Tài liệu Tiểu luận môn Kiểm toán căn bản “Sự hình thành và phát triển của Kiểm Toán” pdf

47 1,919 7

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2014, 05:21

LUẬN VĂNSự hình thành phát triển của Kiểm ToánGVHD: THS NGUYỄN THỊ HỒNG MINHTrong nền kinh tế thị trường, hoạt động kiểm toán đã trở thành nhu cầu tất yếu đối với hoạt động kinh doanh nâng cao hiệu quả quản lý của các Doanh nghiệp trong quá trình cạnh tranh hội nhập.Kiểm toán nói chung cũng như kiểm tra kế toán nói riêng đã được quan tâm ngay từ thời kì bắt đầu xây dựng đất nước. Trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung công tác kiểm tra bộ máy kiểm tra cũng được tổ chức phù hợp với cơ chế này, kiểm tra của nhà nước chủ yếu thông qua xét duyệt hoàn thành kế hoạch, xét duyệt quyết toán thanh tra các vụ việc. Khi chuyển sang cơ chế thị trường, cơ chế duyệt quyết toán tỏ ra không phù hợp.Sự chuyển đổi này có rất nhiều vấn đề bức xúc cần phải giải quyết về mặt lí luận thực tiễn, từ quản lí vĩ mô đến quản lí vi mô của nền kinh tế. Một trong những vấn đề cấp bách đó là: phải đảm bảo các thông tin kinh tế qua lại trong các mối quan hệ kinh tế giữa các pháp nhân, thể nhân, trong hoạt động quản lí vĩ mô vi mô của Nhà nước về các hoạt động kinh tế xã hội phải đáng tin cậy, phải có sự đảm bảo về mặt pháp lí kinh tế đối với độ tin cậy các thông tin đó Đây chính là vấn đề then chốt nhất để hạn chế các mặt tiêu cực của nền kinh tế thị trường. Để giải quyết vấn đề này, đồng thời với việc chuyển đổi cơ chế quản lí của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường, hệ thống bộ máy tổ chức kiểm toán Việt Nam đã ra đời.SVTH: NGUYỄN THỊ VÂN K13KKT32GVHD: THS NGUYỄN THỊ HỒNG MINHĐể làm rõ những vấn đề nêu ra ở trên ta đi tìm hiểu “Sự hình thành phát triển của Kiểm Toán”.SVTH: NGUYỄN THỊ VÂN K13KKT33GVHD: THS NGUYỄN THỊ HỒNG MINH Tổng Quát Về Kiểm ToánI. Bản chất, chức năng, ý nghĩa tác dụng của kiểm toán. 1. Bản chất của kiểm toán Kiểm toán có nguồn gốc từ La Tinh “Audire” nghĩa la “nghe”. Hình thức ban đầu của kiểm toán cổ điển là việc thực hiện kiểm tra bằng cách người đọc báo cáo đọc to lên cho bên độc lập nghe chấp nhận. Thuật ngữ “Kiểm Toán” thực ra mới xuất hiện ở Việt Nam từ những năm đầu của thập kỷ 90. Khái niệm Kiểm toán hiện nay vẫn chưa có sự thống nhất giữa các quốc gia, sau đây là một số khái niệm:Ở Anh người ta khái niệm “Kiểm Toán là sự kiểm tra độc lập là sự bày tỏ ý kiến về những Báo cáo tài chính của một xí ngiệp do các kiểm toán viên bổ nhiệm để thực hiện những công việc đó theo đúng với bất cứ nghĩa vụ pháp lý nào có liên quan”.Ở Mỹ các chuyên gia Kiểm Toán khái niệm “Kiểm Toán là một quá trình mà qua đó một người độc lập có nghĩa vụ tập hợp đánh giá về thông tin có thể lượng hóa có lien quan đến một thực thể kinh tế riêng biệt nhằm mục đích xác định báo cáo mức độ phù hợp giữa thông tin có thể lượng hóa với những tiêu chuẩn đã được thiết lập”.Tại Cộng Hòa Pháp người ta có khái niệm “ Kiểm Toán là việc nghiên cứu kiểm tra tài khoản niên độ của một tổ chức do người độc lập, đủ danh nghĩa gọi là Kiểm Toán viên tiến hành để khẳng định những tài khoản đó phản ánh đúng đắn về tình hình tài chính thực tế, không che giấu sự gian lận chúng được trình bày theo mẫu chính thức luật định”.Nói tóm lại bao hàn 5 yếu tố cơ bản sau:1. Bản chất của Kiểm toán là việc xác minh bày tỏ ý kiến. Đây là yếu tố cơ bản chi phối cả quá trình Kiểm toán bộ máy kiểm toán.SVTH: NGUYỄN THỊ VÂN K13KKT34GVHD: THS NGUYỄN THỊ HỒNG MINH2. Đối tượng trực tiếp của Báo cáo Kiểm toán là báo cáo tài chính của một tổ chức hay thực thể kinh tế. Thông thường Báo cáo tài chính là các BCĐKT, BCKQKD BCLCTT,….3. Khách thể của Kiểm toán được xác đinh là các thực thể kinh tế hay một tổ chức.4. Người thực hiện Kiểm toán là những KTV Độc lập với khách thể Kiểm Toán có nghiệp vụ chuyên môn được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận.5. Cơ sở để thực hiện Kiểm Toán là những luật định, tiêu chuẩn hay chuẩn mực chung.Tuy nhiên những quan điểm này chỉ mới nhìn nhận trên giác độ Kiểm toán tài chính với đối tượng chủ yếu là các BCTC do KTV độc lập tiến hành trên các cơ sở chuẩn mực chung.Một số quan điểm khác cho rằng: “ Kiểm toán đồng nghĩa với việc kiểm tra kế toán, nó thực hiện chức năng rà soát thông tin chứng từ kế toán đến việc tổng hợp Cân đối kế toán. Đây là quan điểm mang tính chất truyền thống trong điều kiện kiểm tra chưa phát triển trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung. Trong nền kinh tế thị trường, người quan tâm đến thông tin kế toán không chỉ có nhà nước mà còn có các nhà đầu tư, nhà quản lý, khách hàng người lao động. Vì vậy công tác kiểm tra kế toán cần được thực hiện rộng rãi đa dạng, song lại phải khách quan trung thực, đủ sức thuyết phục tạo long tin cho người quan tâm. Trong điều kiện đó việc tách chức năng kiểm toán ra hoạt động độc lập là một xu hướng tất yếu của lịch sử.Kiểm toán là quá trình xác minh bày tỏ ý kiến thực trạng hoạt động được kiểm toán bằng các phương pháp kỹ thuật của kiểm toán SVTH: NGUYỄN THỊ VÂN K13KKT35GVHD: THS NGUYỄN THỊ HỒNG MINHchứng từ ngoài chứng từ do các KTV có trình độ nghiệp vụ tương xứng thực hiện trên cơ sở hệ thống pháp lý có hiệu lực.2. Chức năng của kiểm toán: Từ bản chất của kiểm toán có thể thấy kiểm toán có chức năng cơ bản là xác minh bày tỏ ý kiến. 2.1. Chức năng xác minh: Chức năng xác minh nhằm khẳng định mức độ trung thực của tài liệu, tính pháp lí của việc thực hiện các nghiệp vụ hay việc lập các báo cáo tài chính. Xác minh là chức năng cơ bản nhất gắn liền với sự ra đời, tồn tại phát triển của hoạt động kiểm toán. Bản thân chức năng này không ngừng phát triển được thể hiện khác nhau tuỳ đối tượng cụ thể của kiểm toán. Đối với kiểm toán báo cáo tài chính, việc xác minh được thực hiện theo 2 mặt: - Tính trung thực của các con số. - Tính hợp thức của các biểu mẫu phản ánh tình hình tài chính. Đối với các thông tin đã được lượng hoá: Thông thường, việc xác minh được thực hiện trước hết qua hệ thống kiểm soát nội bộ. Kết quả cuối cùng khi đã xác minh được điều chỉnh trực tiếp để có hệ thống thông tin tin cậy lập các bảng khai tài chính. Theo đó, kiểm toán trước hết là xác minh thông tin. Đối với các nghiệp vụ (hoạt động), chức năng xác minh của kiểm toán có thể được thực hiện bởi hệ thống ngoại kiểm hay nội kiểm. Sản phẩm của hoạt động xác minh này thường là những biên bản. Ở lĩnh vực này, kiểm toán hướng vào việc thực hiện chức năng thứ hai là bày tỏ ý kiến. 2.2. Chức năng bày tỏ ý kiến .Bày tỏ ý kiến là đưa ra ý kiến nhận xét của kiểm toán viên về tính trung thực, mức độ hợp lí của các thông tin tài chính kế toán. Chức năng bày SVTH: NGUYỄN THỊ VÂN K13KKT36GVHD: THS NGUYỄN THỊ HỒNG MINHtỏ ý kiến có thể được hiểu rộng với ý nghĩa cả kết luận về chất lượng thông tin cả pháp lí, tư vấn qua xác minh: - Tư vấn cho quản lí nhà nước trong việc phát hiện sự bất cập của chế độ tài chính kế toán, qua đó kiến nghị với các cơ quan quản lí nhà nước xem xét, nghiên cứu, hoàn thiện cho phù hợp.- Tư vấn cho việc quản lí của các đơn vị được kiểm toán. Thông qua việc chỉ ra những sai sót, yếu kém của hệ thống kiểm soát nội bộ, công tác quản lí tài chính, kiểm toán viên gợi mở, đề xuất các biện pháp khắc phục hoàn thiện đối với đơn vị. Trong nhiều trường hợp, thông qua kiểm toán, các tổ chức đơn vị doanh nghiệp đã kịp thời chấn chỉnh hệ thống kiểm soát nội bộ, chế độ quản lí tài chính ở đơn vị mình. Qua đó khai thác có hiệu quả hơn năng lực tài chính phát triển đơn vị.3.Ý nghĩa tác dụng của kiểm toán trong quản lí: Kiểm toán không phải là hoạt động “tự thân” “vị thân”. Kiểm toán sinh ra từ yêu cầu của quản lí phục vụ cho yêu cầu của quản lí. Từ đó có thể thấy rõ ý nghĩa, tác dụng của kiểm toán trên nhiều mặt: Thứ nhất, kiểm toán tạo niềm tin cho “những người quan tâm”. Trong cơ chế thị trường, có nhiều người quan tâm tới tình hình tài chính sự phản ánh của nó trong tài liệu kế toán, bao gồm: - Các cơ quan nhà nước - Các nhà đầu tư - Các nhà quản trị doanh nghiệp các nhà quản lí khác - Người lao động - Khách hàng, nhà cung cấp những người quan tâm khác SVTH: NGUYỄN THỊ VÂN K13KKT37GVHD: THS NGUYỄN THỊ HỒNG MINHCó thể nói việc tạo ra niểm tin cho những người quan tâm là yếu tố quyết định sự ra đời phát triển của kiểm toán với tư cách là một hoạt động độc lập. Thứ hai, kiểm toán góp phần hướng dẫn nghiệp vụ củng cố nề nếp hoạt động tài chính kế toán nói riêng hoạt động của đơn vị kiểm toán nói chung. Mọi hoạt động, đặc biệt là hoạt động tài chính, đều bao gồm những mối quan hệ đa dạng, luôn biến đổi được cấu thành bởi hàng loạt nghiệp vụ cụ thể. Tính phức tạp của hoạt động này càng tăng lên bởi quan hệ chặt chẽ giữa các quan hệ tài chính với lợi ích con người. Trong khi đó, thông tin kế toán là sự phản ánh của hoạt động tài chính. Ngoài việc chứa đựng những phức tạp của các quan hệ tài chính, thông tin kế toán còn là sản phẩm của quá trình xử lí thông tin bằng phương pháp kĩ thuật rất đặc thù. Do đó, nhu cầu hướng dẫn nghiệp vụ củng cố nề nếp trong quản lí tài chính càng có đòi hỏi thường xuyên ở mức độ cao hơn. Thứ ba, kiểm toán góp phần nâng cao hiệu quả năng lực quản lí. Kiểm toán không chỉ xác minh rõ độ tin cậy của thông tin mà còn tư vấn về quản lí. Vai trò tư vấn này được thấy rõ trong kiểm toán hiệu năng hiệu quả quản lí.II. Phân loại kiểm toán theo hệ thống bộ máy tổ chức .1. Kiểm toán nhà nước ( KTNN ) KTNN là hệ thống bộ máy chuyên môn của nhà nước thực hiện các chức năng kiểm toán tài sản công. Theo đó, chức năng, nhiệm vụ của KTNN là: - Thực hiện việc kiểm tra, xác nhận tính đúng đắn, hợp pháp của các tài liệu, số liệu kế toán, báo cáo quyết toán của các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các đơn vị kinh tế nhà nước các đoàn thể, các tổ chức xã hội có sử dụng kinh phí do ngân sách cấp. SVTH: NGUYỄN THỊ VÂN K13KKT38GVHD: THS NGUYỄN THỊ HỒNG MINH- Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm toán đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt những nhiệm vụ kiểm toán đột xuất do thủ tướng chính phủ giao, báo cáo kết quả kiểm toán cho thủ tướng chính phủ, quốc hội uỷ ban thường vụ quốc hội, cho các cơ quan nhà nước khác theo quy định của chính phủ. - Thông qua việc kiểm toán, thực hiện công tác tư vấn, góp ý kiến với các đơn vị được kiểm toán sửa chữa, khắc phục sai sót, vi phạm, chấn chỉnh công tác kế toán của đơn vị để đảm bảo chỉ tiêu tiết kiệm hiệu quả nhất. Đồng thời đề xuất với thủ tướng chính phủ việc sửa đổi, cải tiến cơ chế quản lí tài chính kế toán cần thiết. 2. Kiểm toán độc lập ( KTĐL ) KTĐL là quá trình kiểm tra các số liệu, tài liệu của các doanh nghiệp (DN) do các kiểm toán viên độc lập thực hiện để xác nhận tính trung thực, hợp lí của các báo cáo tài chính cung cấp kết quả kiểm toán cho những người trả phí kiểm toán .Các số liệu, tài liệu kế toán báo cáo quyết toán của đơn vị đã được kiểm tra, xác nhận của KTĐL là căn cứ tin cậy đáp ứng yêu cầu của đơn vị, của các cơ quan quản lí nhà nước của tất cả các tổ chức, cá nhân có quan hệ quan tâm tới hoạt động của đơn vị. Ngoài chức năng chính là kiểm tra xác nhận tính trung thực, hợp lí của các thông tin trong BCTC, các tổ chức KTĐL còn được thực hiện các chức năng như: - Giám định tài chính kế toán - Thực hiện các dịch vụ tư vấn về quản lí tài chính kế toán, thuế - Xác định giá trị vốn của DN trong các trường hợp góp vốn liên doanh, cổ phần hoá, phá sản SVTH: NGUYỄN THỊ VÂN K13KKT39GVHD: THS NGUYỄN THỊ HỒNG MINH3. Kiểm toán nội bộ (KTNB) KTNB là một tổ chức kiểm toán do các đơn vị tổ chức (Bộ, ngành, đơn vị, tổ chức, DN ) tự lập ra trong bộ máy quản lí của mình nhằm mục đích phục vụ cho các yêu cầu quản lí, điều hành của các nhà quản lí của đơn vị. Nhiệm vụ của KTNB: - Quản lí bảo vệ tài sản của đơn vị - Rà soát lại hệ thống kế toán các quy chế kiểm soát nội bộ có liên quan và hoàn thiện hệ thống này. - Kiểm tra, thẩm định tính xác thực của các thông tin tài chính mà các bộ phận hữu quan đã cung cấp cho các nhà quản lí. - Tuỳ theo yêu cầu của người lãnh đạo, KTNB sẽ thực hiện việc kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động hay kiểm toán tài chính.SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA KIỂM TOÁN TRÊN THẾ GIỚITheo ý kiến của nhiều nhà nghiên cứu lịch sử, kiểm toán ra đời vào đầu thế kỷ thứ III TCN, gắn liền với nền văn minh của Ai Cập La Mã cổ đại .Ở thời kỳ đầu kiểm toán chỉ hình thành ở mức độ sơ khai với tên gọi là kiểm toán cổ điển. Biểu hiện của kiểm toán cổ điển là những người làm công việc ghi chép kế toán đọc to lên những số liệu, tài liệu kế toán cho một bên độc lập nghe sau đó chứng thực.Cùng với sự phát triển của xã hội sự phát triển của kế toán là sự phát triển không ngừng của công cụ kiểm soát về kế toán. Ở đâu có hoạt SVTH: NGUYỄN THỊ VÂN K13KKT310[...]... thành tựu về phát triển của hệ thống kiểm toán Việt Nam Có thể khẳng định những thành tựu chủ yếu về phát triển của hệ thống kiểm toán VN như sau: Một là, pháp luật về kiểm toán sớm hình thành (văn bản quy phạm pháp luật về KTNN về kiểm toán độc lập được ban hành vào năm 1994, về kiểm toán nội bộ năm 1997), đã tạo tiền đề cho sự ra đời phát triển của các tổ chức kiểm toán Đến nay, Nhà nước đã... HẠN CHẾ CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN VIỆT NAM MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOÀN THIỆN CÁC BỘ MÁY TỔ CHỨC KIỂM TOÁN VIỆT NAM Hệ thống kiểm toán ở VN – một trong những công cụ quản lý kinh tế – tài chính hữu hiệu, sản phẩm của nền kinh tế thị trường, của hội nhập kinh tế quốc tế đã được hình thành có những bước phát triển đáng ghi nhận Hệ thống kiểm toán gồm 3 phân hệ cấu thànhKiểm toán Nhà... THỊ HỒNG MINH động của con người ở đó có hoạt động kiểm tra, kiểm soát, ở đâu có kế toán thì ở đó có kiểm tra kiểm toán Kiểm tra kế toán phát triển từ thấp lên cao, khi xã hội phát triển xuất hiện của cải dư thừa, hoạt động kế toán ngày càng được mở rộng ngày một phức tạp thì kiểm tra, kiểm soát về kế toán tài chính ngày càng được quan tâm với mức độ cao Từ thời kỳ cổ đại, kế toán được thực hiện... chức năng của kiểm toán nội bộ.Từ năm 1950 nghiệp vụ ngoại kiểm được bổ sung liên tục về cấu trúc, phương pháp kỷ thuật Năm 1950 văn phòng Tổng kế toán trưởng đã có vai trò quyết định trong việc mở rộng địa bàn kiểm toán Từ lịch sử phát triển của kiểm toán như trên, chúng ta nhận thấy kiểm toán ra đời trước hết là do nhu cầu kiểm tra độc lập các số liệu kế toán thực trạng tài chính của các DN... tra, kiểm tra từ bên ngoài Cụ thể: Đã kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN trên địa bàn 61 tỉnh, thành phố; kiểm toán một số chỉ tiêu lớn trong báo cáo quyết toán tài chính của 6 bộ cơ quan ngang bộ, 4 cơ quan thuộc chính phủ; kiểm toán báo cáo quyết toán 10 công trình trọng điểm quốc gia 6 chương trình, mục tiêu của chính phủ; kiểm toán một số nội dung chi tiêu lớn thuộc quyết toán năm 1996 của. .. điểm, đòi hỏi phải có sự kiểm tra ngoài kế toán kiểm toán được phát triển trở lại Năm 1934, Ủy ban giao dịch chứng khoán đã được thành lập quy chế về kiểm toán viên bên ngoài đã bắt đầu có hiệu lực Đồng thời, trường đào tạo kiểm toán viên công chứng đã in ra mẫu chuẩn đầu tiên về báo cáo kiểm toán tài khoản của các công ty Năm 1941 trường đào tạo kiểm toán viên nội bộ được thành lập cũng công bố... xuất phát từ nhu cầu khách quan kiểm tra xác nhận độ tin cậy của BCTC theo các chuẩn mực nguyên tắc đã được xây dựng KTĐL ra đời phát triển cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường ở nước ta, hoạt động KTĐL đã hình thành phát triển từ trước ngày giải phóng miền Nam: Các văn phòng hoạt động độc lập với các kế toán viên công chứng hoặc các giám định viên kế toán cả văn phòng kiểm. .. loại kiểm toán do các KTV nội bộ của đơn vị tiến hành Phạm vi của KTV nội bộ xoay quanh việc kiểm tra đánh giá tính hiệu lực tính hiệu quả của hệ thống kế toán kiểm soát nội bộ cũng như chất lượng thực thi trong những trách nhiệm được giao Trên thực tế, phạm vi của kiểm toán nội bộ rất biến động tùy thuộc vào quy mô, cơ cấu của DN cũng như yêu cầu của các nhà quản lý DN, tuy nhiên kiểm toán. .. kinh tế thị trường góp phần quan trọng trong việc làm lành mạnh hoá môi trường đầu tư nền tài chính quốc gia Thực trạng hoạt động phát triển của một số công ty KTĐL tiêu biểu ở Việt Nam: a Công ty kiểm toán Việt Nam VACO: VACO là công ty kiểm toán đầu tiên của Việt Nam được thành lập Qua 6 năm hoạt động, phát triển hợp tác, đến tháng 10/1997, VACO đã trở thành thành viên của hãng Deloitte... Đài truyền hình Việt Nam, bộ Y tế; kiểm toán quyết toán NSNN năm 1996 của chi cục II Cần thơ chi cục dự trữ Hải Phòng; kiểm toán BCTC gần 50 tổng công ty 90 91; kiểm toán báo cáo quyết toán của 7 quân khu, quân chủng, tổng cục nhiều DN thuộc khối an ninh-quốc phòng kinh tế Đảng, kiểm toán báo cáo quyết toán công trình thuỷ điện Vĩnh Sơn, tham gia thẩm định báo cáo tổng quyết toán NSNN Ngoài . cầu của người lãnh đạo, KTNB sẽ thực hiện việc kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động hay kiểm toán tài chính.SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KIỂM TOÁN. số liệu, tài liệu kế toán cho một bên độc lập nghe và sau đó chứng thực.Cùng với sự phát triển của xã hội và sự phát triển của kế toán là sự phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Tiểu luận môn Kiểm toán căn bản “Sự hình thành và phát triển của Kiểm Toán” pdf, Tài liệu Tiểu luận môn Kiểm toán căn bản “Sự hình thành và phát triển của Kiểm Toán” pdf, Tài liệu Tiểu luận môn Kiểm toán căn bản “Sự hình thành và phát triển của Kiểm Toán” pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay