Tài liệu Chương 5_ Thiết bị phục vụ công tác bê tông pdf

8 913 2
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2014, 12:20

Chương 5. Thiết bị phục vụ cơng tác tơng 79 CHỈÅNG V MẠY PHỦC VỦ CÄNG TẠC BÃTÄNG Trong cäng tạc xáy dỉûng ngỉåìi ta dng mäüt khäúi lỉåüng ráút låïn häøn håüp bãtäng vç loải váût liãûu ny cọ nhiãưu tênh ỉu viãût nhỉ âäü bãưn, m quan, kh nàng phng chäúng chạy täút va tênh kinh tãú. Bãtäng l häùn håüp bao gäưm, xi màng, cäút liãûu( cạt, âạ, si. ) v nỉåïc, cäng tạc bãtäng bao gäưm viãûc chøn bë häùn håüp bãtäng, váûn chuøn bãtäng, âäø v âáưm bãtäng 5.1 Mạy träün bãtäng Mạy träün bãtäng dng âãø sn xút häùn håüp bãtäng tỉì cạc thnh pháưn â âỉåüc âënh lỉåüng theo cáúp phäúi â xạc âënh. So våïi träün bàòng tay, träün bàòng mạy tiãút kiãûm xi màng hån, âm bo nàng sút v cháút lỉåüng cao. Âàûc trỉng k thût ch úu ca mạy träün l dung têch sn xút Vsx ca thng träün, tỉïc dung têch nảp váût liãûu cho mäüt m träün. Dung têch hçnh hc thỉåìng gáúp 1.5-3 láưn dung têch sn xút. Trong xáy dỉûng dng cạc loải mạy träün cọ dung têch sn xút: 250, 500, 1000, 1200, 2400, 4500 lêt. Mạy träün gäưm cạc bäü pháûn ch úu: thng träün, bäü pháûn cäng tạc, hãû thäúng dáùn âäüng, thiãút bë nảp v âäø bãtäng. Theo âiãưu kiãûn lm viãûc cọ mạy träün cäú âënh v mạy träün di âäüng, theo chãú âäü lm viãûc cọ loải lm viãûc theo chu k v lm viãûc liãn tủc, theo phỉång phạp träün cọ loải träün tỉû do v loải träün cỉåíng bỉïc, ngoi ra cn phán biãût theo cạch âäø bãtäng: âäø bàòng cạch láût ụp thng, âäø bàòng mạng, âä øbàòng cạch nghiãng thng v âäø bàòng cạch ụp thng, Chương 5. Thiết bị phục vụ công tác tông 80 Chng 5. Thit b phc v cụng tỏc bờ tụng 81 Nng suỏỳt cuớa maùy trọỹn laỡm vióỷc theo chu kyỡ Q = VSX.f.m.ktg (m3/h) Trong õoù : VSX- dung tờch saớn xuỏỳt( khaớ nng chổùa cuớa thung trọỹn õóứ trọỹn hióỷu quaớ) f- hóỷ sọỳ suỏỳt lióỷu( f = Vb/VSX) ktg- hóỷ sọỳ sổớ dung thồỡi gian m- sọỳ meớ trọỹn trong mọỹt giồỡ Nng suỏỳt cuớa maùy trọỹn laỡm vióỷc lión tuỷc Q = 3600.A.V ( m3/h) Trong õoù: A- dióỷn tờch mỷt cừt ngang trung bỗnh cuớa doỡng vỏỷt lióỷu trong thuỡng trọỹn V- tọỳc õọỹ di chuyóứn vỏỷt lióỷu trọỹn theo hổồùng doỹc truỷc 5.2 Traỷm trọỹn bótọng Chng 5. Thit b phc v cụng tỏc bờ tụng 82 5.3 Maùy vỏỷn chuyóứn bótọng 5.3.1 tọ vỏỷn chuyóứn Vỏỷn chuyóứn bótọng vồùi cổỷ li vaỡi km, trong quaù trỗnh vỏỷn chuyóứn õóứ traùnh bótọng bở phỏn tỏửng thỗ thuỡng trọỹn quay vồùi tổỡ 9 õóỳn 12 voỡng trong mọỹt phuùt. Chương 5. Thiết bị phục vụ cơng tác tơng 83 5.3.2 Mạy båm bãtäng: Dìng âãø váûn chuøn bãtäng cọ âäü lỉu âäüng låïn hån 12cm.Váûn chuøn lãún cao âãún 70m, váûn chuøn âi xa khong 500m, âãø váûn chuøn xa hån cọ thãø làõp båm näúi tiãúp. Hiãûn nay dảng båm pittäng thy lỉûc âỉåüc sỉí dủng räüng ri våïi mäüt pittäng hồûc hai pittäng Nàng sút båm Q = 60.F. S. n. Kn. Ktg (m3/h) Trong âọ: F- tiãút diãûn pittäng( m2) S- hnh trçnh pittäng( m) n- säú láưn båm trong mäüt phụt Kn- hãû säú täøn tháút trong viãûc hụt v âáøy( Kn= 0.6-0.9) Ktg- hãû säú sỉí dủng thåìi gian 5.4 Mạy âáưm bãtäng Chương 5. Thiết bị phục vụ cơng tác tơng 84 Mạy âáưm bãtäng dng âáưm chàûc cạt, âạ, ximàng trong khäúi bãtäng, lm tàng cỉåìng âäü bãtäng, âm bo cháút lỉåüng v gim âỉåüc lỉåüng xi màng( cọ thãø gim 20 kg cho 1 m3 bãtäng. Mạy âáưm bãtäng lm viãûc theo ngun l cháún âäüng, lm gim ma sạt giỉỵa cạc hảt cäút liãûu, do trng lỉåüng bn than chụng tỉû sàõp xãúp lải âãưu hån, khäng khê v nỉåïc thoạt ra ngoi lm cho khäúi bãtäng tråí nãn âàûc chàõc, tàng cỉåìng âäü cho bãtäng. Càn cỉï âàûc âiãøm tạc dung xung lỉûc vo khäúi bãtäng, ta cọ loải âáưm trong( âáưm di) v âáưm ngoi( âáưm bn, âáưm thỉåïc, âáưn cảnh) 5.4.1- Âáưm trong : qu âáưm âàûc sáu trong khäúi bãtäng, dng âãø âáưm cạc khäúi bãtäng cọ chiãưu dáưy, diãûn têch nh nhỉ dáưm, mọng, cäüt, trong trỉåìng håüp ny xung lỉûc truưn trong lng khäúi bãtäng. - Âáưm di trủc mãưm: âỉåüc sỉí dëng räüng ri trong xáy dỉûng, do cọ cáúu tảo gn nhẻ, nàng sút âáưm täút - Âáưm di cạn cỉïng: lm viãûc thêch håüp cho bãtäng cọ âäü lỉu âäüng tháúp, âàûc âiãøm ca âáưm cạn cỉïng l âäüng cå âàûc bãn trong qu âáưm. Chng 5. Thit b phc v cụng tỏc bờ tụng 85 Nng suỏỳt caớu maùy õỏửm trong. Q = (3600. . R2. h)/ (t1+ t2).Ktg Trong õoù: R- baùn kờnh taùc dung cuớa quaớ õỏửm( 20-140cm) h- Chióửu sỏu taùc dung cuớa quaớ õỏửm( 20- 60cm) t1- thồỡi gian õỏửm taỷi 1 chọứ( 2-30s) t2- thồỡi gian di chuyóứm õỏửm 5.4.2- ỏửm ngoaỡi: - ỏửm baỡn: duỡng õóứ õỏửm caùc khọỳi bótọng coù dióỷn tờch rọỹng nhổ saỡn, nóửn nhaỡ, Bọỹ phỏỷn gỏy chỏỳn õọỹng laỡ õọỹng cồ õổồỹc õỷt trón tỏỳm theùp. Chióửu sỏu taùc dung cuớa õỏửm khoaớng 20-25cm, thồỡi gian õỏửm taih mọỹt chọứ tổỡ 12-20s - ỏửm thổồùc: Cỏỳu taỷo giọỳng nhổ õỏửm baỡn, nhổng baỡn sừt õổồỹc thay thóỳ bũng mọỹt dỏửm moớng bũng sừt hay gọứ daỡi tổỡ 2-4m. ỏửm thổồùc tổồng ổùng vồùi vióỷc õỏửm caùc cỏỳu kióỷn bótọng moớng, heỷp, daỡi, . thồỡi gian õỏửm taỷi mọỹt vở trờ khoớang 30s Chng 5. Thit b phc v cụng tỏc bờ tụng 86 Nng suỏỳt cuớa maùy õỏửm ngoaỡi Q = (3600. F. h)/( t1+ t2) Trong õoù: F- dióỷn tờch mỷt baỡn õỏửm( m2) h- chióửu sỏu taùc dung (m) t1- Thồỡi gian õỏửm taỷi mọỹt chọứ( s) t2- Thồỡi gian di chuyóứn õỏửm(s) . cạch nghiãng thng v âäø bàòng cạch ụp thng, Chương 5. Thiết bị phục vụ công tác bê tông 80 Chng 5. Thit b phc v cụng tỏc bờ tụng 81 Nng. vồùi tổỡ 9 õóỳn 12 voỡng trong mọỹt phuùt. Chương 5. Thiết bị phục vụ cơng tác bê tơng 83 5. 3.2 Mạy båm bãtäng: Dìng âãø váûn chuøn bãtäng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Chương 5_ Thiết bị phục vụ công tác bê tông pdf, Tài liệu Chương 5_ Thiết bị phục vụ công tác bê tông pdf, Tài liệu Chương 5_ Thiết bị phục vụ công tác bê tông pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn