.1014Hz vào mt qu cu b!ng ng t cách in vi các vt khác. Bit ng có công thoát êlectron là 0,414eV. Kt lun nào sau ây là úng? A. Ch có bc x có tn s f2 gây ra hin tng quang in. in th ln nht ca qu cu là 0,83V. B. C hai bc x u gây ra hin tng quang in. in th ln nht ca qu cu là 0,83V. C. Ch có bc x có tn s f1 gây ra hin tng quang in. in th ln nht ca qu cu là 0,83V D. C hai bc x u không th gây ra hin t ng quang in. 26. Gii hn quang in ca kim loi dùng làm catt ca mt t bào quang in là λ0. Ln lt chiu vào b mt catt t bào quang in ó các bc x in t có bc sóng λ1=0,4µm λ2=0,5µm thì vn tc ban u cc i ca quang êlectron trong hai trng hp khác nhau 1,5 ln. Giá tr& ca λ0 là: A. 0,55µm. B. 0,66µm. C. 0,625µm. D. 0,345µm. 27. Trong thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng, hai khe sáng cách nhau 0,5mm, màn quan sát cách hai khe là 2m, ánh sáng s dng trong thí nghim có bc sóng λ. Ngi ta o c khong cách gia 9 vân sáng liên tip trên màn quan sát là 12,8mm. Bc sóng λ b!ng bao nhiêu? A. 0,4 µm. B. 0,60 µm. C. 0,54 µm. D. 0,48 µm. 28. Chiu bc x in t có tn s f1=7,4.1014Hz vào catt ca t bào quang in thì quang êlectron có vn tc ban u cc i là v1, thay bc x trên b!ng bc x khác có tn s f2=16.1014Hz thì vn tc ban u cc i ca quang êlectron là v2=2v1. Kt lun nào sau ây là úng v công thoát ca kim loi làm catt s thay i hiu in th hãm? A. A=1,88eV, hiu in th hãm tng 3,65V. B. A=1,88eV, hiu in th hãm tng 5,36V. C. A=3,1eV, hiu in th hãm tng 3,65V. D. A=1,88V, hiu in th hãm gim 3,65V. 29. Phát biu nào sau ây là sai khi so sánh tia hng ngoi tai t ngoi? A. Tia hng ngoi có bc sóng ng#n h n tia t ngoi. B. u không th nhìn thy b!ng m#t thng. C. Có cùng bn cht là sóng in t. D. u có tác dng lên kính nh. 30. Trong thí nghim vi t bào quang in khi tng cng  ca chùm sáng kích thích còn các thông s khác gia không i thì hiu in th hãm s$: A. Gim i. B. Không i. C. Tng lên. D. Cha th kt lun v s thay i. 31. Hai bc x in t có bc sóng cng  ln lt là λ1,J1 λ2,J2. Ln lt chiu hai bc x ó vào catt ca mt t bào quang in thì thu c ng c trng vôn - ampe nh hình v$. (trong ó ng (1) ng vi bc x λ1,J1; ng (2) ng vi bc x λ2,J2). Kt lun nào sau ây là úng? A. λ1>λ2. B. J1<J2. C. 01.cfλ= D. Nu chiu ng thi hai bc x vào catt thì hiu in th hãm là Uh1. 32. Trong thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng, hai khe sáng cách nhau 1mm, màn quan sát cách hai khe là 2m, ánh sáng s dng trong thí nghim là ánh sáng tr#ng. Bit r!ng bc sóng ánh sáng trong quang ph nhìn thy có gii hn t 0,4µm n 0,75µm. Vi ánh sáng tím có λt=0,4µm. Ti v& trí vân sáng màu tím bc 4 có nhng ánh sáng nào cho vân sáng trùng  ó? A. Không có ánh sáng nào. B. Ánh sáng có bc sóng 0,533µm. C. Ánh sáng có bc sóng 0,65µm. D. Ánh sáng có bc sóng 0,533µm 0,65µm. 33. Trong thí nghim Y- âng v giao thoa ánh sáng, khong cách gia hai khe là a, khong cách t mt phng Trang 3- - - - - - - - - - - - - - Mã  134 cha hai khe n màn quang sát là D, khong vân là i. Bc sóng ánh sáng chiu vào hai khe c tính theo công thc: A. .aDiλ= B. .aiDλ= C. .iDaλ= D. .Daiλ= 34. Kim loi dùng làm catt ca mt t bào quang in có công thoát êlectron là 2,2eV. Chiu vào catt ca t bào quang in ó bc x in t có bc sóng λ, khi có hiu in th hãm b!ng 0,4V thì dòng quang in trit tiêu. Gii hn quang in ca kim loi bc sóng ánh sáng dùng trong thí nghim là: A. λ0=0,565µm, λ=0,478µm. B. λ0=0,565µm, λ=0,45µm. C. λ0=0,478µm, λ=0,35µm. D. λ0=0,55µm, λ=0,478µm. 35. Phát biu nào sau ây là không úng ng vi kt qu rút ra t thí nghim vi t bào quang in? A. Giá tr& hiu in th hãm (Uh) ph thuc vào bc sóng ánh sáng kích thích. B. Khi dòng quang in trit tiêu thì hiu in th gia ant catt âm. C. Cng  dòng quang in bão hoà không ph thuc vào cng  chùm sáng kích thích. D. Khi hiu in th gia ant catt b!ng không thì dòng quang in v'n tn ti. 36. Cng  dòng quang in bão hoà: A. Không ph thuc vào cng  chùm sáng kích thích. B. T l thun vi cng  chùm sáng kích thích. C. T l ngh&ch vi cng  chùm sáng kích thích. D. Không ph thuc vào bn cht kim loi làm catt. 37. Phát biu nào sau ây là sai khi so sánh tia X tia t ngoi? A. Có cùng bn cht là sóng in t. B. Tia X có bc sóng dài h n tia t ngoi. C. Cùng có tác dng lên kính nh. D. Có kh nng phát quang mt s cht. 38. Gii hn quang in ca mt kim loi: A. Ph thuc vào hiu in th hãm. B. Ph thuc vào phôtôn chiu vào kim loi. C. Ph thuc vào ng nng ban u cc i ca các êlectrôn quqng in. D. Ph thuuc vào bn cht ca kim loi ó. 39. iu nào sau ây là úng khi nói v iu kin  thu c quang ph vch hp th? A. Nhit  ca ám khí hay h i hp th phi cao h n nhit  ca ngun phát ra quang ph liên tc. B. Nhit  ca ám khí hay h i hp th phi nh" h n nhit  ca ngun phát ra quang ph liên tc. C. Nhit  ca ám khí hay h i hp th phi b!ng nhit  ca ngun phát ra quang ph liên tc. D. Không cn iu kin gì. 40. Cho các bc x tia hng ngoi, ánh sáng ", ánh sáng tím, tia t ngoi, tia X, tia gama. Nu xét theo th t này thì phát biu nào sau ây là sai? A. Bn cht không i, tn s tng dn. B. Nng lng phôtôn ca các bc x gim dn. C. Tính cht ht th hin rõ dn, tính cht sóng th hin m dn. D. Kh nng gây ra hin tng quang in tng dn. - - - - Ht - - - - - Trang 4- - - - - - - - - - - - - - Mã  134 TN100 tng hp áp án 2  1. áp án : 001(ng vi các  l) 01.  11.  21.  31.  02.  12.  22.  32.  03.  13.  23.  33.  04.  14.  24.  34.  05.  15.  25.  35.  06.  16.  26.  36.  07.  17.  27.  37.  08.  18.  28.  38.  09.  19.  29.  39.  10.  20.  30.  40.  2. áp án : 002(ng vi các  chn). 01.  11.  21.  31.  02.  12.  22.  32.  03.  13.  23.  33.  04.  14.  24.  34.  05.  15.  25.  35.  06.  16.  26.  36.  07.  17.  27.  37.  08.  18.  28.  38.  09.  19.  29.  39.  10.  20.  30.  40.  . 4có nhng ánh sáng nào cho vân sáng trùng  ó? A. Không có ánh sáng nào. B. Ánh sáng có bc sóng 0,533µm và 0,65µm. C. Ánh sáng có bc. v giao thoa ánh sáng, hai khe sáng cách nhau 1mm, màn quan sát cách hai khe là 2m, ánh sáng s dng trong thí nghim là ánh sáng tr#ng. Bit
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Đề và đáp án khảo sát vật lý THPT Tứ Kỳ M377 doc, Tài liệu Đề và đáp án khảo sát vật lý THPT Tứ Kỳ M377 doc, Tài liệu Đề và đáp án khảo sát vật lý THPT Tứ Kỳ M377 doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay