Tài liệu Quy trình tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông-Đối với phòng giáo dục và đào tạo. ppt

5 661 1

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,504 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2014, 08:20

Quy trình tiếp nhận kiểm tra hồ đăng kiểm định chất lượng giáo dục của sở giáo dục phổ thông-Đối với phòng giáo dục đào tạo. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Giáo dục Đào tạoCơ quan thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Cơ quan hoặc người thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Uỷ ban nhân dân cấp huyện; Sở giáo dục đào tạo Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp huyện; Sở giáo dục đào tạo Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở quan hành chính Thời hạn giải quyết:35 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện:Tổ chứcTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Báo cáo, thông báo Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Tiếp nhận hồ đăng kiểm định chất lượng các sở giáo dục phổ thông thuộc quyền quản lý; 2. Bước 2 Kiểm tra báo cáo tự đánh giá theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo; 3. Bước 3 Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ đăng kiểm định chất lượng giáo dục, thông báo cho sở giáo dục phổ thông biết hồ được chấp nhận để đánh giá ngoài hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện; 4. Bước 4 Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ hợp lệ, gửi công văn (kèm theo hồ đăng kiểm định chất lượng giáo dục của sở giáo dục phổ thông) đề nghị Giám đốc sở giáo dục đào tạo tổ chức đánh giá ngoài thông báo cho sở giáo dục phổ thông thuộc quyền quản lý được đánh giá ngoài biết; 5. Bước 5 Tháng 01 tháng 5 hằng năm, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung Tên bước Mô tả bước là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Giám đốc sở giáo dục đào tạo về danh sách các sở giáo dục phổ thông thuộc quyền quản lý hoàn thành báo cáo tự đánh giá được chấp nhận đánh giá ngoài. Hồ Thành phần hồ 1. Bản đăng kiểm định chất lượng giáo dục. 2. Báo cáo tự đánh giá (03 bản) các văn bản, tài liệu, thông tin, minh chứng kèm theo. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Phiếu đánh giá tiêu chí Quyết định số 83/2008/QĐ- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định BGD 2. Bản đăng kiểm định chất lượng giáo dục Quyết định số 83/2008/QĐ-BGD Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. 1. Trường tiểu học đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên theo Quyết định số 32/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về việc ban hành quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Khuyến khích các trường tiểu học chưa đạt chuẩn quốc gia thực hiện tự đánh giá nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục. Quyết định số 83/2008/QĐ-BGD 2. 2. Trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông nhiều cấp học đủ các khối lớp học ít nhất một khoá học sinh đã hoàn Quyết định số 83/2008/QĐ-BGD Nội dung Văn bản qui định thành chương trình giáo dục của lớp cuối cấp. 3. 3. Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 3 của Quyết định số 44/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về Quy chế Tổ chức hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp. Quyết định số 83/2008/QĐ-BGD . Quy trình tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông-Đối với phòng giáo dục và đào tạo. Thông. ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gửi công văn (kèm theo hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông) đề nghị Giám đốc sở giáo dục
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Quy trình tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông-Đối với phòng giáo dục và đào tạo. ppt, Tài liệu Quy trình tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông-Đối với phòng giáo dục và đào tạo. ppt, Tài liệu Quy trình tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông-Đối với phòng giáo dục và đào tạo. ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay