Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: Kinh tế nhà nước pdf

29 363 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2014, 04:20

TRƯỜNG ………………….KHOA……………………….  Báo cáo tốt nghiệpĐề tài: Vai trò kinh tế nhà nướcMỤC LỤCM UỞĐẦ 2CH NG IƯƠ 4QUAN NI M CHUNG V KINH T NH N C (KTNN)Ệ Ề Ế À ƯỚ 41. Quá trình hình th nh kinh t nh n cà ế à ướ 4CH NG IIƯƠ 6T NH T T Y U V N I DUNG VAI TRÒ CH O C A KINH T NH N CÍ Ấ Ế À Ộ ỦĐẠ Ủ Ế À ƯỚTRONG N N KINH T NHI U TH NH PH NỀ Ế Ề À Ầ 61. Tính t t y u ph i phát tri n m nh v vai trò ch đ o c aấ ế ả ể ạ à ủ ạ ủkinh t nh n c trong n n kinh t nhi u th nh ph n.ế à ướ ề ế ề à ầ 6CH NG IIIƯƠ 9TH C TR NG DOANH NGHI P NH N CỰ Ạ Ệ À ƯỚ 9 N C TA HI N NAYỞ ƯỚ Ệ 9 9 1. Quá trình đ i m i doanh nghi p n c taổ ớ ệ ở ướ 9CH NG IVƯƠ 17C C BI N PH P T NG C NG VAI TRÒ CH O C A KINH T NHÁ Ệ Á ĐỂ Ă ƯỜ ỦĐẠ Ủ Ế ÀN C N C TA HI N NAY.ƯỚ Ở ƯỚ Ệ 171. Các gi i pháp chung đ i v i t t c các b ph n c a kinhả ố ớ ấ ả ộ ậ ủt Vi t Nam.ế ệ 17K T LU NẾ Ậ 24DANH M C T I LI U THAM KH O.Ụ À Ệ Ả 25MỞ ĐẦUNền kinh tế nhà nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH là một nền kinhtế nhiều thành phần. Đó là một tất yếu khách quan. Cơ cấu kinh tế nhiềuthành phần tồn tại không phải do ý muốn chủ quan của nhà nước, nó tồn tạivà phát triển phụ thuộc vào những tiền đề kinh tế, chính trị khách quan củanền kinh tế. Trong cơ cấu kinh tế này mà thành phần kinh tế luôn có vai trò vịtrí và vận động phát triển theo một xu hướng nhất định. Nhưng xuất phát từtính quy luật vốn có của nền kinh tế. Trong cơ cấu kinh tế này mỗi thành phầnkinh tế luôn có vai trò vị trí và vận động, phát triển theo một xu hướng nhấtđịnh. Nhưng xuất phát từ tính quy luật vốn có của nền kinh tế đều vận độngtheo hướng đến mục tiêu lợi ích. Nhưng Đảng và Nhà nước luôn khẳng địnhkinh tế nhà nước luôn giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân.Thực tiễn trong hơn 10 năm đổi mới vừa qua Đảng và Nhà nước đã cónhiều cố gắng củng cố, nâng cao vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước và hiệnnay vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước đang từng bước được khẳng định.Tuy nhiên hiện nay đang có rất nhiều ý kiến khác nhau về việc pháttriển thành phần kinh tế này: đổi mới, cổ phần sắp xếp, nâng cao hiệuquả. Vìvậy trong đề án này tôi tập trung đi vào việc nghiên cứu quan niệm về kinh tếthị trường, tính tất yếu và nội dung vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trongnền kinh tế nhiều thành phần, vai trò của nó được thể hiện như thế nào, cácgiải pháp để trong thời gian tới tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế nhànước ở nước ta. Tôi hi vọng nó sẽ góp phần nhỏ để mọi người hiểu hơn vềthành phần kinh tế này và góp một phần vào việc phát triển kinh tế nhà nướctrở lên vững mạnh.CHƯƠNG IQUAN NIỆM CHUNG VỀ KINH TẾ NHÀ NƯỚC(KTNN)1. Quá trình hình thành kinh tế nhà nướcMỗi nhà nước đều có chức năng kinh tế nhất định và chức năng nàyđược thông qua các mức độ khác nhau tuỳ từng giai đoạn phát triển. Ở bất kìnước nào kém phát triển hay phát triển chức năng của kinh tế nhà nước vẫngiữ vai trò chủ đạo.Ở nước ta sau khi giải phóng (1954) và thống nhất đất nước (1975)trong quá trình xây dựng CNXH do nhận thức đơn giản phiến diện nên đãđồng nhất giữa sở hữu nhà nước với sở hữu XHCN. Chúng ta coi kinh tế quốcdoanh là chủ yếu bó hẹp phạm vi xí nghiệp quốc doanh, thành lập xí nghiệpquốc doanh ở mọi lĩnh vực. Đặc biệt là vấn đề quản lý: theo kiểu tập trungquan liêu, theo kế hoạch định trước theo kiểu lỗ thì được bù, lãi thì nộp ngânsách. Nó đã tập trung mọi nguồn lực để đáp ứng yêu cầu giải phóng miềnNam, thống nhất đất nước (1954-1975). Song khi đất nước giải phóng đã bộclộ nhiều nhược điểm căn bản làm thui chột tính năng động, sáng tạo của cácxí nghiệp, đặc biệt là thiếu một môi trường kinh doanh. Số lượng các xínghiệp quốc doanh quá nhiều, dàn trải, chồng chéo về cơ chế quản lý, ngànhnghề, kĩ thuật lạc hậu, hiệu quả sản xuất kinh doanh còn thấp, nhiều doanhnghiệp thua lỗ triền miên, đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế - xã hội trầmtrọng.Trước tình hình đó Đại hội Đảng toàn quốc lần VI (12-1986) đã đề rachủ trương đổi mới nền kinh tế một cách toàn diện, chuyển dịch sang kinh tếthị trường đinh hướng XHCN. Lý luận trong quá trình đi lên CNXH có thayđổi căn bản: sự thừa nhận tồn tại của 5 thành phần kinh tế, kinh tế quốcdoanh giữ vai trò chủ đạo và lúc này vai trò của kinh tế nhà nước cũng cónhiều đổi mới. Đến các đại hội Đảng khác thì chúng ta vẫn tiếp tục khẳngđịnh vai trò quan trọng, then chốt của KTNN trong toàn nền kinh tế quốc dân.2. Quan niệm về Kinh tế nhà nước2.1. Khái niệm về kinh tế nhà nướcKinh tế nhà nước là loại hình kinh tế do nhà nước nắm giữ bao gồmquyền sở hữu, quyền tổ chức, chi phối hoạt động theo những hướng đã định.Kinh tế nhà nước được thể hiện dưới những hình thức nhất định: doanhnghiệp nhà nước, ngân hàng nhà nước, quỹ dự trữ quốc gia, hệ thống bảohiểm. Như vậy kinh tế nhà nước có nhiều bộ phận hợp thành, và tất cả các bộphận đều thuộc quyền sở hữu của nhà nước.2.2. Các bộ phận hợp thành và chức năng của từng bộ phậna. Doanh nghiệp nhà nước: "là tổ chức kinh tế do nhà nước đầu tưvốn, thành lập và tổ chức quản lý, hoạt động kinh doanh hoạt động côngích, nhằm thực hiện những mục tiêu đã định". Như vậy doanh nghiệp nhànước có 2 loại: Một là, các doanh nghiệp hoạt động vì mục đích lợi nhuận, hailà: các doanh nghiệp hoạt động vì mục đích xã hội. Nếu loại doanh nghiệpthuộc loại 1 thì hoạt động với mục đích ổn định chính trị và chủ yếu còndoanh nghiệp thuộc loại 2 thì lấy mục đích lợi nhụân là chủ yếu tuy nhiênphải chấp hành pháp luật. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của loại 1 là: quốcphòng an ninh, tài chính, y tế, văn hoá, giáo dục còn doanh nghiệp thuộc loại2 là hoạt động trên tất cả các ngành, lĩnh vực kinh doanh có hiệu quả. Vì vậymỗi doanh nghiệp có chức năng và đặc thù về cơ chế quản lý.b) Ngân sách nhà nước là một bộ phận của KTNN, thực hiện chức năngthu, chi ngân sách, và có tác dụng điều chỉnh, quản lý, kiểm soát các hoạtđộng của KTNN. Doanh nghiệp nhà nước và các thành phần kinh tế khác,c) Ngân hàng nhà nước: là một bộ phận của KTNN nhằm đảm bảo choKTNN, kinh tế quốc dân hoạt động bình thường trong mọi tình huống. Cácquỹ dự trữ quốc gia dùng lực lượng vật chât để điều tiết quản lý bình ổn giácả, đảm bảo cho tình hình kinh tế - xã hội chung.d) Hệ thống bảo hiểm: là một bộ phận không thể thiếu được của kinh tếthị trường có sự quản lý của nhà nước chịu trách nhiệm thực hiện chế độ bảohiểm do nhà nước quy định phục vụ cho kinh tế nhà nước và các thành phầnkinh tế khác.Các bộ phận cấu thành của KTNN có chức năng nhiệm vụ cụ thể làkhác nhau, nhưng lại có quan hệ mật thiết với nhau, nhiệm vụ cụ thể là khácnhau, nhưng lại có quan hệ mật thiết với nhau trong một hệ thống kinh tế nhànước và các thành phần kinh tế khác.Các bộ phận cấu thành của KTNN có chức năng, nhiêm vụ cụ thể làkhác nhau, nhưng lại có quan hệ mật thiết với nhau trong một hệ thống kinh tếnhà nước và hoạt động theo một thể chế được nhà nước quy định thống nhất.CHƯƠNG IITÍNH TẤT YẾU VÀ NỘI DUNG VAI TRÒ CHỦ ĐẠOCỦA KINH TẾ NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾNHIỀU THÀNH PHẦN1. Tính tất yếu phải phát triển mạnh và vai trò chủ đạocủa kinh tế nhà nước trong nền kinh tế nhiều thànhphần.Nước ta có rất nhiều hình thức sở hữu khác nhau: sở hữu nhà nước, sởhữu tập thể, sở hữu hỗn hợp, sở hữu tư nhân. Trong đó sở hữu nhà nước giữvai trò cực kì quan trọng - ứng với nó là thành phần kinh tế nhà nước và việcthừa nhận và phát triển thành phần kinh tế này là một tất yếu khách quan.Hơn thế nữa chúng ta xây dựng KTTT định hướng XHCN thì để đảmbảo tính định hướng XHCN có sự điều tiết, kiểm soát của nhà nước thì phảicó một KTNN vững mạnh, phát triển là lực lượng vật chất để nhà nước thựchiện vai trò điều tiết, hướng nền kinh tế theo những mục tiêu của XHCN. Dùbất cứ ở nước nào chính phủ đều phải nắm trong tay những sức mạnh kinh tếthông qua thành phần kinh tế nhà nước. Có như vậy những cải cách, tác độngvào nền kinh tế mới có hiệu quả. Nhưng định hướng chính sách dù có đúngnhưng nếu không có sức mạnh vật chất thì nó cũng không thể thành côngtrong mọi lúc.Trong KTNN, hệ thống các doanh nghiệp nhà nước giữ một vai trò cựckì quan trọng trong việc phát triển hệ thống doanh nghiệp cần thiết trong giaiđoạn hiện nay vì:Do nhu cầu khôi phục kinh tế sau chiến tranh các doanh nghiệp *****ra để nhằm thực hiện những dự án lớn mà lực lượng tư nhân không thể gánhvác được, đòi hỏi vốn lớn, công nghệ cao chỉ có các doanh nghiệp nhà nướcmới đáp ứng được.Do có rất nhiều thuyết (đặc biệt là của Keyness) về vai trò của kinh tếnhà nước, chính phủ đã chủ trương thành lập nhiều doanh nghiệp nhà nước vềcung cấp các hàng hoá công cộng, tạo ra việc làm, phân phói lại thu nhập, xoábỏ độc quyền, thực hiện công bằng xã hội.Chúng ta đang thực hiện CNH, HĐH: đi tắt, đón đầu, quá trình này đòihỏi lượng vốn rất lớn, và rủi ro cao, các doanh nghiệp tư nhân không thể hoặcmuốn tham gia vào chính phủ buộc phải thành lập các doanh nghiệp nhà nướcđể thực hiện nhiệm vụ naỳ.Như vậy vấn đề phát triển và tăng cường vai trò chủ đạo của KTTT làmột tất yếu khách quan, cần thiết. Nhận thức được mục tiêu này chúng ta phảicó nhiều biện pháp chính sách để tăng cường vai trò chủ đạo của nó.2. Vai trò chủ đạo của KTNN trong giai đoạn hiện nay2.1. KTNN là lực lượng vật chất, công cụ sắc bén để nhà nước thực hiệnchức năng định hướng, điều tiết và quản lý vĩ mô nền kinh tế. Trong nền kinhtế hàng hoá nhiều thành phần có sự quản lý của nhà nước theo định hướngXHCN, KTNN với tư cách là một yếu tố, một chủ thể kinh tế đặc biệt. Nó cóvai trò vĩ mô điều tiết, điều hành trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế đất nướclàm cho nền kinh tế hoạt động thông suốt, tạo lập những cân đối lớn theo địnhhướng XHCN mà kinh tế thị trường không tự điều chỉnh được.Đây là một vai trò cực kỳ quan trọng của KTNN nó là cơ sở để đảm bảosự can thiệp của nhà nước là có hiệu quả. Hơn nữa KTNN xuất hiện như làmột chủ thể kinh tế độc lập và các chủ thể kinh tế khác trong một số trườnghợp lợi ích của nhà nước có thể mâu thuẫn với lợi ích của thành phần kinh tếkhác đặc biệt là tư nhân. Sự điều tiết của nhà nước không thể thuận chiều vớiđộng cơ lợi nhuận, và lợi ích cá nhân, của các chủ thể. Để đảm bảo sự điềutiết, nhà nước cần có một tiềm lực kinh tế, đủ hoặc đền bù xứng đáng chothua thiệt của các thành phần kinh tế khác, hướng họ và những hành độngtheo mục tiêu nhà nước đặt ra. Tất cả những tiềm lực ấy đều do KTNN tạo ra.2.2. Hoạt động của khu vực KTNN là nhằm mở đường, hướng dẫn, hỗtrợ, thúc đẩy sự phát triển của các thành phần kinh tế khác. Chức năng tạo lậpmôi trường. Tức là nó phải tạo được tiền đề thuận lợi để khai thông và tậndụng mọi nguồn lực ở tất cả các thành phần khác nhau vì sự tăng trưởngchung của nền kinh tế, bảo đảm kinh tế phát triển đúng mục tiêu đã chọn.2.3. Kinh tế nhà nước là khu vực xung kích chủ yếu thực hiện CNH,HĐH đất nước mặc dù sự nghiệp CNH là sự nghiệp của toàn dân. Nhưngtrong bối cảnh tiềm lực của khu vực dân doanh còn chưa đủ mạnh để đảmđương nhiệm vụ này nên sự nghiệp cao cả đó lại đặt lên vai KTNN. Vì vậytrong giai đoạn hiện nay KTNN đặc biệt là việc đầu tư mới của nhà nước vẫnlà lực lượng chủ chốt đi đầu trong quá trình chuyển nước ta thành nước côngnghiệp văn minh. Để đảm bảo được nhiệm vụ này khu vực KTNN phải huyđộng tổng lực trước hết là chiến lược đầu tư đúng đắn, trong đó bao hàm cảđầu tư trực tiếp của nhà nước. Lập chính sách khuyến khích để tập thể, tưnhân tập trung vào các ngành mũi nhọn, tạo đà tăng trưởng nhanh cho nềnkinh tế. Tiếp nữa là các nỗ lực về tài chính ngoại giao, chính trị để thực thichiến lược, chuyển giao công nghệ hiệu quả. Có thêm một điểm mới ở đây làKTNN không chỉ tiến hành CNH, HĐH đơn độc như trước đây mà trở thànhmột hạt nhân tổ chức lôi kéo các thành phần kinh tế khác cùng tham gia vàoquỹ đạo CNH, HĐH nhà nước.2.4. KTNN giữ các vị trí then chốt trong nền kinh tế tư nhân đảm bảocân đối vĩ mô của nền kinh tế cũng như tạo đà tăng trưởng lâu dài bền vừngvà hiệu quả cho nền kinh tế. Đó là các lĩnh vực như công nghiệp sản xuất, tưliệu sản xuất, quan trọng các ngành công nghiệp mũi nhọn, kết cấu hạ tầng vậtchất cho kinh tế như giao thông, bưu chính, năng lượng. Các ảnh hưởng to lớnđến kinh tế đối ngoại như các liên doanh lớn, xuất nhập khẩu hoặc các lĩnhvực liên quan đến an ninh quốc phòng và trật tự xã hội. Tuy nhiên quan điểmnắm giữ này không có nghĩa là nhà nước độc quyền, cứng nhắc trong các lĩnhvực ấy mà có sự hợp tác, liên doanh hợp lý và các thành phần kinh tế khácnhất là trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, xuất nhập khẩu công nghiệp.Như vậy KTNN phải tạo ra lực lượng vật chất hàng hoá và dịch vụ khảdĩ chi phối được giá cả thị trường dẫn dắt giá cả thị trường bằng chính chấtlượng và giá của sản phẩm dịch vụ mình làm ra. Mặt khác, trong điều kiệntoàn cầu hoá, cuộc cách mạng KHCN đang diễn ra như vũ bão để giữ vữngđộc lập, sự ổn định về kinh tế - xã hội, kinh tế nhà nước phải vững mạnh vàgiữ vị trí then chốt trong nền kinh tế.Với vai trò quan trọng then chốt của KTNN thì hiện trạng của nước tatrong giai đoạn hiện nay ra sao?CHƯƠNG IIITHỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCNƯỚC TA HIỆN NAY1. Quá trình đổi mới doanh nghiệp ở nước ta1.1. Giai đoạn 1980-1986: Đây là giai đoạn đầu tiên trong việc chuyển cơchế quản lý doanh nghiệp nhà nước từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơchế thị trường với nhiều biện pháp đổi mới.Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 6 (khoá IV tháng 9-1979đã ra quyết định về tình hình và nhiệm vụ cấp bách đánh giá tình hình thựctiễn và những yêu cầu bức thiết của xã hội, và Nghị định 25/CP là bước đầutiên trong việc chuyển cơ chế quản lý các doanh nghiệp nhà nước từ cơ chế kếhoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường. Sau đó là các quyết định quantrọng như quyết định 146/HĐBT tháng 2-1982, nghị quyết 306 (dự thảo) củaBộ Chính trị đều đưa ra quan điểm và biện pháp đổi mới quản lý doanhnghiệp nhà nước trong điều kiện cải tiến, cơ chế quản lý nói chung.Các biện pháp đổi mới trong giai đoạn này chủ yếu tập trung vào việctháo gỡ những vướng mắc, rào cản vô lý của cơ chế cũ, do đó có tác dụng nhưcởi trói, giải phóng năng lực sản xuất của các doanh nghiệp nhà nước. Chophép các doanh nghiệp nhà nước tự chủ bố trí nguồn lực sản xuất theo baphần, đã có tác dụng tích cực phát huy sáng tạo của cơ sở, từng bước đưa yếutố thị trường vào cơ chế quản lý doanh nghiệp. Tuy nhiên các biện pháp nàymang tính nửa vời chắp vá, dẫn đến khó hạch toán, khó kiểm soát, khó đánh giá.1.2. Giai đoạn 1986-1990: Đại hội đại biểu toàn quốc lần VI (1986) nêurõ: đổi mới cơ chế quản lý, sắp xếp lại việc sản xuất của doanh nghiệp nhànước. Đại hội chỉ rõ: "Phải đổi mới cơ chế quản lý, bảo đảm cho các đơn vịkinh tế quốc doanh có quyền tự chủ, thực sự chuyển sang hạch toán kinhdoanh XHCN, lập lại trật tự kỷ cương trong hoạt động kinh tế. Sắp xếp lại sảnxuất, tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật và đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹthuật để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. Trên cơ sở đó ổn định vàtừng bước nâng cao tiền lương thực tế cho công nhân, viên chức, tăng tích luỹcho xí nghiệp và cho nhà nước".Đại hội vẫn tiếp tục khẳng định vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhànước nhưng đưa ra quan điểm coi chủ đạo không có nghĩa là chiếm tỷ trọng lớntrong mọi ngành, mọi lĩnh vực mà thể hiện ở: năng suất, chất lượng hiệu quả.Đây được coi là giai đoạn đổi mới có tính bước ngoặt đưa doanh nghiệpnhà nước chuyển hẳn sang hạch toán kinh doanh theo nguyên tắc thị trường.Nhiều học giả gọi đây là quá trình thương mại hoá có tác dụng bắt buộc cácdoanh nghiệp phải định hướng vào thị trường, đồng thời tăng quyền tự chủdoanh nghiệp trong các quyết định kinh doanh.1.3. Giai đoạn 1990 đến nayĐầu tiên Dại hội đại biểu toàn quốc lần 7 (1991) đã chủ trương "sắp xếplại và đổi mới quản lý kinh tế quốc doanh trong đó sắp xếp các xí nghiệp vàtổng công ty nhà nước phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh trong cơ chếthị trường và khu vực quốc doanh" phải được sắp xếp lại, đổi mới công nghệvà tổ chức quản lý, kinh doanh có hiệu quả, liên kết và hỗ trợ các thành phầnkinh tế khác, thực hiện vai trò chủ đạo và chức năng của một công cụ quản lývĩ mô của nhà nước.Đến đại hội đại biểu toàn quốc lần VIII (1996) tiếp tục đổi mới doanhnghiệp nhà nước về:Đổi mới cơ chế quản lý doanh nghiệp nhà nước trên cơ sở đánh giá, rútkinh nghiệm của quá trình thực hiện "cơ chế 217" các nội dung đổi mới cơchế quản lý doanh nghiệp nhà nước gồm: Theo quyết định 315/HĐBT cácdoanh nghiệp phải rà soát lại chức năng hoạt động kinh doanh, rà soát lại cácyếu tố sản xuất kinh doanh như: thị trường công nghệ, vốn, tổ chức lao động,tổ chức bộ máy cán bộ, soát xét lại tình trạng tài chính, kế toán, thống kê…Theo Nghị định 388/HĐBT các doanh nghiệp phải được thành lập lại,đăng ký lại để loại bỏ những doanh nghiệp làm ăn thua lỗ kéo dài. Luật doanhnghiệp nhà nước ban hành 4-1995 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạora cơ sở pháp lý tổng quát trong quan hệ giữa doanh nghiệp nhà nước với nhànước.Sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước. Việc sắp xếp lại các doanh nghiệpnhà nước từ 1990 đến 2000 chia 3 giai đoạn:Giai đoạn 1: (1991-1993)Với quyết định 315/HĐBT (tháng 9-1990) về giải thể và tổ chức lạinhững doanh nghiệp nhà nước yếu kém, nghị định 388/HĐBT về nguyên tắcđiều hành doanh nghiệp nhà nước. Quyết định số 202/CT (8-6-1992) thí điểmcổ phần hoá một số doanh nghiệp nhà nước.Giai đoạn 2 (1994-1997)Với quyết định số 90/TTg và 91/TTg (3-1994) và chỉ thị 500/TTg (5-1995) về sắp xếp các doanh nghiệp nhà nước, giải thể những liên hiệp xí[...]... 5 Kinh tế nhà nước và quá trình đổi mới doanh nghiệp nhà nước Nhà XB kinh tế chính trị Quốc gia Hà Nội - 2001 6 Nghiên cứu kinh tế số 293/10/2001 7 Tạp trí kinh tế và phát triển Nội dung I Quan niệm chung về kinh tế nhà nước 1 Quá trình hình thàn kinh tế nhà nước - Sau khi giải phóng miền Bắc (1954) và thống nhất đất nước 1975 chúng ta đã chủ trương phát triển nhà nước - Nhưng sau đó kinh tế nhà nước. .. NHÀ NƯỚCNƯỚC TA HIỆN NAY 1 Các giải pháp chung đối với tất cả các bộ phận của kinh tế Việt Nam 1.1 Nhận thức đúng đắn về kinh tế nhà nước và định hướng xã hội chủ nghĩa Đối với nước ta trong giai đoạn hiện nay và trong giai đoạn tới cần đồng thời khuyến khích khu vực kinh tế quan trọng, kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể tiểu chủ, kinh tế tư nhân, kinh tếbản nhà nướckinh tế. .. kinh tế nhà nước 1 Tất yếu phát triển và nâng cao vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước - Do có nhiều hình thức sở hữu trong đó có sở hữu nhà nước nó là cơ sở để hình thành kinh tế nhà nước - Kinh tế nhà nước đảm bảo cho tính định hướng xã hội chủ nghĩa 2 Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước - Là lực lượng vật chất, công cụ sắc bén để nhà nước thực hiện, thực hiện định hướng và điều tiết nền kinh tế - Kinh. .. nền kinh tế - Từ Đại hội Đảng lần thứ 6 ta chủ trương đổi mới nền kinh tế và cả kinh tế nhà nước 2 Quan niệm về kinh tế nhà nước: Là loại hình kinh tế nhà nước do nhà nước nắm giữ bao gồm quyền sở hữu, quyền tổ chức, chi phối hoạt động theo các mục tiêu đã định 3 Các bộ phận: - Doanh nghiệp nhà nước - Hệ thống ngân hàng - Hệ thống bảo hiểm - Ngân sách nhà nước II Tính tất yếu và vai trò chủ đạo của kinh. .. Kinh tế nhà nước là thành phần quan trọng chủ đạo trong nền kinh tế Đó là sức mạnh vật chất để nhà nước điều tiết nền kinh tế vĩ mô Nó dựa trên chế độ sở hữu nhà nước về tư liệu sản xuất vì vậy việc phát triển nó vừa là mục tiêu trước mắt vừa là bước chuẩn bị để ta đi lên CNXH Trong giai đoạn hiện nay kinh tế nhà nước đang dần hoàn thiện phát triển, hơn 10 thực hiện chính sách đổi mới kinh tế nhà nước. .. đoàn mạnh - Đẩy mạnh cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước - Đổi mới nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước và các cơ quan chủ sở hữu đối với các doanh nghiệp nhà nước KẾT LUẬN Kinh tế nhà nước là thành phần quan trọng chủ đạo trong nền kinh tế Đó là sức mạnh vật chất để nhà nước điều tiết nền kinh tế vĩ mô Nó dựa trên chế độ sở hữu nhà nước về tư liệu sản xuất vì vậy việc phát triển nó vừa là mục... định hướng và điều tiết nền kinh tế - Kinh tế nhà nước mở đường, hướng dẫn, dẫn dắt các thành phần kinh tế khác - Là lực lượng xung kích chủ yếu để thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá - Kinh tế nhà nước giữ vị trí then chốt trong nền kinh tế đảm bảo sự cân đối vĩ mô III Thực trạng kinh tế nhà nước: Ở đây chủ yếu nói về thực trạng của các doanh nghiệp nhà nước 1 Quá trình đổi mới - Giai đoạn 1980... để nhà nước định hướng và điều tiết vĩ mô nền kinh tế, kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước có vai trò quyết định trong việc giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển và ổn định chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước Vì vậy, doanh nghiệp nhà nước phải không ngừng sắp xếp, đổi mới, phát triển, có trình độ công nghệ và quản lý tiên tiến không ngừng nâng cao hiệu quả Các doanh nghiệp nhà nước. .. nghiệp nhà nước và khu vực dân doanh 1.6 Nhanh chóng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho xã hội vừa là dựa trên nền kinh tế thị trường vừa đảm bảo vai trò của nhà nước 1.7 Xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội, làm tốt công tác an sinh xã hội 2 Phương hướng đổi mới doanh nghiệp trong thời gian tới 2.1 Doanh nghiệp nhà nước :là lực lượng nòng cốt trong nền kinh tế nhà nước, giữ vị trí then chốt trong nền kinh tế. .. không tự chủ được tài chủ - Tổ chức quản lý không hợp lý - Môi trường kinh doanh chưa hoàn thiện - Số lao động chất lượng thấp Kỷ luật không cao III Các biện pháp để nâng cao vai trò của kinh tế nhà nước 1 Các biện pháp chung - Nhận thức đúng đắn về kinh tế nhà nước - Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường - Cải cách hệ thống ngân hàng tài chính - Nâng . trong toàn nền kinh tế quốc dân.2. Quan niệm về Kinh tế nhà nước 2.1. Khái niệm về kinh tế nhà nước Kinh tế nhà nước là loại hình kinh tế do nhà nước nắm giữ. triển kinh tế nhà nước trở lên vững mạnh.CHƯƠNG IQUAN NIỆM CHUNG VỀ KINH TẾ NHÀ NƯỚC(KTNN)1. Quá trình hình thành kinh tế nhà nước Mỗi nhà nước đều có
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: Kinh tế nhà nước pdf, Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: Kinh tế nhà nước pdf, Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: Kinh tế nhà nước pdf, Quan niệm về Kinh tế nhà nước, Vai trò chủ đạo của KTNN trong giai đoạn hiện nay, Trên cơ sở quá trình đổi mới các doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhất định., Phương hướng đổi mới doanh nghiệp trong thời gian tới., Đổi mới nâng cao hiệu quả, hiệu quả quản lý của nhà nước và các cơ quan chủ sở hữu đối với các doanh nghiệp nhà nước.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay