Tài liệu Cấp giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện bay (FTO) pptx

4 355 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2014, 13:20

. sơ 1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện bay (FTO); 2. Tài liệu giải trình tổ chức huấn luyện; 3. Chương trình huấn luyện cơ bản cho người. sơ và cấp giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện bay (FTO) sau khi xác định người làm đơn đáp ứng các quy định của QCHK-CB1 đối với tổ chức huấn luyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Cấp giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện bay (FTO) pptx, Tài liệu Cấp giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện bay (FTO) pptx, Tài liệu Cấp giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện bay (FTO) pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay