Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu tại công ty cp thương mại kỹ thuật việt nam

25 364 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2012, 11:31

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường như hiện nay vấn đề thông tin tài chính kế toán là một lĩnh vực rất quan trọng và là mối quan tâm của rất nhiều đối tượng trong xã hội. BÁO CÁO THỰC TẬP MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG I.GIỚI THIỆU CƠ SỞ THỰC TẬP. 1.GIỚI THIỆU CHUNG Trung tâm Giao dịch bất động sản Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số 3178/QĐ-UBND ngày 12/7/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường và Nhà đất Hà Nội. Là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định hiện hành của Nhà nước Thông tin giao dịch: Tên tiếng việt: TRUNG TÂM GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN HẢ NỘI Tên tiếng anh: HANOI REAL ESTATE TRADING CENTER. Tên viết tắt: HRETC Trụ sở: Tầng 1 nhà N2D khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Điện thoại: +84.4.5.568.803 * Fax: +84.4. 5.568.807 Trung tâm sẽ hỗ trợ các giao dịch, dịch vụ về bất động sản như: Chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, cho thuê đất từ Nhà nước; cung cấp các thông tin về giá, chính sách đất đai . tới người dân. Trung tâm sẽ giúp Nhà nước đánh giá đúng sự biến động vĩ mô trên thị trường bất động sản, góp phần định giá đất và đưa ra các chính sách quản lý, 1điều tiết thị trường, các dữ liệu trên sàn giao dịch bất động sản của Chính phủ. Các hoạt động chính của trung tâm giao dịch gồm: Tư vấn về giá đất đấu giá; chuyển quyền sử dụng đất; tư vấn về nghĩa vụ tài chính khi chuyển quyền, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; cung cấp, tư vấn thông tin pháp lý. Trung tâm có những dịch vụ hỗ trợ tài chính như vay tiền trả góp nhà đất, mua và sửa chữa nhà, môi giới các giao dịch bất động sản . TRUNG TÂM GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘITrụ sở: Tầng 1, tòa nhà N2D, khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà NộiĐiện thoại: +84.4.5568803/04/05/06 , Fax: +84.4.5568807Email: info@hretc.org.vn , Website: www.hretc.org.vn2.CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆMĐiều 3: CHỨC NĂNGTổ chức các hoạt động hỗ trợ giao dịch và dịch vụ bất động sản cho các tổ chức, cá nhân tham gia trong thị trường bất động sản;Điều 4. NHIỆM VỤ4. 1. Quan hệ với các tổ chức tín dụng để hỗ trợ các pháp nhân kinh doanh bất động sản trên địa bàn Thành phố; 2.Tổ chức các phiên giao dịch mua, bán, cho thuê, chuyển nhượng bất động sản; các hoạt động dịch vụ môi giới kinh doanh bất động sản;4.2. Cung cấp thông tin, quảng cáo về bất động sản;24.3. Dịch vụ tư vấn về giá, tổ chức dịch vụ đấu giá bất động sản ( trừ một số bất động sản do Nhà nước và Thành phố quy định giao các đơn vị khác thực hiện);4.4. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh, dịch vụ bất động sản: 4.5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội giao.Điều 5. QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TRUNG TÂM5.1. Yêu cầu khách hàng, tổ chức, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cung cấp thông tin liên quan đến bất động sản;5.2. Từ chối khách hàng vi phạm các quy định của Pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Trung tâm Giao dịch;5.3. Được kết các hợp đồng dịch vụ, tư vấn, môi giới, ủy thác liên quan đến bất động sản, giao dịch bất động sản theo thỏa thuận giữa các bên và quy định của pháp luật;5.4. Được thu các khoản phí dịch vụ theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố;5.5. Trung tâm Giao dịch có trách nhiệm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đã được UBND Thành phố và Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội giao, tuân thủ các quy định của Nhà nước và của Thành phố về các lĩnh vực có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao.5.6. Tôn trọng các tổ chức, cá nhân, khách hàng khi đến quan hệ công tác và giao dịch;5.7. Quản lý tài sản, nguồn tài chính của đơn vị theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố;5.8. Quản lý đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên và lao động hợp đồng của đơn vị theo đúng chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước và thẩm quyền của Thành phố giao;5.9. Phối hợp với chính quyền sở tại và các đơn vị có liên quan nơi Trung tâm tổ chức hoạt động bảo đảm an toàn, trật tự xã hội35.10. Thực hiện các quyền khác theo quy định của hiện hành của Nhà nước và cuả Thành phố.3.QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI (Ban hành kèm theo Quyết định số: 5265/QĐ-UBND ngày 24/11/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾĐiều 6. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TRUNG TÂMTrung tâm giao dịch bất động sản Hà Nội hoạt động và điều hành theo chế độ thủ trưởng, cơ cấu tổ chức bộ máy, gồm:6.1. Lãnh đạo Trung tâm Giao dịchCó Giám đốc Trung tâm và 02 ( hai) Phó Giám đốc Trung tâm;46.2. Các phòng nghiệp vụ thuộc Trung tâm:6.2.1. Phòng Hành chính quản trị;6.2.2. Phòng Dịch vụ bất động sản;6.2.3. Phòng Tư vấn bất động sản;6.2.4. Phòng Thông tin- lưu trữ bất động sản.Điều 7. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI7.1 Giám đốc Trung tâm Giao dịch do UBND Thành phố bổ nhiệm và miễn nhiệm, có thời hạn theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội;7.2. Giám đốc Trung tâm là Thủ trưởng trực tiếp của Trung tâm Giao dịch bất động sản Hà Nội, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND Thành phố Hà Nội và Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất về các mặt hoạt động của Trung tâm;Điều 8. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN HÀ 8.1. Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của Trung tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ được UBND Thành phố và Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất giao. Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động của Trung tâm và chịu trách nhiệm pháp lý về các quyết định của cá nhân; 8.2. Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt đồng của Trung tâm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình đã được phê duyệt;8.3. Xây dựng và trình Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và nhà đất quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy, cơ cấu tiêu chuẩn chức danh cán bộ, viên chức và trực tiếp quản lý, bố trí sử dụng cán bộ, viên chức, nhân viên và lao động hợp đồng của Trung tâm. Được ủy quyền của Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất hợp đồng lao động với viên chức, lao động hợp đồng làm việc tại Trung tâm theo quy định của Pháp luật và phân cấp quản lý cán bô, công chức, viên chức và lao động hợp đồng của Thành phố;58.4. Quy định nội quy, chế độ làm việc của Trung tâm;8.5. Trình cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, nhân viên và hợp đồng lao động theo phân cấp quản lý;8.6. Đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm theo trình tự và quy định về công tác cán bộ của Thành phố;8.7. Quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm các chức vụ Trưởng, Phó các bộ phận, đơn vị thuộc Trung tâm;8.8. hợp đồng dịch vụ, tư vấn, môi giới, ủy thác liên quan đến bất động sản, giao dịch bất động sản và các hợp đồng nghiên cứu khoa học và các hợp đồng thuê, mướn chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học về lĩnh vực công tác được giao;8.9. Chịu trách nhiệm về các báo cáo thanh quyết toán tài chính và các chế độ thu chi tài chính của Trung tâm tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố về quản lý tài chính;8.10. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan. Chấp hành các quy định về thanh tra, kiểm tra của Nhà nước và của các cấp quản lý có thẩm quyền;Điều 9. PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI9.1. Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp việc Giám đốc Trung tâm quản lý, điều hành một số mặt công tác do Giám đốc Trung tâm phân công và ủy quyền, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Pháp luật và Giám đốc Trung tâm về các mặt công tác được giao;9.2. Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm;10.1 Phòng Hành chính – Quản trị6a) Giúp Giám đốc Trung tâm xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, định hướng chiến lược phát triển Trung tâm trình Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất phê duyệt và triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt;b) Xây dựng và trình Giám đốc Trung tâm kế hoạch sử dụng tài chính và lập dự án thu, chi tài chính hàng tháng, hàng quý, hàng năm theo chế độ quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố; Nghiên cứu và đề xuất về chế độ chính sách liên quan đến các mức thu, chi phục vụ nhiệm vụ của Trung tâm;c) Tham mưu, giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện công tác tổ chức quản lý cán bộ, viên chức lao động hợp đồng của Trung tâm; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, lao động tiền lương, chế độ chính sách; công tác, hành chính quản trị, văn phòng, đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho Trung tâm hoạt động theo nhiệm vụ được giao;d) Giúp Giám đốc Trung tâm tổng hợp tình hình hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm báo cáo Sở và UBND Thành phố theo quy định.đ) Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức của Trung tâm; Phối hợp với các cơ quan đơn vị có chức năng, tổ chức các khóa học đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các đối tượng có liên quan đến họat động giao dịch bất động sản.e) Quản lý tài sản, trang thiết bị của cơ quan, thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng theo qui định hiện hành của Nhà nước và phân cấp quản lý của Thành phố;g) Xây dựng và trình Giám đốc Trung tâm phê duyệt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, quy định về quản lý bảo vệ tài sản công, bảo vệ an ninh, an toàn của đơn vị;h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao;2.2. Phòng Dịch vụ bất động sảna) Tham mưu, giúp Giám đốc Trung tâm tổ chức các hoạt động hỗ trợ tài chính, hỗ trợ tìm kiếm nguồn vốn từ các ngân hàng, tổ chức tài chính, tín dụng giúp các tổ chức, cá nhân (khi có nhu cầu) thực hiện đầu tư, mua, bán, chuyển nhượng bất động sản theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.7b) Giúp Giám đốc Trung tâm tổ chức các phiêm đấu giá bất động sản và có dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, các quỹ nhà, các dự án có liên quan đến quyền sử dụng theo yêu cầu của các tổ chức và cá nhân;c) Dịch vụ môi giới, giới thiệu bất động sản;d) Nhận ủy thác của khách hàng thực hiện:- Chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng, đăng quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất; thuê, cho thuê, cho thuê lại;- Thực hiện các khoản nghĩa vụ tài chính trong giao dịch bất động sản; bảo lãnh để thế chấp vay vốn bằng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà trên đất;đ) Tổ chức các dịch vụ cung cấp thông tin, quảng cáo, quảng bá về bất động sản và các hoạt động của các tổ chức, cá nhân đầu tư, kinh doanh bất động sản theo thỏa thuận trên Bản tin bất động sản và trang Web của Trung tâm.3. Phòng Tư vấn bất động sảna) Tư vấn về các thủ tục pháp lý đối với bất động sản, hoạt động giao dịch bất động sản;b) Dịch vụ tư vấn về giá chuyển nhượng quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất.c) Tư vấn về quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch chi tiết thực hiện các dự án đầu tư.d) Tư vấn giới thiệu địa điểm sử dụng đất.đ) Tư vấn lập hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.e) Tiếp nhận và niêm yết giá các bất động sản thuộc các dự án phát triển đô thị theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản.4. Phòng Thông tin- Lưu trữ bất động sản8a) Tiếp nhận, thu nhập, phân loại, sắp xếp bảo quản các loại hồ sơ, tư liệu về bất động sản gồm: - Dữ liệu về hồ sơ địa chính dạng số;- Số liệu thông tin về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố;- Số liệu thông tin về bất động sản của các dự án phát triển đô thị;- Hồ sơ, dữ liệu về quy hoạch phát triển đô thị của các quận, huyện của Thành phố Hà Nội và quy hoạch chi tiết các dự án phát triển đô thị đã đựơc cấp có thẩm quyền phê duyệt;- Các loại hồ sơ, dữ liệu khác liên quan đến bất động sản.b) Khai thác, cập nhật các thông tin, tài liệu liên quan về bất động sản, tiếp nhận chuyển giao công nghệ thông tin, phát triển mạng thông tin về bất động sản trên mạng Internet.c) Cung cấp thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất trên địa bàn Thành phố; cung cấp các chính sách Pháp luật liên quan đến bất động sảnd) Cung cấp thông tin chi tiết về thực trạng và tình trạng pháp lý của các sản phẩm bất động sản đăng tại Trung tâm và các thông tin về bất động sản đã thực hiện giao dịch tại trung tâm;đ) Theo dõi, cập nhật, đánh giá và dự báo tình hình biến động thị trường bất động sản, dự báo xu hướng của thị trường trên các bản tin riêng trên mạng Internet.e) Tổ chức thu nhập, dịch thuật và tổng hợp các tài liệu ở trong và ngoài nước có 3.LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG.3.1. MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN : 3.1.1 Phân phối độc quyền và chính thức các dự án bất động sản9Là cầu nối đáng tin cậy giữa nhà đầu tư và người tiêu dùng. * Với nhà đầu tư, chúng tôi là công cụ tiếp thị bán hàng hữu hiệu nhất thông qua mạng lưới phân phối rộng, danh sách khách hàng có sẳn và các mối liên hệ của chúng tôi để có thể nhanh chóng đưa sản phẩm đến người tiêu dùng.* Với người tiêu dùng, chúng tôi là người đại diện lựa chọn, tư vấn cho họ những sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý với tính thanh khoản cao và an toàn về pháp lý. 3.1.2 Môi giới sản phẩm lẻNgoài hoạt động phân phối độc quyền và chính thức các dự án lớn, chúng tôi còn là nơi nhận môi giới các sản phẩm đơn lẻ đa dạng. Căn hộ, đất nền, nhà đất hiện hữu… tất cả chúng tôi đều phục vụ.3.1.3 Mua bán bất động sảnBên cạnh chức năng môi giới, chúng tôi còn kinh doanh các sản phẩm do chúng tôi tự mua bán. Chúng tôi có thể mua & bán từng căn hộ, nền đất, một phần dự án hoặc ở mức cao hơn là mua bán lại nguyên cả dự án.3.2. KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN: 3.2.1 Đầu tư phát triển dự ánTrong những năm qua, nhiều quý khách hàng đã biết đến An Lạc qua những sản phẩm nhà chung cư, nhà đô thị, văn phòng, trung tâm thương mại có chất lượng và phong cách kiến trúc đa dạng.Để có được những sản phẩm tốt hơn nữa phục vụ khách hàng, chúng tôi sẽ kiên trì thực hiện các tiêu chí cơ bản cho sản phẩm như sau:1/ Vị trí các quy hoạch phù hợp với tổng thể quy hoạch vùng và quốc gia, đảm bảo sự sự ổn định hiện tại cũng như phát triển trong tương lai.2/ Cơ sở hạ tầng kỹ thuật được thiết kế hiện đại. Hệ thống giao thông; hệ thống cấp, thoát nước; hệ thống cung cấp điện, ga; hệ thống thông tin, liên lạc được xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh.3/ Phong cách kiến trúc đa dạng, kết hợp hài hoà yếu tố hiện đại và phong cách Á đông truyền thống.10[...]... các công ty thương mại (chức năng hoạt động là làm dịch vụ tư vấn nhà đất, dịch vụ giới thiệu việc làm, dịch vụ vận chuyển hành khách, chuyển giao công nghệ -công nghiệp, lữ hành nội địa, đại lý vận tải, dịch vụ vui chơi giải trí ) Như vậy, có thể thấy hoạt động dịch vụ tư vấn môi giới BĐS nhà đất chỉ là 1 mảng trong hoạt động kinh doanh của các công ty loại này Và theo quy định, thì các công ty thương. .. dịch thành công, bên có nhu cầu sẽ tiếp tục đến phòng kế toán và thực hiện các nghĩa vụ tài chính với nhân viên kế toán như đã thoả thuận trong hợp đồng môi giới 3/ Thực trạng loại hình tổ chức này tại 4 thành phố lớn 3.1 Về mô hình hoạt động: tương tự như mô hình của công ty TNHH nêu trên 3.2 Điều kiện hoạt động: hầu như không phải tuân thủ một điều kiện hoạt động nào cả, cụ thể như sau: Hiện tại trên... thuê, cửa hàng, văn phòng kinh doanh Thời gian thực hiện hết 1 giao dịch: nói chung trong vòng 3 tháng Phạm vi hoạt động: chủ yếu là các BĐS trên địa bàn Đối tượng tham gia hoạt động tư vấn, môi giới bất động sản: các công ty thương mại, cá nhân, hộ gia đình, công ty TNHH… 4/ Tham khảo kinh nghiệm nước ngoài: Nộp khi hợp đồng môi giới Nếu công việc không thành, bên môi giới không phải hoàn trả lại... phòng môi giới BĐS của công ty hiện nay Các văn phòng bất động sản có mô hình nhỏ, gọn nên hình thức kinh doanh linh hoạt có thể dễ dàng chuyển đổi hướng và loại hình kinh doanh 18 phù hợp với những diễn biến của thị trường (dễ dàng chuyển hướng kinh doanh theo những lĩnh vực dịch vụ BĐS tiềm năng) 1.2 Điểm yếu của các văn phòng Môi giới BĐS của công ty hiện nay - Cơ sở hạ tầng kỹ thuật của những cơ sở... tôi, qua gần 10 năm hoạt động liên tục tại thị trường bất động sản Việt Nam, đã thường xuyên cập nhật và lưu giữ nhiều thông tin thị trường Việc phân tích, đánh giá những biến động và phát triển của thị trường là một phần công việc quan trọng của chúng tôi hàng ngày 11 - Chúng tôi có khả năng cung cấp cho khách hàng những thông tin mới nhất về thị trường mà khách hàng quan tâm, các báo cáo về xu thế... về môi giới vào các công ty thương mại dịch vụ môi giới nhà đất hiện nay bằng cách yêu cầu các công ty này phải có các tiêu chuẩn đầu vào cần thiết, nếu không đáp ứng được thì sẽ không được cấp giấy phép hoạt động d/ Kiến nghị khác: Phát triển các dịch vụ tư vấn và môi giới tổng hợp cho các nhu cầu có liên quan đến hoạt động giao dịch về BĐS như: dịch vụ cung cấp thông tin hàng hoá BĐS; dịch vụ kiểm... năng giao tiếp với khách hàng là ấn tượng hàng đầu để thuyết phục tạo nên một giao dịch thành công Kỹ năng giao tiếp có được do năng khiếu và cả do luyện tập thường xuyên Kỹ năng giao tiếp dựa trên 7 nguyên tắc cơ bản Hiểu và ứng dụng một cách thông minh, linh hoạt tạo nên thành công cho một nhà môi giới Sau đây là nội dung cơ bản của 7 nguyên tắc: - Nguyên tắc 1: Tôn trọng khách hàng: Nguyên tắc này bắt... viên trong công ty chưa thực sự đáp ứng yêu cầu - Về đạo đức của những người hoạt động môi giới trong công ty Do môi trường không cân bằng về thông tin thị trường giữa khách hàng và môi giới dẫn đến sự không minh bạch trong giao dịch, tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro dần tới khách hàng có tâm lý thiếu tin cậy đối với người môi giới Vì vậy, người hành nghề môi giới được gán cho tên gọi thiếu thiện cảm là... môi giới bất động sản của công ty hiện nay còn hạn chế với diện tích văn phòng nhỏ hẹp, trang thiết bị sơ sài - Về nhân lực hoạt động trong lĩnh vực môi giới: Các doanh nghiệp bất động sản (BĐS) Việt Nam đang sử dụng nhân lực theo kiểu "tay ngang" Ngoại trừ một số ít người được đào tạo từ nước ngoài, một số được "học ké" từ các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào thị trường Việt Nam, còn lại đều chưa qua... + Phong thuỷ và các yếu tố đặc biệt khác: Đôi khi yếu tố này lại mang yếu tố quyết định thương vụ có thành công hay không Vì đây là những yếu tố mang tính tâm linh nên nó tuỳ vào tâm lý từng khách hàng khác nhau Đây là yếu tố để nhà môi giới phát huy nghệ thuật khai thác tâm lý khách hàng Am hiểu về phong thuỷ là kỹ năng cần thiết của một nhà môi giới giỏi - Đánh giá khả năng sinh lợi của bất động sản: . hiện kế hoạch đã được phê duyệt;b) Xây dựng và trình Giám đốc Trung tâm kế hoạch sử dụng tài chính và lập dự án thu, chi tài chính hàng tháng, hàng quý, hàng. của mình và công ty. + Những thông tin về quy hoạch vùng, quy hoạch không gian quy hoạch đường xá, các cơ sở hạ tầng kỹ thuật khác, các dịch vụ công cộng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu tại công ty cp thương mại kỹ thuật việt nam, Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu tại công ty cp thương mại kỹ thuật việt nam, Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu tại công ty cp thương mại kỹ thuật việt nam, Lãnh đạo Trung tâm Giao dịch Các phòng nghiệp vụ thuộc Trung tâm:, Phòng Hành chính – Quản trị MƠI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN :, Kỹ năng thu thập thông tin:, Kỹ năng giao dịch với khách hàng, KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN: Điểm mạnh của các văn phòng mơi giới BĐS của cơng ty hiện nay.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay